منبع پایان نامه ارشد درباره تعهدات قراردادی، قوه قاهره، قراردادهای اداری، نهادهای عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………55
۳)شرکتهای دولتی نهادهای عمومی‌ و شهرداریها………………………………………………………………………………………………………..56
ج‌- رعایت تشریفات قانونی………………………………………………………………………………………………………………………………………………‌56
۱-رعایت تشریفات برگزاری مناقصه و مزایده………………………………………………………………………………………………………………..56
۲-رعایت شکل قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
۳-تهیه و تنظیم شروط قانونی و شروط قراردادی………………………………………………………………………………………………………….57
۴-اثر شروط قانونی و شروط قراردادی………………………………………………………………………………………………………………………….57
۵-ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات قانونی……………………………………………………………………………………………………………….‌58
مبحث سوم- ‌آثار قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58
گفتارنخست- آثار عمومی‌ قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………….59
الف‌- الزام آور بودن قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………59
ب‌- نسبی‌ بودن اثر قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
۱-استثنا بر اثر نسبی‌ بودن قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………60
۲-وضعیت خاص اثر نسبی‌ بودن در قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………………..60
گفتار دوم- آثار اختصاصی قرارداد اداری…………………………………………………………………………………………………………………………60
الف‌- تعهدات پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………61
۱-اجرای قرارداد در موعد مقرر………………………………………………………………………………………………………………………………………61
۲-رعایت موازین فنی‌ و اجرای دستورات کارفرما…………………………………………………………………………………………………………..61
3-بیمه کردن اموال و وسایل مرتبط با موضوع قرارداد………………………………………………………………………………………………….62
4-تعهدات پیمانکار نسبت به اشخاص ثالث……………………………………………………………………………………………………………………62
ب‌- حقوق پیمانکار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
۱-دریافت مبلغ مقرر در قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………..63
۲-دریافت خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
ج-تعهدات کارفرما(اداره)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
۱-تهیه مقدمات لازم جهت اجرای قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………..64
۲-پرداخت مبلغ مقرر در قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………….65
د‌- حقوق و اختیارت کارفرما(اداره)…………………………………………………………………………………………………………………………………65
۱-اختیار نظارت بر نحوه اجرای قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………….65
۲-اخذ تضمینات و اعمال آنها در صورت لزوم………………………………………………………………………………………………………………..65
مبحث چهارم‌- عوامل موثر در اجرای تعهدات قراردادی…………………………………………………………………………………………………66
گفتارنخست‌- عوامل عمومی موثر در اجرای تعهدات قراردادی………………………………………………………………………………………67
الف- ‌قوه قاهره………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
ب-اثر قوه قاهره در اجرای تعهدات قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………..67
1-مواردی که ادامه کار ممکن باشد……………………………………………………………………………………………………………………………….67
1)اثر قوه قاهره نسبت به مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………68
2- مواردی که ادامه کار غیر ممکن یا غیر ضروری باشد………………………………………………………………………………………………68
گفتار دوم‌- عوامل اختصاصی موثر در اجرای تعهدات در قراردادهای اداری…………………………………………………………………..68
الف‌- عمل حاکم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
۱-مفهوم عمل حاکم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
۲-اثر عمل حاکم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
ب- ‌امور غیرقابل پیش بینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
۱-مفهوم امور غیرقابل پیش بینی…………………………………………………………………………………………………………………………………..‌70
۲-اثر امور غیرقابل پیش بینی………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
۱(تعدیل قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
۲(فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
مبحث پنجم‌- شروط ضمن عقد………………………………………………………………………………………………………………………………………72
گفتارنخست‌- انواع شروط صحیح و آثار آنها……………………………………………………………………………………………………………………72
الف- شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72
ب- شرط نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
ج- شرط فعل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
گفتار دوم- ‌انواع شروط باطل و آثار آنها………………………………………………………………………………………………………………………….73
الف‌- انواع شروط باطل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..73
۱-شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد………………………………………………………………………………………………………………………….74
2-شرطی که درآن نفع و فایده نباشد……………………………………………………………………………………………………………………………74
3- شر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره قراردادهای اداری، منافع عمومی، ارزیابی کیفی، اصل حاکمیت اراده Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره قراردادهای اداری، جبران خسارت، مطالبه خسارت، قراردادهای خصوصی