منبع پایان نامه ارشد درباره اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

6 ـ 2ـ ابراز یا اظهار علنی مفاد آن مخالف با حیثیت اشخاص ثالث باشد.
ناگفته نماند در اینگونه موارد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر در حضور اصحاب دعوا خارج نویس سند را عهده دار خواهد بود. 46
3ـ مدیر دفتر دادگاه در صورتی عهده دار خارج نویس کردن سند می باشد که این امر از طرف دادگاه به او محول شده باشد.
4ـ مفاد این ماده در مورد رسیدگی به سند نیست زیرا رسیدگی به سند حسب ماده 200 همین قانون باید در جلسه دادرسی بعمل آید و براساس ماده 206 رسیدگی توسط دادگاه بعمل می آید ، بنابراین مدیر دفتر دادگاه فقط خارج نویسی را انجام می دهد 47
5 ـ تشخیص اینکه چه مقداری از سند، راجع به مورد اختلاف است و باید خارج نویسی شود ،برعهده دادگاه می باشد . 48
بند دوم: رساندن سند موردی ادعای جعل به نظر قاضی دادگاه
ماده 220 :
ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ،اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید مدیر دفتر پس از دریافت سند ،آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر وموم می نماید.
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند ازتسلیم آن به دفتر خود داری کند سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد .
تبصره ـ درمواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه سندبه او می دهد.
نکات

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کادر اداری دادگاه، اجرای احکام، ثبت اسناد Next Entries منابع پایان نامه با موضوع شهرستان پاوه، استان کرمان، استان کرمانشاه