منبع پایان نامه ارشد درباره اقشار کم درآمد، توسعه منطقه، حمل و نقل، توسعه خود

دانلود پایان نامه ارشد

گردد، ارتباط نزديک اين مجموعه با ساير کاربري هاي شاخص و هويت بخش، مانند همچون دانشگاه شهيد بهشتي، سالن اجلاس، نمايشگاه بين المللي، هتل آزادي و صدا و سيما باعث بوجود آمدن توان بالقوه اي براي تبديل اين فضا به بزرگترين و مهم ترين منطقه تفرجگاهي شهر تهران شده است ( مدير روستا، 1390: 70).
ويژگي هاي اجتماعي: اهالي آن از کوهپايه هاي نور و کجور مازندران آمده و ساکن شده اند (ستوده، 1371: 407). حيات اجتماعي در درکه از قدمتي ديرينه برخوردار است و همواره در پيوند با زندگي اجتماعي در کوهپايه هاي شمالي و آبادي هاي دشت تهران بوده است. پيوند و انسجام اهالي دركه و اهالي اوين از قديم از چنان استحكامي برخوردار بوده كه همگان به رغم تفكيك محدوده از اين دو محله هم جوار به نام اوين دركه ياد مي كنند. علل اين پيوستگي را بايد در اشتراكاتي نظير آب رودخانه، ازدواج هاي بين محله اي و برگزاري مراسم مذهبي مشترك در ماه هاي محرم و صفر جستجو كرد (ياقوت، 1389: 7). در بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي تاثيرگذار در شکل گيري بافت سکونتگاهي درکه دو عامل بيش از ساير عوامل تاثير بيشتري داشته است:
نقش دين و مذهب: در درکه مدفن امام زاده ولي (ع) به عنوان محلي براي شکل گيري بافت سکونتگاهي حول محور مذهبي نقش موثري را ايفا کرده، به گونه اي که به جاي آنکه بافت از کنار بستر رودخانه شکل گيرد و به توسعه خود ادامه دهد، از قسمت بستر غربي رودخانه و حول مدفن شريف اين امام زاده شکل گرفته و توسعه يافته است. وجود دو مسجد هم جزء نقاط شاخص اين منطقه به حساب مي آيد.
نقش مهاجرت و قرابتهاي فاميلي و سببي پيوند دهنده: براساس تحقيقات صورت گرفته، درکه در ساليان گذشته ماواي مناسبي براي مهاجرين دائمي و فصلي بوده که در گذشته هاي دور از جور و بيداد به خاطر موقعيت مناسب به آن پناه آورده و در دوره هاي اخير نيز به جهت اشتغال و يا گذران ييلاقي در آن سکني گزيده اند. به همين دليل ترکيب قومي ساکنان درکه، يکپارچه و منسجم نيست (مهندسين مشاور شاران، 1375).
ويژگي هاي جمعيتي97: بر طبق آخرين سرشماري در سال 1385 محله درکه 6355 نفر جمعيت داشته است، که از اين تعداد 2948 نفر زن و 3407 نفر مرد بوده اند. تعداد خانوار 1943 خانوار و بعد خانوار نيز 3.2 بوده است که نسبت به بعد خانوار منطقه 3.3 مي باشد، درجاي متعادلي قرار دارد. 1.95 درصد افراد محله با سواد و 4.9 درصد بي سواد هستند.
ويژگي هاي اقتصادي: افرادي که در محله درکه زندگي مي کنند به غير از اهالي متولد محله ، مهاجرين گوناگوني هستند که در طول سالهاي مختلف در محله ساکن شده اند و بر حسب تخصصي که داشته اند، فعاليت مورد نظر خود را انجام مي دهند. در ميان ساکنين محله، اهالي بومي بيشتر به باغداري مي پردازند. تعدادي کارمند و گروهي نيز به دليل موقعيت گردشگري محله به رستوران داري و فروشندگي مشغول هستند. در قسمت هاي پايين دست محله و نزديک به محله اوين که ساخت و سازهاي جديد و آپارتمان وجود دارد، بيشتر قشر مرفه و سرمايه دار تشکيل مي دهد. گوشه شمال غربي محله نيز اقشار کم درآمد و عمدتا مهاجرين حاشيه نشين و غير رسمي ساکن شده اند (مهندسين مشاور سراوند، طرح توسعه منطقه 2 شهرداري تهران، 1384).
