منبع پایان نامه ارشد درباره تجزیه و تحلیل آماری، تحلیل آماری، تفویض اختیار، فرهنگ سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

فرضیات مطرح شده در ذیل به ترتیب مورد بررسی قرار گرفته اند:
صلاحیت عملکردی(و مولفه های آن : قابلیت های عملیاتی، شایستگی در امور مالی، توانایی بازاریابی، تامین نیروی کار، پاداش، تفویض اختیار و فرهنگ سازمانی) یکی از قابلیت های رهبری کارآفرینانه می باشد.
صلاحیت شخصی(و مولفه های آن : اعمال یکپارچگی فکری، حرکت از من به ما،روحیه گسترش سازمانی، ایجاد سازمان پایدار، بهبود مهارت های کارآفرینانه و نوآوری) یکی از قابلیت های رهبری کارآفرینانه می باشد.
لازم به ذکر است که فرایند تجزیه و تحلیل آماری در این فصل در سه بخش و به شیوه تدوین شده در جدول شماره 4-1 مورد بررسی قرار گرفته اند:
جدول 4-1 : فرآیند تجزیه و تحلیل آماری داده ها در فصل چهارم
ردیف
تجزیه و تحلیل آماری
آزمون های آماری
1
تحلیل متغیر های جمعیت شناختی
فراوانی های مطلق و نسبی هر یک از متغیر ها
نمودارهای میله ای مقایسه ای پارامترها در هر ویژگی
2
تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
شاخص های مرکزی و پراکندگی داده ها
نمودار هیستوگرام برای هر یک از متغیرها
آزمون اسمیرنوف-کولموگروف جهت تعیین توزیع داده ها
3
تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها
آزمون تی یک نمونه ای
آزمون آنالیز واریانس
بررسی برازش مدل تحقیق با استفاده از SMART-PLS.3

روش تجزیه و تحليل داده ها
در تجزیه و تحليل داده ها در بخش تحلیل توصیفی از شاخص های پراكندگی مركزی نظير ميانگين،میانه، مد و شاخص های پراکندگی شامل واریانس، انحراف استاندارد و همچنین از نمودار مقایسه میانگین به منظور مقایسه برای هر بخش استفاده شده است در بخش تحلیل استنباطی نیز از ازمون تی یک نمونه ای، آنالیز واریانس و مدل اعداد معناداری استفاده شده است.

مشخصات دموگرافیک جامعه:
در این بخش به بررسی فراوانی های مطلق و نسبی متغیر های جنسیتی، سن، سطوح تحصیلاتی پاسخ دهندگان پرداخته می شود.
فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت:
در جدول 4-2 وضعیت گروه های جنسیتی مخاطبین تحقیق حاضر آورده شده است.
جدول 4-2 : فراوانی مطلق و نسبی وضعیت جنسیتی مخاطبین تحقیق
متغیر مورد بررسی
نوع جنسیت
تعداد تکرار
فراوانی درصدی
گروه جنسیتی
زن
0
0 %

مرد
25
100%

مجموع
25
100%

در این مطالعه با توجه به مطالعه موردی پژوهش تمامی گروه مخاطبین این پژوهش را مدیران اتوبوسرانی با جنسیت مرد تشکیل داده اند. در ادامه در هر بخش از بررسی متغیر های دموگرافیک جامعهِ مورد مطالعه، نمودارهای میله ای آن نیز نمایش داده شده است.

نمودار 4-2 : فراوانی مطلق وضعیت جنسیتی پاسخ دهندگان

گروه های سنی پاسخ دهندگان:
در جدول 4-3 وضعیت گروه های سنی مخاطبین تحقیق حاضر آورده شده است.

جدول 4-3 : فراوانی مطلق و نسبی وضعیت گروه های سنی مخاطبین تحقیق
متغیر مورد بررسی
گروه ها
تعداد تکرار
فراوانی درصدی
گروه های سنی
20 الی 30
5
20%

31 الی 40
12
48 %

41 الی 50
8
32%

مجموع
25
100%

با توجه به نتایج ثبت شده در جدول شماره 4-3 مشخص می گردد که بیشترین گروه مخاطبین این پژوهش را مدیران با رنج سنی 31 الی 40 سال با میزان فراوانی 12 موردی یعنی فراونی 48درصدی تشکیل دادهاند. مرتبه بعدی را رنج سنی 41 الی 50 سال تکشیل داده که تعداد 8 مورد بوده و از فراوانی نسبی 32 درصدی برخوردار بوده است. همچنین تعداد 5 مورد از جامعه مورد مطالعه نیز دارای رنج سنی 20 الی 30 بوده با میزان فراوانی نسبی 20 درصدی گزارش شده است. به طور مجموع مدیران با رنج سنی 31 الی 40 سال با تعداد 12 مورد بالاترین میزان مشاهدات را به خود اختصاص داده است. یافته های فوق در نمودار 4-2 آورده شده است.

نمودار 4-2 : فراوانی مطلق وضعیت جنسیتی پاسخ دهندگان

بررسی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان:
در جدول 4-4 وضعیت مقاطع تحصیلی مخاطبین تحقیق حاضر آورده شده است.
جدول 4-4 : فراوانی مطلق و نسبی مقاطع تحصیلی گروه مخاطبین تحقیق
متغیر مورد بررسی
گروه ها
تعداد تکرار
فراوانی درصدی
سطوح تحصیلاتی
دیپلم
0
0 %

فوق دیپلم
4
16%

کارشناسی
11
44 %

ارشد
10
40%

مجموع
25
100%

با توجه به نتایج ثبت شده در جدول شماره 4-4 مشخص می گردد که بیشترین فراوانی مشاهده شده مربوط بوده است به گروه با با تحصیلات کارشناسی با میزان فراوانی 11 موردی که 44 درصد از جامعه آماری مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. در مرتبه دوم تعداد 10 نفر از مدیران دارای تحصیلات فوق لیسانس قرار داشته و در مرتبه سوم 4 کارمند نیز در دارای تحصیلات فوق دیپلم قرار گرفته اند.

نمودار 4-3 : فراوانی مطلق سطوح تحصیلاتی پاسخ دهندگان
در بخش بعدی به بررسی تحلیل توصیفی متغیرهای مورد بررسی با استفاده از شاخص های مرکزی و پراکندگی پرداخته شده است.
تشریح فرآیند تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش
در این بخش هر یک از متغیرهای اصلی به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته اند که در هر یک از بررسی های انجام شده میزان شاخص مرکزی و پراکندگی داده ها مورد بررسی قرار گرفته و سپس نمودارهای هیستوگرام در یک جدول آورده شده است. در پایان هر بخش نیز نحوه توزیع داده ها با استفاده از آزمونهای اسمیرنوف کولموگروف مورد بررسی قرار گرفته شده است.
فرآیند این بررسی مطابق جدول راهنمای زیر(جدول 4-6) مورد بررسی قرار گرفته شده است.
جدول 4-6 : فرآیند تحلیل توصیفی مولفه ها و متغیرهای پژوهش
بخش اول
شماره تیتر
نوع تجزیه و تحلیل آماری داده ها
بخش اول(4-4)
(متغیر صلاحیت عملکردی )
+ مولفه های آن
4-4-1-
شاخص های مرکزی و پراکندگی داده ها

4-4-2-
نمودار هیستوگرام

4-4-3-
آزمون اسمیرنوف کولموگروف
بخش دوم
شماره تیتر
نوع تجزیه و تحلیل آماری داده ها
بخش اول(4-5)
(متغیر صلاحیت شخصی )
+ مولفه های آن
4-5-1-
شاخص های مرکزی و پراکندگی داده ها

4-5-2-
نمودار هیستوگرام

4-5-3-
آزمون اسمیرنوف کولموگروف

در ادامه به فرآیند تجزیه و تحلیل توصیفی مولفه ها و متغیرهای این پژوهش به ترتیب اشاره شده در جدول 4-6 مورد بررسی قرار گرفته شده است.

