منبع پایان نامه ارشد درباره تفکر انتقادی، سبک هویت، سلامت اجتماعی، روانشناسی

دانلود پایان نامه ارشد

ری کمتری را دارند و روحیه اکتشاف در آنها پایین است و میل کمتری به بازبینی اطلاعات دارند و به همین خاطر ارتباط خیلی کمی بین این سبک هویت و خلاقیت گزارش شده است و این در راستای پژوهش برزونسکی است. در مورد افرادی که دارای سبک هویت سردرگم / اجتنابی هستند باید گفت آنچه در پژوهشها نشان داده شده است این است که این افراد با مولفههای تفکر انتقادی اثر مستقیم و معکوس دارند. و این هم راستای پژوهش حجازی و برجعلی (1388)است. در تبیین آن نیز چنین اشاره شده، که افرادی با سبک هویت مغشوش/ اجتنابی در تصمیم‌گیری بیشتر به مقضیات و پیامدهای محیطی تاکید داشته و از راهبردهای نامطلوب استفاده می‌کنند خودآگاهی کمی دارند و در به کارگیری راهبردهای شناختی و اسنادی توسط آنها ناکارآمد است.بنابراین قابل انتظار است که ارتباط سبک هویت سردرگم/اجتنابی اثری معکوس داشته باشد همچنین این یافته هم سوی نتیجه پژوهش(جوادزاده شهشهانی، 1383) است بیشتر افرادی که در وضعیت‌های هویت مغشوش قرار دارند، از مرحله اکتشاف و جست‌وجو گریزان‌اند، چه برسد به این که از مهارت‌های انتقادی، و لو به طور غیرمنظم بهره‌گیرند.
5-3.فرضیه دوم: بین سبک‌های هویت و سلامت اجتماعی تفکر انتقادی نقش واسطه‌ای دارد.
بررسی اثرات نقش مولفههای تفکر انتقادی (خلاقیت، بالندگی، تعهد) در این پژوهش با توجه به دادههای به دست آمده در ارتباط بین سبکهای هویت و سلامت اجتماعی نشان دادهاند که افرادی با سبک هویت اطلاعاتی و افرادی با سبک هویت هنجاری، از سطح تفکر نقاد بالایی برخوردارند از مشارکت و در کل ازسلامت اجتماعی قابل ملاحظهای برخوردار هستند. افرادی که دارای سبک هویت اطلاعاتی هستند به طور مستقیم و غیر مستقیم قادر به پیشبینی سلامت اجتماعی بویژه مشارکت اجتماعی (خلاقیت) هستند. در تبیین این یافته علاوه بر مطالبی که در بالا ذکر شد میتوان گفت افرادی که دارای سبک هویت اطلاعاتی هستند به دلیل برخورداری از تفکر انتقادی بیشتر در صدد تغیر شرایط فعلی در جهت مطلوب کردن وضع موجود پشتکار بیشتری را نشان میدهند. این افراد با استفاده از تواناییها و گرایشات مربوط به تفکر انتقادی میتوانند به طور فعال به جستجوی اطلاعات و بازبینی اطلاعات بپردازند. به طور مشابه افرادی که دارای سبک هویت هنجاری بودند نیز از طریق تفکر انتقادی تاثیر بیشتری بر سلامت اجتماعی دارند به واسطهی نقش تفکر انتقادی تاثیر قویتر در مولفه انطباق اجتماعی دارند اما باید توجه داشت این تاثیر بر سبک هویت هنجاری کمتر از سبک هویت اطلاعاتی است زیرا افراد این سبک به دلیل تحمل پایینی که نسبت به ابهام، و اینکه این افراد به مسائل سازمان یافته ببیشتر انگیزه نشان میدهند شاید کمتر به تفکر نقاد و ارزیابی اطلاعات خود میپردازند.
