منبع پایان نامه ارشد درباره تحلیل داده، کسب و کار، ارزش پیشنهادی، سطح تحصیلات

دانلود پایان نامه ارشد

دیدگاه مشتریان از اولویت بالاتری برخوردارند، توزیع شده، شامل دو بخش می باشد بخش اول شامل پرسشهای جمعیت شناسی و بخش دوم شامل 5 گویه با 32 سوال طراحی شد.سطح اندازه گیری پرسشنامه فاصله ای و بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت(کاملا موافقم،موافقم،نظری ندارم،مخالفم و کاملا مخالفم) می باشد.امتیاز درجه های کاملا موافقم،موافقم،نظری ندارم،مخالفم و کاملا مخالفم به ترتیب از 5 تا 1 برای گویه ها می باشد.32 ارزش پیشنهادی در قالب 32 سوال و در پنج گویه قرار گرفتند که این گویه ها و سوالات به شرح زیر می باشد:
گویه اول با نام محصولات شامل 8 سوال ،گویه دوم با نام تکنولوژی و تسهیلات شامل 9سوال،گویه سوم با نام خدمات شامل 5 سوال،گویه چهارم با نام ابزار های آنلاین شامل 5گویه و آخرین گویه با نام مدیریت ارتباطات شامل 4 سوال می باشد.گویه ها و سوالات پرسشنامه در پیوست شماره 1 نشان داده شده است.

روایی پرسشنامه:
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد.(خاکی،1378،228)
برای تعیین روایی پرسشنامه ارزش پیشنهادی از دیدگاه اساتید صاحب نظر دانشگاهی استفاده شد و نیز با توزیع تعدادی پرسشنامه در جامعه آماری ابهامات آن رفع شد.
پایایی پرسشنامه:
یکی از ویژگیهای فنی قابل اندازه گیری،پایایی است.پایایی به این مفهوم است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.(سرمد و همکاران،1376،170-171)
در این پژوهش برای تعیین پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss ،ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه محاسبه شد که مقدار آن برابر با 89/0 است.بنابراین می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه از اعتبار کافی برخوردار است.
پرسشنامه ماتریس همبستگی شناسایی روابط مؤثر بین معیارهایSWOT:
پرسشنامه ماتریس همبستگی شناسایی روابط مؤثر بین معیارهایSWOT به منظور تشخیص وجود و یا عدم وجود رابطه بین متغیرهای استخراج شده برای شناسایی نقاط ضعف ،نقاط قوت،فرصت ها و تهدیدهای موجود در محیط درونی و بیرونی موسسه انتشاراتی آریانا قلم طراحی شد.این پرسشنامه شامل چهار معیار و 14 زیر معیار به شرح زیر می باشد.
معیار نقاط قوت که شامل سه معیار سیستم بازاریابی توانمند،توان بالا در طراحی آمیخته بازاریابی و سابقه طولانی در فضای مجازی است.معیار نقاط ضعف که شامل چهار معیار زیرساخت های پشتیبانی،به روز رسانی و نگه داری سایت،هزینه و حفظ امنیت و فضای خصوصی بوده، معیار فرصت ها که شامل سه زیر معیاررشد روز افزون امکانات ارتباطی در فضای مجازی ، دسترسی ارزان و گسترده همگان به فضای مجازی و امکان فعالیت مشترک با شرکا می باشد،و آخرین معیار نیز معیار تهدید هاست که شامل چهار معیار رقابت ناسالم در فضای دیجیتالی، اختلال در عملکرد فضای مجازی ،قانون کپی رایت و دسترسی به شرکتهای کارامد در پیمانکاری خدمات فضای مجازی است.
پرسشنامه مقایسات زوجی SWOT-ANP:
این پرسشنامه در راستای انتخاب مدل کسب و کار انتشارات آریانا قلم با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) طراحی شد و به منظور اولویت بندی این مدل های کسب و کار، پس از شناسایی چهار دسته عوامل اثر گذار شامل معیارهای SWOT (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات)را با استفاده از نتایج به دست آمده از ماتریس همبستگی و با تعیین اهمیت نسبی این معیارهای مؤثر بر مدل های کسب و کار با استفاده از پرسشنامه ANPنهایتاً به الویتبندی مدل های کسب و کار بپردازیم.
در پرسشنامه مقایسات زوجی،ابتدا مقایسه میان معیارهای SWOT صورت گرفته و درجه اهمیت هریک از معیارها نسبت به یکدیگر از دید خبرگان مشخص شده است.پس از آن با مد نظر قرار دادن هریک از معیارها ی نامبرده در بخش 3-5-3 مدلهای کسب وکاری طراحی شده با یکدیگر مقایسه شده اند و اهمیت هریک از مدلها نسبت به دیگری با در نظر گرفته معیار مربوطه مشخص شده است که نتایج مقایسات در فصل چهارم توضیح داده شده است.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه ارزش پیشنهادی:
به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ارزش پیشنهادی با مقیاس طیف 5 درجه ای لیکرت ،با توجه به امتیاز های داده شده به پاسخها،میانگین پاسخ به سوالات هر گویه به طور جداگانه محاسبه شده و میانگین هر سوال در هر گویه با میانگین کل آن گویه مقایسه شد.به منظور میانگین گیری از پاسخها از روش میانگین گیری ساده با استفاده از نرم افزار اکسل استفاده شده است.
  تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه ماتریس همبستگی:
پس از اولویت بندی و غربالگری ارزش های پیشنهادی با استفاده از رویکرد محصول توسعه یافته که در فصل دوم توضیح داده شد به طراحی مدلهای کسب وکار پرداختیم.پس از آن با استخراج نقاط قوت،نقاط ضعف،تهدید ها و فرصت های موجود برای مدلهای ارائه شده به منظور تشخیص اثر معیارها بر یکدیگر به طراحی ماتریس همبستگی پرداخته و پس از آن پرسشنامه ماتریس همبستگی را طراحی کردیم که در این ماتریس وابستگی ویا عدم وابستگی معیارها از نظر خبرگان مشخص شد.به منظور تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از پرسشنامه پاسخ خبرگان را برسی کرده و عدد 0 را به عنوان نشانه ای برای عدم وجود رابطه و عدد 1 را به منظور نشانه ای برای وجود رابطه در نظر گرفتیم.با بررسی تک تک پرسشنامه های تکمیل شده توسط خبرگان و مقایسه پاسخ ها مشخص شد که کدامل عوامل بر یکدیگر تاثیرگذار بوده اند.
تجزیه و تحلیل نتایج پرسشنامه ANP:
پس از بررسی نتایج حاصل از ماتریس همبستگی به طراحی پرسشنامه ANP پرداختیم.هدف از طراحی این پرسشنامه بررسی اهمیت فاکتورهای SWOT نسبت به یکدیگر ، اهمیت هر یک از معیارها در مدلهای طراحی شده، اهمیت و ارجحیت مدلهای کسب وکاری بر یکدیگر طراحی شد.پس از تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان و کارشناسان با وارد کردن نتایج در نرم افزار super decision به رتبه بندی مدلهای کسب وکاری طراحی شده پرداختیم.
جمع بندی:در این فصل به طور کلی به روش گردآوری اطلاعات،روش انجام تحقیق،ابزار های گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش پرداختیم.

