منبع پایان نامه ارشد درباره بهبود عملکرد، عملکرد کارکنان، رتبه بندی، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

همکاری همگانی در سازمان است بدین معنی که در این مدیریت سلسله مراتب سنتی سازمان به کنار نهاده می شود و هر فرد خود به کنترل خود می پرازد و اساس کار ، مشارکت و همکاری
– بهبود روحیه کارکنان
– کمک به افراد برای شناسایی هر چه بهتر اهداف سازمان
-بهبود در رابطه میان فرادست و زیر دست
– ایجاد جوی مناسب برای رشد و ارتقاء
– شناسایی نقاط تعارض و برطرف کردن آن و به دنبال آن کاهش فشار روانی و تنش درون سازمان.
– برانگیختن مدیریت مبتنی بر پیشگیری پیش از وقوع فاجعه
– کمک به افزایش مهارتهای رهبری.
– اعتلاء کمی و کیفی عملکرد مدیر در ایجاد رابطه با زیردستان
– ترغیب و تشویق مدیران در ایجاد امکان رشد و توسعه در زمینه های مختلف مرتبط با سازمان و در نتیجه بهره وری سازمان
– ایجاد انگیزه در مدیران برای اقدام به دادن استقلال به کارکنان
و در صورت عدم اجرای آن تبعاتی وخیم به همراه خواهد داشت که می توان به مواردی همچون:
– عدم ایجاد رابطه سازنده بین فرادستان و زیردستان
– افزایش بروز حوادث و ضایعات در حین کار ناشی از غفلت مدیران
– کاهش انگیزه های درون سازمانی با توجه به غفلت هایی که صورت می گیرد
– عدم بهره وری سازمان به طور اعم یا اخص
– افزایش و ریسک برنامه ریزی نشده
– عدم تمرکز توانایی بر وظیفه محوله
– عدم شناخت مهارتها و دانش افراد در نتیجه احراز پست های نابجا اشاره نمود.
در مثلث مدیریت مبتنی بر هدف که راس آن مدیران، در ضلع دیگر آن کارکنان و ضلع سوم بهره وران (افراد جامعه) قرار دارند تحت تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم این سیستم مدیریتی قرار می گیرند.
برای مثال به هنگام بروز یک سانحه یا تصادف که فرد مصدوم قرار است از خدمات بهداشتی و درمانی استفاده نماید، از یک فرد که در راس مثلث (مدیر) قرار گرفته و تک تک افرادی که این خدمات را ارئه می دهند با آن فرد مصدوم به نحوی به هم مرتبط می شوند. از اینرو مشارکت بین فردی کارکنان درون سازمان و نظارت مشارکتی مدیر در هر چه سالم تر نمودن این خدمات نقش بسزایی دارد.
بنابراین ارتقاء بهبود کیفی تلاش بسیار می طلبد و در کنار آموزش های تخصصی اصلاح نگرشها و تعدیل ارزش های فردی نیز احساس می شود. از این رو جلب رضایت کارکنان و علاقه مند کردن بیشتر آنها به شغل مورد تصدی و در نتیجه برآورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. چنانچه (زهرا نجفی، 1387) در مقاله خود با عنوان “بررسی نظریه انگیزش “اظهار می دارد که انگیزش از موضوعات و مفاهیم اساسی در مدیریت سرمایه داری انسانی به شمار رفته و آثار و نوشته های بسیاری در خصوص انگیزش و مشارکت کارکنان مطرح شده است که هم از نظر تئوری و هم تجربی برای بهبود عملکرد افراد و کارکنان مورد بحث قرار گرفته است.
یکی از جهات اهمیت و ضرورت این تحقیق می تواند ارائه راهکارهایی برای مدیران در جهت پر رنگ کردن نقش مشارکت کارکنان و استفاده از نظریات و پیشنهادات کارآمد آنها در جهت تعالی سازمان، همچنین ارائه برنامه هایی در جهت آموزش مناسب برای تبدیل نگرش های کارکنان به فرصت های علمی و نیز طراحی برنامه هایی برای رفع موانع و چالش های پیش روی سازمان، مدیران و کارکنان باشد.
اهمیت و ضرورت دیگر تحقیق فقدان تنظیم برنامه هایی عملیاتی با استناد به تعریف اهداف عملیاتی در برنامه های مشارکتی کارکنان و نیز طراحی برنامه هایی برای بهبود عملکرد کارکنان در افزایش تعهد مسئولیت پذیری سازمان می باشد.

