منبع پایان نامه ارشد درباره اشتراک منابع

دانلود پایان نامه ارشد

زياد
8
6/29
بدون پاسخ


جمع کل
27
100

درجدول شمار? 4-26 (‌2/22 درصد) کتابخانه‌ها، خيلي کم آمادگي حمايت همه جانبه از طرح همکاري بين کتابخانه‌اي دارند.(1/11 درصد‌) نيز آمادگي کمي را دارند.در مجموع (‌5/55 درصد‌) کتابخانه‌ها گزينه‌هاي زياد و خيلي زياد را انتخاب نموده‌اند . هيچ کتابخانه‌اي گزينه بدون پاسخ را بر نگزيده‌اند.

جدول 4-27 : آزمون تي – استيودنت تک نمونه‌اي نتايج بدست آمده ازميزان آمادگي براي اجرايي شدن طرح همکاري بين کتابخانه‌هاي نهاد رهبري درغرب کشور
95درصد اطمينان
سطح معني داري
درجه آزادي
ميانگين
مقدار t
نمونه
گويه
بالا
پايين
334/0
26
30/3
948/0
27
ميزان آمادگي براي اجرايي شدن طرح همکاري بين کتابخانه‌ها
92.
32.-

جدول 4- 27 در نتيجه آزمون صورت گرفته، نشان مي‌دهد که مقدارتي- تست حاصل آمده (948/0‌) بوده است. و با توجه به اين که سطح معني‌داري (‌Sig) بدست آمده يعني (334/0) از (5 درصد) کمتر است. مي‌توان گفت معني‌دار نيست و نمي‌توان اختلاف را در حد قابل ملاحظه‌اي دانست. کرانه منفي پايين داده‌ها و مثبت بالاي آن نيز با ارقام (32.-‌) و (‌92.‌) دليلي ديگر در حد متوسط بودن نظرات مي‌باشد. لذا ادعاي عبور از ميانگين با اندکي احتياط پذيرفته مي‌شود. ولي نمي‌توان با اطمينان بالاي 95 % گفت اين تفاوت ميانگين در حد بالا بوده است. گرچه اندکي بالاتر از حد متوسط يا حد قابل قبول قرار گرفته‌ايم.
4-5-3. اگر سازمان نهاد رهبري در جهت کمک به بالا بردن کيفيت و توسعه منابع اطلاعاتي به کنسرسيوم‌هاي اشتراک منابع دانشگاهي بپيوندد، به نظر شما در جهت اهداف طرح‌هاي همکاري بين کنابخانه‌ها، طرح مناسبي خواهد بود؟
جدول 4-28: توزيع فراواني و درصد ميزان آمادگي براي پيوستن به کنسرسيوم هاي اشتراک منابع در کتابخانه‌هاي نهاد رهبري درغرب کشور
آمادگي براي اجراي طرح همکاري
فراواني
درصد فراواني
خيلي کم
2
4/7
کم


متوسط
10
37
زياد
8
6/29
خيلي زياد
6
2/22
بدون پاسخ
1
7/3
جمع کل
27
100

جدول شمار? 4-28 نشانگر اين است که به ترتيب (‌37 درصد‌) گزينه متوسط ، (‌6/29 درصد‌) گزينه زياد و (‌2/22 درصد‌) گزينه خيلي زياد را براي موافقت خود در پيوستن به کنسرسيوم هاي اشتراک منابع عنوان نموده‌اند. (‌4/7 درصد‌) کتابخانه‌ها، خيلي کم در پيوستن به کنسرسيوم اشتراک منابع دانشگاهي در جهت رسيدن به اهداف طرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي را برگزيده‌اند . گزينه کم را هيچ کتابخانه‌اي برنگزيده و (‌7/3درصد‌) بي‌پاسخ بودند.
جدول 4-29 : آزمون تي – استيودنت تک نمونه اي نتايج بدست آمده ازميزان آمادگي براي پيوستن به کنسرسيوم هاي اشتراک منابع در کتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور
95درصد اطمينان
سطح معني داري
درجه آزادي
ميانگين
مقدار t
نمونه
گويه
بالا
پايين
008/0
25
62/3
85/2
26
آمادگي براي پيوستن به کنسرسيوم هاي اشتراک منابع
06/1
17/0

جدول 4- 29 در نتيجه آزمون صورت گرفته، نشان مي‌دهد که مقدارتي- تست حاصل آمده (85/2)بوده است. و با توجه به اين که سطح معني‌داري (‌Sig) بدست آمده يعني (008/0) از (‌5 درصد‌) کمتر است. مي‌توان گفت معني‌دارشده است ومي‌توان اختلاف را در حد قابل ملاحظه‌اي دانست. کرانه مثبت پايين داده‌ها و مثبت بالاي آن نيز با ارقام (17/0‌) و (‌06/1‌) دليلي ديگر در حد بالا بودن نظرات مي‌باشد. لذا ادعاي عبور از ميانگين با اطمينان بالاي 95% پذيرفته مي‌شود. و درحدمتوسط به بالا قرار گرفته‌ايم.

4-5-4. در چارچوب قوانين و مقررات کتابخانه، شرايطي که براي ايجاد طرح همکاري بين کتابخانه‌هاي نهاد رهبري در نظر گرفته مي‌شود را مي‌پذيريد؟
جدول 4-30: توزيع فراواني و درصد ميزان پذيرش شرايط ايجاد طرحهاي همکاري بين کتابخانه اي در چارچوب قوانين و مقررات از طرف کارمندان کتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور
پذيرش طرحهاي همکاري
فراواني
درصد فراواني
خيلي کم
5
5/18
کم
1
7/3
متوسط
7
9/25
زياد
8
6/29
خيلي زياد
6
2/22
بدون پاسخ


جمع کل
27
100
طبق جدول شمار? 4-30 در مجموع (8/51 درصد) کتابخانه‌ها گزينه‌هاي مثبت زياد و خيلي زياد را انتخاب نموده‌اند. (5/18) از کتابخانه‌ها، تأثير همکاري بين کتابخانه‌اي را در تأمين نيازهاي اطلاعاتي کاربران خيلي کم دانسته‌اند.(7/3درصد‌) از کتابخانه‌ها، تأثير همکاري بين کتابخانه‌اي در تأمين نيازهاي اطلاعاتي کاربران را کم دانسته‌اند. (9/25 درصد) از کتابخانه‌ها، تأثير امانت بين کتابخانه‌اي در تأمين نيازهاي اطلاعاتي کاربران را متوسط دانسته‌اند.
جدول 4-31 : آزمون تي – استيودنت تک نمونه اي نتايج بدست آمده ازميزان پذيرش شرايط ايجاد طرح‌هاي همکاري بين کتابخانه اي در چارچوب قوانين و مقررات از طرف کارمندان کتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور
95درصد اطمينان
سطح معني‌داري
درجه آزادي
ميانگين
مقدار t
نمونه
گويه
بالا
پايين
223/0
26
33/3
24/1
27
پذيرش شرايط ايجاد طرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي در چارچوب قوانين و مقررات
88.
22.-

جدول 4- 31 در نتيجه آزمون صورت گرفته، نشان مي‌دهد که مقدارتي- تست حاصل آمده 24/1 بوده است. و با توجه به اين که سطح معني‌داري (‌Sig) بدست آمده يعني (223/0) از (‌5 درصد‌) کمتر است. مي‌توان گفت معني‌دار نيست و نمي‌توان اختلاف ميانگين را در حد قابل ملاحظه‌اي دانست زيرا ميانگين بدست آمده (‌33/3) اندکي بيش از ميانگين ملاک يا (‌3‌) مي‌باشد. از طرفي کرانه منفي پايين داده‌ها و مثبت بالاي آن نيز با ارقام (22.-‌) و (‌88.‌) دليلي ديگر در حد متوسط بودن نظرات مي‌باشد. لذا ادعاي عبور از ميانگين با اندکي احتياط پذيرفته مي‌شود. ولي نمي‌توان با اطمينان بالاي 95 % گفت اين تفاوت ميانگين در حد بالا بوده است.
4-5-5. کدام يک از گزينه‌هاي زير در همکاري بين کتابخانه‌ها در اولويت قرار دارند؟ به ترتيب اولويت از عدد 1 تا 4 مشخص نمائيد؟
جدول 4-32: توزيع فراواني و درصد اولويت‌ها در طرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي کتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور
رديف
اولويت ها
اولويت اول
اولويت دوم
اولويت سوم
اولويت چهارم
جمع کل
1
امانت بين کتابخانه‌ها
تعداد
21
1
1
4
27

