منبع پایان نامه ارشد درباره است……………………………………………………………………………………………………….76، است………………………………………………………………………………………..63، سراب، 4-2-44-جهان

دانلود پایان نامه ارشد

صائب………………………………………………………………………………………………………..42
3-6-5-6-مذهب صائب……………………………………………………………………………………………………42
3-6-6-تحقیق در محتوای سخن و شیوه بیان صائب……………………………………………………………..43
3-6-6-1-تمثیل و معادله…………………………………………………………………………………………………..45
3-6-6-2-تشخیص…………………………………………………………………………………………………………..46
فصل چهارم:یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………47
4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….48
4-2-دنیا در آینة شعر صائب……………………………………………………………………………………………….52
4-2-1-جهان چون آب است……………………………………………………………………………………………..52
4-2-2-جهان سراب است………………………………………………………………………………………………….53
4-2-3-دنیا چون آتش است……………………………………………………………………………………………….53
4-2-4-جهان استخوان بی مغز است……………………………………………………………………………………55
4-2-5-جهان در چشم عارفان ابر رحمت است…………………………………………………………………….55
4-2-6-جهان چون بار سنگین است…………………………………………………………………………………….55
4-2-7-جهان چون بهشت است………………………………………………………………………………………….56
4-2-8-جهان چون باغ است………………………………………………………………………………………………57
4-2-9-دنیا چون بازار است……………………………………………………………………………………………….58
4-2-10-جهان چون بستر بیمار است…………………………………………………………………………………..59
4-2-11-جهان چون بادیه و بیابان است……………………………………………………………………………….59
4-2-12-عالم چون پیمانه ای پر شور است………………………………………………………………………….60
4-2-13-جهان بی نمک است…………………………………………………………………………………………….60
4-2-14-عالم گل چون بوته زرگران است……………………………………………………………………………60
4-2-15-دنیا چون پسته هرزه خند است………………………………………………………………………………60
4-2-16-جهان تماشا گاه است……………………………………………………………………………………………61
4-2-17-جهان چون دیده سوزن تنگ است………………………………………………………………………….62
4-2-18-دنیا چون تنور است……………………………………………………………………………………………..63
4-2-19-جهان جای تلخی است…………………………………………………………………………………………63
4-2-20-عالم چون می تلخ است………………………………………………………………………………………..63
4-2-21-جهان خاکدان تیره است………………………………………………………………………………………..63
4-2-22-جهان چون خرابه است…………………………………………………………………………………………67
4-2-23-دنیا چون خانه است……………………………………………………………………………………………..69
4-2-24-دنیا خارستان است……………………………………………………………………………………………….70
4-2-25-دنیا خواب است…………………………………………………………………………………………………..71
4-2-26-جهان چون خاتم است………………………………………………………………………………………….73
4-2-27-جهان چون خرمن است………………………………………………………………………………………..73
4-2-28-جهان چون چمن است…………………………………………………………………………………………74
4-2-29-جهان چون چاه است……………………………………………………………………………………………75
4-2-30-جهان چون جسم است…………………………………………………………………………………………76
4-2-31-دنیا خر است……………………………………………………………………………………………………….76
4-2-32-دنیا دام است……………………………………………………………………………………………………….76
4-2-33-دنیا دشمن است…………………………………………………………………………………………………..79
4-2-34-دنیا چون دیوار است…………………………………………………………………………………………….80
4-2-35-دنیا دار فناست…………………………………………………………………………………………………….81
4-2-36-جهان دریا است…………………………………………………………………………………………………..81
4-2-37-دنیا چون دشت است……………………………………………………………………………………………85
4-2-38-دنیا چون ریگ روان است……………………………………………………………………………………..85
4-2-39-دنیا چون رهزن است……………………………………………………………………………………………86
4-2-40-جهان چون زن است…………………………………………………………………………………………….87
4-2-41-دنیا چون زندان است……………………………………………………………………………………………89
4-2-42-جهان بی ثبات چون زمین کاغذین است…………………………………………………………………90
4-2-43-جهان چون سراب است………………………………………………………………………………………..90
4-2-44-جهان چون رطل گران است………………………………………………………………………………….92
4-2-45-جهان چون شاخه ای درخت است…………………………………………………………………………92
4-2-46-دنیا سنگلاخ است………………………………………………………………………………………………..93
4-2-47-جهان چون سوهان است……………………………………………………………………………………….93
4-2-48-جهان همان سیل حوادث است………………………………………………………………………………93
4-2-49-جهان چون شبستان است………………………………………………………………………………………95
4-2-50-جهان چون سایه است………………………………………………………………………………………….95
4-2-51-عالم چون سفال است…………………………………………………………………………………………..97
4-2-52-دنیا شیشه خانه است…………………………………………………………………………………………….98
4-2-53-جهان چون شوره زار است……………………………………………………………………………………98
4-2-54-دنیا شکارستان است……………………………………………………………………………………………..99
4-2-55-دنیا به شکر تشبیه شده است………………………………………………………………………………….99
4-2-56-دنیا سیم قلب است…………………………………………………………………………………………….100
4-2-57-دنیا صیدی است که حریصان در پی آنند………………………………………………………………101
4-2-58-عالم غدار است………………………………………………………………………………………………….101
4-2-59-جهان ستمکده است……………………………………………………………………………………………103
4-2-60-دنیا ظلمت سراست…………………………………………………………………………………………….103
4-2-61-دنیا عبرت سراست…………………………………………………………………………………………….104
4-2-62-دنیا غم خانه است………………………………………………………………………………………………105
4-2-63-دنیا مار است……………………………………………………………………………………………………..107
4-2-64-جهان ماتم سراست…………………………………………………………………………………………….108
4-2-65-دنیا مصیبت خانه است………………………………………………………………………………………..110
4-2-66-دنیا سرای محنت است……………………………………………………………………………………….110
4-2-67-دنیا مهمانسراست……………………………………………………………………………………………….111
4-2-68-دنیا کیس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع حسابداران، امور مالی، امور مالیاتی، استانداردهای حسابداری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره صائب تبریزی، ادب فارسی، شعر فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی