منبع پایان نامه ارشد درباره بیمارستان، شرکت سهامی، نقش برجسته، ایران باستان

دانلود پایان نامه ارشد

42)

شکل (5-10) کاخ وزارت خارجه (منبع، کیانی 1383)

شکل (5-11) کنگره های بام، نعل درگاه بالای پنجره ها و نزیین های گل نیلوفر با تقلید از معماری هخامنشی در بنای بانک ملی (منبع، رجبی 95)

شکل (5-12) بانک ملی ایوان ورودی ستون ها و سر ستون ها و نقش فروهر تقلیدی از بناهای هخامنشی (منبع، رجبی 73)

شکل (5-13) ستون ها و سرستون ها و تزئین های گل نیلوفر با تقلید از معماری هخامنشی بانک ملی (منبع، رجبی 210)

شکل (5-14) نقش برجسته سرباز هخامنشی در بنای بانک ملی (منبع: پاکدامن 111)

شکل (5-15) استفاده از نقش فروهر در ساختمان بانک ملی (منبع، رجبی 42)

شکل (5-16) ستون و پایه ستون ایوان ورودی ساختمان بانک ملی که به طور مستقیم از معماری هخامنشیان الگوبرداری شده است (منبع، صارمی 267)

شکل (5-17) نعل درگاه پنجره و کنگره های بام در تقلید از بنای بانک ملی (منبع، صارمی 125)

شکل (5-18) مدرسه انوشیروان دادگر. استفاده از ایوان ورودی- ستون ها و سرستون ها، کنگره های بام و نقش فروهر با تقلید مستقیم از بناهای هخامنشی (منبع، پاکدامن 210)

شکل (5-19) مدرسه فیروز بهرام

شکل(5-20) استفاده از عناصر معماری هخامنشی نظیر: سرستونهای گاو شاخدار و نعل درگاهها بالای پنجرهها ( منبع: پاکدامن، 75)

شکل (5-21) ساختمان شرکت سهامی فرش (منبع: پاکدامن، 28)

شکل (5-22) اداره پست ( منبع: پاکدامن، 63)

شکل (5-23) نقش برجسته (رزت، گریفین، نیلوفر) به کار رفته پایه ستون ساختمان شرکت سهامی فرش ( منبع: رادمرد، 25)

شکل (5-24) تلفیق نیمستونها و سرستونهای هخامنشی با قوسهای جناغی دوره اسلامی در ساختمان اداره پست ( منبع: پاکدامن، 86)

شکل (5-25) طاق کسری ساسانی واقع در تیسفون ( منبع: کیانی، 211)

شکل (5-26) موزه ایران باستان که با الهام از طاق کسری ساخته شده است. (منبع: کیانی، 129)

شکل (5-27) سر در باغ ملی ( منبع: رجبی، 53)

شکل (5-28) بیمارستان امام رضا(ع) مشهد ( منبع: رجبی، 65)

شکل (5-29) بیمارستان امام(ع) مشهد ( منبع: رجبی، 65)

اسناد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تخت جمشید، نقش برجسته، معماری ایران، شرکت سهامی Next Entries تحقیق با موضوع عملکرد برند، برند گرایی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل