منبع پایان نامه ارشد درباره تخلفات اداری، خدمات عمومی، مراجع صالح

دانلود پایان نامه ارشد

نسخه دوم قید وآن را اعاده کند.
2ـ در مواردذیل مأمور ابلاغ برگ اخطاریه راالصاق خواهد کرد.
1ـ 2ـ خوانده یا یکی از بستگاه یا خادمان او درمحل نباشند
2ـ 2ـ بستگاه وخادمان خوانده درمحل باشند و ازگرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند.
3ـ مأمور ابلاغ استنکاف خوانده یابستگان و خادمان او را یاعدم حضور خوانده یاخادمان و بستگان او در هر نسخه اخطاریه قید می نماید .
4ـ مأمورابلاغ نسخه دوم اخطاریه را که مقید به بندهای بالاست به نشانی تعیین شده الصاق می کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا به دفتر دادگاه عودت می دهد .
5ـ با اقدام مذکور خوانده می تواندتا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید اوراق مربوط را دریافت نماید و مدیر دفتر نمی تواند اوراق را به غیر از شخص خوانده به شخص دیگری بدهد .
بند سوم: انتشار آگهی
ماده 73 :
در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد داد خواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.
نکات :
1ـ طبق این ماده و ماده 72 این قانون مدیر دفتر موظف است مفاد دادخواست را در موارد ذیل برای یک نوبت در یکی از روز نامه های کثیر الانتشار آگهی نماید.
1ـ 1 ـ در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند .
2ـ 1ـ در صورتی که خوانده مجهول المکان باشد.
3ـ 1ـ در صورتیکه معلوم شود محلی راکه خواهان در دادخواست معین کرده نشانی خوانده نیست .
4ـ 1 ـ در صورتی که نشانی خوانده قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد.
ناگفته نماند در دو مورد اخیر در صورتی آگهی منتشر می شودکه پس از اخطار رفع نقص خواهان از تعیین نشانی خوانده اعلام ناتوانی کرده باشد.
2ـ بدلالت این ماده با اجتماع شرایط ذیل آگهی منتشر خواهد شد .
1ـ 2ـ درصورتیکه خواهان درخواست نماید
2ـ2 دادگاه دستور انتشار آگهی را صادر نماید .
3ـ این سوال متبادر به ذهن است که چنانچه خواهان درخواست انتشار آگهی ننماید سرنوشت پرونده چه می شود ؟
همانطور که قبلاً بیان شد خواهان بایددر درخواست تقدیمی اقامتگاه خوانده را با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی بنویسد که ابلاغ به سهولت ممکن باشد در فرض سوال چون اقامتگاه خوانده مشخص نمی باشدوظیفه ی مدیردفتر دادگاه است که ظرف 2 روز به خواهان اخطار رفع نقص دهد تا ظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ نسبت به اعلام نشانی خوانده اقدام نماید والا بموجب قراردفتر دادخواست رد می شود.26
4ـ عموم عبارت « یکی از روزنامه های کثیر الانتشار » شامل روزنامه های کثیر الانتشار مرکز یا محلی است .
5ـ نظریه مشورتی شماره 4801/7ـ5/9/1358 اداره حقوقی دادگستری آورده : روزنامه کثیرالانتشار تعریف قانونی و ملاک مشخص حقوقی ندارد و برای تشخیص آن از حیث تیراژ مبنائی معین نشده است عرفاً روزنامه های پروفروش هر کشور را روزنامه کثیر الانتشار آن کشور می نامند.
6 ـ متأسفانه برخی ازدفاترکما فی السابق درانتشار آگهی به ماده 100 قانون سابق استنادمی نمایند .
7ـ هزینه انتشار آگهی بعهده خواهان است و در صورتی که خواهان ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه هزینه انتشار آگهی راتادیه ننمایددادخواست بوسیله دفتررد خواهد شد .
8ـ مدیر دفتر باید دقت نماید که فاصله تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی کمتر از یک ماه نباشد و چنانچه فاصله مذکور رعایت نشود موجب ابطال ابلاغ است .

