منبع پایان نامه ارشد درباره اشتراک منابع

دانلود پایان نامه ارشد

5 مشخص نمائيد. 94
4-7-2. جهت برقراري همکاري مؤثربين کتابخانه‌هاکداميک از شرايط واقدامات زيربايدتأمين گردد؟به ترتيب اولويت ازعدد 1 تا 4 مشخص نمائيد. 95
4-7-3. انجمن‌هاي حرفه‌اي نقش مهم وتعيين کننده‌اي درتوسعه همکاري بين کتابخانه‌‌اي دارند. بانظريه موافق هستيد؟ 97
ادامه‌ي فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
4-8. پرسش اساسي شماره 7: کدام زمينه‌ها درباب همکاري بين کتابخانه‌ها، از ارزش واولويت بيشتري برخورداراست؟ 98
4-8-1. کدام يک ازموارد زيردراستفاده مشترک ازمنابع مهم‌تراست؟به ترتيب اولويت ازعدد 1 تا 5 مشخص نمائيد. 98
4-8-2. کدام يک ازموارد زيردرمورد فهرست‌نويسي تعاوني ازاهميت بيشتري برخورداراست؟به ترتيب اولويت ازعدد 1 تا 4 مشخص نمائيد. 99
4-8-3. کدام يک ازموارد زيردرموفقيت اشتراک منابع درکتابخانه‌ها ازاهميت بيشتري برخورداراست؟به ترتيب اولويت ازعدد 1 تا 4 مشخص نمائيد. 101
4-8-4. همکاري واشتراک منابع رادرخصوص چه نوع منابعي ضروري‌ترومهم‌ترمي‌دانيد؟به ترتيب اولويت ازعدد 1 تا 6 مشخص نمائيد 102
4-9. پرسش اساسي شماره 8 : چه راهکارهايي درخصوص ايجاد طرح‌هاي همکاري درکتابخانه‌هاي نهادرهبري قابل ارائه هستند؟ 103
4-9-1. کداميک ازراهکارهاي ذکرشده درخصوص ايجاد طرح‌هاي همکاري درکتابخانه‌هاي نهادرهبري مفيد مي‌باشد؟به ترتيب اولويت ازعدد 1 تا 6 مشخص نمائيد. 104
4-9-2. باتوجه به ضرورت ايجادطرح‌هاي همکاري درکتابخانه‌هاي نهادرهبري،کدام يک ازگزينه‌هاي زيرراپيشنهاد مي‌دهيد؟به ترتيب اولويت ازعدد 1 تا 4 مشخص نمائيد. 106
4- 10. سؤال بازتحقيق 107
4-11. آزمون فرضيه‌هاي پژوهش 108
4- 11-1. آزمون فرضيه اول 108
4- 11-2. آزمون فرضيه دوم 108
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
5-1. مقدمه 112
5-2. يافته‌هاي تحقيق 112
5-3. بحث ونتيجه‌گيري 119
5-5. پيشنهادهاي تحقيق 120
5-5-1. پيشنهادهاي اجرايي 120
ادامه‌ي فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
5-5-2. پيشنهادهايي براي آينده 120
5-6. محدوديت‌هاي پژوهش 121
5-6-1. محدوديت‌هاي در اختيار محقق 121
5-6-2. محدوديت‌هاي خارج از اختيار تحقيق 121
منابع و مأخذ
فهرست منابع فارسي…………………………………………………………………………………………………………….. 124
فهرست منابع انگليسي………………………………………………………………………………………………………….. 128
پيوست‌
چکيده انگليسي

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 4-1: توزيع فراواني ودرصدتعدادکارمندان کتابخانه‌هاي مورد بررسي وجنسيت آنها 67
جدول 4-2 توزيع فراواني ودرصدنوع دانشگاه‌هاي مورد بررسي به لحاظ کتابخانه‌هاي نهاد رهبري درغرب کشور 68
جدول 4-3: توزيع فراواني ودرصد سال تاسيس دانشگاه‌هاي مورد بررسي به لحاظ کتابخانه‌هاي نهاد رهبري درغرب کشور 69
جدول 4-4: توزيع فراواني ودرصدتعداداعضاءکتابخانه‌هاي نهادرهبري دردانشگاه‌هاي غرب کشور 70
جدول 4-5: توزيع فراواني ودرصدرشته تحصيلي مسئولين کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دردانشگاه‌هاي غرب کشور 71
جدول 4-6: توزيع فراواني ودرصدسطح تحصيلاتي مسئولين کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دردانشگاه‌هاي غرب کشور 72
جدول 4-7: توزيع فراواني ودرصدشيوه انتخاب منابع واطلاعات توسط کتابخانه هاي نهاد رهبري دردانشگاههاي غرب کشور. 73
جدول 4-8: توزيع فراواني ودرصدشيوه تهيه وخريدمنابع توسط کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دردانشگاه‌هاي غرب کشور 74
جدول 4-9: توزيع فراواني ودرصد تعداد عناوين کتب موجود در کتابخانه‌هاي نهادرهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور. 74
جدول 4-10 : توزيع فراواني ودرصدشيوه ثبت منابع موجوددرکتابخانه هاي نهاد رهبري دانشگاههاي غرب کشور. 75
جدول 4-11:توزيع فراواني ودرصدميزان ارتباط منابع چاپي والکترونيکي بانيازهاي آموزشي وپژوهشي درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 75
جدول 4-12 : آزمون تي – استيودنت تک نمونه‌اي نتايج بدست آمده ازنظرات درباب ارتباط منابع چاپي والکترونيکي بانيازهاي آموزشي وپژوهشي درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور. 76
جدول 4-13:توزيع فراواني ودرصداشتراک مواد درکتابخانه‌هاي نهادرهبري غرب کشور 76
جدول 4-14: توزيع فراواني ودرصدتعدادآبونمان نشريات ادواري درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور. 77

