منبع پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، هراس اجتماعی، اضطراب اجتماعی، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

تفاوت داشتن با ديگران
– ابراز وجود در موقعيت هايي كه بايد كمك كرد
– بازخورد منفي
مقياس گمبريل و ريچي ابزار بسيار خوبي براي ارزيابي مشكلات جرأتورزي ميباشد و با اين ابزار درمانگر مي‌تواند سه نوع اطلاعات در مورد مشكلات رفتار جرأتمندانه فرد جمعآوري كند.
1- چه مقدار ناراحتي، يك فرد در موقعيت‌هاي خاص جرأتورزي احساس مي‌كند.
2- چه مقدار احتمالاً فرد در اين موقعيت‌هاي خاص به طور جرأتمندانه برخورد مي‌كند.
3- چه موقعيت‌هاي خاص را فرد مي‌خواهد به طور جرأتمندانه برخورد كند(عباسی نیا، 1378).
نمرهگذاري آن عدد 1= اصلاً ناراحت نمي‌شوم. عدد 2= كمي ناراحت مي‌شوم. عدد 3= بطور متوسط ناراحت مي‌شوم. عدد 4= زياد ناراحت مي‌شوم. عدد 5= بسيار زياد ناراحت مي‌شوم. حاصل جمع نمرات ميزان جرأتورزي را نشان مي‌دهد(همان منبع). جمع امتیازات قابل کسب در دامنهای بین 40 تا 200 میباشد که امتیاز کمتر نشان دهنده قاطعیت بالا و امتیاز بالاتر نشان دهنده قاطعیت کمتر است. قاطعیت آزمودنیها در سه سطح پایین(75% امتیاز به بالا)، متوسط(25 تا 75% امتیاز) و بالا(کمتر از 25% امتیاز) طبقهبندی شد(تقوی لاریجانی، 1388).
ضریب پایایی بدست آمده توسط پژوهشگر از طریق آلفای کرونباخ، 78/0 میباشد. پرسشنامه جرأتورزی گمبریل و ریچی توسط بهرامی(۱۳۷۵)، ترجمه شده و مورد استفاده قرار گرفته است. روایی تست جرأتورزی را متخصصان دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی علامه طباطبائی و دانشگاه اصفهان در سال ۷۵ و ۷۴ مورد بررسی قرار داده و روایی محتوایی از نظر آنها تأیید شد(بهرامی، ۱۳۷۵؛ به نقل از غفاریان زاده، ۱۳۷۹). اعتبار عاملی مادههای مختلف مقیاس بین 39/0 تا 70/0 و ضریب پایایی این آزمون توسط گمبریل و ریچی( ۱۹۷۵)، 81 /۰ گزارش شده است(بهرامی، ۱۳۷۵؛ به نقل از غفاریان زاده، ۱۳۷۹). همبستگی نمرههای این مقیاس با نتایج ارزیابی مشاهدهگرانی که ایفای نقش نمونهای از آزمودنیها را در پژوهشی در تهران مورد مشاهده قرار دادهاند مطلوب برآورد شده است(ترکمن ملایری، 1382).

3-3-2- پرسشنامه سنجش علائم هراس اجتماعی
در این پژوهش، برای اندازهگیری متغیر وابسته اضطراب اجتماعی افراد مورد آزمون از پرسشنامه هراس اجتماعی استفاده شده است. اين پرسشنامه 38 سؤال دارد كه توسط مشاوري(1381) ساخته شد. قسمتي از سؤالات آن با استفاده از ملاكهاي تشخيصي معتبر و مطالعه ادبيات مربوط به هراس اجتماعي ساخته شدهاند و قسمت ديگري از سؤالات اين پرسشنامه(15 سؤال) نيز با استفاده از پرسشنامه هراس اجتماعي جاناتان ديويدسون158(1997) به نقل از مشاوری(1381)، ساخته شدهاند. پایایی آزمون سنجش علائم هراس اجتماعي با استفاده از آلفاي كرونباخ، 83/0 تعيين گرديده است. گزينههاي به كار رفته در اين پرسشنامه عبارتند از «اصلاً »، «کمی»، « تاحدي »، « زياد » و « خيلي زياد » که به ترتیب امتیاز 0، 1، 2، 3، 4 براي آنها در نظر گرفته شده است( بهادری، 1384). دامنه نمره در این پرسشنامه، 0 تا 152 میباشد که نمره 60 به بالا نشان دهنده افرادی است که هراس اجتماعی دارند(بهادری، 1390). مشاوری(1382)؛ مهرطلب(1383)؛ برزگر(1383)؛ بهادری(1384)؛ غلامی(1387) و زارع و همکاران(1387) در پژوهشهای خود از این پرسشنامه استفاده نمودهاند.

3-3-3- آزمون عزت نفس کوپراسمیت
کوپر اسمیت(1967)، مقیاس عزتنفس خود را براساس تجربه نظری که بر روی مقیاس راجرز دیموند159(1954) انجام داد تهیه و تدوین نمود. این مقیاس دارای 58 ماده است که 8 ماده آن دروغ سنج است. در مجموع 50 ماده آن به 4 زیر مقیاس عزتنفس خود، عزتنفس اجتماعی، همسالان، عزتنفس خانواده و عزتنفس مدرسه تقسیم شد. این مقیاس علاوه بر 4 خرده مقیاس، یک نمره کلی بدست میدهد(جلالی و پوراحمدی، 1389). شیوه نمرهگذاری آزمون به صورت یک و صفر است. در مادههای شماره 57، 45، 47، 32، 36، 30، 29، 28، 24، 23، 21، 19، 18، 14، 11، 5، 10، 2، 4 پاسخ بلی یک نمره و خیر صفر و بقیه سؤالها به صورت معکوس است، میگیرد. بدیهی است که حداقل نمرهای که یک فرد ممکن است بگیرد صفر و حداکثر 50 خواهد بود. چنانچه آزمودنی از 8 ماده دروغ سنج بیش از چهار نمره بیاورد به آن معنی است که نمره مربوط به خرده مقیاس همسالان، 30 ماده مربوط به عزتنفس خود، 8 ماده مربوط به عزتنفس خانواده و7 ماده به عزتنفس تحصیلی اعتبار آزمون پایین است و آزمودنی سعی کرده است خود را بهتر از آن چیزی که هست جلوه بدهد از 5 ماده آزمونها 6 ماده است. جهت بررسی آزمون عزتنفس کوپر اسمیت از دو روش آلفای کرونباخ و تصنیف استفاده شده است. در روش تنصیف دو نیمه کردن پس از تقسیم سؤالهای پرسشنامه به دو دسته)نیمه اول و نیمه دوم(، ضریب همبستگی بین دو نیمه محاسبه گردید(نظری و حسین پور، 1388). تحقیقات متعدد ضریب آزمون کوپر اسمیت را تأیید کردهاند. در مطالعه شکرکن و نیسی(1373)، که بر روی دانشآموزان سال اول تا سوم دبیرستانهای نجف آباد انجام گردید. ضرایب اعتبار از طریق روش همبسته کردن نمرههای آزمون با معدل سال آخر آنان محاسبه گردید. ضرایب به دست آمده برای پسران 69/0 و برای دختران 71/0 بودند که در سطح 001/0 معنی دار بوده است(نظری و حسین پور، 1388). در تحقیق شکرکن و نیسی(1373)، ضرایب پایایی آزمون به روش باز آزمایی برای دانشآموزان پسر و دختر به ترتیب90 /0 و 92/0 گزارش شده است. در تحقیق پور فرجی(1380)، ضرایب پایایی در تحقیق محمدی بهمن(1386)، پایایی این پرسشنامه با دو روش آلفای کرونباخ و تصنیف محاسبه گردید که به ترتیب برابر با 84/0 و 72/0 که بیانگر ضرایب پایایی قابل قبولی میباشد(همان منبع).