بند چهارم: اعلام تخلف رئیس دفتر ادارات دولتی یا قائم مقام او
ماده 75:
در دعاوی راجع به ادارات و سازمانهای وابسته به دولت وموسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ ودر نسخه اول رسید اخذ می شود درصورت امتناع رئیس دفتر یاقائم مقام او از اخذ اوراق ،مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می شود در این مورد استنکاف ازگرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم وندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد .
نکات:
بدلالت این ماده درصورتی که خوانده یکی از مراجع ذیل باشد.
1ـ 1ـ ادارات دولتی
2ـ 1ـ سازمانهای وابسته به دولت
3ـ 1 ـ موسسات مأمور خدمات عمومی
4ـ 1ـ شهرداری ها
5ـ 1 ـ موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است
اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ می شود .
2ـ چنانچه رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او از اخذ اوراق امتناع ورزد مراتب توسط مأمور ابلاغ در برگ اخطاریه قید و اوراق را به دفتر دادگاه اعاده می نماید.
3ـ استنکاف رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق مذکور و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه محسوب می شود .
4ـ مدیر دفتر دادگاه مکلف است با وصول اوراق عودت داده شده مراتب تخلف مستنکف را به مراجع صالحه اعلام نماید .
5ـ به قرینه قسمت اخیر ماده مذکور که می گوید : به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد، به نظر می رسد منظور از مراجع صالحه هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مرجع مخاطب باشد.

