منبع پایان نامه ارشد درباره بزرگي، M_max، زمينلرزه، رويداد

دانلود پایان نامه ارشد

این مرحله، به برآورد صحیح پارامتر β منجر می شود(میرزایی، 1997).
تخمین λ (آهنگ رويداد ساليانه براي بزرگاي سطحي)
توصیف فعالیت لرزه ای بر اساس نرخ فعالیت لرزه ای λ، انجام می شود که معادل با تعداد زمینلرزه های با بزرگیهای بزرگتر یا مساوی زمینلرزه پایه M_min. ساده ترین فرمول محاسبه نرخ فعالیت لرزه ای λ بصورت زیر است:
λ=N/T (41-3)

كه در آن N تعداد كل زمينلرزه هاي با بزرگي مساوي يا بيشتر از بزرگي Mmin و T، دوره زماني فهرست نامه زمين لرزه هاي مورد استفاده است. اين مدل ساده هنگامي كه فهرست نامه زمين لرزه ها كامل و عدم قطعيت بزرگي زمين لرزه ها كوچك باشد، مورد استفاده است. درغيراين صورت، لازم است كه رو شهاي پيشرفته تر به كار برده شود. براي ارزيابي λ نيز مدلي ازسوي كيجكو و سلفول ( 1992 )، عرضه شده است. در اين روش براي برآورد نرخ رويداد واقعي زمين لرزه ها از رابطه زير استفاده شده است:

¯λ(m)=λ(m){ exp βδ- exp(-β(M_MAX-m))}/2βδ M_max-δ ≤M≤ M_max

(42-3)
¯λ(m)= λ(m) 〖e^y〗^2/2[1+erf[M_MAX-m]/ √2 σ]+γ] m≥M_min (43-3)

که در آن λی معرفی شده ظاهری ¯λ(m) است و erf(x)تابع خط مطابق رابطه زیر است:

erf(x)=2/π ∫_0^x▒e^(〖-u〗^2 ) (44-3)

تخمین M_MAX )حداكثر بزرگاي قابل انتظار از نظرآماري)
این باور که باید یک حد بالا برای بزرگی زمینلرزه ها در یک منطقه وجود داشته باشد توسط بسیاری از زلزله شناسان بیان شده است. وجود یک بیشینه بزرگی از این الزام که نرخ آزاد شدن انرژی لرزه ای محدود است، نتیجه می شود با فرض برقراری رابطه بزرگی – فراوانی گوتنبرگ – ریشتر رابطه انرژی – بزرگی زمینلرزه به فرم زیر خواهد بود:
LogE=C+dm (45-3)

واضح است که در صورت کاربرد واقع بینانه رابطه بزرگی – فراوانی گوتنبرگ – ریشتر، یک کران بالا برای E یا بطور معادل برای m باید معرفی شود.
به طور کلی روشهای برآورد M_max در دو دسته اصلی روشهای قطعی و روشهای احتمالاتی قرار می گیرند. مقدار M_max همچنین می تواند بطور خالص، برپایه تاریخ لرزه ای ناحیه برآورد شود، به عبارت دیگر با استفاده از کاتالوگ های رخداد زمینلرزه و روشهای تخمین آماری مناسبی توان M_max را برای یک منطقه یا قطعه تخمین زد.

جدول 11: برآورد پارامترهاي زلزله خيزي براساس زمينلرزه هاي ثبت شده در ايالت لرزه زمين ساختي ايران مركزي)ميرزائي و همكاران، (1997{8}
مدل عدم قطعيت
β
λ_3
M_max
مرز پايدار
1.94 ± 0.06
31.21 ± 3.26
7.80 ± 0.71
مرز ملايم
1.99 ± 0.09
27.93 ± 4.0
7.88 ± 0.81

پارامتر های لرزه خیزی در چشمه های بالقوه زمینلرزه
در تحلیل خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی مرسوم، اولین مرحله تعیین چشمه های بالقوه زمینلرزه می باشدو در مرحله دوم تحلیل آماری لرزه خیزی در هر چشمه بالقوه زمینلرزه انجام می شود. این روش در عمل بدلیل کافی نبودن اطلاعات زمینلرزه ای جهت مطالعه لرزه خیزی در هر چشمه بالقوه زمینلرزه، با مشکلاتی مواجه می شود. به منظور رفع این مشکلات، ابتدا پارامترهای لرزه خیزی در این ایالت لرزه زمینساختی را محاسبه می کنند سپس در هر یک از چشمه های بالقوه زمینلرزه در محدوده های بزرگی مختلف، با استفاده از تابع توزیع فضایی، پارامتر های لرزه خیزی هر ایالت به چشمه های زمینلرزه واقع در آن نسبت داده می شود.

نرخ رویداد متوسط سالانه زمینلرزه ها در چشمه های بالقوه زمینلرزه
عموما در تحلیل خطر زمینلرزه متوسط نرخ سالانه رویداد زمینلرزه ها در چشمه های بالقوه زمینلرزه را می توان
با انتگرال گیری از رابطه بزرگی – فراوانی بدست آورد. اما این روش توانایی نشان دادن ناهمگنی فضایی لرزه خیزی را ندارد. برای رفع این مشکل و نمایش واقعی تر نرخ فعالیت زمینلرزه های کوچک و بزرگ در چشمه های بالقوه زمینلرزه تابع توزیع فضایی در محدوده های بزرگی مختلف معرفی شده است. این تابع ارتباط بین توزیع احتمالی بزرگی و فضا را برقرار می کند(میرزایی 1997).
با تقسيم بزرگي از حداقل تا حداكثر به N بازه، اختلاف بزرگي در هر گام محاسباتي برابر ∆M=(M_max-M_min)/N خواهد بود و از آن براي گام jام، اندازه بزرگي برابر m_j=M_min+(2j-1)/2 ∆M است. به همين ترتيب با شمارهگذاري چشمههاي بالقوه زمينلرزه از يك تاL ميتوان چشمه jام را براي نوشتن روابط در نظر گرفت. در اين صورت نرخ رويداد زمينلرزه براي بازه بزرگي jام در ايالت لرز هزمين ساختي از رابطه 2 و براي چشمه بالقوه jام در آن ايالت، با استفاده از رابطه 3 به دست مي آيد (گائو، 1988 ؛ شي و همكاران، 1992 ميرزائي، 1385)
نرخ رویداد متوسط سالانه در محدوده بزرگی jام، در ایالت لرزه زمینساختی بوده از رابطه زیر بدست می آید:

λ_mj=(2λexp[-β(m_j-M_min)sh(0.5β∆M))/(1-EXP[-β(M_max-M_min)) M_min ≤M≤ M_max (46-3)

λ_(l,mj)=(2λexp[-β(m_j-M_min)sh(0.5β∆M))/(1-exp[-β(M_max-M_min))f1,mj M_min ≤M≤ M_max (47-3)

كه در آن mj ميان مقدار بازه بزرگي jام، sh تابع سينوسي هذلولي، ∆M گسترش بازه بزرگي، M_min كمينه بزرگي اثرگذار بر سازههاي مهندسي (معمولاً (Mmin=4، و Mmax بيشينه زمينلرزه موردانتظار در منطقه مورد بررسي است. به علاوه، λ_(l,mj) نرخ رويداد سالانه و f1,mj تابع توزيع فضايي بازه بزرگي jام در چشمه بالقوه jام هستند. مفهوم تابع توزيع فضايي را شي و همكاران ( 1992 ) براي رفع مشكلات موجود در روش مرسوم عرضه كردند.
تابع توزيع احتمال زمين لرزه ها:
در بیشتر تحلیل های احتمالاتی، حد بزرگای آستانه در حدود بزرگای 4 تا 5 تعیین می شود، چرا که بزرگای کمتر از آن مع

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره بزرگا، بزرگي، mb، Ms Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد a، by، this، Clov