به طور خلاصه تا اینجا میتوان گفت سبکهای هویت اطلاعاتی و هنجاری به دلیل دارا بودن تفکر انتقادی همانطور که قابل انتظار بود تاثیری مضاعف بر سلامت اجتماعی و بالاخص بواسطه این متغیر در مشارکت اجتماعی دارد. البته این تاثیر نیز در افرادی که در برخورد با مسائل به شیوه هنجاری عمل میکنند به نسبت کمتر بود، که البته در مولفه انطباق اجتماعی نقش واسطهای تفکر انتقادی در سبک هویت هنجاری به چشم میخورد. در بررسی سبک هویت سردرگم/اجتنابی نیز باید گفت این نتیجه قابل پیشبینی بود تاثیر مستقیم و منفی در سلامت اجتماعی دارند و نقشتفکر به عنوان واسطهای(انسجام، پذیرش، شکوفایی اجتماعی) در یافتههای پژوهش حاضر به دست آمد.
از سوی دیگر در کنار بررسی نقش تفکر انتقادی به عنوان واسطهای در پژوهش حاضر، نقش تعدیلگر این متغیر نیز مد نظر بود که چنین به نظر میرسد به طور کلی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر مولفههای تفکر انتقادی باید گفت نتایج چنین شد که:
در افرادی با سبک هویت اطلاعاتی، تاثیری آن بر مولفههای پذیرش اجتماعی و شکوفایی اجتماعی را نشان داده شد. همچنین در افرادی با سبک هویت هنجاری در تمام مولفههای سلامت اجتماعی جز شکوفایی نقش خود را نشان داد. و در سبک سردرگم/اجتنابی در کل در سلامت اجتماعی (انسجام، پذیرش، شکوفایی) تاثیر چشمگیر نشان داد و این یافته در تضاد با یافتههای پژهش های قبلی است شاید بتوان علت آن را به مناسب نبودن ابزار مناسب سنجش هویت در کشورمان و یا شناخت کم محققان از حوزهایی که باید هویت را سنجید نسبت داد بهرحال این افراد به علت نوساناتی که در تعهد دارند و ذهن آشفته و استفاده از افکار بدون هدفمندی را دارا هشتند .همچنین (به نقل از فارسی‌نژاد،1386)نتایج نشان داد رابطهای بین سبک هویت اطلاعاتی و مغشوش/ اجتنابی با متغیر انطباق و شکوفایی اجتماعی وجود ندارد در حالی که رابطهی سبک هنجاری با این دو معنادار است. طبق نظریهی سلامت اجتماعی در پذیرش اجتماعی، فرد اجتماع و مردم را با همهی نقص‌ها و جنبه‌های مثبت و منفی باور دارد و می‌پذیرد. شکوفایی اجتماعی عبارت است از ارزیابی توان بالقوه و مسیر تکاملی اجتماع و باور اینکه اجتماع در حال یک تکامل تدریجی است و توانمندیهای بالقوه‌ای برای تحول مثبت دارد که از طریق نهادهای اجتماعی و شهروندان شناسایی می‌شود. شاید بتوان در تبیین این یافتهها، و تاثیر نقش تفکر انتقادی حال چه به عنوان متغیر واسطهای یا تعدیلگر، بتوان تاثیر آن را بر سبکهای هویت به عنوان متغیر مستقل پژوهش و تاثیر این سبکها از طریق نقش متغیر نامبرده بر سلامت اجتماعی به عنوان متغیر وابسته پژوهش، به سطح اکتشاف این افراد بررسی کرد به طوری که، افرادی صاحب سبک هویت سردرگم از مهارتها و گرایشات مربوط به تفکر انتقادی ضعیف، و در سطح پایینی قرار دارند و اگر هم با خوش بینی بتوان نگریست که سطحی از این مهارتها را ممکن است دارا باشند بی هدف و سردرگم از این مهارتهایی که استفاده میکنند اما افرادی با سبک هویت اطلاعاتی و بهنجار هر دو میزانی از اکتشاف را تجربه میکنند با این تفاوت افراد اطلاعاتی در استفاده از آن تبحر و کاربردی و هدفمندتر از این بعد شناختی بهرهمیبرند و افراد بهنجار به دلیل بالا و پایین شدن سطح انتظار دیگران از این افراد، و مشتاقتر بودن این افراد از دستورات تجویز شده و کارهای سازمانیافته و ریسکپذیری پایین و محافطهکار بودن آنها، این سطح اکتشاف و استفاده از مهارتهای حل مسئله با تفکر انتقادی و عملی کردن انها به نسبت افراد ی با سبک هویت اطلاعاتی کمتر است
محدودیت پژوهش
نمونهی یافتههای این پژوهش مربوط به دانشجویان دانشگاه خوارزمی شهر کرج است لذا در تعمیم این یافتهها به دیگر گروهای سنی، قومی و پایههای تحصیلی دیگر باید احتیاط کرد.
