منبع پایان نامه ارشد درباره تحلیل واریانس، تجزیه و تحلیل آماری، متغیر مستقل، تحلیل آماری

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………………………… 67
1-5-3 آزمون زمان عکسالعمل بینایی ………………………………………………………………………… 67
2-5-3 آزمون تعادل پویا …………………………………………………………………………………………… 68
6-3 روش اجرا ……………………………………………………………………………………………………………. 69
1-6-3 مطالعه مقدماتی ……………………………………………………………………………………………… 69
2-6-3 آشنایی با تکالیف ………………………………………………………………………………………….. 70
3-6-3 آشنایی با تکلیف تعادلی …………………………………………………………………………………. 70
فهرست مطالب
عنوان صفحه

4-6-3 آشنای با تکلیف زمان عکسالعمل بینایی …………………………………………………………… 70
5-6-3 مرحله اکتساب ………………………………………………………………………………………………. 70
6-6-3 مرحله یادداری ………………………………………………………………………………………………. 72
7-3 نحوه دریافت دستورالعملهای مربوط به کانون توجه …………………………………………………… 72
8-3 نحوه دریافت آگاهی از نتیجه ………………………………………………………………………………….. 72
9-3 متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 73
1-9-3 متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………….. 73
2-9-3 متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………………… 73
10-3 روش تجزیه و تحلیل آماری ………………………………………………………………………………….. 73
1-10-3 آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………. 73
2-10-3 آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………… 74
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها ………………………………………………………….. 75
1-4 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 76
2-4 یافتههای توصيفي ………………………………………………………………………………………………….. 77
1-2-4 ويژگيهاي جمعيت شناختي ……………………………………………………………………………. 77
2-2-4 بررسي توصيفي دادهها ……………………………………………………………………………………. 77
3-4 آمار استنباطي(آزمون فرضيه‌هاي تحقيق) …………………………………………………………………… 78
1-3-4 آزمون فرض نرمال بودن متغيرها ……………………………………………………………………….. 78
2-3-4 فرضيه صفراول ……………………………………………………………………………………………… 79
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-3-4 فرضيه صفر دوم …………………………………………………………………………………………….. 80
4-3-4 فرضيه صفر سوم ……………………………………………………………………………………………. 81
5-3-4 فرضيه صفر چهارم …………………………………………………………………………………………. 82
6-3-4 فرضيه صفر پنجم …………………………………………………………………………………………… 83
7-3-4 فرضيه صفر ششم …………………………………………………………………………………………… 84
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………….. 86
1-5 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 87
2-5 خلاصه تحقيق ………………………………………………………………………………………………………. 87
3-5 بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….. 90
4-5 نتیجه‌گیری کلی ………………………………………………………………………………………………….. 103
5-5 پيشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 103
1-5-5 پيشنهادهای کاربردي برخاسته از تحقيق …………………………………………………………… 103
2-5-5 پيشنهادهایی براي تحقيقات آينده ……………………………………………………………………. 103
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………… 105
پیوست …………………………………………………………………………………………………………………….. 112
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………. 116

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 1- 3. نحوه قرار گیری افراد در گروههای موجود در تحقیق ………………………………………………………………. 71
جدول 1-4: ويژگي هاي جمعيت شناختي شرکت کنندگان ……………………………………………………………………….. 77
جدول2-4 : آمارههاي توصيفي گروهها در مراحل مختلف …………………………………………………………………………. 78
جدول 3-4: نتایج آزمون شاپیروویک در مراحل مختلف برای گروههای شش گانه ………………………………………… 79
جدول 4-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس دو طرفه در مرحله اکتساب بین گروههای توجه درونی با آگاهی از نتیجه و بدون آگاهی از نتیجه …………………………………………………………………………………………………………………………… 79
جدول 5-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس دو طرفه در مرحله اکتساب بین گروههای توجه بیرونی با آگاهی از نتیجه و بدون آگاهی از نتیجه …………………………………………………………………………………………………………………………… 80
جدول 6-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس دو طرفه در مرحله اکتساب بین گروههای توجه خود انتخابی با آگاهی از نتیجه و بدون آگاهی از نتیجه ………………………………………………………………………………………………………………… 81
جدول 7-4: نتایج آزمون t در مرحله یادداری بین گروههای توجه درونی با آگاهی از نتیجه و درونی بدون آگاهی از نتیجه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82
جدول 8-4: نتایج آزمون t در مرحله یادداری بین گروههای توجه بیرونی با آگاهی از نتیجه و بیرونی بدون آگاهی ازنتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83
جدول 9-4: نتایج آزمون t در مرحله یادداری بین گروههای توجه خود انتخابی با آگاهی از نتیجه و خود انتخابی بدون آگاهی از نتیجه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

فهرست شکلها
عنوان صفحه

شکل 1-2: نمودار نیازهای توجهی طی یک حرکت …………………………………………………………………………………. 24
شکل 2- 2: استفاده از توجه در مراحل مختلف پردازش براساس تئوری های گوناگون ……………………………………. 23
شکل 3- 2: ظرفیت انعطاف پذیر توجه …………………………………………………………………………………………………… 35
شکل4-2: الگوی ابعاد توجهی ……………………………………………………………………………………………………………… 41
شکل 1- 3: چگونگی ارائه آگاهی از نتیجه ……………………………………………………………………………………………… 73

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 1-4: ميانگينهاي مقادير تکليف تعادلي در کوششهای نهگانه دوره اکتساب در گروه توجه درونی با آگاهی از نتیجه اجرا و گروه توجه درونی بدون آگاهی از نتیجه اجرا …………………………………………………………………………. 80
نمودار2-4: ميانگين هاي مقادير تکليف تعادلي در کوشش های نه گانه دوره اکتساب در گروه توجه بیرونی با آگاهی از نتیجه اجرا و گروه توجه بیرونی بدون آگاهی از نتیجه اجرا ……………………………………………………………………… 81
نمودار 3-4: ميانگين هاي مقادير تکليف تعادلي در کوشش های نه گانه دوره اکتساب در گروه توجه خود انتخابی با آگاهی از نتیجه اجرا و گروه توجه خود انتخابی بدون آگاهی از نتیجه اجرا …………………………………………………… 82
نمودار 4-4 : ميانگين هاي مقاديرتکليف تعادلي د

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره یادگیری حرکتی، تغییرات ساختاری، منابع محدود، مبانی نظری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کانون توجه، یادگیری حرکتی، کانون توجه بیرونی، ورزشکاران