منبع پایان نامه ارشد درباره اتوبوسرانی، روش تحقیق، معادلات ساختاری، رهبری کارآفرینانه

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان همکاری می‌نمایند. لازم بذکر است با توجه به اینکه در شهرهای دیگر استان، سازمان اتوبوسرانی مستقل تشکیل نگردیده است، سازمان اتوبوسرانی کرج وظیفه خدمات رسانی به سایر شهرهای استان را نیز بعهده دارد بطوریکه در سراسر استان البرز خدمات خود را به شهروندان ارائه می‌نماید.
گستره خدمات خدمات از شمال تا گچسر و ولایت‌رود- از جنوب تا اشتهارد- از غرب تا طالقان و از شرق تا گرمدره می‌باشد. یکی از تحولات عمده که هم اکنون در سازمان اتوبوسرانی به وقوع پیوسته است استفاده از کارت بلیط برای اخذ کرایه از مسافرین می‌باشد که استفاده از این سیستم دارای مزایای بسیار ی از جمله کاهش زمان توقف اتوبوس‌ها در ایستگاه‌ها، صرفه‌جویی در زمان اخذ کرایه، کاهش احتمالی چالش میان مسافرین و راننده بدلیل حذف پول فیزیکی می‌باشد که این امر موجب افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مسافرین گردیده است.
ارکان سازمان اتوبوسرانی طبق اساسنامه شامل شورای سازمان، هیئت مدیره، و مدیر عامل می‌باشد. چارت سازمانی اتوبوسرانی به شرح ذیل می‌باشد:

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

مقدمه
تحقیق فرایندي است برنامه ریزي شده، هوشیارانه، نظام مند85 و قابل اعتماد براي یافتن حقایق یا فهم عمیق مسایل به عبارتی تحقیق عبارت است از یک عمل منظم که در نتیجه‌ی آن پاسخ‌هایی برای سئوال‌های مورد نظر و مطرح شده در موضوع تحقیق به‌ دست می‌آید (حافظ نیا، 1384).
یکی از مهمترین مراحل تحقیقات علمی انتخاب روش تحقیق متناسب با تحقیق است. منظور از انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخص کنیم چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع خاص لازم است. انتخاب روش تحقیق به عهده ی محقق است و او باید در انتخاب روش تحقیق حساسیت لازم را به عمل آورد (خلیلی، 1385).
در این فصل نحوه و روش تحقیق، روش گرد آوری داد ها، جمع آوری اطلاعات و سپس فرآیند تحقیق صورت گرفته مورد بررسی قرار می گیرد.همچنین به جامعه آماری مورد نظر و روش نمونه گیری و حجم آن پرداخته شده است.
روش تحقیق حاضر:
با توجه به هدف تحقیق حاضر، این پژوهش از نظر هدف کاربردی ، از نوع بررسی به صورت میدانی، از نظر گردآوری داده ها به صورت پیمایشی و از لحاظ تحلیل داده ها از نوع توصیفی می باشد که در آن به شناسایی و سنجش قابلیت‌های رهبری کارآفرینانه در سازمان اتوبوسرانی کرج پرداخته می شود.
مراحل اجرای تحقیق
در اجرای این تحقیق، مراحل زیر پیگیری شده است:
تدوین چارچوب مفهومی با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود
تدوین فرضیه با استفاده از مبانی نظری، پیشینه تجربی تحقیق
تهیه ابزار پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات براساس چارچوب تفکر و فرضیه تحقیق
انجام تجزیه و تحلیل داده ها به صورت تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی
استخراج نتایج بر اساس آنالیز آماری.
پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق.
جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران سازمان اتوبوسرانی شهر کرج می باشد. تعداد مدیران با توجه به آماری که سازمان اتوبوسرانی کرج، در اختیار پژوهشگران قرار داده 25 نفر می باشد که پرسشنامه برای تمامی آنها ارسال می‌گردد. لذا در این تحقیق با توجه به ارسال پرسشنامه برای تمامی مدیران جامعه آماری از روش‌های نمونه‌گیری استفاده نمی شود.
سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه متشکل از 480 نفر پرسنل شاغل تمام وقت، وظیفه حمل و نقل عمومی درون‌شهری در کل استان البرز را بر عهده دارد. لازم به ذکر است 25 نفر از این تعداد پرسنل را مدیران سازمان تشکیل داده که هماهنگی و کنترل صحت عملکرد هر بخش را انجام می‌دهند.
روش نمونه گیری:
در این تحقیق به دلیل ارسال پرسشنامه برای تمامی مدیران سازمان اتوبوسرانی کرج از روش نمونه گیری به شیوه تمام شماری بهره جسته شده است.

روش جمع آوری و ابزار اندازه گيري
در این مطالعه اطلاعات به دو صورت میدانی و کتابخانه ایی و در دو قالب اطلاعات و یا داده های ثانویه و اولیه گردآوری می گردد:
داده های اولیه:
داده ها از طریق پرسشنامه ها محقق ساخته مبتنی بر قابلیت‌های رهبری کارآفرینانه گردآوری گردید. به منظور تهیه این ابزار به بررسی مبانی نظری مرتبط با موضوع پرداخته شد و قابلیت های رهبری کارآفرینانه در دو بعد اصلی قابلیت های عملکردی و قابلیت های شخصی تقسیم بندی گردید که در جدول ذیل ابعاد و مولفه های آن به تفکیک هر یک از سوالات مربوطه آورده شده سات.

سوالات مولفه های پرسشنامه پژوهش
ابعاد اصلی
مولفه ها
تعداد سوالات
آلفای کرونباخ
صلاحیت عملکردی
قابلیت های عملیاتی
تعداد 4 سوال: از سوالات شماره 1 الی 4
0.75

شایستگی در امور مالی
تعداد 4 سوال: از سوالات شماره 5 الی 8
0.78

بازاریابی
تعداد 4 سوال: از سوالات شماره 9 الی 12
0.81

منابع انسانی
تامین نیروی کار
تعداد 4 سوال: از سوالات شماره 13 الی 16
0.72

پاداش
تعداد 3 سوال: از سوالات شماره 17 الی 19
0.75

تفویض اختیار
تعداد 3 سوال: از سوالات شماره 20 الی 22
0.78

فرهنگ سازمانی
تعداد 7 سوال: از سوالات شماره 23 الی 29
0.82
شایستگی های شخصی
اعمال یکپارچگی فکری
تعداد 6 سوال: از سوالات شماره 30 الی 35
0.83

حرکت از من به ما
تعداد 2 سوال: از سوالات شماره 36 الی 37
0.88

روحیه گسترش سازمانی
تعداد 3 سوال: از سوالات شماره 38 الی 40
0.78

ایجاد سازمان پایدار
تعداد 3 سوال: از سوالات شماره 41 الی 43
0.76

توجه بهبود مهارت های کارآفرینانه
تعداد 4 سوال: از سوالات شماره 44 الی 47
0.75

تقویت ریسک پذیری
تعداد 4 سوال: از سوالات شماره 48 الی 51
0.74

ایده و نوآوری
تعداد 4 سوال: از سوالات شماره 52 الی 55
0.77

در امتیازدهی سوالات پرسشنامه نیز از طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده گردید. همچنین به منظور تعیین روایی این پرسشنامه از نظرات متخصصین امر و همچنین اساتید دانشگاهی بهره جسته شد و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. لازم به ذکر است که در بررسی پایایی پرسشنامه نیز از آزمون آلفای کرونباخ بهره جسته شد که به این منظور پس از توزیع پرسشنامه ها در بین جامعه آماری (25 مدیر سازمان اتوبوسرانی) به محاسبه این ضریب پرداخته و میزان آلفای کرونباخ نیز مقدار بالاتر از 0.7 را گزارش نمود بر این اساس مقدار کلی ضریب آلفای کرونباخ به شرح جدول ذیل بود است:
Cronbach’s Alpha
N of Items
.977
55

داده های ثانویه:
برای جمع آوری داده های ثانویه از دو روش زیر استفاده می نماید:
الف: مطالعات کتابخانه ای (بررسی کتاب ها، مجلات علمی، مقاله های و پایان نامه های ارائه شده در ارتباط با موضوع تحقیق)
ب:اینترنت (بررسی تعدادی از سایت های علمی و پایان نامه ها و مقالات به چاپ رسیده در ژورنال های معتبر مرتبط با موضوع تحقیق حاضر در زمینه مطالعات صورت گرفته)

تجزیه و تحلیل داده ها:
در تحقیق حاضر تحلیل های آمار توصیفی و استنباطی به شرح ذیل می باشند:
تحليل هاي آمار توصيفي
در تحليل هاي آمار توصيفي توصيفی از طریق نرم افزار SPSS به بررسي داده های استخراج شده از پرسشنامه ها در قالب فراواني مطلق، فراواني نسبي، فراوانی تجمعی و همچنین محاسبه شاخص های مرکزی شامل ميانگين ، مد ، میانه ، و شاخص های پراکندگی شامل: واریانس و انحراف معيار پرداخته شده است.