3-3-4- ضرایب پایایی متغیرهای مختلف تحقیق
در ترجمة Reliability، واژه‌هاي فارسي پايايي، قابليت اعتماد، ثبات، استواري و… به كار رفته است. در اين تحقيق از واژة پايايي استفاده شده است. به لحاظ پايايي«وسيلة معتبر آن است كه داراي ويژگي‌هاي تكرارپذيري و بازيافت‌پذيري باشد؛ يعني بتوان آن ‌را در موارد متعدد به كار برد و در همة موارد نتيجة يكسان توليد كرد»(ساروخاني، 1377: 146). به عبارت ديگر«منظور از قابليت اعتماد علمي، حصول نتايج مشابه در تكرار اعمال قبلي است»(ساروخانی، 1377: 146). براي ‎آزمون پايايي پرسشنامه، شيوه‌هاي متفاوتي وجود دارد. در تحقيق حاضر، با استفاده نرم‌افزار SPSS، ميزان آلفاي کرونباخ براي متغيرهايي که به صورت سازه تهيه شده بودند محاسبه گرديد.
جدول شماره 3-2. ضرایب پایایی متغیرهای مختلف تحقیق
متغیر
ضریب پایایی
(آلفای کرونباخ)
جرأتورزی
78/0
اضطراب اجتماعی
69/0
عزتنفس
84/0

3-4- شیوهی اجرای پژوهش
بر اساس اهداف پژوهش، ابتدا برای هرسه گروه پیشآزمون بعمل آمد. سپس واحدهای مورد مطالعه در معرض متغیر مستقل(آموزش ابراز وجود) قرار گرفتند و در پایان با پس آزمون، چگونگی تأثیر آموزش جرأتورزی بر متغیرهای وابسته مورد تحقیق(اضطراب و عزتنفس) سنجیده شدند. گروه آزمایشی در 8 جلسه آموزشی یک ساعته آموزش مهارت جرأتورزی را دریافت کردند. جلسات آموزش در روزهای دوشنبه برگزار گردید(توضیحات آموزش گروه آزمایشی در جدول 3-3 بیان شده است) بدین صورت که در ابتدا مرور جلسات قبل و سپس به آموزش مباحث جدید توسط محقق پرداخته میشد. در برخی از موارد آزمودنیها به صورت مرتب در جلسات حضور پیدا نمیکردند و محقق با پیگیری تلفنی و حضوری جلسات جبرانی را در همان هفته و قبل از جلسه بعد برگزار مینمود تا مشکلی در روند اجرای آموزش به وجود نیاید. برای گروه کنترل، آموزشی اعمال نشد. برای گروه پلاسیبو جلسات آموزش 75 دقیقهای در زمینه شناخت بیماریها: سرطانها (سرطان پستان، تعریف، پیشگیری، علائم و درمان) بیماریهای شایع ژنتیک(تالاسمی، تعریف اپیدمیولوژیک، علائم و تشخیص، بتا تالاسمی و پیشگیری؛ بیماری هپاتیت(راههای شناسایی، درمان و فعالیتهای کلینیکهای هپاتیت)؛ فشارخون و دیابت؛ روشهای پیشگیری از بیماری قلبی عروقی(تغذیه سالم- ترک سیگار- سن شروع معاینات و آزمایشات؛ آنفولانزای پرندگان(تعریف، روشهای انتقال، چگونگی محافظت از خود و دیگران)(منابع به پیوست ضمیمه میباشد) توسط کارشناسان مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان یزد ارائه گردید تا بدین وسیله تأثیر آزمایشگر خنثی گردد. گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. بلافاصله پس از اتمام جلسات آموزشی نیز برای هر سه گروه پسآزمون به عمل آمد تا تأثیر آموزش سنجیده شود. متغير كنترل شامل جنسيت، محل سکونت، ميباشد. این پژوهش در چهار مرحلهی انتخاب و گمارش تصادفی، پیشآزمون، مداخلهی آموزشی و پسآزمون اجرا شده است. به علت عدم همکاری رابطان بهداشتی(هر سه گروه) در تکمیل پرسشنامهها بعد از مداخلهی آموزشی، مطالعات پيگيري موفق آمیز نبود.
موضوعات آموزشی مطرح شده در جلسات برگرفته از کتاب مهارت رفتار جرأتمندانه موتابی و عطوفی(1385) و پاورپوینت آموزشی راهنمای عملی برگزاری کارگاههای آموزش مهارتهای زندگی ويژه دانشجويان دکتر لادن فتی- دكتر فرشته موتابي و مهرداد كاظم زاده عطوفی(1390) میباشد. بروشور آموزشی توزیع شده در زمینهی(هر کس حق دارد) برگرفته از کتاب مهارت رفتار جرأتمندانه موتابی و عطوفی(1385) در ضمیمه به پیوست میباشد.

