منبع پایان نامه ارشد درباره اوقات فراغت، انسان سالم، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

شهر سالم و اجتماعي را زير پا نگذارد.
شهرهاي سالم از منظر سازمان بهداشت جهاني 9 محدوده عملکردي را تحت پوشش دارند: 1_ برنامه توسعه سلامت شهر. 2_ مشارکت اجتماعي .3_ ارزيابي اثرات سلامتي. 4_ فقر. 5_ عوامل اجتماعي(مرزبندي در جهت افزايش سرمايه اجتماعي، هويت مکاني، حس تعلق و مشارکت). 6_ توسعه پايدار. 7_ حمل و نقل. (Boum & others, 2006: p.3).
پروژه شهر سالم 6 ويژگي دارد: 1. تعهد براي سلامتي (سلامتي اجتماعي که همراه با مشارکت و حس تعلق است) 2. تصميم گيري سياسي 3. عمل و همکاري بين بخشي 4.مشارکت جامعه (بالا بودن تعامل و هماهنگي اجتماعي) 5. نوآوري 6. سياست سلامت عمومي (Word Healthy Organization, 1997, p.13_14).
اهداف پروژه شهر سالم: مرزبندي محلات بر اساس اهداف تحرك سياسي و مشاركت جامعه، مرزبندي بر اساس ايجاد سلامتي اجتماعي براي پاسخگويي به نيازهايشان، ايجاد ظرفيت فزاينده براي مسئولين شهري در مديريت مشكلات شهري و تشكيلات مشاركتي با سازمان هاي اجتماعي در بهبود شرايط زندگي، ايجاد يك شبكه اي از شهرها در مبادله و تكنولوژي اطلاعات و به نوعي افزايش روابط اجتماعي، تضمين مشاركت زنان در تصميم گيري در ارتباط با فعاليت هاي پروژه. ( Harpham & etal, 2001: 112)
اهداف اصلي آن در اروپا ، بهبود سلامت و توجه جدي به اصول آن براي همه ، توسعه پايدار و برنامه ريزي بر پايه مشاركت است. De Leeuw, 1998: 231))
سياست ها : مرزبندي محلات بر اساس افزايش روابط اجتماعي، توسعه اجتماعات محلي، افزايش سلامت اجتماعي، افزايش هويت و حس تعلق، توسعه نگرش سلامت شهرها براساس دو سر فصل بهداشت براي همه و ارتقاء بهداشت؛ ارتقاء بهداشت در برنامه هاي سياسي و اجتماعي شهرها؛ تاكيد بر اقداماتي جهت بهداشت همگاني كه بر روابط متقابل بين افراد و محيط و روش هاي زندگي اثر مي گذارد .مبارزه با عواملي كه سلامتي افراد ساكن شهر را مورد تهديد قرار مي دهد، سياست اصلي پروژه شهر سالم است (عبادي، .(114 :1378
اصول: اين اصول ما را در شكل دادن به انگاره اي از شهر سالم ياري مي دهد، تا در براي هر اصل معيارها و شاخص هايي مشخص شود. با توجه به تعاريف شهر سالم و كيفيات ارائه شده از شهر سالم ، قواعد كلي به صورت اصول چهارده گانه زير با عنوان اصول شهر سالم استنباط و استخراج مي گردد كه هر يك ناظر به چند بعد از كيفيت شهر سالم است. اين اصول چهارده گانه عبارتند از: حيات بخشي پايدار (مرز پايدار)، ايمني و امنيت، بهره وري اقتصادي، تعاون ،دسترسي ، تعادل، سازگاري، پويايي (توسعه منظم) ، هويت ، زيبايي، تنوع ، بهره وري وقت آزاد، بسته در نظر گرفتن شهر، احساس تعلق، كه منظور از اصول شهر سالم در اينجا اشاره اي به اركان و پايه هاي ايده شهر سالم است. در واقع هر اصل مؤلفه هايي از شرايط براي تحقيق ايده شهر سالم را در خود دارند كه براي هر شهري در هر منطقه اي قابل تعميم است. اين اصول به عنوان خصوصيات ذاتي شهر سالم مطرح هستند، به گونه اي كه خدشه در يكي از آنها كليت ايده شهر سالم را از زاويه اي خاص به مخاطره مي اندازد اهم خصوصيات اين اصول عبارتند از:
? كليه اصول از يك قاعده پيروي مي كنند .
? اصول يكديگر را محدود و مشروط مي كنند .
? اصول يكديگر را تكميل مي كنند .
? اصول ناقض يكديگر نيستند .
? هر اصل شرط لازم براي تحقق ايده شهر سالم است ليكن كافي نيست (معصومي، 1375: 67)
اصول چهارده گانه ي شهر سالم:
-1 حيات بخشي پايدار: شهر بايد قابليت حيات داشته باشد. سلامتي و نيازهاي اساسي انسان را تامين نماييد.مرز پايدار بايد به گونه اي باشد که سلامت اجتماعي با افزايش مشارکت عمومي ايجاد کند و خود مردم محله مشکلات و نيازهاي خود را بتوانند مطرح و حل کنند.
-2 ايمني و امنيت: شهر بايد امن باشد. در امان بودن شهر از حوداث طبيعي (اعم از سيل و زلزله) و حوادث غير طبيعي و زيان هاي جاني و مالي.
-3 بهره وري اقتصادي: شهر بايد از اقتصاد مالي برخوردار باشد و بازدهي و مربندي محلات بايد راندمان را در همه عرصه هاي اجتماعي افزايش دهد.
-4 تعاون: ارتباطات اجتماعي سالم كه شامل همياري، همكاري و ياري شود. مرزبندي بر اساس شاخصهاي اجتماعي و فرهنگي به تعاون بيشتر توجه دارند.
-5 دسترسي: شهر بايد شرايط و تسهيلات بالفعل و بالقوه دسترسي مطلوب را نه تنها به مراكز خدمات بلكه به اطلاعات ، اخبار ،منابع و مكان هاي خاص فرهنگي و مذهبي و غيره را مهيا نمايد. مرزبندي محلات بايد به گونه اي باشد که دسترسي ها را آسان کند.
-6 تعادل: شهر بايد سعي در حفظ ،استمرار، تقويت تعادل به معني عام آن داشته باشد نيازها را برآورده كرده و از فشار بيش از حد به يك بخش به نفع ساير بخش ها جلوگيري كند.
-7 سازگاري: براساس اين اصل شهر مي بايست موجبات سازگاري و همسازي اجزا و عناصر نسبت به يكديگر و نيز ابعاد مختلف زندگي شهري با شرايط طبيعي را فراهم آورد. مرزبندي محلات بايد با محيط طبيعي و قوانين شهري سازگار باشد.
-8 پويايي (توسعه منظم): شهر بايد پويايي داشته باشد. اين پويايي به توسعه اي هدفمند ، مستمر و تاحد ممكن قابل پيش بيني تعبير مي شود كه ناظر بر هدف يا اهداف مشخصي است.
-9 هويت: شهر بايد از انقطاع تاريخي و نيز گسستن پيوند هاي فرهنگي، ( از طريق حفظ و اعتلاء آنها) ، ممانعت به عمل آورد ،بصورتي كه هويت شهرموجب بازشناسي آن گردد. تقسيم بندي محلات بهتر است که در جهت افزايش حس هويت تلاش کند.
-10 زيبايي: شهر بايد تلاش كند تا در همه ابعاد علي الخصوص ، در نمودهاي كالبدي و بصري براي مردم لذت بخش باشد
-11 تنوع: شهر بايد تلاش كند تا حداكثر تنوع را در ساختار كالبدي و اجتماعي و اقتصادي خود به وجود آورد تا از اين طريق امكان ارزيابي و انتخاب را براي شهروندان به وجود آيد.
-12 بهره وري وقت آزاد: شهر بايد تمهيدات لازم و مناسب گذران اوقات فراغت خارج از جريانات جدي زندگي را براي تجديد قواي كليه آحاد جامعه با شرايط مطلوب تامين نمايد.يعني استفاده مطلوب از وقت آزاد در جهت تحقق هدف انسان سالم.
