منبع پایان نامه ارشد درباره تجارت الکترونیک، کسب و کار الکترونیک، کسب و کار الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

فناوري‌
Mosaic
اندازه‌گيري و تجزيه و تحليل
ميزان رشد اينترنت در سراسر جهان
وضعيت اينترنت در يك كشور
1. فرا‌گيري يا نفوذ
2. پراكندگي جغرافيايي
3. ميزان جذب بخش‌ها
4. زيرساخت‌هاي ارتباطات
5. زيرساخت‌هاي سازماني
6. ميزان پيچيدگي استفاده
ارزيابي سطح فعلي فناوري‌
در يك منطقه براي پيش‌بيني
سطوح آتي فناوري‌
WITSA
كشف ميزان و چگونگي آگاهي
شركت‌هاي تجاري و مصرف كنندگان
از تجارت الكترونيك
تجربيات مستقيم شركت‌ها
در تجارت الكترونيك و
ديدگاه‌هاي آنان در مورد موانع تجارت الکترونيک
نتايج تحقيق:

1. اعتماد مشتري 2. فناوري ‌
3. نيروي كار 4.سياست عمومي
5.ماليات 6. فرايندهاي كسب و كار
7.هزينه‌ها 8. نگرش مصرف‌كنندگان

اندازه‌گيري آمادگي الكترونيكي
يك يا چند شركت مشخص جهت
مشاركت در تجارت الكترونيك
Crenshaw &
Robinson
تست تئوري‌هاي موجود در زمينة توسعة فناوري
بررسي تعاملات و فرايندهاي اجتماعي مؤثر در رشد و توزيع اينترنت
1. سطح توسعه فناوري‌
2. فضاي باز سياسي/ دموكراسي
3. آموزش و پرورش
4. وجود بخش بزرگ خدماتي
5. تراكم مخابراتي
6. سرمايه‌گذاري خارجي
7. يكنواختي نژادي
8. نابرابري بخشي
9. تراكم جمعيت
10. حجم صادرات
فهم نقش‌هاي مربوط به عوامل اجتماعي، اقتصادي، سياسي در رشد و استفاده فناوري‌
CIDCM
كمك به توسعه نفوذ فاوا
در كشورهاي در حال توسعه
مذاكرات ميان بازيگران اصلي
توسعة اينترنت كشور
1. پيش زمينه وتاريخچه
2. بازيگران كليدي توسعة اينترنت
3.خط مشي فاوا و توسعة اينترنت
4. مذاكرات ميان بازيگران اصلي
توسعه اينترنت كشور
درك علل تفاوت پيشرفت
كشورهاي مشخصي
WB
بانك‌ جهاني‌ با اعتقاد به‌ اين‌ اصل‌ كه‌ فناوري اطلاعات و ارتباطات نقش‌ مهمي‌ در توسعه‌ و رشد كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ ايفا مي‌كند، كمك‌ به‌ سرمايه‌گذاران‌ بخش‌خصوصي‌ و دولتي‌، سازمان‌ها و نهادهايي‌ كه‌ در اين‌ بخش‌ فعال هستند، را اصلي‌ترين‌ وظيفه‌ خود مي‌داند
ايجاد تسهيلات‌ تجاري‌ و امكان‌ دسترسي‌ به‌ بازار
ايجاد امكان‌ دسترسي‌ ‌ و استفاده‌ از زيرساخت هاي اطلاعات
توسعه‌ مهارت‌ها از طريق‌ تأمين‌ هزينه‌ آموزش‌ همگاني‌ در زمينه‌ استفاده‌ از اينترنت
قانونگذاري‌ بر بخش‌هاي‌ مخابراتي‌ براي‌ توسعه‌ بازارها
كمك‌ به‌ كشورها در طراحي‌ و اجراي‌ قوانين‌ مربوط به‌ آزاد سازي‌ بازارهاي‌ مخابراتي
خطوط اصلي تلفن ثابت
ضريب نفوذ تلفن همراه
تعداد کامپيوترها
ضريب نفوذ تلويزيون
تعداد ميزبان هاي اينترنت
ارتباطات اينترنتي
دولت الکترونيکي
هزينه هاي ملي مربوط به فناوري اطلاعات و ارتباطات

