منبع پایان نامه ارشد درباره استقلال حسابرس، کیفیت حسابرسی، حسابداران، صورتهای مالی

دانلود پایان نامه ارشد

موسسه‌های حسابرسی ایران در وضعیت «خوب» و «خیلی خوب» قرار دارند، اما از نظر امتیاز کنترل کیفیت کار دارای وضعیت «متوسط» و «ضعیف» هستند. این امرحکایت از ان دارد که ارزیابی کنترل کیفیت موسسه های حسابرسی در ایران از طریق جامعه حسابداران، از توان اتکای لازم برخوردار نیست (نیکوکار،1390،ص64).
این امر موجب شده است که این‌گونه نظارت ها به‌وسیله نهادهای دیگری از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود. کمیته نظارت بر موسسه‌های حسابرسی معتمد بورس، به‌منظور حفاظت از منافع سهامداران، نظارت حرفه‌ای خود را به گزارشهای حسابرسی متوجه کرده است؛ مبنی بر اینکه آیا صورتهای مالی تحریف بااهمیتی داشته که حسابرس نسبت به آن موضعگیری نکرده باشد؟ اگرچه این کمیته این کار را در موارد بااهمیت انجام داده است، اما حاصل کار بسیار عالی است و یافته‌های بااهمیت علاوه بر اینکه به واحد کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی و کمیته کیفیت سازمان حسابرسی جهت بررسی موضوع ارسال می‌گردد، به موسسه‌ها نیزاطلاع داده می‌شود.علاوه بر جامعه حسابداران رسمی و سازمان بورس و اوراق بهادار، نظارتهایی نیز از سوی نهادهای دیگری از جمله بانک مرکزی و بیمه مرکزی در شرف اجراست (رضاپور و اصلانی،1391،ص6).
2-3-8) رفتارهای غیرحرفه ای کاهنده کیفیت حسابرسی
کیفیت اظهارنظر ارایه شده توسط موسسههای حسابرسی یک جنبه مهم تعیین کننده در ماندگاری درازمدت آنها است كه هم اكنون توجه مراجع حرفهاي حسابداري كشورمان همچون جامعه حسابداران رسمي ايران را به خود جلب كرده است. برخی از محققان برای سنجش کیفیت حسابرسی از مدلهای کمی استفاده می کنند، به عنوان مثال از سطح اقلام تعهدي اختياري گزارش شده، اندازه حسابرس يا دوره تصدي حسابرس به عنوان معياري براي سنجش كيفيت حسابرسي استفاده ميكنند، اما بايد توجه نمود اندازه گيري كيفيت حسابرسي مشكل است زيرا مرتبط با رفتار افرادي است كه كار حسابرسي را انجام میدهند. رفتارهاي غير حرفه اي حسابرسي كه ناشي از اعمال حسابرسان در طي دوره حسابرسي است، سبب كاهش اثربخشي در جمع آوري شواهد حسابرسي ميشود. اين رفتارها كيفيت حسابرسي را تحت تأثير قرار ميدهد و نيز به اعتبار حرفه خدشه وارد ميكند(عرب صالحي،كاظمي و ذولفعلي زاده، 1390ص127)
كيفيت مدارك در حرفه حسابرسي هميشه در اولويت بوده است. اغلب پژوهشهاي تجربي حسابرسي، كيفيت حسابرسي را به عنوان معياري از كيفيت شواهد گردآوري شده جهت پشتيباني از نظر حسابرسي تعريف كرده اند. پژوهشهاي زيادي با استفاده از معيارهاي مختلف از كيفيت حسابرسي انجام شده است. بسیاری از پژوهشهاي بر موضوع ها و معيارهايي از رفتارهاي غيرحرفه اي تمركز كرده اند كه بطور قابل ملاحظه اي میتواند كيفيت شواهد حسابرسي را تحت تاثير قرار دهد. مارگيم و پني33(1986) بيان داشتند، رفتارهايي همچون گزارش كمتر از واقع مدت زمان انجام كار و عدم اجراي برخي از رويههاي حسابرسي بدون كسب اجازه از مافوق، با فشارهاي زمان و بودجه در ارتباطند، كه ممكن است در آينده به بودجه هاي غير واقعي، ارزيابي نامناسب كاركنان، كيفيت حسابرسي پايين، كاهش و از دست دادن درآمدهاي موسسهحسابرسي و دچار شدن به بدهيهاي قانوني منجر شوند. الدرمن و ديتريك34(1988) بيان داشتند كه موسسات حسابرسي بايد ارتباطات خود را با كاركنان تقويت كرده و آموزشهاي خود را جهت كمك به حل اين موضوعات بهبود بخشند. اظهارنظر شركاي حسابرسي به طوركلي از فرآيند كار حسابرسي انجام شده توسط تيم حسابرسي جدا نيست، بدليل اينكه شركاي حسابرسي بر اساس پروندههاي تهيه شده توسط تيم حسابرسي اظهار نظر ميكنند، بنابراين عملكرد و رفتار حسابرسان بر كيفيت حسابرسي تأثير دارد. اغلب اين ادبيات نشان ميدهد كه حسابرسان در معرض فشار بودجه زماني و دو واكنش درمقابل اين فشار شامل گزارش كمتر از واقع مدت زمان انجام كار و اتمام زود هنگام يا عدم اجراي رویههاي حسابرسي، قرار دارند. پژوهشهاي انجام شده نشان ميدهد هر دو مورد اين رفتارها داراي اثر منفي بر كيفيت حسابرسي ميباشند. (رویایی و همکاران،1391،ص10)
مهرانی (1379) با انجام تحقيقي تحت عنوان تاثير فشار بودجه زماني بر رفتار حسابرسان مستقل تحت تئوري عدالت نسبي به اين نتيجه رسيد كه بروز رفتارهاي غير حرفه اي در ايران نيز وجود دارد و مهمترين دلايل آن فشار بودجه زماني، فشارمدير پروژه، عدم نظارت كافي و عدم اهميت برخي مراحل حسابرسي مي باشد و بيشترين رفتار غيرحرفه اي مربوط به انجام ندادن برخي از مراحل حسابرسي مي باشد.
2-4) استقلال حسابرس
وجود برخی شرایط در محیط فرایندگزارشگری، امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات به وسیله استفاده کننده را بسیار مشکل میسازد. وجود این شرایط، ارزیابی غیرمستقیم کیفیت اطلاعات را امری بسیار ضروری میسازد. این شرایط که وجود آنها توجیه کننده نیاز برای حسابرسی به وسیله حسابرسان مستقل و ارائه شهادت خواهد بود به شرح زیر است :
1.تضاد منافع تهیه کنندگان واستفاده کنندگان
2.پیامدهای اقتصادی با اهمیت
3.پیچیدگی اطلاعات
4.عدم دسترسی مستقیم استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری به منابع و مدارک اطلاعاتی جهت ارزیابی کیفیت اطلاعات
وجود روابط فی مابین و تاثیر متقابل چهار عامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی بریکدیگر، نیاز به یک قضاوت اگاهانه و مستقل را جهت ارزیابی کیفیت اطلاعات، هرچه مهمتر نشان میدهد. این نیاز توسط حسابرسان مستقل برطرف میشود.
از بین چهار عامل یادشده تضاد منافع بین استفاده کننده و تهیه کننده اطلاعات، مهمترین توجیه برای نیاز به حسابرسی است. در صورت نبود تضاد منافع (چه واقعی وچه متصور) بین این دو گروه، نیاز به خدمات حسابرسی توسط فردی مستقل از هر دو گروه را اجباری می سازد. نتیجتا یکی از مهمترین ویژگی حسابرس استقلال اوست. در هرگونه بحث مرتبط با استقلال باید توجه داشت که اصل استقلال دارای دوبعد است: 1.استقلال واقعی 2.استقلال ظاهری
استقلال ظاهری (استقلال از دیدگاه استفاده کنندگان اطلاعات ) به همان اندازه استقلال واقعی اهمیت دارد. وجود هردو نوع استقلال برای ایفای موثر نقش حسابرسی ضرورت دارد (نیکخواه آزاد،1377،ص31).
