منبع پایان نامه ارشد درباره بودجه ریزی، بودجه ریزی عملیاتی، مدیران و کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1392
• تعیین نمره میانگین عامل مدیریت مالی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان مالی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1392
• تعیین نمره میانگین عامل سیستم اطلاعات مالی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان مالی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1392
• تعیین نمره میانگین عامل ساختار سازمانی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان مالی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1392
• تعیین نمره میانگین عامل سیستم ارزیابی عملکرد در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان مالی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1392
• تعیین نمره میانگین عامل الزامات قانونی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان مالی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1392
• رتبه بندی عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان مالی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1392
• تعیین تفاوت معناداری بین دیدگاه مدیران و کارکنان مالی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1392
1-3-3 هدف کاربردی:
شناسایی عوامل موثر در استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین و ارایه راهکارهایی به مدیران و دست اندر کاران جهت بهبود و تسریع در اجرای این امر.
1-4-5 سؤالات پژوهش:
1. فراوانی جامعه مورد مطالعه بر حسب سن ،جنس،وضعیت تاهل،سابقه کار،سمت،سطح سازمانی، تحصیلات، رشته تحصیلی چگونه است؟
2. نمره میانگین عامل نیروی انسانی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین چقدر است؟
3. نمره میانگین عامل مدیریت مالی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین چقدر است؟
4. نمره میانگین عامل سیستم اطلاعات مالی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین چقدر است؟
5. نمره میانگین عامل ساختار سازمانی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین چقدر است؟
6. نمره میانگین عامل سیستم ارزیابی عملکرد در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران وکارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین چقدر است؟
7. نمره میانگین الزامات قانونی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین چقدر است؟
8. کدام یک از عوامل بیشترین تاثیر و کدامیک کمترین تاثیر را در استقرار بودجه ریزی عملیاتی دارد؟
9. کدامیک از عوامل بیشترین تاثیر و کدام یک کمترین تاثیر را از دید مدیران و کارکنان امور مالی به تفکیک دارد؟
10. آیا تفاوت معناداری بین دیدگاه مدیران و کارکنان امور مالی وجود دارد؟

فصل دوم
مبانی نظری پژوهش
2-1 مقدمه:
بودجه به عنوان بیان مالی عملیات دولت، مهمترین سند دولتی است که دستگاه های اجرایی را در دستیابی به اهداف چشم انداز و برنامه های توسعه کشور و انجام اثر بخش وظایف خود یاری می رساند. از این رو تلاش برای بهبود این سند مالی و بهره وری بودجه در اجرای فعالیت های دستگاه های اجرایی همواره مورد توجه و چالش بوده است(حسن آبادی و نجار 1387). به طوریکه تحولات متعددی در فرآیند بودجه ریزی در حال وقوع است به کار گیری اصول کلاسیک در نظام های بودجه ریزی رنگ باخته و جای خود را به اصولی داده است که هر دولتی نه براساس الگوهای پیشین تدوین بودجه بلکه بر مبنای خصوصیات ساختاری و جاری خود گونه ای از روشهای خاص را جهت بهبود وضع اقتصادی وضع اقتصادی به کار گرفته اند. از این رو از جمله نظام های بودجه ریزی که در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته نظام بودجه ریزی عملیاتی می باشد (جفره و روشناسان 1389) .
2-2 تعاریف و مفاهیم نظام بودجه ریزی:
2-2-1 مقدمه :
در مدیریت نوین منابع دولت ، تعیین محدودهای دخالت دولت ، مدیریت مطلوب منابع مالی ، سیاستگذاری برای حداکثر نمودن منافع اجتماعی نظام کلان مالی ، انطباق اهداف میان مدت و کوتاه مدت در مخارج عمومی ، نظم و انضباط مالی ، بودجه عملیاتی ، نظارت ، کنترل و هماهنگی ، شفافیت و پاسخگویی مورد توجه قرار گرفته است.در تعیین محدوده های دخالت دولت صرف نظر از وظایف حاکمیتی ، اگر زمانی فزونی عواید نسبت به هزینه ها برای سرمایه گذاری دولت در امور اقتصادی کافی تلف می شد اکنون تنها دخالت در مواردی قابل توجیه به حساب می آید که عدم دخالت دولت منافع اجتماعی تأمین نشود در این حالت نیز مداخله دولت طیفی از سیاستگذاری ها ، هدایتها و تشویق ها را در بر می گیرد که دخالت مستقیم از طریق سرمایه گذاری در امور اقتصادی آن واقع می شود.در رعایت انضباط کلان مالی ، بحث آینده نگری مطرح می شود و دولت ها از روزمرگی بر حذف شده و توصیه می شود اهداف میان مدت قابل برآورد را مورد نظر قرار دهند تا نوسان ها و تلاطم های کوتاه مدت در جریان درآمدها به جریانی موزون در مخارج و دستاوردهای اقتصادی – اجتماعی برای کل جامعه تبدیل شود. نظم و انضباط مالی سرلوحه توصیه های مخارج عمومی قرار گرفته و پایه این نظم و انضباط تفکر علمی و تجربی در مورد روش های کنترل و نظارت ، هدف گذاری ، عملیاتی ساختن بودجه ، تعهد نسبت به اهداف عملیاتی و الزام به پاسخگویی است. در همان حال کنترل جریان وجوه ، پیشبرد عملیات و دستیابی به اهداف مورد نظر است و در این رهگذر سعی بر برقراری پیوند بین عملیات پیش بینی شده با اهداف مورد نظر است (سعیدی و مزیدی 1385).