ادامه‌ي فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 4-15: توزيع فراواني ودرصدگرايشات موضوعي منابع درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 78
جدول 4- 16: خروجي آزمون فريدمن جهت سنجش رتبه هاي ميانگين گرايشات موضوعي منابع درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 79
جدول 4-17: توزيع فراواني ودرصدبرخورداراي ودارابودن بودجه اختصاصي درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور. 80
جدول 4-18: توزيع فراواني ودرصدکفايت بودجه اختصاصي درکتابخانه‌هاي نهادرهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور. 81
جدول 4-19 : آزمون تي – استيودنت تک نمونه‌اي نتايج بدست آمده ازنظرات، درباب کفايت بودجه اختصاصي درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور. 81
جدول 4-20: توزيع فراواني ودرصدتمايل به همکاري درجهت مرتفع نمودن واختصاص منابع مالي درايجادطرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري . 82
جدول 4-21 : آزمون تي – استيودنت تک نمونه‌اي نتايج بدست آمده ازنظرات،تمايل به همکاري درجهت مرتفع نمودن واختصاص منابع مالي درايجادطرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري 82
جدول 4-22: توزيع فراواني ودرصدميزان شناخت طرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي توسط کارمندان کتابخانه‌هاي نهاد رهبري 83
جدول 4-23 : آزمون تي – استيودنت تک نمونه اي نتايج بدست آمده ازنظرات، درباب ميزان شناخت طرح‌هاي همکاري بين کتابخانه اي توسط کارمندان کتابخانه هاي نهاد رهبري .. 83
جدول 4-24: توزيع فراواني ودرصدميزان تاثيرامانت بين کتابخانه‌اي درتأمين نيازهاي اطلاعاتي کاربران ازنظرکارمندان کتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور 84
جدول 4-25 : آزمون تي – استيودنت تک نمونه اي نتايج بدست آمده ازميزان تاثيرامانت بين کتابخانه‌اي درتأمين نيازهاي اطلاعاتي کاربران ازنظرکارمندان کتابخانه‌هاي نهادرهبري غرب کشور 85
جدول 4-26: توزيع فراواني ودرصدميزان آمادگي براي اجرايي شدن طرح همکاري بين کتابخانه‌هاي نهاد رهبري درغرب کشور 85

ادامه‌ي فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 4-27 : آزمون تي – استيودنت تک نمونه‌اي نتايج بدست آمده ازميزان آمادگي براي اجرايي شدن طرح همکاري بين کتابخانه‌هاي نهاد رهبري درغرب کشور 86
جدول 4-28: توزيع فراواني ودرصدميزان آمادگي براي پيوستن به کنسرسيوم هاي اشتراک منابع درکتابخانه‌هاي نهادرهبري درغرب کشور 86
جدول 4-29 : آزمون تي – استيودنت تک نمونه اي نتايج بدست آمده ازميزان آمادگي براي پيوستن به کنسرسيومهاي اشتراک منابع درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور 87
جدول 4-30: توزيع فراواني ودرصدميزان پذيرش شرايط ايجاد طرحهاي همکاري بين کتابخانه اي درچارچوب قوانين ومقررات ازطرف کارمندان کتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور 87
جدول 4-31 : آزمون تي – استيودنت تک نمونه اي نتايج بدست آمده ازميزان پذيرش شرايط ايجاد طرح‌هاي همکاري بين کتابخانه اي درچارچوب قوانين ومقررات ازطرف کارمندان کتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور 88
جدول 4-32: توزيع فراواني ودرصداولويت‌ها درطرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي کتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور 88
جدول 4-33: خروجي آزمون فريدمن جهت سنجش اولويت‌ها درطرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي کتابخانه‌هاي نهادرهبري غرب کشور 89
جدول 4-34: توزيع فراواني ودرصدميزان تعداد دستگاه کامپيوترموجود درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور 89
جدول 4-35: توزيع فراواني ودرصدميزان استفاده ازنرم افزارکتابخانه‌اي درکتابخانه هاي نهاد رهبري غرب کشور 90
جدول 4-36: توزيع فراواني ودرصدامکانات دسترسي اعضاء به کتابخانه ومنابع آن درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور 90
جدول 4-37: توزيع فراواني ودرصدموجوديت منابع الکترونيکي (E- books )درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور 91
جدول 4-38: آزمون تي – استيودنت تک نمونه‌اي نتايج بدست آمده ازموجوديت منابع الکترونيکي (E- books )درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور 91