پيشينه تغييرات محدوده و گسترش فيزيکي: به طور کلي چهار دوره در سير تحول تاريخي محدوده شناسايي شده است که عبارتند از: دوره اول: شکل گيري هسته هاي اوليه سکونت در نواحي روستايي منطقه (1341_1332). دوره ي دوم: شروع توسعه بافت متراکم در قسمت هاي جنوبي مجاور محور آزادي (1357_1341). دوره سوم: تداوم توسعه متراکم دوره قبلي به سمت نواحي شمالي منطقه (1375_1357). دوره چهارم: توسعه در نواحي کوهپايه اي و کاهش سطح روستايي و تبديل آنها به بافتهاي روستا شهري فرسوده و مساله دار (تا سال 1381) ( مدير روستا، 1390: 55).
ويژگيهاي کالبدي: در شناخت الگوي کاربري ها، پراکنش و نحوه توزيع کاربري ها و عوامل موثر در نحوه استقرار آنها مورد نظر بود. به طور کلي پراکنش کاربري ها و يا الگوي آنها تاثير مهمي در کارايي منطقه و تعيين نقش غالب منطقه دارد. کارايي شبکه حمل و نقل، ميزان بازدهي انواع کاربري ها در مقياس هاي گوناگون، امکان بهره گيري از تلفيق و يا تفکيک کاربري ها، بررسي آثار مثبت و منفي همجوار الگوي کار بري ها و غيره از جمله موارد اهميت تحليل الگوي کاربري ها مي باشد. کاربري مسکوني با49.3 درصد بيشترين مساحت محله را به خود اختصاص داده بود و پس از آن کاربري باغ با 31.9 درصد و فضاي سبز نيز با 7.59 درصد بيشترين مساحت محله را اشغال کرده است ( حق شناس، 1389: 120). کاربري هاي عمده درکه در بخش شمالي شامل اراضي کوهستاني با کاربري ورزشي و تفريحي، در بخش مياني شامل کاربري مسکوني با اختلاط کار بري هاي گردشگري و در بخش جنوبي شامل کاربري هاي مختلط مسکوني و باغداري مي باشد (زند، 1382: 80).
تقسيمات کالبدي: در سال هاي اخير محدوده قانوني منطقه يک پيوسته در حال تغيير بوده است و محدوده فرحزاد و درکه به منطقه 2 پيوست (مهندسين مشاور بافت شهر: 1386: 6).
از نظر تقسيمات سياسي شهر تهران، اين محله در دو منطقه واقع شده است که يکي از مشکلات عمده اين محله محسوب مي شود. يک سوم محله درکه در ناحيه دو منطقه يک و مابقي در ناحيه يک منطقه دو واقع شده است (حق شناس، 1389: 103). شهرک يا محله کوهسار محله اي مرفه نشين در منطقه دو، به همراه روستاي درکه (خيابان مير اسماعيلي) از منطقه 1 جدا گشته اند و جزء منطقه 2 محسوب مي شوند. خيابان درکه و موسوي مطلق با فاصله ي بسيار اندکي از آنها جزء منطقه 1 است. به گفته ساكنان محله، اين امر باعث شده است كه هيچ كدام از اين دو منطقه شهرداري آنچنان كه بايد به مسائل اين محله رسيدگي نمي كنند و معمولاً مسئوليتها را به يكديگر مي سپارند. شايد قبل از هر چيز بهتر باشد كه اين مشكل حل شود و اين محله زير نظر يكي از اين دو منطقه قرار گيرد (ياقوت، 1389: 4).
توسعه فيزيکي محله: محله درکه از روستاهاي قديمي حاشيه شهر بوده که در جريان توسعه تهران در ميان بافت هاي شهري قرار گرفته است و کم کم موج شهر و ساخت و سازها به آنجا سرايت کرد. با اين حال اين محله هنوز هم هويت روستايي و بافت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نقشه راه، مشارکت مردم، محله حصار Next Entries منابع مقاله درباره مدیریت تغییر، مدل سازی، مدیریت پروژه، مدیریت زمان