ايجاد تسهيلات‌ تجاري‌ و امكان‌ دسترسي‌ به‌ بازار
ايجاد امكان‌ دسترسي‌ ‌ و استفاده‌ از زيرساخت هاي اطلاعات
توسعه‌ مهارت‌ها از طريق‌ تأمين‌ هزينه‌ آموزش‌ همگاني‌ در زمينه‌ استفاده‌ از اينترنت
قانونگذاري‌ بر بخش‌هاي‌ مخابراتي‌ براي‌ توسعه‌ بازارها
كمك‌ به‌ كشورها در طراحي‌ و اجراي‌ قوانين‌ مربوط به‌ آزاد سازي‌ بازارهاي‌ مخابراتي
UNDP
ارتقاء استانداردهاي سطح زندگي, کمک به ايجاد کار دائم و تمام وقت و برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي براي توسعه و بهبود وضعيت کشورها
عدم تمرکز و توجه سازمان ملل متحد به کشوري خاص
2- توجه و دقت نظر به صحبتها و نقطه نظرات تمام کشورها اعم از غني و فقير مي باشد.
زير ساخت
توسعه منابع انساني
سياستها
کارآفريني و SME ها
محتويات و کاربردها
شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات براي توسعه و تحقق برنامه هزاره از ديدگاه سازمان ملل متحد و با رويكرد توسعه پايدار براي تمامي كشورها تهيه شده اند.
ITU(DAI)
توسعه‌ جهاني‌ مخابرات‌ و دستيابي‌ عموم‌ مردم‌ به‌ خدمات‌ ارتباطي‌ و اطلاعاتي ‌مخابراتي براي تمامي كشورها
1- توسعه‌ استانداردهاي‌ كليدي
2- توسعه‌ كاربردها و خدمات‌ تجارت‌ و ديگر خدمات‌ الكترونيکي‌
3- توسعه‌ مهارت‌هاي‌ فناوري اطلاعات و ارتباطات
4- توسعه‌ اينترنت‌ و كاربردهاي‌ آن‌
شبکه تلفن ثابت 2- شبکه تلفن همراه 3- شبکه ديتا
4-کيفيت خدمات 5- ترافيک
6- تعرفه ها 7- پرسنلي (کارکنان) 8-درآمدها 9- سرمايه گذاري
در بخش زير ساخت هاي ارتباطي و مخابراتي خيلي خوب كار شده است و شاخصهاي زيادي طراحي و استخراج شده اند
EIU(DWI)
خدماتي را براي سياست گذاران و تصميم‌گيران عرصه‌هاي مختلف از جمله ICT با استفاده از دانش و ارزش محوري خود ارائه مي‌كند.
اين موسسه در رتبه‌بندي آمادگي الكترونيكي كشورها با استفاده از حدود 100 شاخص كمي و كيفي كه در 6 شاخص اصلي دسته‌بندي شده اند، كشور ها را ارزيابي و رتبه‌بندي مي كند
1- زيرساخت فناوري و ارتباطي
2- محيط تجاري و كسب كار
3- تطابق مشتري و كسب و كار
4- محيط قانوني و سياسي
5- زيرساخت فرهنگي و اجتماعي
6- پشتيباني و خدمات الكترونيكي
استفاده از شاخصهاي كيفي در خصوص ابعاد مختلف و ارائه رتبه بندي كشورها
IDC(ISI)
مقايسه توانمندي‌هاي جوامع به منظور دستيابي و بهره‌گيري از فناوري اطلاعات
مقايسه توانمندي‌هاي جوامع به منظور دستيابي و بهره‌گيري از فناوري اطلاعات
1- زيرساخت كامپيوتر
2- زيرساخت اينترنت
3- زيرساخت اطلاعاتي
4- زيرساخت اجتماعي
رتبه بندي كشورها را ارائه مي كند.
WNI
اصول اساسي اين شاخص براي رشد پايدار بر توازن در بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و اطلاعاتي استوار است.
امتيازات نهايي محاسبه شده براي كشورهاي در حال توسعه با پنج كشور توسعه يافته ژاپن، هلند، سنگاپور، اسپانيا و آمريكا بعنوان بهترين الگوها مقايسه مي شود.
1- محيط اقتصادي
2- محيط اجتماعي
3- تبادل اطلاعات

