منبع پایان نامه ارشد درباره تحلیل عامل، تحلیل عاملی، قابلیت اعتماد، مفهوم سازی

دانلود پایان نامه ارشد

مقیاس اضطراب ریاضی تجدید نظرشده MARS-R124) استفاده شد . این مقیاس 14 گویه ای توسط بای و همکارن (2009 (در طیف پنج ارزشی لیکرتی تهیه شده است . بای و همکارن (2009) با استفاده از تحلیل عاملی وجود دو عامل احساس منفی و کمبود احساس مثبت به ریاضی را مشخص نمودند که بر روی هم 7/66 درصد از واریانس را تبیین کر د. برای نمره گذاری مقیاس های مربوط به کمبود احساس مثبت به ریاضی به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. بای وهمکاران (2009) قابلیت اعتماد کل مقیاس را در جامعه دانشجویان کارشناسی از طریق روش آلفا 91/0 و از طریقه روش همسانی گویه هی موازی 87/0 گزارش نمودند. بای (2011) در پژوهش دیگری که در جامعه دانش آموزان پایه 8 و 7 انجام داد روایی متقاطع مقیاس را از طریق تحلیل عاملی اکتشاف در یک نمونه و تحلیل عاملی تاییدی در نمونه دیگر مطلوب گزارش نمود و همچنین قابلیت در پژوهش مذکور به روش آلفا 85/0 وبه روش بازآزمایی به فاصله نه هفته 71/0 گزارش شده است . برای ترجمه این پرسشنامه ابتدا مقیاس به روش ترجمه های موازی ترجمه شد سپس متخصص زبان انگلیسی به طو جداگانه مقیاس را ترجمه نمودند سپس مترجم سوم با مقابله دو ترجمه موارد اختلاف ترجمه ها را جستجو کرده و در صورت وجود آنها را رفع نموده و بهترین ترجمه گویه ها را انتخاب کرد . سپس ترجمه به سه دانش آموز پایه پنجم دبستان ارائه شد تا از فهم گویه ها اطمینان حاصل شود و پس از این مرحله نسخه نهایی مقیاس تهیه شد (امین زاده 1387).
اعتبار و قابلیت اعتماد 125ابزار اندازه گیری اضطراب ریاضی
جهت احراز اعتبار از تحلیل عاملی با چرخش نامتعامد (مایل ) آبلیمین استفاده شد . علت استفاده از چرخش مایل که سازندگان مقیاس آن را متشکل از دو عال همبسته می دانند . 14 گویه مقیاس وارد تحلیل شد. مقدار دترمینان ماتریس همبستگی عددی غیر صفر (01/0) است که نشان می دهد محاسبه عکس ماتریس و در نتیجه عمل استخراج عامل ها امکانپذیر است . مقدارKMO(897/0) بیانگر کفایت نمونه برداری و مشخصه آزمون کرویت بارتلت 5/0 معنادار است که نشان می دهد ماتریس همبستگی داده ها در جامعه صفر نیست و بنابراین عمل عامل یابی قابل توجیه است ( هومن 1384) تعیین تعداد عوامل بر اساس روش کایزر ( 1960، به نقل از رضویه ،سیف و امامی 1386) با توجه به ارزش ویژه بالای 1 انجام گرفت . این عوامل بر اساس مبنای نظری احساس منفی به ریاضی و کمبود احساس مثبت به ریاضی نامیده شد . در این مرحله گویه (( به نظر من ریاضی درس چالش بر انگیزی ست )) که در مقیاس اصلی مربوط بار عاملی نداشت و بر عامل نامربوط دارای بار منفی بود . دلیل احتمالی این امر این است که واژه چالش برانگیز در این گویه که در زبان انگلیسی معنای منفی می دهد در زبان فارسی معنی دقیق مثبت یا منفی ندارد . از این رو این گویه حذف شد وتحلیل عاملی برای بار دوم اجرا گردید . در این مرحله نیز دترمینان ماتریس همبستگی عددی غیر صفر (013/0) شاخصKMO 894/0 و آماره آزمون کرویت بارتلت ( 1653/68) معنادار است .نتایج تحلیل عاملی روی 3 گویه باقی مانده در جدول 7-3 آمده است . بر اساس جدول 1 گویه های مقیاس MAS-R روی دو عامل بار می شود . احساس منفی به ریاضی به عنوان اولین عامل استخراجی و کمبود احساس مثبت به ریاضی دومین عامل استخراج شده است که این دو عامل بر روی هم 52 درصد از وایانس را تبیین می کنند و همه گویه ها دارای بار عاملی بالا روی عامل مربوط به خودشان هستند(یزدانی ورزنه 1390)
برای تعیین قابلیت اعتماد مقیاس از روش بازآزمایی و آلفای کرنباخ استفاده شد . برای بازآزمایی دانش آموزان یک کلاس که در دسترس انتخاب شده بودند دو بار به فاصله دو هفته به پرسشنامه پاسخ دادند . با محاسبه همبستگی صفر مرتبه نمرات حاصل از دوبار اندازه گیری ، ضرایب بازآزمایی مقیاس محاسبه شد.
شماره گویه عامل 1 عامل 2
4 780/0
2 741/0
7 713/0
6 7/0
11 622/0
9 607/0
14 552/0
13 714/0
1 701/0
3 669/0
5 668/0
10 660/0
12 627/0
ارزش ویژه 04/5 78/1
درصد واریانس 83/38% 71/13%
درصد واریانس تجمعی 83/38% 54/52%

2-4-3 آزمون فراخنای حافظه وکسلر
برای اندازه گیری فراخنای حافظه کاری از آزمونها ی فراخنای حافظه عددی مستقیم و معکوس در نسخه فارسی فرم تجدید نظر شده هوش وکسلر برای کودکان (شهیم 1373الف) استفاده شد . در آزمون فراخنای حافظه حافظه مستقیم اعداد به تدریج از سه تا نه عدد در هر ردیف افزایش می یابد و از آزمودنی خواسته می شود تا اعداد را دقیقا به همان ترتیبی که شنیده تکرار کند . در آزمون فراخنای حافظه معکوس اعداد به تدریج از دو تا هشت عدد در هر ردیف افزایش می یابد و از آزمودنی خواسته می شود تا اعداد راکه شنیده در جهت معکوس تکرار کند . چون در هر ردیف دو سری از اعداد قرار دارند هر ردیف 2 نمره اگر یک سری اعداد به طور صحیح گفته شود یک نمره به آزمودنی اختصاص می یابد و اگر هر دو سری اشتباه گفته شود آزمون متوقف می شود . تعداد پاسخهای صحیح در آزمونها ی فراخنای حافظه مستقیم و معکوس اندازه متغیرهای فراخنای حافظه مستقیم و فراخنای حافظه معکوس را مشخص می کنند . نمره بالا در فراخنای عددی مستقیم و معکوس نشان دهنده ظرفیت بالا در حافظه کاری است. سنتکلر-تامپسون و گترل (2006) اعتبار آزمون فراخنای حافظه معکوس برای کودکان 9تا 11 ساله از طریق بازآزمایی 71/0 به دست آوردند. همچنین الوی 126(2006) اعتبار فراخنای حافظه مستقیم و معکوس را از طریق بازـآزمایی به تربیت 84/0 و 60/0 محاسبه کرد . اعتبار بازآزمایی فراخنای حافظه ( مجموع فراخنای مستقیم و معکوس)د رجامعه ایرانی برای سنین 9تا 10 سال به ترتیب برابر 57/0 و 43/0 محاسبه شده است ( شهیم ،1373؛ نقل از امین زاده).

3-4-3 آزمون دسه بندی کارت ویسکانسین 127
آزمون دسته بندی کارت ویسکانسین اولین بار توسط گرنت128 و برگ129 (1948، نقل از رومین130 و همکاران 2004) برای اندازه گیری استدلال انتزاعی 131، شکل گیری مفاهیم و راهبردهای پاسخدهی به تغییر تصادفی وابسته به قراین 132به کارگرفته شد این آزمون در پژوهش حاضر برای اندازه گیری کنش اجرایی جا به جایی مورد استفاه قرار گرفت در این آزمون علاوه بر دستکاری ابعاد و رد نظر در همان لحظه روند کار از طریق پس خوراند آزمونگر نیز ارزشیابی می شود . به کارگیری وسیع پردازشهای متفاوت بر مبنای مطالعات انجام شده در زمینه تصویر سازی ذهنی مورد حمایت قرار گرفته اند . این مطالعات نشان می دهند تعداد نواحی عصبی که در هنگام اجرای این آزمون به کار گرفته می شود به اندازه آزمونهای دیگری است که در کنش های اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد (برمن133 و همکاران1995؛نقل از از بال و اسکریف 2001) پژوهشگران معتقدند که اجرای این آزمون بهترین پیش بینی کننده برای توانایی جابه جایی بین راهبردهای مختلف است( میاک و همکاران 2000).