بودجه ریزی عملیاتی سیستمی است که در آن منابع مصرف می شوند تا نتیجه ای معقول و در راستای اهداف سازمانها بدست آید. در این نظام بودجه بندی بر مبنای اهداف صورت می گیرد. در بودجه بندی عملیاتی سازمانها با یک طرح کلی ، یک سری برنامه ها و تعداد بسیار زیادی پروژه و فعالیت رو به رو هستند. در این شیوه در یک قالب کلی طرح ها ، برنامه ها و پروژه ها مورد ارزیابی قرار می گیرند و با نگرش سیستمی بودجه بندی می شود. در این نظام بودجه ریزی ، امکان مقایسه پروژه ها و برنامه ها با هم و انتخاب اثر بخش نوین آنها در نیل به اهداف کلی وجود خواهد داشت چون بودجه ریزی عملیاتی عوامل صرفه جویی و اثربخشی را به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه می کند. در بودجه عملیاتی طبقه بندی عملیات به حدی است که هدفها شفافتر بیان می شوند ، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و در روش هزینه یابی ، ارتباط بین داه و ستانده مورد توجه قرار می گیرد(سعیدی و مزیدی 1385).
2-2-2 مفاهیم بودجه :
واژه بودجه در اصل از کله بوژت فرانسوی (Boujette) به معنی کیف یا کیسه چرمی کوچک اطلاق می شده که وجوه نقد را در آن نگهدای می کردند. در انگلستان کیف چرمی که محتوی صورت مخارج مورد نیاز پادشاه بود توسط خزانه داری ، که بعدا وزیر دارایی نامیده شد ، برای تصویب وجوه مورد نیاز پادشاه بود توسط خزانه داری ، که بعدا وزیر دارایی نامیده شد ، برای تصویب وجود مورد نیاز پادشاه به پارلمان عرضه می شد (Lynch 1990).
2-2-3 تعاریف بودجه :
دیدگاه ها و تعاریف در مورد بودجه متأثر از نظریه های اقتصادی در مورد دولت است و دیدگاه های موجود در این زمینه نیز تحت تاثیر شرایط متفاوت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جوامع است و در یک جمله دیدگاه ها و نظریه ها و تعاریف بودجه به زمان و مکان مربوط می شوند. به طور کلی می توان این تعاریف را به چهار دسته تقسیم کرد (الماسی 1387).
الف) تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تأکید می ورزند :
در این دسته تعاریف ریشه اصلی تنظیم بودجه را باید عامل سیاسی جستجو کرد. بودجه بعد از تشکیل حکومت های پارلمانی شکل گرفت ، یعنی از زمانی که حق نظارت مردم به صورت کنترل درآمدها و هزینه های دولت از طریق ساز و کارهای نمایندگی تحقق یافت. در انگلستان نمایندگان پارلمان می خواستند درآمدها و هزینه های دولت را کنترل کنند و مایل نبودند بدون رضایت آنها مالیات وضع شده ، یا بدون کنترل آنها از اموال عمومی خرج شود. بدین سبب بود که به تدریج درآمدها و هزینه های دولت در سندی تنظیم شود و تصویب پارلمان ضرورت پیدا کرد ، تا آنجا که در قرن نوزدهم اراده قانونگذار در تنظیم و اجرای بودجه از ضروریات دموکراسی شناخته شد (قدیری اصل 1366).
اهمیت نهادن و تاکید بر نقش سیاسی بودجه باعث گنجاندن آن در اغلب قوانین اساسی حکومت های پارلمانی و تصویب قوانین و مقررات مربوط به نحوه عملکرد بودجه تحت عنوان «قانون محاسبات عمومی» در اولین دوره های قانونگذاری شده است(ابراهیمی نژاد و فرج وند 1386).