توازن در بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و اطلاعاتي
KAM
اندازه گيري شاخص هاي مربوط به نوآوري در كشورهاي جهان كه به دليل شرايط اقتصادي و جمعيتي وضعيت متفاوتي پيدا دارند.
پوشش بخش وسيعي از شاخصها در حوزه هاي مختلف با رويكرد جامعه دانايي محور

1- عملكرد اقتصادي
2- روشها و مشوق هاي بنگاهاي اقتصادي
3- دولت
4- سيستم نوآوري
5- آموزش
6- زير ساخت اطلاعاتي
7-تساوي حقوق زن و مرد

طبقه بندي مناسب شاخصها و كشورها روش امتيازدهي انعطاف پذير با وزن دهي و بدون وزن دهي

SIDA
مشاروره به كشورهاي در حال توسعه جهت بهره مندي بهتر از ICT و رسيدن به سطح زندگي مناسب است.
ابعاد، مولفه ها و شاخصهايي كه اين موسسه براي سنجش ميزان آمادگي كشورهاي بكار مي برد بر پايه مدل دانشگاه هاروارد (CID) و بيشتر از نوع كيفي مي باشد، ولي بخش قابل توجهي از آنها داده هاي سخت موجود در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات است.
1-داده هاي سخت ابتدايي ICT
2- تعداد اپراتورهاي ثابت
3-كاربران ICT
4-هزينه هاي مخابراتي
5- دوره هاي آموزشي
6-دسترسي شبكه اي
7-يادگيري شبكه اي
8-جامع شبكه اي
9-اقتصاد شبكه اي
10-قوانين و مقررات شبكه اي
استفاده از داده هاي كيفي جهت سنجش آمادگي الكترونيكي و تكميل مدل دانشگاه هاروارد CID
UNCTAD
در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات اين موسسه به انجام مطالعات موردي و پروژه هايي براي سنجش آمادگي الكترونيكي در كشورهاي مختلف، اقدام كرده است.
با بهره برداري از چند مدل معروف در حوزه توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات به تعريف شاخصهايي براي سنجش وضعيت توسعه ICT در كشورها اقدام كرده است
1- اتصال
2- دسترسي
3- سياست گذاري
4- كاربري
بهره برداري از چند مدل و تركيب شاخصهاي آنها
USAID
در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات اين موسسه به انجام مطالعات موردي و پروژه هايي براي سنجش آمادگي الكترونيكي در كشورهاي مختلف، اقدام كرده است
به انجام مطالعات موردي براي هر كشور بطور خاص
1- مسيرهاي دسترسي
2- بخش عمومي (سياستهاي دولتي و دولت الكترونيكي)
3- بخش خصوصي (كاربري)
4- مردم (آموزش)
استفاده از تجربه ديگر كشورها و منابع مالي وسيع
SIBIS
سنجش ميزان آمادگي هر يك از آنها در رسيدن به اهداف جامعه اطلاعاتي
جمع آوري اطلاعات و آمار از همه كشورهاي اتحاديه اروپا
مخابرات راه دور و دسترسي شبكه اي
اينترنت در تحقيق توسعه
امنيت و اعتماد
آموزش و تحصيل
مشاغل و اصناف
اشتغال و مهارت هاي فني
توسعه خدمات اجتماعي
تجارت الكترونيكي
دولت الكترونيكي
10- بهداشت و حمل و نقل
ارائه سياستها و راهكارهاي اصلاحي
OECD
اهداف اين سازمان اندازه گيري شاخص هاي تجارت الکترونيکي است.
فعاليتهاي اين سازمان، موضوعات اجتماعي و اقتصادي از اقتصاد کلان تا تجارت، آموزش، توسعه و علوم و نوآوري را پوشش مي دهد.
آمادگي اقتصاد الکترونيکي
توسعه اقتصاد الکترونيکي
اثربخشي اقتصاد الکترونيکي
تبادل اطلاعات و هماهنگي سياسي با دورنماي افزايش رشد اقتصادي در کشورهاي عضو و کمک به کشورهاي غيرعضو