جدول3-3: محتوای جلسات آموزش مهارت جرأتورزی
ردیف
جلسه آموزشی
عنوان موضوعات آموزشی
زمان

1

جلسه اول
عنوان: تعریف و بیان ضرورت جرأتورزی و فواید آن در زندگی. بیان ابعاد مهم تعیین هدف(به عنوان مثال فرد بتواند در یک موقعیت به شیوه جرأتمندانه عمل کند).
دستور جلسه: آشنايي و ايجاد رابطه حسنه، انجام پیش آزمون. بیان چارچوب اجرایی جلسات آموزشی(بارش فکری، نتیجهگیری، فعالیت کلاسی، فعالیت خارج از کلاس، مرور و یاداشت).
توضیح: بعد از سلام و تشکر از گردهمایی مدعوین، پژوهشگر به معرفی خود پرداخت و مقدمهای از ضرورت تشکیل جلسه بیان گردید. قوانین جلسات با همکاری شرکتکنندگان مشخص و در ادامه هدف از برگزاری جلسات آموزش مهارت جرأتورزی بیان شد. به شرکتکنندگان اطمینان داده شد که در طول برگزاری جلسات پاسخهای آنان صرفاً جنبه تبادل نظر داشته و صادقانه هر چه به ذهنشان خطور میکند بیان نمایند. عقاید هر کس برای ما قابل احترام است و هیچ جواب درست یا غلطی مد نظر نیست. از آنها خواسته شد در طول جلسه صحبت نکنند و مدرس را در نظرات خود شریک نکنند. از شرکت کنندگان خواسته شد به منظور رعایت رازداری، مسائل خصوصی افراد گروه را خارج از جلسات بیان نکنند. سپس به مدت 10 دقیقه به معرفی شرکتکنندگان پرداخته شد شامل(سن، تحصیلات، شغل، اعضای خانواده، اوقات فراغت). سپس مقدمهای در زمینه مهارتهای زندگی ارائه شد. در پایان تعریف جرأتورزی، اضطراب اجتماعی و عزتنفس ارائه گردید. تعریف و بیان ضرورت جرأتورزی و فواید آن در زندگی روزمره.
تکلیف: دادن تکلیف در مورد به یاد آوردن موقعیتهایی که فرد در آن به صورت غیر جرأتورزانه عمل مینموده است و عکس العمل وی در آن موقعیتها چه بوده است.
هدف نهایی: جلب اطمینان از کارایی جلسه، ایجاد رضایت و خشنودی در شرکت کنندگان. درک بهتر آنان از خود، اعضای خانواده. پیش آگاهی و حساس کردن شرکتکنندگان به موضوع جرأتورزی.

60 دقیقه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ابراز وجود، آموزش مهارت، گروه کنترل، فرسودگی شغلی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ابراز وجود، تحلیل واریانس، انحراف معیار، آموزش مهارت