منبع پایان نامه ارشد درباره بازارگرایی، کسب و کار، بازاریابی، قابلیتهای بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

بازارمحوری بر عملکرد بازرگانی شرکتهایی قطعه ساز خودرو مشهد» مطرح کردهاند که تاکنون بصورت نظری بارها ادعا شده است که بازارمحوری با بهبود عملکرد بازرگانی شرکتها رابطه داشته و موجب سوق دادن بیشتر عملکرد نیروهای سازمانبه سمت بازار و مشتری میشود. به اعتقاد آنها تحقیقات منظم و تجربی باری درک عمیقتر و اثبات این ادعاها بخصوص در محیط ایرانی کمتر انجام شده است. بر این اساس هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین بازارمحوری و عملکرد بازرگانی در محیطی ایرانی عنوان شده است. مدل مفهومی مورد استفاده در این تحقیق به شرح نمودار(2-10) میباشد.
این تحقیق از نظر روش، توصیفی- پیمایشی مبتنی بر همبستگی میباشد. شرکتهای قطعه ساز خودرو در شهر مشهد به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شدهاند. در راستای هدف تحقیق، بعد از بررسی نظریههای مختلف در عرصه بازارمحوری، مدل جدیدی برای این مفهوم ارائه گردیده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که بین بازارمحوری و عملکرد بازرگانی رابطه مثبت وجود دارد.

شکل2-6) مدل مفهومی مطالعه(دعایی و بختیاری، 1386: 66)

در این مطالعه یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی به شرح زیز طراحی و آزمون شده است:
فرضیه اصلی: بین بازارمحوری و عملکرد بازرگانی رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه فرعی 1: بین بازارمحوری و عملکرد مالی شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه فرعی 2: بین بازارمحوری و تسلط شرکت در بازار رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه فرعی 3: بین بازارمحوری و اثربخشی شرکت در بازار رابطه مثبت وجود دارد.
در این مطالعه به منظور سنجش عملکرد بازرگانی از ده مولفه به شرح زیر استفاده شده است:
عملکرد مالی، سود نقدینگی، نرخ بازگشت سرمایه، تسلط بر بازار: حجم فروش، رشد فروش و سهم بازار و اثربخشی شرکت در بازار: موفقیت محصول جدید، حفظ مشتری، جذب مشتری و کیفیت محصول(دعایی و بختیاری، 1386).

رضایی دولت آبادی و خائف الهی (1385) در یک مطالعه با عنوان « مدلی برای تعیین میزان تاثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب وکار با توجه به قابلیتهای بازاریابی در صنایع پتروشیمی ایران» ، ابتدا به بررسی دیدگاهها و مدلهای بازارگرایی و تاثیر آن بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیتهای بازاریابی پرداختهاند، سپس روابط علی میان فرهنگ بازارگرایی، هوشمندی بازار، قابلیتهای بازاریابی و عملکرد کسب و کار را بررسی کرده و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و براساس دادههای حاصل از محیط صنعت پتروشیمی ایران، مدلی مفهومی و تصمیم ساز را برای تعیین پیوندهای علی موثر بر عملکرد کسب وکار پیشنهاد کرده و مورد آزمون قرار دادهاند. نتایج این پژوهش حاکی از این است که عملکرد کسب و کار در فضای رقابتی کنونی تحت تاثیر یکپارچکی بازارگرایی و قابلیتهای بازاریابی است. پژوهشهای متعددی نشان میدهد که رابطه مثبتی بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار وجود دارد. به منظور بهبود رابطه بازارگرایی با عملکرد کسب و کار از متغیرهای تعدیل کننده مانند کارآفرینی، استراتژی، آشفتگی تکنولوژی و متغیرهای میانجی مانند نوآوری، کیفیت، محصول، مدیریت ارتباط با مشتری و … استفاده میشود. با توجه به عدم بررسی متغیر میانجی قابلیتهای بازاریابی در مطالعات رابطه بازارگرایی و عملکرد کسب و کار، انگیزه اصلی این پژوهش مهیا گردید. اگر چه رابطه بازارگرایی با عملکرد کسب و کار و قابلیتهای بازاریابی با عملکرد کسب و کار انجام شده است، اما مدل طراحی شده، به هر دو رابطه توجه دارد. نتایج تحقیق نشان میدهد که اثر بازارگرایی (فرهنگ بازارگرایی و هوشمندی بازار) بر عملکرد کسب و کار از طریق قابلیتهای بازاریابی بیشتر از اثر مستقیم آن است. از میان عوامل موثر بر عملکرد کسب و کار در شرکتهای مورد بررسی اثر رقابتگرایی و ارتباط با مشتری چندان قوی نمیباشد که حاکی از وجود منموداراتی در زمینه رقابتگرایی و ارتباط با مشتری است (رضایی دولت آبادی و خائف الهی، 1385).

بیگی(1382) در یک مطالعه- پایاننامه کارشناسی ارشد- تحت عنوان« شناسایی موانع سازمانی موثر بر بازارگرایی در شعب بانک رفاه»، در قالب یک تحقیق توصیف- پیمایشی به بررسی موانع ساختاری، سیستمی و استراتژیک شعب بانک رفاه پرداخته استو در این مطالعه به منظور سنجش بازارگرایی از ابعاد مقیاس نارور و اسلاتر(1990) شامل مشتریگرایی، رقیبگرایی، بقای بلندمدت و هماهنگی بین واحدها و نیز از بعد استفاده بهینه از اطلاعات بازار( کوهلی و جاورسکی،1990) استفاده شده است. موانع موثر بر بازارگرایی نیز در قالب موانع ساختاری، سیستمی و استراتژیک مورد بررسی قرار گرفته است. دادههای این تحقیق از طریق پرسشنامه از آن دسته از کارمندان شعب بانک رفاه گردآوری شده است که دارای حداقل دو سال تجربه شغلی در زمینه ارائه خدمات بانکی باشند. دادههای بدست آمده با استفاده از آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافتههای این تحقیق حاکی از آن است که موانع سیستمی بیش از موانع ساختاری و استراتژیکی (با ترتیب اولویت سیستمی، ساختاری و استراتژیکی) مانع از بازارگرایی در شعب میگردد. همچنین در بین موانع ساختاری، پیچیدگی بیش از موانع دیگر مانع از بازارگرایی در شعب بانک رفاه میگردد. در بین موانع سیستمی نیز، ناکارآمدی سیستم پرسنلی بیش از سایر موانع بر بازارگرایی در شعب بانک رفاه میشود. موانع استراتژیکی، استراتژی تمایز بیش از موانع دیگر مانع بازارگرایی در شعب بانک رفاه میشود. لذا اتخاذ تدابیری در جهت کاهش پیچیدگی و توجه به کارمندیابی مناسب، انتخاب صحیخ نیروهای واجد شرایط، وجود سیستم ارتقاء و انتصاب مناسب، وجود سیستم تشویقی و تنبیهی مناسب و در صورت استفاده از استراتژی تمایز، طراحی خدمات جدید، ارائه خدمات جانبی به مشتری، انتخاب نام و مارک مناسب برای خدمات و تلاش مداوم در زمینه ابداع و تحقیق و توسعه، پیشنهاد میگردد.

2-3-2) پیشینه خارجی:
ین کیو کو106(2012)، پژوهشی با عنوان تاثیر جهتگیری بازار در توسعه قابلیتهای ارتباطی و نتایج عملکرد: مورد مطالعه شرکتهای صنعتی روسیه پرداخت. نتایج نشان داد که در بازارهای صنعتی روسیه رقیب مداری به طور مستقیم و مثبت بر عملکرد تاثیر میگذارد، در حالی که دو جزء دیگر از بازار گرایش تنها یک اثر واسطه بر عملکرد از طریق توسعه قابلیتهای رابطه دارند.

ماريا اسميرنوا و همکارانش107 (2011) در مقالهای تحت عنوان «تاثیر بازارگرایی بر روی توسعه قابلیتهای ارتباطی و نتایج عملکرد در شرکتهای صنعتی روسیه ارائه کردهاند که در این مقاله نقش موقعیت بازارگرایی را بعنوان یک مقدمه برای پیشرفت قابلیتهای ارتباطی و اجرای (عملکردی) شرکتهای صنعتی روسیه بررسی میکند. که این پژوهش نقش مستقیم جنبههای مختلف بازارگرایی را روی اجرای تجارت در مقایسه با تاثیر غیر مستقیم آن در برابر توسعه یک سری قابلیتهی ارتباطی شرکت را با توجه به ساختارهای ارتباطی آزمایش میکند. این تحقیق اثرات مختلف مولفههای بازارگرایی: مشتریگرایی- رقیبگرایی- هماهنگی بین بخشی را چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم تعیین میکند. که نشان میدهد که در بازارهای صنعتی روسیه رقیبگرایی مستقیما و به نحو مثبتی بر روی عملکرد تاثیر میگذارد، در حالیکه دومولفه دیگر (مشتریگرایی و هماهنگی بین بخشی) بازارگرایی تنها یک تاثیر متوسط روی عملکرد شرکتها از طریق توسعه قابلیتهای ارتباطی دارند.
سین و همکاران108 2005 در یک مطالعه، ارتباط بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار را در صنعت هتلداری هنگ کنگ (63 هتل) بررسی کردهاند. یافتههای این مطالعه حاکی از وجود رابطه معنیدار و مثبت بین بازارگرایی و عملکرد بازاریابی و مالی هتل میباشد. در مطالعه سین و همکاران (2005) به منظور سنجش بازارگرایی از مقیاس نارور و سلاتر (1990) و به منظور سنجش عملکرد کسب و کار از هفت شاخص و در قالب دو دسته عملکرد بازاریابی و عملکرد مالی استفاده شده است. عملکرد بازاریابی شامل: بازگشت مشتری، رضایت مشتری و اعتماد. عملکرد مالی شامل: بازگشت سرمایه (ROI)، بازگشت فروش (ROS)، رشد فروش و سهم بازار

لنجرک و همکاران109(2004) پژوهشی با عنوان رابطه بین بازارگرایی و عملکرد با توجه به نقش فعالیتهای پیش از توسعه محصول جدید انجام داد. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات 126 شرکت هلندی روابط ساختاری بین بازارگرایی، تبحر در فعالیتهای پیش از توسعه عملکرد محصول جدید و عملکرد سازمانی را بررسی مینماید که نتایج این تحقیق نشان میدهد که بازارگرایی رابطه مثبتی با برنامهریزی راهبردی، خلق ایده و کشف آن دارد. برنامهریزی راهبردی و خلق ایدهها با عملکرد محصول جدید رابطه مثبت دارد و عملکرد محصول جدید نیز به نوبه خود رابطه مثبتی با عملکرد سازمانی دارد.

پاوس و ماتیو110(2013) در پژوهش خود با نام افزایش مشتری مداری از طریق مدیریت: مطالعه موردی کانادا به این نتجه رسید مقاله انجام یک مطالعه غیر تجربی، مقطعی است که مشتری گرایی و فروش گرایی بر عملکرد تاثیر دارد.

فصل سوم:

روششناسی پژوهش

3-1) مقدمه:
روش تحقيق به عنوان قانوني براي درک رابطه علت معلولي است. اگرچه مشاهدات تجربي مبناي نظريه علمي هستند ، لکن بايد به طور منطقي ، منظم و مرتبط باشند. روش تحقيق ، مبناي علمي دانش را به طور منطقي توضيح ميدهد و در تجزيه وتحليل و کشف رابطه علت و معلولي ، منطق را رعايت ميکند. قواعد مربوط به به تعاريف ، طبقهبندي و استنباط، تئوريهاي احتمالات ، روشهاي نمونهگيري ، نحوه محاسبه ، نحوه اندازهگيري و سنجش ، از جمله وسايل و ابزار منطقي محققين و دانشمندان علوم اجتماعي است روشهاي پژوهشي مورد استفاده پژوهشگران و طبقهبنديهاي صورت گرفته در اين زمينه مبتني بر مباحث نظري روششناسي ميباشد. آشنايي با مباحث روششناسي در پژوهشهاي علمي از آن جهت مهم است که مباني نظري و فلسفه روشهاي پزوهشي مورد استفاده ، نقاط قوت و ضعف آنها و….در اين قلمرو علمي مورد نقد و بررسي قرار ميگيرند. روش شناسي تعيين حدود و معيارهاي است که ميبايست در فرايند پژوهش علمي مورد توجه قرار گيرد.
در این فصل به بحث درباره روش پژوهش پرداخته میشود که روش پژوهش شامل نوع پژوهش ، فرضیههای پژوهش ، جامعه آماری ، تعیین حجم نمونه مناسب ، روش نمونه گیری ، اعتبار پایای و اعتبار روائی پرسشنامه ، روش جمع آوری دادهها و در نهایت روشهای تجزیه و تحلیل دادهها میباشد.

3-2) نوع و روش پژوهش:
پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصيفي پيمايشي است كه درطي مراحل اجراي آن به دنبال توصيف روابط بين استراتژی کسب وکار و مشتری گرایی بر عملکرد کسب در بانک تجارت شهر کرمانشاه میباشد. ابتدا با تشريح مباني نظري تحقيق وتوصيف شرايط موجود با طرح پرسشنامه وتوزيع آن داده هاي لازم جمعآوري شده وسپس با استفاده ازنرم افزارهاي آماري موردتجزيهوتحليل قرارميگيرد.با توجه به اینکه هدف این پژوهش بررسی رابطه استراتژی کسب وکار و مشتری گرایی بر عملکردکسب میباشد ، بنابراین میتوان این پژوهش را کاربردی به حساب آورد.
درتحقيق توصيفي، هدف توصيف جزء جزء يك موقعيت يا رشته شرايط است. روش پيمايشي، روشي است براي بدست آوردن داده هاي دربارهي ديدگاهها، باورها، نظرات ورفتارهاي اعضاي يك جامعه آماري از راه انجام تحقيق، اساس اين تحقيق، مبتني برتعميم داده هاي حاصل ازبخش كوچكي ازيك جامعه، تحت عنوان نمونه، به جامعه آماري ميباشد
3-3) معرفی جامعه و نمونه آماری
3-3-1) جامعه آماری
جامعه آماری به کل افرادی اطلاق میشود که از جهات خاص مربوط به نقطه نظرهای تحقیق دارای صفات مشترک بوده و مشمول نتایج پژوهش مورد نظر باشند (فرهنگی و صفرزاده، 1387). به عبارت دیگر مجموعهای از اشیا یا عناصری است که دارای داده هاي مورد نیاز در فرآیند پژوهش بوده و هدف محقق آن است که در مورد آنها نتیجهگیری کند (مال هاترا، 1378).
در اين پژوهش جامعه آماري کارکنان بانک تجارت شهر کرمانشاه ميباشد. با توجه به گزارش گرفته شده واحد منابع

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ارزیابی عملکرد، کسب و کار، رضایت مشتری، سلسله مراتب Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سرمایه اجتماعی، مخاطب شناسی، گونه شناسی، منابع قدرت