1-4- اهداف تحقيق
اهداف تحقيق عبارتند از:

1-4-1- هدف اصلي تحقيق
شناسایی و رتبه بندی موانع و راهبرد های اجرای مدیریت مبتنی بر هدف جهت بهبود عملکرد کارکنان مرکز بهداشت شهرستان بندر عباس در سال 1392.

1-4-2- اهداف فرعي تحقيق
– شناسایی موانع نیروی انسانی دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان
– شناسایی موانع مالی دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان
– شناسایی موانع اداری دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان
– شناسایی موانع مدیریتی دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان
– شناسایی موانع ساختاری دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان
– شناسایی راهبردهای نیروی انسانی دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان
– شناسایی راهبردهای مالی دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان
– شناسایی راهبردهای اداری دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان
– شناسایی راهبردهای مدیریتی دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان
– شناسایی راهبردهای ساختاری دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان
– رتبه بندی موانع نیروی انسانی در اجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان
– رتبه بندی موانع مالی در اجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان
– رتبه بندی موانع اداری دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان
– رتبه بندی موانع مدیریتی دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان
– رتبه بندی موانع ساختاری دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان
– رتبه بندی راهبردهای نیروی انسانی در اجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان
– رتبه بندی راهبردهای مالی در اجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان
– رتبه بندی راهبردهای اداری دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان
– رتبه بندی راهبردهای مدیریتی دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان
– رتبه بندی راهبردهای ساختاری دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان

1-5- سوالات پژوهشی
1-5-1- سوال پژوهشی اصلی
مهمترین موانع و راهبردهای اجرای مدیریت مبتنی بر هدف جهت بهبود عملکرد کارکنان مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس کدام است؟
1-5-2- سوالهای فرعي تحقيق
– مهمترین موانع نیروی انسانی دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان کدام است؟
– مهمترین موانع مالی در اجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان کدام است؟
– مهمترین موانع اداری در اجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان کدام است؟
– مهمترین موانع مدیریتی در اجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان کدام است؟
– مهمترین موانع ساختاری در اجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان کدام است؟
– مهمترین راهبردهای نیروی انسانی در اجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان کدام است؟
– مهمترین راهبردهای مالی دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان کدام است؟
– مهمترین راهبردهای اداری دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان کدام است؟
– مهمترین راهبردهای مدیریتی در اجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان کدام است؟
– مهمترین راهبردهای ساختاری در اجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان کدام است؟

1-6- مفاهيم و واژه‌هاي عملياتي
مدیریت مبتنی بر هدف: فرآیندی که به واسطه آن رئیس و زیردست با کمک هم اهداف را شناسایی نموده و همچنین معیار عملکرد و مسئولیت افراد را تعریف می کند.
عملکرد کارکنان: عملکرد عبارت است از مجموعه رفتارهایی در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می دهند.
تعریف عملیاتی:
مدیریت مبتنی بر هدف: نمره ای که آزمودنی در پرسشنامه محقق ساخته می گیرد.

فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبنای ، سابقه و پیشینه تحقیق)

بخش اول : مفاهيم و تعاريف نظری
2-1- مفاهيم و تعاريف مديريتی
مدیریت بر مبنای هدف به مجموعه ای از رویه های رسمی یا نسبتا رسمی اطلاق می شود، که با تعیین هدف،شروع و دامنه آن تا مرز بررسی عملکردها کشیده میشود.
مدیریت مبتنی بر مبنای هدف،یک نظام مدیریتی فراگیر است که کوششهای کلیدی مدیران را به شیوه ای منطقی یکپارچه میکند و به گونه ای آگاهانه برای دستیابی اثر بخش و کارآمد به اهداف فردی و سازمانی جهت گیری شده است.
مديريت برمبنای هدف درنوشته‌های نويسندگان مختلف بطورگوناگون تعريف شده است كه يكي از پذيرفته ‌ترين آنها تعريفی است كه «اوديورنه» به دست مي‌دهد وی مديريت بر مبنای هدف را فرايندی قلمداد می كندكه از طريق آن مديران سطوح بالا وپايين سازمان مشتركاً اهداف را مشخص می سازند و حدود مسئوليتها و وظايف هر فرد را با در نظرگرفتن نتايج مورد انتظار تعيين مي‌كنند و تمامی اين عوامل برای اداره‌ی واحد و ارزشيابی فعاليتهای افراد به كار مي‌رود. (موريسي، 1368، ص10)
در غرب برای نخستين بار به سال 1954 پيتردراكر اصطلاح «مديريت بر مبنای هدف و نتيجه» را در يكی از كتابهای خود به كار برد و بر آن به عنوان اساس سيستم مديريت تاكيد نمود. او در اين باره مي‌نويسد:
«در اين زمان آنچه سازمانها بدان نياز دارند، سيستمی از مديريت است كه كوششهای گروهی را شكل بخشد وتلفيقی بين هدفهای فردی و سازمانی بوجود آورد و آنها را با يكديگر هماهنگ سازد. مديريت بر مبنای هدف تنها سيستمی است كه برآورد اين نياز را امكان‌پذير مي‌سازد.»
لازم به تذكر است كه «مديريت بر مبنای هدف» سيستم و مجموعه جديدی از اجزا و عوامل قديمی است كه پيش از 1954 نيز در نوشته‌های تيلور و فايول و التون ميو عنوان شده است. دراكر اين عوامل را با هم تلفيق نموده و به سيستم دست يافت كه بديع مي‌نمود. در اين سيستم جديد اهميت هدفها و برنامه‌ريزی از نظرات فايول و تيلور،اهميت نقش فرد درسازمان،احساس تعهداودرمقابل تحقق هدفهای سازمان و مديريت مشاركت جويانه،از نظرات علمايی چون التون ميو و تاثير مشاركت كاركنان در بهبود امور و افزايش احساس رضايت از طريق سهيم شدن درتصميم گيريها بوده است و همانطور كه اشاره شد دراكر اين اجزا و عوامل را در قالبی نو ارائه دادكه به جرأت ميتوان گفت در پيشبرد مديريت نقشی مؤثر از اجزا و عوامل متشكله خواهد داشت. پس ازدراكر نظريه پردازان ديگری چون مك گريگور، هاميل، بليك و موتن و ليكرت، اين سيستم را توسعه و بهبود بخشيدند. مك گريگور در تئوری y انسان را علاقمند به كار قلمداد ميكند ومعتقد است هر فردی مايل است در كار خود قبول مسئوليت كندو در تحقق هدف های سازمان از طريق مديريت مشاركت جويانه خود را متعهد احساس نمايند.

بخش دوم: مديريت عملكرد

2-2- مقدمه
در تعریفی ساده از عملکرد می توان به مجموع رفتارهای کارکنان در یک سازمان در ارتباط با حیطه مسئولیتی آنها اشاره کرد. مدیریت عملکرد روشی است استراتژیک و یکپارچه که با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای سازمان و کارکنان آغاز شده و پس از ارزیابی آنان از طریق کنترل شاخص‌های عملکرد، پیشنهاداتی را برای بهبود فرآیندها و بهبود عملکرد کارکنان فراهم می‌آورد. تداوم این چرخه، موفقیتی پایدار برای سازمان به دنبال خواهد داشت.
امروزه عملكرد و ارزيابی آن مبحث مهمی در سازمان‌ها به شمار می رود. برای اين كه كاركنان عملكرد خوبی ارائه دهندبايدبه دقت مورد ارزيابی قرارگيرند ولی قبل ازآن،عملكرد بايدبا فراست ونظامندی مديريت شود.مديريت عملكرد،فرايندی مشترك بين مديران،كاركنان وتيم‌هايی است كه موردمديريت قرار می گيرند؛ بنابراين فرايندی تعاملی است كه توجه به عملكرد مطلوب درآن ناديده گرفته نمی شود. مديريت عملكرد، مسئوليت مشترك بين مديران و اعضای تيم آنهاست مورد توجه قرار می‌دهد. می‌توان گفت كه فرايندهای مديريت عملكرد بخشی از يك رويداد فراگير و همه جانبه به موضوع مديريت عملكرد هستند.

2-3- تعريف مديريت عملكرد
مديريت عملكرد يك فرايند استراتژيك و يكپارچه است كه از طريق بهبود عملكرد و توسعه قابليت‌های افراد وتيم‌های كاری موجب موفقيت پايدار سازمانها می شود. مديريت عملكرد، يك مفهوم استراتژيك است، از اين حيث كه با موضوعات وسيع‌تر كسب‌وكار و نيز با جهت‌گيری كلی آن برای

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، بهبود عملکرد، عملکرد کارکنان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سهم بازار، نگرش سیستمی، جامعه شناختی، نظام ارزشیابی