منبع پایان نامه ارشد درباره اوراق قرضه، شاخص قیمت، نرخ بهره، کسری بودجه

دانلود پایان نامه ارشد

3-1 مقدمه
هدف پژوهش بررسي تاثير تکانههاي پولي و مالي بر متغيرهاي کلان اقتصادي است. با توجه به عدم اتفاق مکاتب اقتصادي در مورد تاثيرگذاري سياستهاي پولي بر بخش حقيقي اقتصاد، تاثير تکانههاي پولي، مالی، بهرهوری، مخارج دولت و نرخ ارز بر متغيرهاي بخش حقيقي اقتصاد مانند سرمايهگذاري، مصرف، تورم، تولید، کسری بودجه، نقدینگی و صادرات غیر نفتی بررسي میشوند. برای اینمنظور از روششناسی الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا استفاده میشود. الگوهاي تعادل عمومي تصادفي پويا، شاخه‌اي از نظريه تعادل عمومي کاربردياند که در سال‌هاي اخير در رشد و توسعه حوزه‌ کلان اقتصادي نقش برجستهاي داشتهاند. اين الگوها تلاش دارند ارتباط بین تحولات اقتصاد کلان نظير رشد اقتصادي، مصرف، سرمايه‌گذاري، ادوار تجاري و همچنین تاثیر سياست‌هاي مختلف اقتصادی مانند سیاستهای پولی و مالی را بر متغیرهای اقتصاد کلان نشان دهند. نکته مهم در الگوهاي تعادل عمومي تصادفي پويا ورود پایههای اقتصاد خرد در شکلگیری روابط و معادلات اقتصاد کلان است. ویژگیهایی مانند پويایي متغیرهای اقتصادی، نااطميناني و انتظارات در چارچوب معادلات الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا در نظر گرفته میشوند. بههمين علت، الگوهاي تعادل عمومي تصادفي پويا بستر مناسبي براي ارزيابي و سنجش اثرات سياست‌هاي اقتصادي بر انتخاب کارگزاران اقتصادي فرآهم میکنند. اين ويژگيها باعث شدهاست تا اين الگوها در سالهاي اخير بيشتر مورد توجه اقتصاددانان قرار گیرند. از سوی دیگر، نقش الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا در پیشبینی آثار سیاستهای اقتصادی و کاربرد آنها در حالت نبود اطلاعات و دادههای کافی برای متغیرهای اقتصادی، استفاده از این الگوها را بسط و گسترش دادهاند. بر این اساس، فصل حاضر بهتبیین الگوی پژوهش و معرفی دادههای مورد استفاده میپردازد. با توجه به نقش دولت در اقتصاد ایران، برای طراحی الگو از آموزه کینزی جدید بهره برده میشود.

3-2 طراحی الگوي پژوهش
براي طراحي مناسب الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا بايد علاوه بر توجه به مسايلي مانند ترجيحات، تکنولوژي و انتظارات به ویژگیهاي اقتصاد نيز توجه کرد. در نظرگرفتن ویژگیها و خصوصیات ساختاری اقتصاد توانایی الگو را در تبیین واقعیات تجربی افزایش میدهند. چسبندگيهاي اسمي و حقيقي، عدم استقلال بانک مرکزي از دولت، نقش نفت در اقتصاد کشور، کسری بودجه دولت و تکانه ارزی از اهم این ویژگیها محسوب میشوند. براين اساس تلاش ميشود با توجه به چارچوب الگوي معرفي شده در فصل اول، الگويي متناسب با ساختار اقتصاد ايران طراحي شود.

3-2-1 تصریح الگو
الگوي پژوهش شامل هفت بخش است که در جدول (3-1) معرفی میشوند.

جدول (3-1) معرفي بخشهاي مختلف الگو
بخشها
خصوصیات در نظر گرفته شده در هر بخش
خانوارها
تابع مطلوبیت، محدودیت نقدینگی خانوارها، تعریف تابع مصرف(مصرف کالاهای داخلی و وارداتی)، شاخص قیمتی مصرفکننده، ورود سرمایهگذاری از طریق قاعده مکانیکی انباشت سرمایه(سرمایه کالاهای داخلی و وارداتی)، معادله اولر مصرف، عرضه نیروی کار، معادله فیشر و تقاضای پول ( با استفاده از شرایط مرتبه اول).
تولید و قیمتگذاری
تابع تولید کالاهای نهایی، مارکآپ، تابع تولید کالاهای واسطهای، عوامل تولید و فنآوری، شاخص قیمتی تولیدکننده، رقابت انحصاری و قیمتگذاری کالوو تقاضای نیروی کار،
واسطه مالی
پسانداز خانوارها در بانک، نرخ بهره برونزا
بانک مرکزی
تراز بانک مرکزی، پایه پولی، سیاست پولی، اوراق قرضه داخلی
دولت
مالیات، مخارج دولت، کسری بودجه، مخارج سرمایهگذاری و مخارج مصرفی
تجارت خارجی
صادرات غیر نفتی، صادرات نفتی، واردات کالاهای سرمایهای، واردات کالاهای مصرفی، تراز تجاری و تراز پرداختها
منبع: روش پژوهش

در ادامه، بهتفصيل روابط بين متغيرها و معادلات بهکار رفته معرفي ميشوند.

3-2-1-1 خانوار
خانوارها تامين کنندهي نيروي کار هستند. در هر دوره خانوارها عوامل توليد مانند کار و سرمايه را به بنگاههاي توليد کننده کالاهاي واسطه عرضه کرده و از اين طريق عايدي بدست آورده، بهدولت ماليات ميدهند. سپس، خانوارها بخشي از منابع خود را صرف خريد کالاهاي نهايي کرده و به مصرف ميرسانند. آنچه در پايان دوره براي خانوار باقي ميماند سرمايهگذاري ميشود. در رابطه با خانوارها فروض زير را اعمال ميکنيم. يک) عمر خانوارها نامحدود است. دو) خانوارها با توجه به قيد محدوديت بودجه ميان دورهاي که با آن مواجهاند مطلوبيت ناشي از مصرف و فراغت خود را بيشينه ميکنند. سه) تعداد زيادي بنگاه وجود دارند که به تکنولوژي يکساني دسترسي دارند. اين بنگاهها در معرض انتقالات تصادفي برونزا هستند. منظور از انتقالات تصادفي برونزا، تغييرات ناشي از تکانههاي تصادفي و پيشبيني نشده برونزا است که متفاوت از تغييرات فني و تکنيکي است. هر چند انباشت درونزاي سرمايه بهعنوان يک مؤلفه اصلي نظريه ادوار تجاري حقيقي در نسخههاي متعارف الگوي کينزيهاي جديد حضور ندارد، اما به سادگي ميتوان آن را در اين الگوها جاي داد (اسمتز و وترز40، 2003). همچنين با توجه به نظريهی ادوار تجاري حقيقي، يک وضعيت تعادلي، فرآيند تصادفي براي تمام متغيرهاي درونزاي اقتصاد است که با تصميمات بهينه ميان دورهاي خانوارها و بنگاهها – با توجه به اهداف و محدوديتهايی موجود – با تسويه تمامي بازارها ناسازگار نباشد. از تقسیم تعداد خانوارها بر متوسط بعد اقتصاد، فرد نوعي مشخص میشود. بر این اساس، فرض ميشود L نيروي کار همگن در اقتصاد وجود دارند. خانوارها از مصرف و نگهداري مانده حقيقي پول مطلوبيت و از کار کردن مطلوبيت منفی بدست میآورند. يعني، براي معرفي تابع مطلوبيت خانوارها، از تابع MIU41 استفاده ميشود.
[1]
در تابع مطلوبیت فوق، ، ، و بهترتيب سطح مصرف، ميزان کار، حجم نقدينگي و سطح عمومي قيمتها را نشان ميدهند. β عامل تنزيل، σ کشش جانشيني بين دورهاي مصرف، η کشش عرضه کار فيشر و کشش نقدينگي نسبت به ميزان بهره است. تابع مصرف اقتصاد بهصورت معادله (2) در نظر گرفته میشود.
[2]
مطابق تابع مصرف (2)، کالاهاي مصرفي C به دو جز کالاهاي مصرفي داخلي Ch و کالاي مصرفي وارداتي Cm تقسيم ميشوند. و ϒ نیز کشش جانشيني بين دورهاي براي دو نوع مصرف فوق و سهم کالاي مصرف وارداتي در کالاهاي توليد شده داخلي را نشان میدهند. براي استخراج تابع تقاضاي مصرف بر حسب Ch و Cm معادله (2) نسبت به محدوديت بودجه مصرف (3) حداقل ميشود. در محدودیت (3) و شاخص قیمتی کالاهای وارداتی و داخلی را نشان میدهند.
[3]
شاخص قيمت کالاهای وارداتي بر حسب نرخ ارز اسمي و قيمتهاي خارجي بهصورت قابل تعریف است. با توجه به قيمت حقيقي کالاهاي وارداتي با نرخ ارز حقيقي برابر است. با توجه به تابع (2) و (3) جوابهاي بهینه عبارتند از:
[4]
[5]
با استفاده از معادلات (3)، (4) و (5) شاخص قيمت مصرفکننده (CPI) بر حسب شاخص قيمتهاي داخلي و وارداتي بهدست ميآید.
[6]
خانوار بخشي از درآمد خود را بهصورت اوراق قرضه داخلي و بخش ديگر را بهصورت دارايي خارجي D (از جمله اوراق قرضه خارجي) با بهرهي *i پسانداز ميکند42. اگر S ميزان ارز اسمي باشد، ارزش دارايي نگهداري شده توسط خانوار برحسب پول داخلي برابر با SD است. و شاخص قيمتهاي داخلي و شاخص قيمت کالاهاي خارجي و شاخص قيمتي مصرفکننده است. نرخ ارز حقيقي43 ، ارزش حقيقي ذخاير خارجي ، اوراق قرضه داخلي حقيقي ، قيمت نسبي کالاهاي مصرفي و حجم نقدينگي حقيقي است. نسبت قيمتهاي جاري به قيمتهاي دوره قبل ميزان رشد ناخالص تورم است که بهصورت اندازهگيري ميشود. همچنين، ميزان رشد ناخالص تورم خارجي است. خالص پرداختيهاي غيرانتقالي و دستمزد حقيقي است. قيد بودجه خانوار نوعي بهصورت رابطه (7) است.
[7]
در رابطهی (7) و است. انباشت سرمايه خصوصي براساس صورت ميگيرد. تصميم به سرمايهگذاري خانوارها در هر دوره تابعي از کالاهاي سرمايهاي داخلي و سرمایهای وارداتي است. با لحاظ تابع با کشش جانشيني ثابت44 کالاهاي جديد سرمايه‌اي در دوره t بهصورت زير توليد ميشوند.
[8]
در رابطهي فوق، Inv، Invm و Invd بهترتيب کل کالاهاي سرمايهاي، کالاهاي سرمايهاي خارجي و سرمايهاي داخلي هستند. کشش جانشيني کالاهاي داخلي و خارجي و پارامتر وزن کالاهاي سرمايه اي وارداتي در سرمايهگذاري کل است. محدودیت سرمایهگذاری عبارت است از:
[9]
با توجه به رابطهی (9)، توابع تقاضای کالاهاي سرمايه‌اي داخلي و کالاهاي سرمايه‌اي خارجي بهصورت روابط (10) و (11) استخراج ميشوند.
[10]
[11]
مساله بهينهسازي خانوار نوعي با استفاده از تابع (12) معرفي ميشود.
[12]