بخش اول: (متغیر صلاحیت عملکردی )
تجزیه و تحلیل توصیفی مولفه هایِ صلاحیت عملکردی
در جدول 4-7 نتایج حاصل از بررسی شاخص های مرکزی (شامل میانگین، میانه و مد داده ها) و شاخص های پراکندگی (شامل انحراف از معیار داده ها) به همراه بیشینه وکمینه داده ها نمایش داده شده است.
جدول 4-7 : تحلیل توصیفی مولفه هایِ متغیر صلاحیت عملکردی

میانگین
میانه
مد داده ها
انحراف معیار
واریانس
مینیمم
ماکزیمم

قابلیت های عملیاتی
۲٫۹۳
۳
۱٫۵
۱٫۰۶۴۳۹
۱٫۱۳۳
۱٫۵
۴٫۵
شایستگی در امور
۳٫۰۴
۳
۱٫۷۵
۱٫۰۱۴۶۸
۱٫۰۳
۱٫۵
۴٫۷۵
فرهنگ سازمانی
۳٫۱۶
۳٫۲۸
۴٫۴۳
.۸۸۳۲۱
.۷۸۰
۱٫۵۷
۴٫۴۳
تفویض اختیار
۳٫۲
۳
۱٫۶۷
۱٫۱۰۵۵۴
۱٫۲۲۲
۱٫۶۷
۵
بازاریابی
۳٫۲۴
۳٫۵
۱٫۷۵
۱٫۰۰۹۰۲
۱٫۰۱۸
۱٫۷۵
۴٫۵
تامین نیروی کار
۳٫۳۲
۳٫۵
۴٫۵
۱٫۰۵۹۴۸
۱٫۱۲۳
۱٫۵
۴٫۷۵
پاداش
۳٫۵۶
۴
۴
۱٫۱۶۵۵۶
۱٫۳۵۹
۱٫۶۷
۵

تمامی اطلاعات نمایش داده شده در این جدول 4-7 بر اساس مقادیر میانگینِ مولفه ها به صورت غیر نزولی مرتب سازی شده است. بر این اساس بازه عددی بدست آمده در شاخص میانگینِ مولفه ها، رنجِ عددی 2.93 الی 3.56 را تحت پوشش خود قرار داده است. لذا قابلیت های عملیاتی در بین گروه مخاطبین تحقیق حاضر از پایین ترین مقدار با میانگین 2.93 برخوردار بوده است. این مقدار با توجه به گزینه های پاسخ دهی به سوالات پرسشنامه مربوطه می توانست نمره 1 الی 5 را بر اساس طیف لیکرت به خود اختصاص دهد. بنابراین مقدار میانگینِ قابلیت های عملیاتی در بین جامعه اماری مورد مطالعه نزدیک به متوسط (با وزن عددیِ 3) را گزارش نموده است. بررسی دو شاخص مرکزی دیگر در این ویژگی، یعنی میانه و مد داده ها با مقادیر 3 و 1.5 نتیجه بدست آمده برای مقدار شاخص میانگین را مورد تایید قرار داده است. مقدار انحراف از معیار داده نیز برای این متغیر مقدار 1.06 را در بازه عددی 1.5 (کمینه) الی 4.5 (بیشینه) گزارش نموده است که نشان دهنده پایین بودن مقدار پراکندگی داده ها با توجه به رنج عددی مشاهده شده دارد. این مهم بر صحت نتایج بدست آمده برای بخش شاخص های مرکزی یعنی میانگین، میانه و مد داده ها می افزاید. ویژگی پاداش نیز بالاترین میانگین را در بین جامعه آماری مورد مطالعه با مقدار عددی 3.56 گزارش نموده است. این متغیر نیز دارای دو مقدار شاخص مرکزی میانه و مد داده هایی با مقادیر 4 و 4 بوده که نشان دهنده بالا بودن این متغیر در بین جامعه آماری مورد مطالعه داشته است. مقدار انحراف از معیار داده ها با مقدار 1.16 در بازه عددی 1.67 الی 5 مقدار پایین پراکندگی داده ها را نشان داده است.
بر همین اساس به ترتیب میانگین مقادیر سایر ویژگی های مورد بررسی به ترتیب برابر بوده است با شایستگی امور (3.04)، فرهنگ سازمانی (3.16)، تفویض اختیار (3.2)، بازاریابی (3.24)، تامین نیروی کار(3.32) و پاداش با میانگین (3.56). لذا مشاهده می گردد که تمامی این ویژگی ها نیز در بین مدیران مورد بررسی دارای مقادیر بزرگتر از 3 بوده است. همچنین بررسی میانه و مد داده ها نیز نتایج نزدیک به میانگین را گزارش نموده. انحراف از معیار داده ها نیز در تمامی ویژگی های مورد بررسی در بازه های عددی کمینه و بیشینه داده ها مقدار پایینی را نشان داده و این مهم بیان گر پایین بودن میزان پراکندگی داده ها بوده است.
در ادامه در جدول 4-8 به تحلیل توصیفی کلی صلاحیت عملکردی کارکنان پرداخته شده است

