منبع پایان نامه ارشد درباره افراد مبتلا، سرشت و منش، هویت جنسی

دانلود پایان نامه ارشد

1994؛ به نقل از کاویانی و پور ناصح، 1384).
1. دستور اجرا
در این پرسشنامه شما جملاتی را خواهید دید که معمولاً مردم برای بیان نگرش ها، نظرات، علایق و احساسات شخصی خود به کار می برند. هر جمله می تواند به صورت صحیح یا غلط پاسخ داده شود. جملات را بخوانید و گزینه ای را که به وضعیت شما نزدیک تر است، انتخاب کنید و پاسخ خود را در پاسخ نامه (رو به روی شماره جمله مربوطه) با علامت × مشخص نمایید.
لطفاً هر جمله را به دقت بخوانید اما وقت زیادی را صرف تصمیم گیری بر سر پاسخ نکنید. هیچ جمله ای را بدون پاسخ نگذارید، حتی اگر درباره پاسخ مطمئن نیستید. خود را صادقانه توصیف کنید و نظرات خود را با حداکثر صحت، بیان کنید.

2. نمره گذاری
در این پرسشنامه هر یک از عوامل هفت گانه به صورت جداگانه نمره گذاری می شوند. به این صورت که هر گویه ی مثبت و نیز معکوس به نسبت سؤالات مشخص شده یک نمره می گیرد.
جدول3-3 نمره گذاری مقیاس کلونینجر
خرده مقیاس
نوجویی
آسیب پرهیزی
پاداش وابستگی
پشتکار
همکاری
خود راهبردی
خود فراروی
سؤالات
صحیح
1-10-24-44-51-59-60-71-99-103-105-125
9-16-19-30-46-62-70-82-115
15-20-31-54-97-119
22-37-55-116
7-18-40-41-50-67-74-89-93-102-118
94-112-122
25-29-32-42-52-68-73-91-107-108-110-113-114-121

غلط
14-36-47-53-63-76-77-106
2-38-45-61-64-78-81-86-98-104-124
11-26-39-65-72-79-85-96-111

5-12-13-27-28-33-75-80-84-88-95-101-123
3-6-17-21-23-34-35-48-49-56-57-58-66-69-83-87-90-92-100-109-117-120

3. پایایی و روایی

پایایی
پرسشنامه مذکور که توسط کاویانی و همکاران (1384) در ایران هنجار گزینی شده است، دارای پایایی و روایی مناسب برای استفاده در پژوهش ها است. برای دستیابی به ضریب پایایی، به روش باز-آزمون عمل شد که نتایج گویای ضرایب قوی برای آزمون به این شرح است: نوجویی (86/0)، آسیب پرهیزی (88/0)، پاداش وابستگی (73/0)، پشتکار (79/0)، همکاری (86/0)، خود راهبردی (90/0) و خود فراروی (86/0). نتایج حاصل از روایی آزمون نیز گویای روایی خوب آزمون بین طیف 66/0 تا 90/0 برای خرده مقیاس ها است.

روایی
روایی خرده مقیاس ها عبارت بود از: نوجویی (75/0)، آسیب پرهیزی (72/0)، پاداش وابستگی (87/0)، پشتکار (90/0)، همکاری (76/0)، خود راهبردی (66/0) و خود فراروی (86/0).
پایایی پرسشنامه سرشت و منش علاوه بر هنجار اولیه، توسط پژوهشگر (کردمیرزا، 1387)، مجدداً به شرح جدول زیر به دست آمد.

جدول3-4 پایایی و روایی مقیاس کلونینجر
خرده مقیاس
نوجویی
آسیب پرهیزی
پاداش وابستگی
پشتکار
همکاری
خود راهبردی
خود فراروی
آلفا
5/0
82/0
46/0
38/0
72/0
2/0
77/0

4-3-4 روش آماری تحلیل داده ها
در این پژوهش جهت تحلیل داده ها از روش Tوابسته و Tبرای گروه های مستقل استفاده شد که توسط نرم افزار SPSS 16 انجام گردید.

ملاحظات اخلاقی پژوهش
در این پژوهش از آزمودنی ها اطلاعات شخصی گرفته نشد و از نام بردن افراد جلوگیری به عمل آمد و به آنان اطمینان داده شد که اظهاراتشان محرمانه بوده و پرسشنامه ها پس از تجزیه و تحلیل امحا می گردد.به منظور بالا رفتن کیفیت پژوهش از آزمودنی ها خواسته شد که با صداقت در نوشتن مطالب،حداکثر همکاری را با پژوهشگر داشته باشند.

فصل چهارم
يافته هاي پژوهش

مقدمه
در اين فصل به تجزيه و تحليل داده هاي پژوهشي پرداخته شده است. ابتدا در بخش آمار توصيفي به توصيف شاخص هاي متغييرهاي پژوهشي در قالب ميانگين، انحراف استاندارد، حداقل و حداكثر نمره پرداخته شده است و سپس در بخش آمار استنباطي فرضيات و پرسش هاي پژوهش توسط t-test مستقل و t-testوابسته مورد آزمون قرار گرفته اند كه نتايج آن در قالب جداول ارائه گرديده است.

1-4 بخش آمار توصيفی
در بخش آمار توصیفی، ابتدا اطلاعات توصیفی و شاخص های آماری متغییرهای سبک های والدینی به تفکیک در بین افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و بهنجار ارائه گردیده است .
جدول 4-1- توصیف شاخص های آماری سبک های والدینی در بین گروه نمونه مورد بررسی به تفکیک بیمار و سالم
حداکثر نمره
حداقل نمره
انحراف استاندارد
میانگین
گروه
مولفه
30/5
1/5
30/1
1
04/1
98/0
56/3
69/2
بیمار
سالم
محرومیت عاطفی
4
4
1
75/0
70/0
94/0
73/1
76/1
بیمار
سالم
رها کردن
63/4
63/4
1
1
67/0
93/0
39/1
38/1
بیمار
سالم
بی اعتمادی/ بد رفتاری
63/4
25/5
1
1
17/1
20/1
13/2
97/1
بیمار
سالم
نقص/شرم
4
6
1
1
03/1
13/1
80/1
91/1
بیمار
سالم
شکست
5
67/5
1
1
14/1
24/1
51/2
90/2
بیمار
سالم
وابستگی
18/4
13/5
1
75/1
77/0
79/0
39/3
01/4
بیمار
سالم
آسیب پذیری
13/4
50/5
1
13/1
77/0
92/0
68/2
85/2
بیمار
سالم
خود تحول نایافته
50/5
50/5
1
1
14/1
15/1
47/2
35/2
بیمار
سالم
اطاعت
5/3
38/4
1
1
62/0
83/0
13/2
62/2
بیمار
سالم
ایثار
70/4
60/5
40/0
8/0
09/1
008/1
93/2
41/3
بیمار
سالم
بازداری هیجانی
7/4
86/4
1
2/1
95/0
83/0
05/3
30/3
بیمار
سالم
معیارهای سرسختانه
5/3
25/4
1
1
80/0
98/0
44/2
60/2
بیمار
سالم
استحقاق
4
7/4
1
1
86/0
09/1
21/2
56/2
بیمار
سالم
خویشتن داری
63/5
88/5
0
0
58/1
34/1
48/3
82/3
بیمار
سالم
پذیرش جویی
5/5
13/6
1
1
28/1
91/0
84/2
73/2
بیمار
سالم
منفی گرایی
5/5
25/4
0
0
37/1
89/0
54/2
14/2
بیمار
سالم
تنبیه

همچنین جدول 4-2 به توصیف شاخص های آماری مؤلفه های کیفیت زندگی در بین افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و بهنجار می پردازد.

جدول 4-2- توصیف شاخصهای آماری مؤلفه های کیفیت زندگی در بین گروه نمونه مورد بررسی به تفکیک بیمار وسالم
حداکثر نمره
حداقل نمره
انحراف استاندارد
میانگین
گروه
مؤلفه
30
30
19
15
93/2
69/3
96/26
93/26
بیمار
سالم
عملکرد جسمانی
16
8
4
4
17/2
34/1
25/7
74/6
بیمار
سالم
محدودیت نقش در سلامت جسمانی
15
6
3
3
31/2
22/1
70/4
32/4
بیمار
سالم
محدودیت نقش در مشکلات هیجانی
33
21
2
6
22/6
63/3
09/14
03/15
بیمار
سالم
انرژی و نشاط
30
27
5
8
75/6
03/5
22/18
70/19
بیمار
سالم
سلامت عاطفی
10
10
2
3
27/2
97/1
03/6
32/7
بیمار
سالم
عملکرد اجتماعی
10
10
2
4
39/2
69/1
58/7
29/7
بیمار
سالم
درد
28
28
8
12
68/4
21/4
13/20
93/20
بیمار
سالم
سلامت عمومی
142
137
78
59
39/11
1/17
96/104
29/108
بیمار
سالم
کیفیت زندگی
جدول 4-3- توصیف شاخص های آماری سرشت و منش در بین گروه نمونه مورد بررسی به تفکیک بیمار و سالم
حداکثر نمره
حداقل نمره
انحراف استاندارد
میانگین
گروه
مؤلفه
16
16
3
5
95/2
96/2
70/7
25/9
بیمار
سالم
نوجویی
18
14
2
0
50/4
73/3
51/9
61/9
بیمار
سالم
آسیب پذیری
14
13
2
5
80/2
18/2
70/7
64/8
بیمار
سالم
پاداش وابستگی
4
4
0
0
38/1
48/1
25/2
25/2
بیمار
سالم
پشتکار
22
23
7
7
39/4
55/3
80/15
77/15
بیمار
سالم
همکاری
22
22
3
3
17/5
41/4
29/14
45/14
بیمار
سالم
خود راهبردی
13
14
0
1
49/3
49/3
45/6
22/7
بیمار
سالم
خود فراروی
75
79
23
46
91/9
66/8
74/63
22/67
بیمار
سالم
سرشت و منش
جدول 4-3- نیز به توصیف شاخص های آماری سرشت و منش در بین افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و بهنجار می پردازد.

4-2یافته های استنباطی:
4-2-1فرضيه اصلی شماره يك
بين سبك هاي والديني در افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و بهنجار تفاوت معناداري وجود دارد.

جدول 4-4- مقايسه سبك هاي والديني در افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و بهنجار
Sig
T
انحراف استاندارد
ميانگين
گروه
مؤلفه
002/0
48/3
04/1
98/0
56/3
69/2
بيمار
سالم
محروميت عاطفي
NS
10/0-
70/0
94/0
73/1
76/1
بيمار
سالم
رها كردن
NS
07/0
67/0
93/0
39/1
38/1
بيمار
سالم
بي اعتمادي/بدرفتاري
NS
48/0
17/1
20/1
13/2
97/1
بيمار
سالم
نقص/شرم
NS
41/0-
03/1
13/1
80/1
91/1
بيمار
سالم
شكست
NS
68/1-
14/1
24/1
51/2
90/2
بيمار
سالم
وابستگي
002/0
41/3-
77/0
79/0
39/3
01/4
بيمار
سالم
آسيب پذيري
NS
82/0-
77/0
92/0
68/2
85/2
بيمار
سالم
خود تحول نايافته
NS
44/0
14/1
15/1
47/2
35/2
بيمار
سالم
اطاعت
01/0
71/2-
62/0
83/0
13/2
62/2
بيمار
سالم
ايثار
NS
87/1-
09/1
008/1
93/2
41/3
بيمار
سالم
بازداري هيجاني
NS
11/1-
95/0
83/0
05/3
30/3
بيمار
سالم
معيارهاي سرسختانه
NS
68/0-
80/0
98/0
44/2
60/2
بيمار
سالم
استحقاق
NS
44/1-
86/0
09/1
21/2
56/2
بيمار
سالم
خويشتن داري
NS
84/0-
58/1
34/1
48/3
82/3
بيمار
سالم
پذيرش جويي
NS
41/0
28/1
91/0
84/2
73/2
بيمار
سالم
منفي گرايي
NS
31/1
37/1
89/0
54/2
14/2
بيمار
سالم
تنبيه