در آزمون دسته بندی کارت ویسکانسین برای طبقه بندی کارتهای از سه بعد ( رنگ ، شکل و تعداد ) استفاده شده است . چهار شکل متفاوت(مثلث ، ستاره ، صلیب و دایره ) تعداد شکل های متفاوت (یک ، دو ، سه و چهار ) و رنگ های متفاوتی از شکل ها( قرمز، سبز ، زرد وآبی) در برابر آزمودنی قرار داده می شود . سپس پرسیده می شود کارتها چه فرقی با هم دارند . به آزمودنی آموزش داده می شود که یکی از کارتها را بردارد و بر اساس یکی از ویژگیهای کارتهای راهنما جور کند . اگر کودک در بار اول کارتی را با یکی از ویژگی ها مثلا رنگ به طور صحیح جور کرد آزمایشگر میگوید “درست است ” و کودک می تواند جور کردن را با همین روش ادامه دهد . اگر کارت انتخاب شده با ویژگی خواسته شده منطبق نباشد آزمایشگر میگوید”اشتباه است” و کودک باید با ویژگی دیگری به جور کردن کارت ها ادامه دهد . هر گاه کودک تا 10 کارت را به درستی جور کرد یک مقوله شکل گرفته ، آنگاه ویژگی مورد نظر تغییر داده می شود و آزمون ادامه می یابد . آزمون تا آنجا ادامه می یابد که آزمودنی در 6 مرحله جایگزینی 10 کارت را در یک طبقه انجام دهد و یا به طور خود به خودی اصل زیر بنای آزمون را توضیح دهد . معمولا بعد از این که 30 الی 40 کارت اشتباها جایگذاری شد و به نظر رسید آزمودنی رغبتی به درک و فهمیدن ازمون ندارد آزمون متوقف می شود.
عملکرد ضعیف در انجام این آزمون می تواند ناشی از انواع مختلفی از نارساییهای مغز باشد . اگر آزمودنی در دسته بندی کردن کارتها براساس ملاکها ی تعیین شده ضعیف باشد این مشکل ناشی از مفهوم سازی است که اکثرا در کودکان دچار آسیب قطعه پیشانی بویژه در پیشانی چپ در ناحیه میانی دیده می شود . عدم توانایی در تغییر ملاک طبقه بندی ، به هنگام تغییر ملاک ، نشان دهنده مشکل “برجاماندگی” است و این خطا در بیماران با آسیبهای قطعه پیشانی بیشتر است . گروهی دیگر از آزمودنی ها به آسانی طبقات را تشکیل وبه سرعت ممکن است درمانده و گیج دست از کار بکشد . این آزمون را می توان به چند طریق نمره گذاری 1- مفهوم سازی اولیه (تعداد کارتهای نادرست تا شکل گیری اولین مقوله ) 2- خطای برجاماندگی : عدم توانایی در تغییر ملاک ( تعدادکارتهایی که برا ساس ملاک قبلی صحیح بوده اما در این کوشش نادرست است)3 – تعداد مقوله های صحیح 4 – عدم توانایی ادامه جایگذاری کارتها در یک مقوله بعد از این که پنج کارت درآن ملاک به طور صحیح جایگذاری شد 5- دیگر خطاها : دسته بندی کارتها به گونه ای که نشان دهنده هیچیک از ملاکهای دسته بندی نباشد . در این پژوهش تعداد مقوله های صحیح و خطای برجاماندگی اندازه گیری شده است . در رابطه با این آزمون توجه به پنج نکته ضروری است (نیهس134 و بارسلو135 2009) 1-آزمون دسته بندی کارت ویسکانسین همیشه بیماران با نارسایی در لب پیشانی را از بیماران واجد نارسایی در سایر لبها یا افراد عادی متمایز نمی کند 2- به نظر می رسد نقش حافظه کاری در این آزمون مهم باشد . فرآیند این آزمون بدین شرح است : توانایی حل مسئله از لحاظ مفهومی استفاده از پسخوراند ، توانایی اصلاح راهبرد غلط ، انعطاف پذیری و بازداری پاسخ در جریان اما به گونه ای نادرست 3- قوانین حل مسئله برای رسیدن به هدف باید بدون اطلاع آزمودنی در طی ازمون تغییر کنند . آزمودنی باید کارتها را با توجه به سه اصل و بر اساس پسخوراند که دریافت می کند دسته بندی کند4-نسخه کامپیوتری آزمون با نسخه استاندارد آن متفاوت است و کودکان درخودمانده به نسخه کامپیوتری نسبت به نسخه سنتی بهتر پاسخ می دهند 5- مطالعات گوناگون متغیرهای مختلفی مانند مفهوم سازی اولیه خطای برجاماندگی را از آزمون دسته بندی کارت ویسکانسین گزارش می کنند.
نادری (1373) قابلیت اعتماد این آزمون را در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حافظه فعال، حافظه کاری، کارکردهای اجرایی، اجرایی مرکزی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره عملکرد ریاضی، ضریب همبستگی، حافظه کاری، سطح معنادار