ادامه‌ي فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 4-39: توزيع فراواني ودرصد برخورداربودن کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور از امکانات وتجهيزات جانبي براي کتابخانه 92
جدول 4-40: توزيع فراواني ودرصد بهره مند بودن کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشورازمواردفناوري اطلاعاتي براي به اشتراک گذاري منابع کتابخانه 92
جدول 4-41: توزيع فراواني ودرصدارزيابي ازامکانات وتجهيزات موجود درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري براي پياده سازي طرح‌هاي همکاري مناسب 93
جدول 4-42: آزمون تي – استيودنت تک نمونه‌اي نتايج بدست آمده ازامکانات وتجهيزات موجود درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري براي پياده سازي طرح‌هاي همکاري مناسب 93
جدول 4-43: توزيع فراواني ودرصدايجادهماهنگي درهمکاري بين کتابخانه‌اي درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 94
جدول 4- 44:خروجي آزمون فريدمن جهت ايجادهماهنگي درهمکاري بين کتابخانه‌اي درکتابخانه‌هاي نهادرهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 95
جدول 4-45: توزيع فراواني ودرصدجهت برقراري همکاري مؤثربين کتابخانه‌هادرکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشورکه کدام يک از شرايط واقدامات تأمين شود 95
جدول 4- 46:خروجي آزمون فريدمن جهت برقراري همکاري مؤثربين کتابخانه‌هادرکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشورکه يکي ازشرايط واقدامات تأمين شود 96
جدول 4-47: توزيع فراواني ودرصدنقش انجمن‌هاي حرفه‌اي درتوسعه همکاري بين کتابخانه‌اي، کتابخانه‌هاي نهادرهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 97
جدول 4-48: آزمون تي – استيودنت تک نمونه اي نتايج بدست آمده ازنقش انجمن‌هاي حرفه‌اي درتوسعه همکاري بين کتابخانه‌اي، کتابخانه‌هاي نهادرهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 97
جدول 4-49: توزيع فراواني ودرصدمواردمهم دراستفاده مشترک ازمنابع درکتابخانه‌هاي نهادرهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 98
جدول 4- 50: خروجي آزمون فريدمن جهت مواردمهم دراستفاده مشترک ازمنابع درکتابخانه‌هاي نهادرهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 99
جدول 4-51: توزيع فراواني ودرصدمواردپراهميت درموردفهرست نويسي تعاوني درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 99
ادامه‌ي فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 4- 52: خروجي آزمون فريدمن جهت درموردفهرست‌نويسي تعاوني درکتابخانه‌هاي نهادرهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 100
جدول 4-53: توزيع فراواني ودرصداولويت هادرمواردپراهميت موفقيت اشتراک منابع درکتابخانه هاي نهادرهبري غرب کشور 101
جدول 4-54:خروجي آزمون فريدمن جهت سنجش مواردپراهميت موفقيت اشتراک منابع درکتابخانه‌هاي نهادرهبري غرب کشور 101
جدول 4-55: توزيع فراواني ودرصدمنابع مهم درهمکاري واشتراک منابع کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 102
جدول 4- 56:خروجي آزمون فريدمن جهت منابع مهم درهمکاري واشتراک منابع کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 103
جدول 4-57: توزيع فراواني ودرصدراهکارهاي موردنظردرايجادطرح‌هاي همکاري مابين کتابخانه‌هاي نهادرهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 104
جدول 4- 58 : خروجي آزمون فريدمن جهت راهکارهاي موردنظردرايجادطرح‌هاي همکاري مابين کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 105
جدول 4-59: توزيع فراواني ودرصداولويت‌هادرخصوص پيشنهاد موارد براي ضرورت ايجاد طرح‌هاي همکاري درکتابخانه‌هاي نهادرهبري 106
جدول 4- 60 : خروجي آزمون فريدمن جهت پيشنهاد موارد براي ضرورت ايجاد طرح‌هاي همکاري درکتابخانه‌هاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد اشتراک منابع Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره اشتراک منابع، کتابداران