-13 بسته در نظر گرفتن شهر: شهر بايد تلاش نمايد. تا حتي المقدور داده ها و ستانده هاي خود را به ويژه در امور بهداشتي و محيطي تحت كنترل و حتي بازيافت و يا تصفيه نمايد.بسته در نظر گرفتن سيستم شهر به معني تعيين حدود و مرزهاي مشخص در جهت چگونگي و ميزان ارتباط متقابل شهر با محيط است.حتي المقدور از ورود داده هاي منفي (سيل) به شهر جلوگيري كند.
-14 احساس تعلق: شهر بايد احساس تعلق شهروندان را تقويت نموده و آنرا با شيوه هاي مختلف به احساس مسئو ليت تبديل كند تا از اين طريق بتواند به اهداف شهر سالم دست يابد. (برقراري پيوند عاطفي بين مجموعه شهري و مردم) (شعار شهر ما خانه ما). (حاجي خاني و ديگران، 1372: 119). ، مرزبندي محلات بايد باعث افزايش احساس تعلق، مشارکت عمومي، هويت و سرمايه اجتماعي شود.
جدول شماره 3: نتيجه گيري مدل شهر سالم
مدل شهر سالم

اهداف

مرزبندي محلات بر اساس اهداف تحرك سياسي و مشاركت جامعه، مرزبندي بر اساس ايجاد سلامتي اجتماعي براي پاسخگويي به نيازهايشان، ايجاد ظرفيت فزاينده براي مسئولين شهري در مديريت مشكلات شهري و تشكيلات مشاركتي با سازمان هاي اجتماعي در بهبود شرايط زندگي، ايجاد يك شبكه اي از شهرها در مبادله و تكنولوژي اطلاعات و به نوعي اقزايش روابط اجتماعي، تضمين مشاركت زنان در تصميم گيري در ارتباط با فعاليت هاي پروژه.
بهبود سلامت و توجه جدي به اصول آن براي همه_ توسعه پايدار _ برنامه ريزي بر پايه مشاركت است.

سياست
مرزبندي محلات بر اساس افزايش روابط اجتماعي، توسعه اجتماعات محلي، افزايش سلامت اجتماعي، افزايش هويت و حس تعلق، توسعه نگرش سلامت شهرها براساس دو سر فصل بهداشت براي همه و ارتقاء بهداشت؛ ارتقاء بهداشت در برنامه هاي سياسي و اجتماعي شهرها؛ تاكيد بر اقداماتي جهت بهداشت همگاني كه بر روابط متقابل بين افراد و محيط و روش هاي زندگي اثر مي گذارد .مبارزه با عواملي كه سلامتي افراد ساكن شهر را مورد تهديد قرار مي دهد، سياست اصلي پروژه شهر سالم است.

اصول
حيات بخشي پايدار (مرز پايدار)_ ايمني و امنيت_ بهره وري اقتصادي_ تعاون (مرزبندي بر اساس افزايش تعامل و تعاون اجتماعي)_ دسترسي (مرزبندي بر اساس افزايش دسترسي)_ تعادل_ سازگاري(مرزبندي سازگار با محيط طبيعي و قوانين)_ پويايي (توسعه منظم)_ هويت (مرزبندي بر اساس افزايش حس هويت)_ زيبايي_ تنوع_ بهره وري وقت آزاد، بسته در نظر گرفتن شهر_ احساس تعلق(مرزبندي بر اساس افزايش احساس تعلق).
منابع: Harpham & etal, 2001: 112)، De Leeuw, 1998: 231، عبادي، 114 :137، حاجي خاني و صالحي، 1372: 119).
نتيجه گيري: در اين پژوهش، جهت مشخص کردن بهترين شاخص هاي تقسيمات محلات، بازگشت به رويکرد توسعه سنتي (نظريه نوشهرگرايي)، بهره گيري از شاخصهاي توسعه پايدار به منظور کاهش حداکثري مشکلات محيطي و اجتماعي و سنجش ميزان وحدت، اتحاد نهادهاي محله اي، محله اي سالم، پيوستگي فضايي، تجانس، هويت، مشارکت و انسجام محله مد نظر است. شاخصهاي مرزبندي محلات بر مبناي اصول و اهداف توسعه پايدار، نوشهرگرايي و مکتب ساختارگرايي با شاخصهاي اجتماعي و فرهنگي بسيار پايدار و مناسب است.