5-6 – پیشنهادها
این پژوهش نخستین گام برای اشنایی با نقش واسطهای گرایش به تفکر انتقادی، در ارتباط با دو متغیر سبک هویت و سلامت اجتماعی فرد است با توجه به یافتههای این پژوهش و پژوهشهای مشابه نشان میدهند که نظام آمورشی کشور ما در زمینه تفکر انتقادی دارای ضعف است این در حالی است که تربیت شهروندان برای یک جامعه دموکراتیک و حضور آنها در دنیای که در حال پیشرفت است و هر روز تغیرات وسیع در الگوهای زندگی فردی و اجتماعی با وجود رسانههای جمعی، تنوع افکار…همراه است و غربال کردن انتخابهای صحیح زندگی فردی و اجتماعی به راحتی امکانپذیر نیست. لازمهی یک انتخاب درست، درک بهتر دیگران ، تحمل آرا و نظرات مخالف و ارزیابی و قضاوت صحیح مجهز بودن به تفکر انتقادی است لذا آموزش تفکر انتقادی با توجه به تنوع فرهنگی و علمی باید جزءجدانشدنی برنامههای آموزشی و تربیتی باشد. با این کار از سویی سبب تقویت و پرورش روحیهی کاوشگری درنوجوانان و جوانان میشود که این به نوبهی خود، در جهتدهی هویت آنها به سمت هویت منسجم واطلاعاتی را هدایت میکند. و از سوی دیگر این خود یکی از فاکتورهای تضمینکننده در هر دو بعد سلامت فردی و سلامت اجتماعی است. به طور کلی،جهت کاربردی کردن و بهرهگیری از نتایج چنین پژوهشهایی جهت تولید و و به عذصهی به عمل رساندن روشهایی که زمینه ساز چنین تفکری و به تبع آن سلامت فردی و اجتماعی را ایجاد کند نیازمند تحقیق بیشتر و دقیقتر است. در این زمینه پیشنهاد میشود:
1-برنامهریزی بلند مدت گرایش به تفکر انتقادی را در اهداف و محتوای درسی در سیستم آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی میتواند ظرفیت دانشآموزان را با محوریت تفکر انتقادی بالا برد.
2- ایجاد فرصتهایی برای پرسش و پاسخهای نظامدار دربارۀ واقعیتها، زمینهی ایجاد ویا قوت بخشیدن به تفکر انتقادی کمک کند.
پیشنهادها در این زمینه افزایش سلامت اجتماعی:
از آن جا که نمونهی مورد مطالعه در این پژوهش بدون در نظرگرفتن مقاطع تحصیلی، رشتۀ تحصیلی، جنسیت به طور تصادفی انتخاب شدن توصیه میشود پژوهشگران دیگر درراستای این پژوهش این موارد را در نمونه در نظر یگیرند که به نتایج دقیق تر بتوان دست یافت.