درصد
8/77
7/3
7/3
8/14
100
2
خدمات تحويل مدرک
تعداد

8
14
5
27

درصد

6/29
9/51
5/18
100
3
اشتراک منابع
تعداد
3
15
8
1
27

درصد
1/11
6/55
6/29
7/3
100
4
فهرست نويسي تعاوني
تعداد
3
3
4
17
27

درصد
1/11
1/11
8/14
63
100
5
جمع کل
تعداد
27
27
27
27

درصد
100
100
100
100

مطابق جدول 4- 32 در اولويت چهارگانه بالا با (‌8/77 درصد‌) امانت بين کتابخانه‌اي انتخاب و برگزيده شده است. در اولويت دوم نيز با احتساب (‌6/55 درصد‌) اشتراک منابع انتخاب شده است. اولويت سوم نشان مي‌دهد که گويه با (‌9/51 درصد‌) اختصاص به خدمات تحويل مدرک داشته و در آخرين اولويت نيز با (‌63 درصد‌) فهرست‌نويسي تعاوني مورد نظر قرار گرفته است. آزمون فريدمن نيز براي چنين رتبه‌بندي در ميانگين‌ها بکار گرفته شد:
جدول 4-33: خروجي آزمون فريدمن جهت سنجش اولويت‌ها در طرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي کتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور
اولويت ها
رتبه ميانگين بدست آمده از 7 موضوع
امانت بين کتابخانه‌ها
44/3( اولويت 1 )
خدمات تحويل مدرک
11/2(اولويت 3 )
اشتراک منابع
74/2(اولويت 2 )
فهرست نويسي تعاوني
70/1(اولويت 4 )
اين آزمون نيز تاکيد بر دستيابي به همان ترتيب جدول 4 – 32 دارد. ضمن اين که رتبه اکتسابي در بين 4 اولويت را به همراه نمره ميانگين آن نيز بدست مي‌دهد. گرچه ممکن است از طريق اين آزمون نتايجي متفاوت حاصل شود. اما در اين زمينه برابري ميانگين‌ها با ارقام جدول 4-32 و رتبه‌هاي اکتسابي ملموس است.
4-6. پرسش اساسي شماره 5 : وضعيت امکانات و تجهيزات موجود در کتابخانه‌هاي نهاد رهبري تا چه ميزان مناسب است؟
در راستاي پرسش اساسي فوق 7 پرسش فرعي با هدف دستيابي به اطلاعات کتابخانه‌اي مورد نياز ازجامعه پژوهش در پرسشنامه طراحي شد. حاصل يافته‌هاي بدست آمده در جداول اطلاعاتي شماره 4 – 34 الي 4- 42 اين بررسي مورد استفاده قرار گرفته است.
4-6-1. چه تعداد دستگاه کامپيوتر در کتابخانه موجود است؟
جدول 4-34: توزيع فراواني و درصد ميزان تعداد دستگاه کامپيوتر موجود درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور
فراواني کامپيوتر
فراواني
درصد فراواني
فاقد کامپيوتر
10
37
يک دستگاه
5
5/18
دو دستگاه
3
1/11
سه دستگاه
2
4/7
چهار دستگاه


پنج دستگاه
1
7/3
بدون پاسخ
6
2/22
جمع کل
27
100
جدول شمار? 4-34 تعداد رايانه در کتابخانه‌هارا نشان مي‌دهد. يعني( 37 درصد) از کتابخانه‌ها، امکان داشتن رايانه را نداشتند. (5/18درصد) از کتابخانه‌ها، امکان داشتن يک دستگاه را داشتند. (1/11 درصد )از کتابخانه‌ها، امکان داشتن دو دستگاه را داشتند. (4/7درصد) از کتابخانه‌ها، امکان داشتن سه دستگاه را داشتند. (7/3 درصد) از کتابخانه‌ها، امکان داشتن پنج دستگاه را داشتند و (2/22درصد) از کتابخانه‌ها بي پاسخ بودند.
4-6-2. آيا از نرم افزار کتابخانه‌اي استفاده مي‌کنيد؟

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مکانیابی، توسعه شهر، توسعه فیزیکی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان توسعه فیزیکی، توسعه شهر، مورفولوژی