فصل 4
مقدمه:
برای مسائلی که در سازمان وجود دارد نمی توان توجیه ساده ای یافت و علت ها را به آسانی دریافت.برهمین اساس پس از اینکه داده های تحقیق گردآوری،طبقه بندی و استخراج شد،نوبت به مرحله جدیدی از فرایند پژوهش که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است می رسد.در این فصل پس از تعیین ارزشهای پیشنهادی که بیشترین بار عاملی در نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی را دارند ،به طراحی مدلهای کسب و کاری برای انتشارات آریانا قلم پرداختیم.پس از آن به تعیین معیار هایSWOT . طراحی ماتریس همبستگی پرداختیم و با نظر خواهی از خبرگان و کارشناسان موسسه انتشارات آریانا قلم وزن هریک از معیارها را به دست آورده و پس از آن به طراحی ماتریس مقایسه زوجی و تحلیل شبکه ANPپرداختیم و مجددا با استفاده از نظر خواهی از خبرگان مدلهای کسب و کاری را رتبه بندی کردیم.
تحلیل آماری
همانطور که در فصل 3 ذکر شد 40 نفر از مشتریان موسسه انتشارات آریانا قلم در این پژوهش و تکمیل پرسشنامه ها شرکت کردند.پرسشنامه ارزش پیشنهادی به صورت الکترونیکی طراحی شد از طریق پست الکترونیک به مشتریان ارسال شد و پاسخ ها نیز به صورت الکترونیکی جمع آوری شد.پس از جمع آوری پاسخها با استفاده از روش میانگین گیری ساده و نظرخواهی از کارشناسان انتشارات آریانا قلم 15 مورد از ارزشهای پیشنهادی که میانگین بیشتری داشتند به عنوان ارزشهای مبنای طراحی مدل های کسب وکار قرار گرفتند.
سوا لات عمومی پرسشنامه ارزش پیشنهادی:
این بخش حاوی 6 سوال می باشد که به بررسی سطح تحصیلات ،نوع شغل،نوع تکنولوژی مورد استفاده،پهنای باند مورد استفاده در اینترنت،مدت زمان استفاده از محصولات آریانا قلم،نوع محصولات مورد استفاده توسط مشتریان می پردازد.
تجزیه و تحلیل داده های مربوط به سطح تحصیلات
اولین سوال در بخش سوالات عمومی پرسشنامه مربوط به سطح تحصیلات افراد پاسخگو می باشد که پنج گزینه دیپلم،کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا برای این سوال طراحی شده است.
جدول فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان (جدول4-1)نشان می دهد که 0درصد از افراد دیپلم و 0 درصد از افراد زیر دیپلم 28.33 درصد از افراد کارشناسی،55.33درصد کارشناسی ارشد و .3318 درصد دکترا بوده اند.