برای دستیابی به نتایج دقیقتر، به پژوهشگران در راستای پژوهش حاضر پیشنهاد میشود سایر عومل موثر از جمله جنسیت، وضعیت تأهل، ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی و سلامت جسمی را در نظر بگیرند این دو متغیر مورد بررسیقرار گرفته، در کنار این عوامل به نتایج دقیقتر و پایاتر کمک میکنند هرچند باید به این نکته توجه کرد خود این عوامل هم در استانهای کشور تحت تاثیر ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی و دیگر عوامل بالقوه تاثیرگذار چون عوامل فرهنگی و بافت زندگی قرار دارند.

2-ایجاد بستری مناسب در جهت مشارکت جوانان در فعالیت ها و برنامههای اجتماعی که میتواند باعث افزایش سطح سلامت اجتماعی آنان شود.
3-ایجاد بستری در حوزهای که باعث ایجاد اعتماد پایدار در میان نسل جوان و نوجوان نسبت به زندگی اجتماعی و جامعه شود.سبب افزایش سلامت اجتماعی خواهد شد.
4- آموزش مهارتها و روابط صحیح اجتماعی به کودکان از طریق خانواده و مراکز آموزشی و رسانههای ارتباط جمعی.
5-از آن جا که نوع هویت فرد از عوامل قوی و تاثیرگذار بر سلامت اجتماعی است لذا شناخت عواملی چه در زمینه فردی چه در زمینهی اجتماعی ضرروی به نظر میرسد پیشنهاد میشود متخصصان و محققان علاقمند در شناخت این عوامل کمک نمایند.

منابع
.احمدی، احمد.(1373). بحران هویت در دورهی نوجوانی و ارزیابی آن. مجموعهی مقالات سمینار بررسی مسائل نوجوانان و جوانان. تهران: انتشارات عروج.
.استرنبرگ، آر. جی. (1387) روان شناسی شناختی، (ویراسته چهارم)، ترجمه سید کمال خرازی و الهه حجازی، تهران: انتشارات سمت.
.اسکمبلر،گراهام.(1386). هابرماس، نظریه انتقادی و سلامت. ترجمهی حسینعلی نوذری. تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
.اسلامی، محسن.(1380). ارائه الگویی برای طراحی و اجرای برنامه خواندن انتقادی و بررسی اثر آن بر تفکر انتقادی و نوشتن انتقادی و نوشتن تحلیلی.دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه نربیت معلم.
اکبرزاده، نسرین.(1376). گذر از نوجوانی به پیری. تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا.
امیرشعبانی،عباس.(1376 ) تبین فلسفه انتقادی هابر ماس و دلالت های آن بر تدریس.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
.باباپور جلیل، خیرالدین. طوسی، فهمیمه. حکمتی، عیسی.(1388). بررسی عوامل تعین کننده سلامت اجتماعی دانشگاه تبریز . فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز. سال چهارم. شماره 16. 8-26.
.بابامحمدی، حسن. خلیلی، حسین. (1383). مهارتهای تفکرانتقادی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان. شمارهی 4. 23 – 31.
.بدراقی، فاطمه.(1389). پیشبینی سلامت روان توسط سبکهای هویت و راهبردهای مقابلهای در دانشجویان مشروط دانشگاههای شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.
. برک، لورای.(1385).روانشناسی رشد(از لقاح تا کودکی). جلد اول. ترجمهی. یحیی سید محمدی. چاپ هشتم. تهران: انتشارات ارسباران.
.بهاوریخسروشاهی، عفر. محمودعلیلو، مجید.(1391). بررسی رابطه بین سبکهای هویت با معنای زندگی دانشجویان. دورهی 8. شماره2. 143-164.
.بیرامی، منصور.(1389). مقایسه سبک های هویت ،انواع هویت در دانشجویان دختر و پسر. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز.سا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سبک هویت، تفکر انتقادی، سلامت اجتماعی، سلامت روان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تفکر انتقادی، کارشناسی ارشد، سلامت اجتماعی، روانشناسی