منبع پایان نامه ارشد درباره تجارت آزاد، عصر اطلاعات، خطوط تلفن

دانلود پایان نامه ارشد

(پهناي باند بالا، اطمينان و قيمت‌هاي معقول)، وجود فناوري‌هاي اطلاعاتي ادغامشده در تمام فعاليت‌ها (كسب و كار الکترونيکي، بخش فاواي محلي)، گروه‌ها و جمعيت‌ها (مطالب محلي، تعدد سازمان‌هاي متصل به شبکه، استفاده از فاوا در زندگي روزانه، تدريس فاوا در مدارس)، و دولت الکترونيک، رقابت شديد در زمينة مخابرات، مقررات مستقل و تعهد به دسترسي جهاني و نبودن محدوديت در زمينة كسب و كار يا سرمايهگذاري خارجي باشد.
نحوة اجرا
اين راهنما شبكهاي با توصيفات مربوط به چهار مرحله پيشرفت را در هر يك از 19 دسته، ارائه مي‌كند (كه اين 19 دسته در پنج گروه قرار گرفته‌اند). جوامع مرحلة پيشرفت خود را براي هر يك از 19 گروه تخمين ميزنند. هيچ دستورالعملي براي اينكه چگونه تخمين انجام شود، ارائه نشده است.
نحوة ارائة نتايج
اين راهنما مرحلة پيشرفت جامعه را در هر يك از 19 گروه مشخص كرده و همچنين توصيفي براي اينكه چه مواردي لازم است تا بتوان در هر يك از چهار مرحلة پيشرفت قرار گرفت، ارائه ميكند. اين راهنما چيزي در مورد بهبود آمادگي، بيان نميكند.
2-2-1-3- مدل APEC 47
گروه هدايت تجارت الكترونيك در سازمان همكاري‌هاي اقتصادي آسيا و اقيانوسيه (APEC)، اين راهنما را ارائه كردهاند. اين راهنما در سال 2000 منتشر شده است(APEC, 2000).
هدف
كمك به دولت‌ها براي توسعة سياست‌هاي متمركز و مطابق با محيط و جو جامعه كشور خود تا توسعة تجارت الکترونيک به‌صورتي سالم و درست در جامعه انجام شود.
معيارهاي سنجش
جهت ارزيابي «آمادگي براي تجارت الکترونيک» شش دسته معيار مورد سنجش واقع مي‌شوند:
زيرساخت و فناوري‌ پايه (قيمت، دسترسي، بازار رقابتي ، استانداردهاي صنايع، سرمايه‌گذاري خارجي)
دسترسي به خدمات شبکه (پهناي باند، تنوع صنايع، کنترل صادرات، قوانين کارت اعتباري)
استفاده از اينترنت (استفاده در تجارت، دولت، خانه‌ها)
تشويق و تسهيل (استانداردهاي پيشبرد صنايع)
مهارت‌ها و منابع انساني (آموزش فناوري‌ اطلاعات و ارتباطات، نيروي کار)
جايگاه اقتصاد ديجيتال (ماليات‌ها و تعرفه‌هاي خود تنظيمي‌صنايع، قوانين دولتي، اعتماد مصرف‌کننده)
تعريف « آمادگي الکترونيکي» در اين راهنما
كشوري «آماده» براي تجارت الکترونيک محسوب مي‌شود كه داراي تجارت آزاد، مقررات مصوب توسط خود صنايع، سهولت صادرات و تطابق با استانداردها و توافقات تجاري بين‌المللي باشد.
اجرا
از شركت‌كنندگان، 100 سؤال چند گزينه‌اي كه در شش گروه فوق تقسيم‌بندي شده‌اند، پرسيده مي‌شود. پاسخ‌هاي ممكن نشان‌دهنده مراحل توسعه و پيشرفت كشور در زمينة «آماده بودن» مي‌باشد. هيچ نمرة كلي بدست نميآيد.
نحوة ارائة نتايج
نتيجة اين ارزيابي پاسخ‌هاي داده شده به 100 سؤال است. فرض مي‌شود كه كشورها در زمينه‌هايي كار مي‌كنند كه پاسخ در آنها بهينه نيست. زيرا آنها مانع توسعه و سازماندهي تجارت الکترونيک هستند.