2-4-2- مقايسة مفهومي و ساختاري مدل‌ها موجود در سطح سازمای
مقايسة مفهومي و ساختاري مدل‌ها موجود در سطح سازمانی
مدل
هدف
تمرکز
معیارهای سنجش
موارد مناسب برای استفاده
EMM
ارزیابی کسب و کار الکترونیکی
کل چرخه عمر کسب و کار الکترونیکی
استراتژی، سازمان و شایستگی ها ، مدیریت عملکرد، تحویل عملیات ، فرایند های ارزش شبکه ، امنیت و حریم شخصی، سیستم ها، تکنولوژی، مالیات و قانون
به دو طریق به سازمان کمک می کند : 1- درک اینکه چگونه می توان این سازمان را با کسب و کار الکترونیکی وفق داد. 2- شناسایی راه های بهینه سازی کسب و کار الکترونیکی
PERM
بررسی میزان پذیرش تجارت الکترونیک از سوی سازمان ها
ارزیابی از میزان آگاهی، منابع، تعهد و هدایت و راهبری سازمان و میزان آمادگی نیروهای بازار، دولت و دیگر صنایع پشتیبانی برای کمک به بکارگیری تجارت الکترونیک سازمان ها
1- آمادگي الكترونيكي سازماني دریافتی با متغییر هایی چون آگاهی ، منابع کسب و کار، تعهد و راهبری
2- آمادگي الكترونيك محیط دریافتی با متغیر هایی همچون آمادگی دولت، بازار، صنایع پشتیبان
ارزیابی سازمان از وضعیت های تجارت الکترونیک، مدیریتی، سازمانی و محیط خارجی در تصمیم گیری در مورد پذیرش تجارت الکترونیک
KPMG
ارزیابی توانمندی های سازمانها برای پیاده سازی خدمات رسانی الکترونیکی به شهروندان
تمرکز بر توسعه و بهبود قابلیت می باشد و نیز تمرکز این مدل بر روی سازمان های دولتی است و به دیگر بخش ها و حوزه ها نظیر کل دولت و بخش خصوصی، سازمان های غیر دولتی و جامعه نمی پردازد.
1- استراتژی الکترونیکی (به کجا می رویم؟) 2- معماری (چه چیزی طراحی می کنیم؟) 3- مدیریت ریسک و پروژه (چگونه مدیریت می کنیم؟) 4- قابلیت سازمانی (چه شایستگی های نیاز داری؟) 5- مدیریت زنجیره ارزش (چگونه با سازمان های همکار و مشتریان کار می کنیم؟) 6- مدیریت عملکرد (چگونه عمل کنیم؟)
پياده سازي خدمات رساني الكترونيك به شهروندان و سازمان های خدماتی
P3I3
ارزیابی سطح دولت الکترونیک و رهبری الکترونیک سازمان ها
این مدل، همراه با ارزیابی کلی آمادگی الکترونیکی، همچنین عوامل مختلف است که به آمادگی الکترونیکی تاثیر می گذار اندازی گیری می کند.
1- آمادگی فناوری اطلاعات 2- سیاست فناوری اطلاعات 3- نیروی انسانی 4- زیر ساخت فناوری اطلاعات 5 – فرایند ها 6- اندازه گیری فواید
ارزيابي سطح هدايت و رهبري الكترونيك ادارات و وزارت خانه هاي دولتي

2-5- خلاء مطالعاتی
با توجه به مرور صورت گرفته پر واضح است که بیشر مدل های ارائه شده در سطح ملی بوده و به اندازه کافی متغیرهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی، در سطح سازمانی را مورد بررسی قرار نداده اند. آن تحقیقاتی هم که در سطح سازمانی انجام شده بیشتر، آمادگی شرکت ها و سازمان ها را برای تجارت الکترونیک مورد ارزیابی قرار داده اند. همچنین تحقیقاتی هم که در سطح سازمانی انجام شده بیشتر کلی بوده و خاص سازمان خدماتی نبوده است. علاوه بر آن مدل های موجود نیز در تعداد کمی از کشور ها مورد ارزیابی قرار گرفته اند و هیچ کدام به طور کامل برای کشور ایران بومی سازی نشده اند.
بنابراین در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع محل سکونت، اعتماد به سازمان، استادان دانشگاه Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تحول تاریخی، اردشیر بابکان، شاهنامه فردوسی