ب) تعاریفی که بر جنبه های اقتصادی و مالی تأکید می ورزند:
در اینکه نظریه های نظام مالی به طور اعم و نظریه های نظام بودجه به طور اخص از بطن نظریه های اقتصادی زاده شده اند ، تردیدی وجود ندارد. در واقع بودجه شاهرگ حیات اقتصادی دولت است که در شریان های آن منابع مالی و اقتصادی جاری است. تاکید بر جنبه های مالی و اقتصادی در تعاریف بودجه بیشتر بعد از گذار از اقتصاد کلاسیک به اقتصاد نئوکلاسیک صورت پذیرفت. در این دوران با گسترش دامنه فعالیت ها و عملیات دولت ، حجم بودجه ، نیز به سرعت افزایش یافت و در نتیجه ، تغییر و تحولات بودجه ای نیز در دو زمینه نظری و عملی به شدت به تحولات اقتصادی و مالی پیوند خورد. مقارن این تحولات دگرگونی های تاریخی و اقتصادی عظمیی به وقوع پیوست. به ویژه انقلاب اکتبر سال 1917 در روسیه و رکود و بحران های بزرگ سال 1929 در امریکا و نشر عقاید «جان مینارد کینر» بنیان گذار مکتب اقتصادی نئوکلاسیک و دعوت از دولت برای مداخله بیشتر در امور اقتصادی و تولیدی ، بودجه را به صورت اساسی ترین و اصلی ترین اهم کنترل و ارشاد اقتصادی و مالی درآورد. در این دوران تعریف بودجه نیز از تحولات و تغییرات تاثیر پذیرفت و کانون تاکید از جنبه های سیاسی _ اجتماعی به جنبه های اقتصادی و مالی تغییر یافت(الماسی 1387).
ج) تعاریفی که بر جنبه های برنامه ای و مدیریتی بودجه تاکید می ورزند:
اصولا شرایط فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی حاکم بر جوامع ادامه و بقای حیات دولت ما را بدون برنامه و برنامه ریزی غیرممکن می سازد. به همین علت امروزه واژه های بودجه و برنامه در هم ادغام یا مترادف هم گشته اند (مثلا بودجه برنامه ای) و یا همواره با هم مورد استفاده قرار می گیرند و مفهوم هیچ یک از آن دو بدون دیگری قابل درک نیست(الماسی 1387).
ماهیت مشترک برنامه و بودجه در عمل پیش بینی نهفته است و همین ویژگی پیش بینی است که ان دو را از سایر صورت حساب ها و تجزیه تحلیل های مالی متمایز می کند. تاکید بر جنبه های برنامه ای بودجه از مشخصات بارز تعریف جدید و معاصر است. البته تفکیک جنبه های برنامه ای و مالی کار دشواری است. زیرا بودجه در عین حال که نوعی برنامه است جنبه های اقتصادی و مالی نیز دارد و از این جهت بودجه را نوعی برنامه مالی دولت می دانند. تصویر فردای سازمان باید امروز با تصمیم مدیران ترسیم شود. این آینده نگری را برنامه و برنامه ریزی و تبدیل برنامه ها به زبان پول را بودجه می نامیم(الماسی 1387).
د) تعاریفی که بر جنبه توسعه اقتصادی و اجتماعی بودجه تاکید دارد:
در متون نخصصی ، بودجه سندی تعریف شده است شامل عبارات و ارقامی که هزینه ها را به اهداف معین ارتباط می دهد ، این عبارت و ارقام هزینه ها(جاری و عمرانی) با اهداف (ایجاد امنیت ، رفاه ، آسایش ، رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ثبات اقتصادی ، تامین کالا و خدمات عمومی ، عدالت اجتماعی) پیوند دارند. بودجه بین منابع مالی و رفتار انسانی برای تحقق اهداف و خط مشی ها پیوستگی ایجاد می کند. بدین ترتیب بودجه به مجموعه ای از اهداف و برنامه ها به همراه هزینه های مربوط به آنها اطلاق می گردد (الماسی 1387).
ه) تعاریف علمی و تجربی بودجه :
• بودجه از نظر عامه مردم عبارت است از دخل و خرج یا درآمد و هزینه است.
• بودجه برنامه کار ، وضعیت یک فرد ، یک خانواده ، یک سازما

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره بودجه ریزی، بودجه ریزی عملیاتی، مدیران و کارکنان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره بودجه ریزی، بودجه بندی، بهای تمام شده