شرايط مرتبه اول براي خانوار نوعي عبارتاند از:
[13]
[14]

[15]
[16]
[17]
[18]
با استفاده از شرايط مرتبه اول معادلات مربوط به عرضهي نيروي کار، معادله اولر، تقاضاي مانده حقيقي پول، معادله فيشر و تقاضاي اوراق قرضه بهدست ميآيند.

الف- عرضه نيروي کار
از حل همزمان معادلهي (13) و (14) عرضه نيروي کار خانوار نوعي استخراج ميشود.
[19]

ب- معادله اولر
از حل همزمان رابطههاي (13) و (17) و همچنین، استفاده از تعریف رشد تورم مخارج مصرفي خانوارها بهصورت ، معادله اولر بهشکل رابطه (20) استخراج ميشود.
[20]
پ- تقاضاي پول
معادله (13) نشان میدهد میزان برابر است. با توجه به معادله (17) نسبت برابر است. با جایگذاری دو رابطه اخیر در معادله (17) تابع تقاضاي پول بهصورت تابعي از ميزان بهره اوراق قرضه داخلي، مخارج مصرفي و شاخص قیمتی مصرفکننده بهدست میآید.
[21]

ت- معادله فيشر
از حل همزمان معادلات (15) و (17) معادله فيشر استخراج ميشود.
[22]
معادله فيشر ارتباط ميزان بهره انتظاری اقتصاد(عايدي سرمايه) را با بهره اوراق قرضه، تورم انتظاری و میزان استهلاک سرمایه نشان میدهد.

ث- نرخ بهره پوشش داده نشده
نرخ ارز حقيقي برابر با است. ارتباط ارزش پول داخلی با توجه به نرخ ارز حقیقی و رشد تورم خارجی بهصورت رابطهی تعریف شدهاست. در رابطه اخیر، نرخ اسمي کاهش ارزش پول داخلي بوده که بر اساس نسبت نرخ ارز اسمی دوره حاضر و دوره قبل تعریف میشود. از سوی دیگر، رابطهي (18) را ميتوان بهصورت بازنويسي کرد که در آن میزان رشد تورم خارجی را نشان میدهد. با ضرب دوطرف رابطهی (17) در و جایگذاری آن در رابطهي بالا معادله نرخ بهره پوشش داده نشده تعريف ميشود.
[23]

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مخارج دولت، اقتصاد باز، نرخ بهره، بهداشت و سلامت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مخارج دولت، تکانه نفتی، اوراق قرضه، نرخ بهره