تحليل هاي آمار استنباطي
در بخش استنباطی نیز از روش های ذیل استفاده شده است:
. استفاده از آزمون معناداری میانگین ها با استفاده از آزمون t تک نمونه ای و اجرای آزمون در نرم افزار spss .
اعتبارسنجی سازه قابلیتهای رهبری کارآفرینانه در قالب مدل اندازه گیری (تحلیل عاملی تائیدی) و اجرای تحلیل در نرم افزار SMART.PLS3 .
بررسی پایایی پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ.
تحلیل شاخص های مرکزی (میانگین، میانه و ..) و پراکندگی (انحراف معیار و واریانس) متغیرها جهت تبیین وضعیت موجود قابلیت های رهبری کارآفرینانه مدیران.
استفاده از روش تجزیه و تحلیل واریانس جهت بررسی اختلاف معنادار بین میانگین متغیرهای تحقیق. از این آزمون به این منظور بهره جسته شده است که تعیین گردد آیا برخورداری مدیران سازمان مورد نظر از قابلیت های رهبری در مولفه های مختلف، متفاوت می باشد.
آزمون تک نمونه ای86
از آزمون t  یک نمونه ای برای آزمون این فرضیه به کار گرفته می شود که آیا یک نمونه مورد نظربه جامعه ای با میانگین مشخص تعلق دارد یا خیر.در واقع میانگین یک نمونه را با میانگین جامعه مقایسه می کند. به عبارتی به دنبال پیدا کردن اختلاف و تفاوت  بین میانگین نمونه و میانگین جامعه است.

   كه در آن    خطاي استاندارد توزيع نمونه اي 
  و  = ميانگين برآورد شده نمونه اي ،     ميانگين جامعه  ،   تعداد نمونه
 مدل سازی معادلات ساختاری
در سال های گذشته استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات روانشناسی و مدیریت بسیار افزایش یافته است. مدل سازی معادلات ساختاری روابط بین متغیرها را توضیح می دهد و در واقع شبیه ترکیب رگرسیون چند متغیره با تحلیل عاملی می باشد. در رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری با در نظر گرفتن متغیرهای غیر قابل مشاهده یا مکنون و نیز متغیرهای قابل مشاهده یا نشانگر که متغیرهای مکنون را توصیف می کنند، به ایجاد مدل می پردازند. این رویکرد به دو قسمت تقسیم می گردد: قسمت اول روابط میان متغیرهای مکنون و مشاهده شده را توضیح می دهد، که قسمت اندازه گیری نامیده می شود و در قسمت دوم روابط میان متغیرهای مکنون درون زا و برون زا و نیز ارزیابی راستای روابط علی و قدرت تأثیر آنها مورد بررسی قرار می گیرد. در بیشتر مواقع از روش حداکثر درست نمایی با تخمین ضرایب استفاده می شود. در روش شناسی مدل معادلات ساختاری، ابتدا به ساکن لازم است تا روایی سازه مورد مطالعه قرار گیرد تا مشخص شود نشانگرهای انتخاب شده برای اندازه گیری سازه های مورد نظر خود از دقت لازم برخوردار هستند یا خیر، سپس روابط را مورد آزمون قرار داد. لذا برای اثبات اینکه مفاهیم به خوبی اندازه گیری شده اند از مدل اندازه گیری یا تحلیل عامل تأییدی استفاده می شود. در این مطالعه از نرم افزار جدید و قدرتمند SMART.PLS نسخه 2013 به منظور مدل سازی و تعیین براز مدل بر اساس تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه :
تجزيه و تحليل داده‌ها براي بررسي صحت و سقم فرضيات براي هر نوع تحقيق از اهميت خاصي برخوردار است.امروزه در بيشتر تحقيقاتي که متکي بر اطلاعات جمع‌آوري شده از موضوع مورد تحقيق مي‌باشد؛ تجزيه وتحليل اطلاعات از اصلي‌ترين و مهمترين بخشهاي تحقيق محسوب مي‌شود.داده‌هاي خام با استفاده از فنون آماري مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختيار استفاده کنندگان قرار مي‌گيرند( خاکی، 1386).
هدف اصلی تحقیق حاضر، (شناسایی و سنجش قابلیت‌های رهبری کارآفرینانه در سازمان اتوبوسرانی کرج) می باشد و بر همین اساس 2 فرضیه اصلی (قابلیت های عملکردی و قابلیت های شخصی) که هر یک از آن ها به خرده مقیاس هایی تقسیم بندی گردیده بررسی قرار گرفته شده است لازم به ذکر است که داده در این پژوهش با کمک نرم افزار IBM SPSS Statistics – 22 و SMART-PLS-3 در دو بخش تحلیل توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفته شده اند.
در تعیین رد و یا رد فرضیات پژوهش در بخش نرم افزار spss از آزمون تی یک نمونه ای بهره جسته شده است و همچنین به منظور تعیین اختلاف معنی دار میان متغیرهای مورد بررسی نیز از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه بهره جسته شده است. پس از این بررسی در بخش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار pls به بررسی و تعیین برازش مدل پرداخته شده است که در آن تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و بالاتر با استفاده از ضرایب همبستگی استاندارد و همچنین مدل اعداد معنی داری مورد بررسی قرار گرفته شده است.
در این فصل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره رهبری کارآفرینانه، سازمان کارآفرین، پردازش اطلاعات، اعتماد متقابل Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تجزیه و تحلیل آماری، تحلیل آماری، تفویض اختیار، فرهنگ سازمانی