2-2-1-4- اندازه‌گيري موقعيت جهاني آمادگي الکترونيکي توسط شرکت بين‌المللي McConnell
شرکت بين‌الملليMcConnell اين گزارش را با همكاري اتحادية جهاني فناوري‌ اطلاعات و خدمات48 (WITSA) تهيه و در آگوست 2000 منتشر نمود (McConnell, 2000).
هدف
ارزيابي آمادگي الکترونيکي اقتصاد ملي يا توانايي حضور در يك اقتصاد جهاني ديجيتال
معيارهاي سنجش
اين گزارش پنج حوزه را مي‌سنجد:
ارتباطات (زيرساخت، دسترسي، قيمت)
رهبري الکترونيک49 (سياست‌هاي دولتي و قوانين)
امنيت اطلاعات (حريم شخصي، امضاي الکترونيک)
سرماية انساني (آموزش فناوري‌ اطلاعات، وجود نيروي کار ماهر)
جايگاه اقتصاد ديجيتال (ماليات‌ها و تعرفه‌ها، خود تنظيمي‌صنايع، قوانين دولتي، اعتماد مصرف‌کننده)
تعريف « آمادگي الکترونيکي» در اين راهنما
يك كشور با آمادگي الکترونيکي داراي حجم بالاي استفاده از كامپيوتر در مدارس، كارها، دولت و خانه‌ها، دسترسي مطمئن و ارزان در يك بازار رقابتي، تجارت آزاد، نيروي كار ماهر و آموزش در مدارس، فرهنگ خلاقيت، همكاري و كار گروهي دولت، فعاليت‌هاي كاري، شبكه‌هاي امن و حفظ حريم خصوصي افراد و مقرراتي كه امضاي ديجيتالي و رمزگذاري را مجاز بداند مي‌باشد.
نحوة اجرا
براي هر كشور و هر دسته، اين گزارش به انجام يك ارزيابي پويا از مرتبط بودن و دقت داده‌هاي كمي موجود با لحاظ هزاران فاكتور فرهنگي، عرفي و تاريخي مي‌پردازد. اين سنجش‌هاي كلي و تفسير آنها مي‌توانند به‌عنوان نقطة شروعي براي طرح‌ريزي‌هاي بعدي استفاده شوند.
نحوة ارائة نتايج
كشورها در پنج دستة فوق و در مقياس 1 تا 3 نمره داده مي‌شوند. (آبي، زرد و قرمز) و تحليل‌ها و پيشنهادهاي جامعي نيز ارائه مي‌شود.
2-2-1-5- پروژه جهاني انتشار اينترنت Mosaic
گروه Mosaic اين چارچوب را تهيه کرده است. چارچوب Mosaic در طول زمان تكميل شده و داراي تنوعات گوناگوني است(Mosaic, 1998, 2000).
هدف
سنجش و تحليل رشد اينترنت در سطح جهان

معيارهاي سنجش
اين تحقيق با سنجش شش بعد، بر سطح اينترنت در يک کشور در يک نقطه خاص از زمان دست مي‌گذارد.
نفوذ50 : معياري از تعداد كاربران غيرفني اينترنت در هر 100 نفر جمعيت
پراكندگي جغرافيايي51 : معياري از تمركز جغرافيايي اينترنت در كشور
جذب بخشي52 : معياري از درجه كاربري اينترنت در بخش‌هاي آموزشي، تجاري، بهداشتي و عمومي
زيرساخت ارتباطي53 : معياري از پهناي باند داخلي و بين‌المللي
زيرساخت سازماني54 : معياري از وضعيت شركت‌هاي فراهم‌کنندة خدمات اينترنت و بازار
پيچيدگي استفاده55 : معياري از استفاده از اينترنت براي انجام كارهاي عادي تا پيچيده

حركت هر كشور در ابعاد فوق متأثر از فاكتورهايي است كه شامل سنجه‌هايي مانند تراكم خطوط تلفن، تراكم تعداد كامپيوترها، سهم توليد ناخالص ملي، سرمايهگذاري داخلي و خارجي، وضعيت جغرافيايي، سيستم آموزشي و سياست‌هاي دولت مي‌باشد. تحليل‌ها بر روي رخدادهاي مهم اجتماعي، اقتصادي و سياسي و جو قانوني و مقرراتي متمركز مي‌شوند زيرا آنها بازار اينترنت را تحت تأثير قرار مي‌دهند.