جدول ‏41سطح تحصیلات مشتریان
سطح تحصیلات پاسخگویان
فراوانی
درصد
زیر دیپلم
0
0
دیپلم
0
0
کاردانی
0
0
کارشناسی
11
28.33
کارشناسی ارشد
22
55
دکتری
7
18.33
تجزیه و تحلیل داده های مربوط به شغل
سوال دوم در این بخش مربوط به نوع شغل افراد پاسخگو می باشد که پنج گزینه دانشجو،مدیر
ازمان،کارشناس/کارشناس ارشد سازمان،استاد دانشگاه و سایر موارد برای این سوال طراحی شده است.جدول فراوانی شغل پاسخگویان (جدول 4-2)نشان می دهد که 20 درصد دانشجو،15درصد مدیر سازمان،38درصد کارشناس و یا کارشناس ارشد سازمان،.338درصد استاد دانشگاه بوده اند .66 20درصد نیز گزینه سایر موارد را انتخاب کرده بودند.

جدول ‏42شغل افراد
شغل
فراوانی
درصد
دانشجو
8
20
مدیر سازمان
6
15
کارشناس/کارشناس ارشد سازمان
15
38
استاد دانشگاه
3
8.33
سایر موارد
8
20
تجزیه و تحلیل داده های مربوط به نوع تکنولوژی مورد استفاده :
سوال سوم در این بخش مربوط به نوع تکنولوژی مورد استفاده توسط افراد پاسخگو می باشد که چهار گزینه کامپیوتر شخصی،تبلت،نوت بوک و موبایل برای این سوال طراحی شده است.جدول فراوانی نوع تکنولوژی مورد استفاده افراد پاسخگو (جدول3-4)نشان می دهد که .3333درصد از کامپیوتر شخصی،15.33درصد از تبلت،48.66درصد از نوت بوک و 5 درصد از موبایل استفاده می کردند.
جدول ‏43تکنولوژی مورد استفاده
پهنای باند
فراوانی
درصد
اینترنت پرسرعت 512و بیشتر
24
60.66
اینترنت پرسرعت پایینتر از 512
15
38
اینترنت دایال آپ
1
3.33

تجزیه و تحلیل داده های مربوط به پهنای باند برای دسترسی آنلاین:
سوال چهارم در این بخش مربوط به پهنای باند مورد استفاده توسط افراد پاسخگو برای دسترسی آنلاین می باشد که سه گزینه اینترنت پرسرعت512 وبیشتر،اینترنت پرسرعت پایینتر از 512 و اینترنت دایال آپ برای این سوال طراحی شده است.جدول فراوانی پهنای باند مورد استفاده توسط افراد پاسخگو برای دسترسی آنلاین (جدول4-4)نشان می دهد که 60.66درصد از اینترنت پرسرعت512 وبیشتر،38درصد از اینترنت پرسرعت پایینتر از 512 و3.33 درصد از اینترنت دایال آپ استفاده می کردند.
جدول ‏44پهنای باند مورد استفاده
پهنای باند
فراوانی
درصد
اینترنت پرسرعت 512و بیشتر
24
60.66
اینترنت پرسرعت پایینتر از 512
15
38
اینترنت دایال آپ
1
3.33
تجزیه و تحلیل داده های مربوط به مدت زمان استفاده از محصولا موسسه
سوال پنجم در این بخش مربوط به مدت زمان استفاده از محصولات موسسه توسط افراد پاسخگو می باشد که چهارگزینه کمتر از یک سال،بین 1 تا 3 سال،بین 3 تا 5 سال و بیشتر از 5 سال برای این سوال طراحی شده است.جدول فراوانی مدت زمان استفاده از محصولات توسط افراد پاسخگو (جدول4-4)نشان می دهد که 55درصد از افراد پاسخگو کمتر از یک سال،43.66درصد بین یک تا سه سال،صفر درصد بین 3تا5 سال و 3.33درصد بیشتر از 5 سال از محصولات موسسه استفاده کرده اند.
جدول ‏45سابقه استفاده از محصولات
مدت زمان استفاده از محصولات
فراوانی
درصد
کمتر از یک سال
22
55
بین یک تا سه سال
17
43.66
بین سه تا پنج سال
0
0
بیشتر از پنج سال
1
3.33
تجزیه و تحلیل داده های مربوط به نوع محصولات مورد استفاده
سوال ششم در این بخش مربوط به نوع محصولات مورد استفاده توسط افراد پاسخگو می باشد که چهارگزینه کتابهای چاپی،کتابهای الکترونیکی،فایل الکترونیکی مقالات و محصولات دیجیتالی مانند سی دی و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سلسله مراتب، سلسله مراتبی، تحلیل شبکه، مقایسات زوجی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ارزش پیشنهادی، شبکه های اجتماعی، دوره های آموزشی، دوره های آموزش