بند پنجم : ارسال اوراق جهت ابلاغ در محل تعیین شده
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی در مواد 78 و 79 دفتر دادگاه رامکلف کرده و در صورتی که اصحاب دعوا و یا وکلای انها نشانی اعلامی را به هر نحو تغییر دهند، کلیه اوراق قضائی به نشانی و محل تعیین شده ابلاغ شود.
الف ـ ماده 78 :
هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمائم آن در شهری که مقر دادگاه استان تخاب نموده به دفتر دادگاه اعلام کنند دراین صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد.
نکات :
1ـ حسب مستفاد از این ماده پس از به جریان افتادن دادخواست و در طول دادرسی این اختیار به اصحاب دعوا و وکلای آنان داده شده است که محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمائم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نمایند و به دفتر دادگاه اعلام کنند دراین صورت اوراق قضائی در محل تعیین شده ابلاغ می گردد.
2ـ تأکید قانونگذار بر اینکه محل انتخابی حتماً باید در شهری باشد که مقردادگاه است، به دلیل تسهیل و تسریع در ابلاغات واینکه اصحاب دعوا نتوانند برای اطاله دادرسی محل دور دستی راانتخاب کنند می باشد البته منظور از شهر همان حوزه قضائی است بنابراین ایرادی ندارد که در روستای موجود در حوزه قضائی نیز محلی انتخابی شود . 27
3ـ منظور از اقامتگاه ، اقامتگاه قانونی نیست بلکه اقامتگاه اختیاری است که برای سهولت امر ابلاغ به دادگاه اعلام می شود.
4ـ ابلاغ اوراق اخطاریه به نشانی سابق موجب ابطال ابلاغ است .
5ـ ماده80 ق.آ.د.م مقرر می دارد : هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی توانند مسافرتهای موقتی خود راتغییر محل اقامت حساب کرده ، ابلاغ اوراق دعوای مربوطه به خود را د رمحل نامبرده درخواست کنند اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود که محل اقامت برابر ماده (1004) ق. م. به طور واقعی تغییر یافته باشد چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل ابلاغ خواهد شد .
ب ـ ماده 79 :
هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد و همچنین درصورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه شد باید فوری محل جدیدومشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهند تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ می شود .
نکات :
در موارد ذیل اصحاب دعوا باید فوری محل جدید ومشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهند
الف: محلی را که اوراق اولیه درآن محل ابلاغ شده است را تغییر دهند
ب: محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده ، تغییر دهند
ج: نشانی معین دردادخواست اشتباه باشد.
2ـ چنانچه اصحاب دعوا به تکلیف بالا عمل ننمایند اوراق قضائی در همان محل سابق ابلاغ می شود و مسئولیتی متوجه دفتر نمی باشد .
3ـ چنانچه اوراق قضائی به نشانی سابق ابلاغ شود، دادگاه ابلاغ را ابطال خواهدکرد .
مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ
گفتار اول: انواع و اقسام مأمورین ابلاغ و اوصاف آنها28
کوشش قانونگذاران کشورها، از جمله ایران، از ابتدا این بوده که هیچ یک از دو ضرورت “سرعت در صدور رأی، و دقت در رسیدگی” فدای دیگری نشده و مقررات دادرسی به کیفیتی تنظیم شود که پرونده (کیفری و حقوقی) هر چه سریعتر با رسیدگی دقیق به نتیجه بیانجامد این ضرورتها در تدوین مقررات ابلاغ نیز مدنظر قرار گرفته است، در حقیقت دقت در رسیدگی مستلزم این است که از جمله مقررات ابلاغ به گونه ای تنظیم شود که با اجرای آن مخاطب، مطلع شود. ولی احقاق حق و سرعت در رسیدگی ایجاب مینماید که هرگاه مطلع ساختن مخاطب به نحو مطمئن با مانع مواجه باشد، رسیدگی به دعوا و شکایت و احقاق حق، منتفی نگردد. خوانده یا متهم باید از دعوا یا شکایتی که علیه او مطرح شده مطلع شود و اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی، کارشناسی و … باید علی الاصول با اطلاع قبلی و در حضور اصحاب دعوا انجام شود و بالاخره احترام به دلیل تنظیم و حق دفاع و رسیدگی دقیق ایجاب میکند که اصحاب دعوا از ادعاها، ادله و استدلالات یکدیگر آگاه شده و در جریان اقدامات دادگاه نیز قرار گیرند. همچنین اعمال حق شکایت از آراء محاکم مستلزم آگاهی از صدور آنهاست. ابلاغ، این آگاهی را قانوناً امکانپذیر ساخته و اثبات مینماید. چنانچه بدون ابلاغ صحیح به هر یک از طرفین، اقداماتی که انجام آنها مستلزم آگاهی قبلی اصحاب دعوی و ابلاغ مراتب به آنهاست، معمول گردد علی الاصول و بلااثر و تخلف انتظامی محسوب میشود.
بند اول: مأمورین ابلاغ به طور عام
این مأمورین در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم میشوند:
1- مأمورینی که کارمند قوه قضاییه هستند
این کارمندان در واحد ابلاغ و اجرای دایره اجرای احکام، اشتغال به کار داشته و زیر نظر مدیر اجرا انجام وظیفه میکنند و مدیر اجرا نیز زیر نظر دادگاه صادر کننده اجرائیه است.29
سابقاً به موجب ماده 82 ق. ا. ت. د. مصوب 1307: “هر مدیر دفتر (دادگاه) به قدر لزوم و تحت ریاست و مسئولیت خود، تقریر نویس (منشی) و ثباط و ضباط (بایگان) و مأمور احضار و ابلاغ خواهد داشت.” همانطوری که قبلاً گفته شده طبق مادتین 197 و 227 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 1329 هجری قمری، “مأمورین اجرا و احضار (ابلاغ) علی الاصول باید همان شرایط و اوصافی را دارا باشند که از مواد 147 و 148 برای مستخدمین عدلیه، از جمله رؤسا و اعضای محاکم و صاحب منصبان پیش بینی شده است از جمله آنها علاوه بر تظاهر به ارتکاب منکر و عدم اتصاف به اخلاق ذمیمه و … ” مکلف به دادن امتحان علمی و عملی در انجمن امتحان وزارت عدلیه موافق پروگرامی (برنامه ای) که وزیر عدلیه مرتب خواهد کرد، میباشند.”
2- مأمورینی که وظیفه اصلی آنها ابلاغ اوراق قضایی نیست.
این اشخاص که علاوه بر شغل و سمت اصلی، مکلف به ابلاغ اوراق قضایی هستند عبارتند از:
الف: رئیس کارگزینی یا رئیس مستقیم کارکنان دولت و شهرداریها و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شرکتها، فقط در محل کار آنها. (تبصره 1 ماده 68 ق.آ.د.م)
ب: مأمورین کنسولی یا سیاسی ایران مستقر در خارج از کشور برای ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور.
ج: وزارت امور خارجه در صورتیکه در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند. (ماده 71 ق.آ.د.م)
د: مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل در صورتیکه در محل اقامت خوانده، دادگاهی نباشد. (ماده 77 ق.آ.د.م)
ه: اداره زندان برای ابلاغ اوراق

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ثبت اسناد، ادارات دولتی، سفارتخانه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره اشخاص حقوقی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی