منبع پایان نامه ارشد درباره بودجه ریزی، بودجه ریزی عملیاتی، منابع مالی

دانلود پایان نامه ارشد

(مانند قیمت ولیه خرید و عمر مفید تجهیزات) در دسترس نباشد ، ممکن است با مشکل مواجه شود(ابوالحلاج 1379).
حساب های مالی ، غالبا استهلاک را بر اساس قیمت خرید اولیه دارایی محاسبه می کنند اما اگر ورمی وجود داشته باشد (همان گونه که در بسیاری از کشورها وجو ددارد) هزینه گذشته (قیمت خرید اولیه) مبلغ مورد نیاز را برای جایگزینی یک دارای مفروض ، کمتر از حد واقع نشان خواهد داد. بنابراین ، بایستی میزان تورم را نیز ، در محاسبات مربوطه در نظر گرفت(ابوالحلاج 1379).
مرحله چهارم : تخصیص منابع به واحدهای هزینه
بعد از جمع آوری هزینه های کل بیمارستان ، برای محاسبه هزینه های واحد ، وارد مرحله بعدی خواهیم شد ، یعنی تخصیص هزینه ها از اقلام هزینه به واحدهای هزینه مربوطه(ابوالحلاج 1379) .
مرحله پنجم : تخصیص همه هزینه ها به واحدهای نهایی هزینه
گام بعدی ، تخصیص مجدد همه هزینه های غیرمستقیم به واحدهای نهایی هزینه است. در این مرحله ، هزینه واحد ، نه تنها هزینه های مستقیم ، بلکه هزینه های بالاسری صرف شده برای ارائه خدمات پذیرش ، روز بستری و ویزیت را در بر خواهد گرفت. هزینه های غیرمستقیم ، کلیه هزینه هایی را که در مراحل اولیه قابل تخصیص به واحدهای نهایی هزینه نیستند ، شامل خواهد شد. در بعضی بیمارستان ها ، هزینه های ، هزینه های غیرمستقیم تنها از هزینه خدماتی مانند خدمات اداری و رخشتوی خانه تشکیل می شود. در بعضی دیگر ، خدماتی میانی (واسطه ای) نظیر خدمات داروی و رادیولوژی ممکن است نیاز به تخصیص (به واحدهای هزینه) در این مرحله داشته باشند(ابوالحلاج 1379).
مرحله ششم : محاسبه هزینه واحد برای هر یک از واحدهای هزینه
در این مرحله ، نهایتا کل هزینه های انجام شده در هر یک از واحدهای نهایی هزینه شناسایی می شوند ، بروندادهای هر یک از این واحدها را بر حسب روزهای بستری ، ترخیص ها ، تست های آزمایشگاهی و غیره مشخص می نماییم. تشخیص این ها ، نیازمند داده های مربوط به بهره برداری از منابع و استفاده از آنها در تحلیل است. در این مرحله ، هرگونه نارسایی داده های بهره برداری ، به علت این است که مستقیما هزینه های واحد را تغییر می دهد ، اهمیت ویژه ای خواهد یافت (ابوالحلاج 1379).
2-6-3 سیاست های کلان اقتصادی در بخش سلامت:
سلامتی انسان به عوامل متعددی از جمله به سطح درآمد خانوار ، میزان آموزش ، تحصیلات ، محیط زیست ، رژیم غذایی ، ورزش ، شغل و نوع کار افراد و سرانجام مراقبت های بهداشتی و پزشکی ارتباط دارد ، لذا حیطه اقتصادی بخش سلامت بسیار گسترده می باشد که در این مجال ، قصد پرداختن به آنها را نخواهیم داشت. افزایش بسیار شدید هزینه های درمانی در تمام دنیا ، اکثر دولت ها و سازمان های ذیربط را وادار نموده است تا در مورد این امر به تفکر پرداخته و این خدمات را از جنبه های اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند(رمضانی 1383). البته اگر به خدمات بهداشتی – درمانی به عنوان یک کالا نگاه کنیم ، به تفاوت های اساسی بین آن و دیگر خدمات پی خواهیم برد که عبارتند از :
الف. حیاتی بودن این خدمات برای هر فرد متفاضی ؛
ب. عدم اطمینان به بیماری و درمان برای پزشک و بیمار؛
ج. تعیین نوع و میزان مصرف ، توسط ارائه دهندگان خدمات و عدم تاثیر مصرف کننده در انتخاب نوع خدمت؛
د. عدم امکان جانشینی این خدمات (مصرف کننده معمولا نمی تواند انتخاب دیگری داشته باشد)؛
هـ . عدم وجود تقارن اطلاعات بین دو طرف عرضه کننده و متقاضی؛
و. مداخله گسترده دولت ها در امور بهداشتی و درمان(آصف زاده 1371).
برای ارائه خدمات بهداشتی – درمانی ، باید ابتدا اهداف کلی تعیین شود. آنگاه انتخاب سیستم ارائه خدمات در اولویت قرار گیرد و پس از تعیین عناصر موثر در بخش ، می بایست ارتباط و تعامل بین آنها را مشخص نمود(آصف زاده 1371).
یکی از سیستم ها ارائه خدمات درمانی ، طب ملی است که در آن منابع مالی از طریق بودجه عمومی تامین می گردد و دولت مسئولیت خدمات را بر عهده دارد. سیستم دوم ، استفاده از نظام بیمه درمانی است که سازمان های بیمه گر تامین منابع مالی را بر عهده دارند و خدمات درمانی را از طریق خرید خدمت از ارائه کنندگان خدمات فراهم می گردد. سیستم سوم ، طب عمومی است که قسمتی از منابع مالی توسط دولت تامین شده و بقیه ، توسط سازمان های بیمه ای بخش خصوصی تامین می گردد. ارائه خدمات درمانی نیز بر عهده بخش دولتی ، بیمه ای و خصوصی است(آصف زاده 1371).
2-6-4 مراحل تنظیم بودجه عملیاتی در بخش سلامت:
برای منظور نمودن عملیات اجرایی هر برنامه یا فعالیت بهداشتی ، مثلا در سطح شهرستان ، گاها ضرورت می یابد که در دو مرحله ، این فرایند در مورد هر برنامه صورت گیرد:
یکبار به هنگام تنظیم و پیشنهاد بودجه و بار دیگر پس از تصویب و ابلاغ آن.
الف. مرحله تنظیم و پیشنهاد بودجه : در این مرحله ، کارشناسان بایستی جزئیات عملیات اجرایی فعالیت های مورد نظر و نیز نیازهای تجهیزاتی ، مواد ، مصرفی و هزینه های پرسنلی ناشی از اجرای آن را به دقت تعیین و برآورد نمایند. لازم است مراحل و محل اجرای هر فرد یا افرادی که این وظایف را بر عهده خواهند داشت ، مشخص سازند. تنها پس از تنظیم این جزئیات است که روشن خواهد شد که در هر واحد ، هر یک از کارکنان موظفند چه اقدام اجرایی را ، در کدام مقطع زمانی و با چه روشی انجام دهند و چه وسیله و موادی را با چه مقادیری نیاز خواهند داشت(پیله رودی1375).
شرح تفصیلی عملیات اجرایی فعالیت های درون یک برنامه معین و اعتبار مورد نیاز هر یک عملیات اجرایی و بودجه عملیاتی مورد تقاضای هر مرکز بهداشت را برای آن برنامه خاص تشکیل می دهد. بدیهی است که دفاع از چنین بودجه ای می تواند کاملا مستدل و توام با منطق و ضرورت های برنامه ای باشد. طبعا هر گونه کاهشی در بودجه پیشنهادی نیز ، باید با حذف عملیات و یا کاهش حجم فعالیت ها به طور مشخص و معین همراه باشد(پیله رودی1375).
ب. تصویب و ابلاغ بودجه : با روش های رایج برای تعدیل اعتبارات و تعیین سقف کلی بودجه ، کاهش بی رویه و نامشخص در بودجه پیشنهادی دستگاه ها ، غیرمنتظره نیست. در این صورت ، مرکز بهداشت ناگزیر است برنامه عملیاتی خود را با منابع مالی تعیین شده تطبیق دهد. برای این کار ، کمیته کارشناسان مسئول برنامه های مختلف بهداشتی بایستی اقدامات زیر را به عمل آورد(پیله رودی1375):
– اولویت هر یک از فعالیت ها را درجه بندی نمایند
– وابستگی هر فعالیت را با فعالیت دیگر معین کنند.
پس از آن ، نسبت به حذف آن مقدار از عملیات اجرایی پیش بینی شده که اولویت و وابستگی کمتری نسبت به سایر عملیات دارند ، اقدام می نمایند تا آنجا که اعتبارات برنامه با بودجه مصوب منطبق گردد. نتیجه این عمل ، برنامه هایی عملیات اجرایی و بودجه مرکز بهداشت را مشخص خواهد ساخت (آصف زاده 1371).

2-7 مروری بر مطالعات انجام یافته:
2-7-1مطالعات داخلی:
1.در پژوهشی که کلانتری و دانش فرد و رضایی با عنوان شناسایی عوامل موثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در سازمان های دولتی در سال 1390 با هدف ارتقاى نظام بودجه ريزى كشور، بر اساس ادبيات مربوط به تدوين خط مشى انجام داده اند سعی در شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در استقرار قانون بودجه ریزی عملیاتی را داشته اند. اين پژوهش به لحاظ هدف، كاربردى، به لحاظ ماهيت پژوهش، توصيفى و به لحاظ روش تحليل آمارى، از نوع اكتشافى است كه به طور ميدانى انجام شده است. جامعه آماري، كارشناسان مرتبط با بودجه ريزي دستگاه¬هاى دولتي/اجرايي بود.در این تحقیق عوامل مؤثر براستقرار قانون بودجه عملياتي در قالب 30 متغير شناسايى شد. سپس براي هر متغير، پرسش هايى مطرح گرديد و پرسشنامه پژوهش، با 137 پرسش تهيه شد.در نهایت نتایج نشان داد که عوامل زير به ترتيب اولويت 1) توجه به فرهنگ و رهبرى؛ 2) تعهد به اجرا؛ 3) شرايط گروه هدف؛ 4) توجه به دانش و ساختار؛ 5) شرايط تدوين در استقرار قانون بودجه ریزی عملیاتی موثرند (طاهرپور و همکاران 1390) .
2. تراكارن وانيچ در پژوهش خود(2010)، عوامل مؤثر بر اجراي بودجه بندي عملياتي را به سه دسته تقسيم كرده است: 1) عوامل مربوط به اطلاعات و رهنمود هاى رويه اى، 2) خصوصيات مجريان، و 3) عوامل خارجي (Trakamvanich 2010) .
3. خداداد حسینی و همکاران در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم انتظامی عوامل تأثيرگذار بر بودجه ريزي عملياتي(آموزش، مهارت و امکانات) در دانشگاه علوم انتظامي را در سال 1390 شناسايي و مورد بررسي قرار داده و در اين راستا در این پژوهش توصيفي، تحليلي تعداد 120 نفر از افسران ارشد دانشگاه علوم انتظامي به صورت تصادفي انتخاب شدند.. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسش نامه مي باشد . يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد، دو عامل آموزش، مهارت بر بودجه ريزي عمليات ي مؤثر هستند و تأثير آنها بيش از حد متوسط ، است و عامل امكانات بر بودجه ريزي عملياتي دانشگاه در حد متوسط مي باشد و بين اين عوامل و بودجه ريزي عملياتي و هم چنين بين عوامل با مؤلفه هاي تعيين شده، رابطه معناداري وجود دارد (خداد حسینی و همکاران 1390) .
4. دانش فرد و شیراوند در پژوهشی به بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در حوزه درمان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی پرداخته است در اين مطالعه توصيفي داده هاي موردنياز از طريق پرسشنامه براي شناسايي موانع در شش محور نيروي انساني، سيستم مديريت مالي، سيستم اطلاعات مالي، ساختار سازماني، سيستم ارزيابي عملکرد و الزامات قانوني در سال ١٣٨٩ جمع آوري شد. ٨٠ فرد از مجريان ستادي اجراي طرح بودجه ريزي عملياتي به صورت تمام شماري مورد پرسش قرار گرفتند. اين مطالعه نشان داد که بين شاخص هاي سيستم اطلاعات مالي، سيستم ارزيابي عملکرد، سيستم مديريت مالي، ساختار سازماني، نيروي انساني و الزامات قانوني با عدم استقرار بودجه ريزي عملياتي همبستگي وجود دارد (دانش فرد و شیراوند 1390) .
5. در مطالعه ای که تحت عنوان «شناسایي الزامات استقرار بودجه ریزي عملياتي در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور» توسط محمد جواد حضوري ، سيد مهدي مقرب و علي جنتي در سال 1388انجام شده است. الزامات استقرار بودجه ریزی عملياتی با توجه به ادبيات موجود و همچنين نظر متخصصين و كارشناسان و خبرگان در امر بودجه ریزي به سه دسته عوامل محيطي، سازماني و فردي طبقه بندي مي شود . روش تحقيق به كار گرفته شده در این پژوهش، روش توصيفي – تحليلي مي باشد . جامعه آماري این تحقيق را خبرگان بودجه ریزي عملياتي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور تشكيل مي دهند. اطلاعات مورد نياز ازطریق توزیع پرسشنامه در بین 110 نفر متخصصين امور مالي و بودجه در قالب 27 سوال جمع آوري شد.نتایج حاصل ازاین تحقيق نشان مي دهد كه عوامل محيطي، سازماني و فردي، از الزامات بودجه بندي عملياتي بوده و عدم رعایت آنها درسازمان، مانعي براي استقرار بودجه ریزي عملياتي خوا هد بود . از جمله مهمترین الزامات مي توان به وجود حسابداري تعهدي، داشتن نيروي انساني كارآمد و متخصص و توانمند سازي كاركنان اشاره نمو د. لذا پيشنهاد شده هر گونه تلاشي براي استفاده موفق از بودجه ریزي عملياتي، باید بر اساس درك عميقي از الزامات چنين بودجه ریزي باشد و نسبت به پياده سازي آنها اقدام لازم صورت گيرد(حضوری 1388).
2-7-2 مطالعات خارجی:
1.در پژوهشی که تراکارن وانیچ در سال 2010 با عنوان سیستم بودجه ریزی عملیاتی (مطالعه ای بر سیاست کاهش فقر در تایلند )انجام داد نتایج حاکی از آن بود که عوامل موثر بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی شامل عوامل مربوط به اطلاعات و رهنمودهای رویه ای و خصوصیات عوامل خارجی می باشد.(Trakvanich 2010)
2. در پژوهش پاوپینگ در سال 2010 با عنوان عوامل موثر بر اجرای خط مشی های آموزشی اجراي موفق خط مشى در سه گروه دسته بندي شده است: گروه اول، شرايط خط مشى هستند و محيط خط مشى، حمايت منابع انساني، كفايت بودجه، حمايت رهبران سياسي محلي و ملي كشور، حمايت بوروكراسي،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق و دستمزد، دارایی ها، بهای تمام شده Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره پرسش نامه، بودجه ریزی، امور مالی