جدول 4-8 : تحلیل توصیفی صلاحیت عملکردی کلی

تعداد
25
میانگین
۳٫۲۰۸
میانه
۳٫۱۵۶۵
مد داده ها
۱٫۷
انحراف از معیار
.۸۵۰۸۹
واریانس
.۷۲۴
کمینه
۱٫۷
بیشینه
۴٫۴

در این جدول مقادیر محاسبه شده برآیندی از میانگینِ تمامی میانگین های 7 مولفه صلاحیت عملکردی می باشد. با توجه به نتایج درج گردیده شده در جدول شماره 4-8 مشخص می گردد که به طور کلی نیز مدیران مورد مطالعه با میانگین 3.208 دارای مقدار صلاحیت عملکردی بزرگتر از مقدار متوسط یعنی عدد 3 بوده است. مقادیر میانه و مد داده ها نیز با اعداد 3.15 و 1.7 دلالت بر این دارند که صلاحیت عملکردی مدیران در نمره نزدیک و یا بالاتر از متوسط قرار گرفته شده است. مقدار انحراف از معیار و واریانس داده ها به ترتیب با مقادیر 0.850 و 0.724 در بازه عددی 1.7 (کمینه) و 4.4 (بیشینه) مقادیر پایینی را گزارش نموده که این مهم بر صحت نتایج بدست آمده در بخش شاخص های مرکزی و پراکندگی افزوده است چرا که میزان پراکندگی داده ها پایین گزارش گردیده شده است. در ادامه به بررسی نمودارهای هیستوگرام برای مولفه های این متغیر پرداخته شده است.
نمودارهای هیستوگرام(مولفه های صلاحیت عملکردی )
خط نرمال لاین ترسیم شده بر روی هر یک از نمودارها به فهم نحوه توزیع داده ها در مولفه مورد بررسی کمک می نماید. در صورتی که این خط به شکل زنگوله ای شکل باشد نشان دهنده توزیع متقارن و نرمال داده ها در مولفه مورد بررسی می باشد.

+

شکل 4-1 : نمودارهای هیستوگرام (مولفه های صلاحیت عملکردی ).
بررسی نمودارهای ترسیم شده در شکل 4-1 نشان دهنده متقارن و نرمال بودن توزیع داده ها برای تمامی متغیرهای بدست آمده از خرده مقیاس صلاحیت عملکردی می باشد. در شکل شماره 4-2 نیز نمودار کلی صلاحیت عملکردی که برایندی از مولفه های آن می باشد ترسیم گردیده شده است.

شکل 4-2 : نمودارهای هیستوگرام (صلاحیت عملکردی کلی )

آزمون اسمیرنوف کولموگروف(مولفه های صلاحیت عملکردی )
در این آزمون هنگام بررسي نرمال بودن داده‌ها، فرض صفر مبتني بر اينکه توزيع داده‌ها نرمال است را، در سطح خطاي 5% مورد آزمون قرار داده. بنابراين اگر آماره آزمون بزرگتر مساوي 0.05 بدست آيد، در اين صورت دليلي براي رد فرض صفر مبتني بر اينکه داده نرمال است، وجود نخواهد داشت.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره اتوبوسرانی، روش تحقیق، معادلات ساختاری، رهبری کارآفرینانه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره صلاحیت شخصی، سطح معنادار، ریسک پذیری، اتوبوسرانی