با توجه به تعاریف مختلف ارائه شده در بخش کیفیت حسابرسی، ملاحظه میشود که تعریف مذکور درجات متفاوتی از ابعاد شایستگی و استقلال در انجام حسابرسی (استقلال واقعی ) وهمچنین چگونگی درک استفاده کنندگان از استقلال آنها را دربرمیگیرد. اگرچه کیفیت درک شده حسابرسی میتواند با کیفیت واقعی مرتبط باشد، اما لزوما یکسان نیست .
استقلال حسابرس، یک نگرش ذهنی غیرتعصبی در تصمیمگیری مربوط به گزارشهای مالی و حسابرسی تعریف میشود. همچنین استقلال به کیفیت بدون تاثیر، تورش یا تبعیض نیز اطلاق میشود.
استقلال در فرهنگ وبستر35(1986) رهایی از تاثیر، کنترل یا اراده دیگری یا دیگران تعریف شده است. کری36 (1970) معنقد است استقلال در سادهترین معنا این است که حسابرس حقیقت را همانگونه که دیده بگوید و اجازه ندهدهیچ محرکی اعم از مادی یا احساسی او را از این مسیر خارج کند.
هال و رنر37(1991) معتقدند اگرچه جنبه باطنی استقلال قابل مشاهده نیست اما هنگامی که قصور و سهل انگاری حسابرسان نمایان میشود، مدارکی از نبود استقلال باطنی به دست میآید (نوروش و رمضانی، 1389،ص2).
دراین تحقیق استقلال حسابرس به عنوان مجموعه ای :
از قواعد حرفهای و اخلاقی که حسابرس را در اجرای فرایند حسابرسی یعنی شناخت و ارزیابی سیستمهای کنترل داخلی و جمع آوری شواهد قابل اتکا و ارائه اظهار نظر همراهی میکند تا حسابرس بتواند اظهار نظر عاری از تحریف ارائه نماید، تعریف شده است.
4-2-1) ابعادگوناگون استقلال حسابرس
استقلال حسابرسان در رابطه با حسابرسی واظهار نظر نسبت به صورتهای مالی که توسط صاحبکار تهیه میشود برای مفهوم استقلال سه بعد ارائه شده است. به اعتقاد موتز و شرف38 (1961) حسابرس باید در مراحل و زمان های زیر مستقل باشد:
1.استقلال در برنامه ریزی حسابرسی :
آزادی از کنترل و تاثیر بیجا در انتخاب روشها و رویدادهای حسابرسی و محدودیتهای کاربرد آنها،لازم است حسابرس ازادی توسعه برنامه خود را هم براساس مراحل لازم ،حجم نمونه و دامنه حسابرسی داشته باشد.
2.استقلال در گرداوری وارزیابی شواهد:
آزادی از کنترل و تاثیر بی جا در انتخاب زمینه ها ،فعالیت ها و روابط فردی .در این رابطه لازم است که راه دستیابی به هیچ منبع اطلاعاتی مشروع برروی حسابرس،مسدود نباشد.
3.استقلال در گزارشگری:
ازادی از کنترل و تاثیر برگزارش یا یافته های حسابرسی (پاکروان ،1390،ص3).
آنچه مسلم است استقلال جوهره و روح اصلی حسابرسی است و حسابرسی بدون استقلال فاقد ارزش و معنی است. در صورت عدم وجود استقلال، ارزش خدمات حسابرسی، ناقص خواهد شد. فقدان استقلال حسابرس، احتمال درک آن به عنوان یک هدف را کاهش میدهد. این بدین معناست که حسابرس، نقص کشف شده را گزارش نخواهد کرد. مطالعات پیشین نشان داد که بهای زیادی توسط شرکت به حسابرس خارجی پرداخت شد تا ضمانت اقتصادی میان حسابرس و صاحبکار افزایش یابد و این بها ممکن است استقلال حسابرس را زیرسوال ببرد.
2-5) دوره تصدی حسابرس
دوره تصدی حسابرس یکی از معیارهای اندازهگیری کیفیت حسابرسی است که به تعداد سالهای متوالی که موسسات حسابرسی یک صاحبکار را مورد رسیدگی و حسابرسی قرار میدهد، اطلاق میشود.
رسواییهای مالی درسطح جهان، از انرون تا ورلدکام در امریکا تا پارلامات در اروپا، نگرانیهایی را درباره قابلیت اتکای صورتهای مالی ایجاد کرده و باعث شد تا انگشت اتهامات به سوی حسابرسان برود. این موضوع نهایتا منجر به تدوین قوانینی شد، به عنوان مثال میتوان به تصویب قانون ساربینز-اکسلی در جولای 2002 اشاره کرد. بخش 203 این قانون موسسات حسابرسی را ملزم میکند، شرکا و مدیران خود را بعد از هر 5سال متوالی کار حسابرسی روی یک صاحبکار واحد تغییر کند (کرمی و بذرافشان،1388،ص57 ).
موافقان تغییر حسابرس معتقدند در صورت تغییر اجباری حسابرس، حسابرسان درموقعیتی قرار میگیرند که قادر خواهند بود در مقابل خواسته ها و فشارهای مدیران مقاومت کرده و قضاوت بیطرفانهتری اعمال نمایند. حضور طولانی مدت حسابرس در کنار یک صاحبکار، باعث ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نقطهنظارات صاحبکار میشود، وضعیتی که استقلال و بیطرفی او را مخدوش میکند (رجبی،1385،ص53-62). در مقابل مخالفان تغییر اجباری حسابرس معتقدند عوامل دیگری وجود دارد که حسابرسان را وادار به حفظ استقلال میکند. به عنوان مثال تلاشی که حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به کار میگیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آنها مکانیزم هایی هستند که مانع از رفتار نامناسب حسابرسان میشود. آنها معتقد هستند حسابرسان با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیتهای صاحبکار بدست آورده و تجربه بیشتری کسب میکنند و به این ترتیب توانایی شان در مورد مناسب بودن یا نبودن رویههای حسابداری و گزارشگری افزایش مییابد. بنابراین رابطه طولانی مدت حسابرس و صاحبکار میتواند کیفیت حسابرسی را بهبود بخشد(chen at al,2004). به اعتقاد آنها تغییر حسابرس باعث خواهد شد اعتماد سرمایه گذاران به اتکاپذیری صورتهای مالی کاهش یافته و از این رو اعتبار حسابرسی کاهش یابد. از طرف دیگر هزینههای حسابرسی، چه برای حسابرس و چه برای صاحبکار افزایش خواهد یافت.(Sinnett,2004) البته بحث محدود کردن دوره تصدی حسابرس شامل دو مقوله مجزا میباشد.یکی تغییر در سطح کادر حسابرسی به خصوص تغییر در رده شرکا و مدیران و دیگری تغییر در سطح موسسه حسابرسی است(Hamilton et al,2005). کشورهایی نظیر امریکا و انگلیس تنها به چرخش شرکای حسابرسی اکتفا کردند و کشورهایی مانند برزیل، کره ، هند و سنگاپور شرکتها را ملزم به تغییر موسسات حسابرسی بعد از یک دوره معین نموده اند (li,2007).
در ایران تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادارجلسه 8/5/1386 و اصلاحيه‌های مورخ 17/11/1390 و 31/04/1392 شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار مقرر میدارد:
مؤسسات حسابرسی و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کیفیت حسابرسی، حق الزحمه، کیفیت اطلاعات، صورتهای مالی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حق الزحمه، حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی، مؤسسات حسابرسی