6_2 تجارب:
1-6-2 مدل اندازه ي محله48 در غرب:
مهم ترين تئوري ها در مورد شکل و مرز محله، منطقه و يا واحدهاي همسايگي در انگلستان به هاوارد49 و معمارانش پارکر50 و آنوين51 و در ايالات متحده آمريکا به کلارنس پري52، کلارنس اشتاين53 و هنري رايت54 باز مي گردد. هاوارد محله را يک واحد خودکفا از نظر اداري و مديريتي مي ديد. مامفورد55 استقلال و خودکفايي کامل محله را مطرح مي کند ولي از سويي هم عقيده دارد که محله بايد جوابگوي نيازمندي هاي روزمره ساکنان باشد. لوکوربورزيه محله را يک وسيله رفاهي مي داند که ساکنان خود را از صدمات شهر و زندگي شهري مصون مي دارد. او به همراه مامفورد بحث هاي توسعه پايدار و رويکرد فرهنگي را از طريق پلي به نام محله بهم پيوند دادند )مهندسين مشاور شاران، 1388: 6_45).
دو ديدگاه اصلي در رابطه با اندازه ي محله وجود دارد:
الف) محله در مفهوم يك عملكرد سياسي كه در آن افرادي نظير جين جاكوبز56 عقيده بر اين دارند كه محله بايد به اندازه هاي بزرگ باشد كه بتواند از منافع گروهي خود دفاع كند و آن نيز تنها در جوامع با جمعيت بالاي 10000 نفر امكان پذير است از طرفي كريستوفر الكساندر استقلال سياسي و اقتصادي شهرها را در گرو محلات با جمعيت 2000 تا 5000 و گاهي تا 10000نفر تلقي مي نمايد چرا كه در چنين جوامعي تصميم سازي گروهي مؤثرتر و فاصله ي ميان شهروندان و مسئولان حكومتي كاهش مي يابد..189) (Moughtine, 2005, P
ب) محله يبه عنوان واحد فيزيكي نيز مطرح مي شود. طرفداران اين نظريه، اندازه ي محله را در جمعيت و سهولت دسترسي پياده مردم از حاشيه به مركز تلقي مي نمايند ليون كرير از جمله ي آنهاست و اندازه ي چنين محله هايي را 12000 نفر پيشنهاد ميكند . .190) (Moughtine, 2005, P
كلرنس پري57 وكلرنس اشتاين58 و هنري رايت59، محله را با عناصر اصلي يعني با جمعيت 5000 نفر يا 1000 خانوار و فاصله مركز محله تا حاشيه ي خارجي را800 _400 متر معين نموده اند به عبارتي اندازه ي هر واحد همسايگي در طرح آنان را تعداد خانواده هايي تعيين ميكرد كه قرار بود حد نصاب دانش آموزان مدرسه را تأمين كند. (رضويان، 1381 ، 39_41)
ردبرن60 يکي ديگر از طراحان محلات جديد و باغ شهرها است که طرح شهر وي از طرف کلرنس اشتاين61 و هنري رايت62 در ايالت نيوجرسي آمريکا پياده مي گردد. وي جمعيت شهر ر ا 25000 نفر در سه واحد خوديار (محله) با جمعيت 10000_7000 نفر جاي مي گيرند ( مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران، 1372: 2_5).
اندازه محله در محتواي طراحي شهرهاي جديد قرن بيستم در بريتانيا به کار رفته است جمعيت بين 4000 تا 10000 نفر را در بر مي گيرد. اين رقم مبتني بر جمعيتي است که براي يک مدرسه ابتدايي که دسترسي پياده به آن از هر خانه به آساني انجام مي پذيرد، مناسب باشد در هارلو و ديگر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره قرن نوزدهم، سلسله مراتب، ساختار شهر، عدم تمرکز Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، سلسله مراتب، استان فارس، عدم تمرکز