سپس جهت آزمون فرضيه شماره يك پژوهش كه به بررسي تفاوت در سبك هاي والديني در افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و بهنجار مي پردازد از آزمون t-test وابسته استفاده گرديد كه با توجه به جدول 4-4 مشخص گرديد كه در مؤلفه محروميت عاطفي (48/3t=)، آسيب پذيري (41/3-t=) و ايثار (71/2- t=) بين افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و بهنجار تفاوت معني داري وجود دارد (05/0p)، كه با توجه به ميانگين ها مشخص مي شود كه در مؤلفه محروميت عاطفي گروه بيمار (56/3M=) از ميانگين بيشتري نسبت به گروه سالم (69/2M=) برخوردارند و در مؤلفه آسيب پذيري ميانگين گروه سالم (01/4M=) از گروه بيمار (39/3M=) بيشتر مي باشد و در مؤلفه ايثار ميانگين گروه سالم (62/2M=) از گروه بيمار (13/2M=) بيشتر مي باشد.
4-2-2 فرضيه اصلی شماره دو
بين ابعاد سرشت و منش در افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و بهنجار تفاوت معني داري وجود دارد.
جدول4-5- مقايسه ابعاد سرشت و منش در بين افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و بهنجار
Sig
T
انحراف استاندارد
ميانگين
گروه
مؤلفه
NS
92/1-
95/2
96/2
70/7
25/9
بيمار
سالم
نوجويي
NS
09/0-
50/4
73/3
51/9
61/9
بيمار
سالم
آسيب پذيري
NS
33/1-
80/2
18/2
70/7
64/8
بيمار
سالم
پاداش وابستگي
NS
00/0-
38/1
48/1
25/2
25/2
بيمار
سالم
پشتكار
NS
03/0-
39/4
55/3
80/15
77/15
بيمار
سالم
همكاري
NS
13/0
17/5
41/4
29/14
45/14
بيمار
سالم
خود راهبردي
NS
88/1-
49/3
49/3
45/6
22/7
بيمار
سالم
خود فراروي
NS
44/1-
91/9
66/8
74/63
22/67
بيمار
سالم
سرشت و منش
همچنين در بررسي فرضيه شماره دو پژوهش كه به بررسي تفاوت ابعاد سرشت و منش در بين افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و بهنجار مي پردازد مشخص گرديد كه هيچ يك از ابعاد سرشت و منش در بين اين دو گروه از تفاوت معني داري برخوردار نيستند. (05/0p).

4-2-3 فرضيه اصلی شماره سه
بين كيفيت زندگي در افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و بهنجار به طور معناداري تفاوت وجود دارد.
جدول 4-6- مقايسه كيفيت زندگي در افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و افراد بهنجار
Sig
T
انحراف استاندارد
ميانگين
گروه
مؤلفه
NS
03/0
93/2
69/3
96/26
93/26
بيمار
سالم
عملكرد جسماني
NS
32/1
17/2
34/1
25/7
74/6
بيمار
سالم
محدوديت نقش در سلامت جسماني
NS
77/0
31/2
22/1
70/4
32/4
بيمار
سالم
محدوديت نقش در مشكلات هيجاني
NS
72/0-
22/6
63/3
09/14
03/15
بيمار
سالم
انرژي و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره هویت جنسی، فرزند پروری، کیفیت زندگی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره هویت جنسی، سرشت و منش، کیفیت زندگی