تعريف « آمادگي الکترونيکي» در اين راهنما
اين گزارش به‌صورت مستقيم آمادگي الکترونيکي را تعريف نمي‌كند ولي دلايل و آمادگي رشد زيرساخت‌ها و استفاده از اينترنت را توضيح مي‌دهد (كه در واقع مي‌توان آنها را ضرورت‌هاي يك جامعة با آمادگي الکترونيکي دانست). فعل و انفعالات منحصربه‌فرد موجود بين دولت و فعاليت‌هاي كاري كه توسط رقابت موجود در بازار تقويت مي‌شود، به رشد توزيع اينترنت ياري مي‌رسانند.
نحوة اجرا
اين گزارش از تركيبي از اطلاعات آماري، توصيفي و مقايسه‌اي مفصل بهره برده و رشد اينترنت را در كشور با تأكيد بر شش آمار اينترنتي فوق، بيان مي‌كند. دو كشور با يکديگر مقايسه گرديده و در مورد هر متغير بررسي شده‌اند تا دركي عميق‌تر از رشد اينترنت در اين كشورها، حاصل شود. اين گزارش همچنين به بررسي فاكتورهاي اقتصادي و سياسي مي‌پردازد كه رشد اينترنت را تحت تأثير قرار داده و توسعة اينترنت در آينده را پيش‌بيني مي‌كند.
نكته: ساير گزارش‌هاي Mosaic ممكن است با روش‌هاي متفاوتي ارزيابي خود را انجام دهند. برخي شامل پرسشنامه بوده و برخي بر تغييرات آماري در طول زمان تأكيد مي‌كنند. همه گزارش‌ها از شش دستة آماري فوق و مجموعه‌اي از فاكتورها كه آنها را متأثر مي‌سازند، بعنوان مبنا استفاده مي‌كنند.
نحوة ارائة نتايج
چارچوب فوق براي توصيف عميق رشد نسبي اينترنت در كشورهاي فوق، استفاده مي‌شود. اگر از پرسشنامه استفاده شود، مرحلة پيشرفت رشد اينترنت نيز در كشور مورد نظر، مشخص مي‌شود.
2-2-1-6- ارزيابي بين‌المللي WITSA از تجارت الکترونيک
ائتلاف جهاني خدمات و فناوري اطلاعات 56WITSA اين بررسي را در سال 1999 انجام داده است(WITSA, 1999).
هدف
جمعآوري نتايج يك ارزيابي بينالمللي از ديدگاه‌ها در مورد انجمن‌هاي صنعتي فناوري‌ اطلاعات به‌منظور تشويق توسعة تجارت الكترونيك. هدف اين كار، ارزيابي ميزان آگاهي شركت‌ها و مصرف‌كنندگان از تجارت الكترونيك و همچنين مشخص كردن زمينه‌هاي عمل بالقوه مي‌باشد.
معيارهاي سنجش
اين بررسي بر تجارب مستقيم شرکت‌ها از تجارت الکترونيک و ديدگاهاي ذهني آنها راجع به نحوة پيشرفت تجارت الکترونيک تمرکز دارد. سؤالات طيفي از جنبه‌ها مانند موانع صنعت فناوري‌، نقش اعتماد مشتري، مشکلات فناوري‌ تجارت الکترونيک، فعاليت‌هاي داخلي تجاري حامي‌تجارت الکترونيک، مسائل نيروي کار، ماليات‌ها، جنبه‌هاي سياست عمومي، و مقاومت از جانب مشتريان را پوشش مي‌دهد.
تعريف « آمادگي الکترونيکي» در اين راهنما
اين گزارش بيان مي‌كند كه يك كشور با آمادگي الکترونيکي به اعتماد مصرف‌كننده در مورد حفظ حريم خصوصي و امنيت، فناوري‌ امنيتي بهتر، كارگران ماهرتر و هزينة آموزش كمتر، سياست‌هاي عمومي بهتر و راحت‌تر، فعاليت‌هاي كاري جديد مطابق با عصر اطلاعات و هزينه كمتر براي فناوري‌ تجارت الکترونيکي نياز دارد.
نحوة اجرا
اين گزارش از شركت‌هاي شاغل در حوزة فناوري‌، مجموعه‌اي از سؤال‌ها را در مورد تجربة آنها در مورد مشكلات موجود در تجارت الکترونيکي و پيشنهادات ضروري مي‌پرسد.
نحوة ارائة نتايج
گزارش نهايي حاصل تنظيم و تفسير پاسخ‌هاي مربوط به شركت‌كنندگان در طرح مي‌باشد. همچنين گزارش حاوي نمودارها و شرحي بر پاسخ‌ها نيز مي‌باشد.
2-2-1-7- تبديل‌هاي فضاي مجازي و فرا صنعتي Crenshaw & Robinson (يک تحليل چند مليتي57 از توسعة اينترنت)
اين گزارش توسط کريستوفر کلي رابينسون58 و ادوارد م. کرنشاو59 در دانشکدة جامعه‌شناسي دانشگاه ايالتي اوهايو، تأليف و در دسامبر 2002 منتشر شده است(Robison, Crenshaw, 2002).
هدف
تست تئوري‌هاي موجود در زمينة توسعة فناوري‌ و فرضية مؤلف در مورد فعل و انفعالات فاكتورهاي بي‌شمار اجتماعي، سياسي و فرهنگي ونيز براي درك فرايندهاي اجتماعي عميق‌تر كه در پشت توزيع فناوري‌ مخابرات قرار گرفته‌اند.
معيارهاي سنجش
اين گزارش بر نقش و تعاملات بين فاکتورهاي زير بر توسعة فاوا تمرکز دارد:
سطح توسعة فناوري‌
فضاي باز سياسي/ دموكراسي
آموزش و پرورش
وجود بخش بزرگ خدماتي
تراكم مخابراتي
سرمايه‌گذاري خارجي
يكنواختي نژادي
نابرابري بخشي
تراكم جمعيت
حجم صادرات
تعريف « آمادگي الکترونيکي» در اين راهنما
اين گزارش به‌طور مستقيم جامعة آمادة الکترونيکي را تعريف نمي‌كند، ولي در عوض به بررسي دلايل و اهداف نهفته در رشد اينترنت مي‌پردازد (كه نياز اساسي يك جامعة با آمادگي الکترونيکي است). مؤلفان بيان كرده‌اند كه مجموعه‌اي پيچيده از فعل و انفعالات كه شامل فاكتورهاي فوق مي‌شود، علل رشد و توزيع اينترنت مي‌باشند.
نحوة اجرا
مؤلفان از يك تحليل آماري براي داده‌هاي موجود در مورد فاكتورهاي فوق در كشورهاي خاص، استفاده كرده‌اند(رگرسيون OLS). اين اطلاعات بخصوص از شاخص‌هاي توسعة بانك جهاني استخراج شده‌اند. سپس مؤلفان مدل فرضي خود را در مورد توسعة فناوري‌ با اين اطلاعات تست كرده‌اند. آنها همچنين به شرح ساير مدل‌هاي موجود دربارة توسعة فناوري‌ و مقايسة آنها پرداخته‌اند.
نحوة ارائه نتايج
سنجش‌هاي آماري، رابطه‌اي محتمل را بين متغيرها بيان مي‌كنند و به‌صورت مفصل به شرح اين مسأله مي‌پردازند كه چگونه اين فاكتورها در شكل‌گيري توسعة فناوري‌ نقش دارند. مؤلفان به تحليل 75 كشور توسعه‌يافته و در حال توسعه پرداخته و نتايج را در گزارش خود آورده‌اند. آنها به اين مسأله رسيده‌اند كه ظرفيت اينترنت تنها تابعي خطي از توسعة سياسي و اقتصادي نيست بلكه ناشي از يكسري فعل و انفعالات پيچيده مي‌باشد.
2-2-1-8- CIDCM60
دانشگاه مري‌لند كه در زمينه مديريت بحران و سياست هاي پيشگيرانه در استراليا فعاليت مي‌نمايد، در سال 1996 پروژه‌اي را با مشاركت آژانس توسعه بين المللي آمريكا به منظور ارزيابي و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استان کرمان، پوشش گیاهی، عوامل طبی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی باستانشناسی، ظروف سفالی، روابط سیاسی