منبع پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، اضطراب اجتماعی، ابراز وجود، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

دانشآموزان کم جرأت در گروه آزمایشی به طور معناداری افزایش یافته است. این یافتهها، احتمالاً بیانگر این است که اجرای برنامه آموزش مهارتهای جرأتورزی به دانشآموزان گروه آزمایشی کمک کرده است تا در تعامل با همسالان خود، جرأتمندانه و با عزتنفس بالایی رفتار کنند.
غباری بناب و حجازی(1386)، در تحقیقی به بررسی رابطه جرأتورزی، عزتنفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیزهوش و عادی و همچنین بررسی روابط موجود بین این متغیرها پرداختند. بدین منظور 60 دانشآموز تیزهوش(30 پسر و 30 دختر) و 60 دانشآموز عادی(30 پسر و 30 دختر) به صورت تصادفی انتخاب شدهاند و با استفاده از پرسشنامه جرأتورزی گمبریل و ریچی و پرسشنامه عزتنفس کوپراسمیت و همین طور معدل درسی مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحلیل دادهها از روشهای آماری تحلیل واریانس چند متغیره، ضریب همبستگی دو متغیره و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که دانشآموزان تیزهوش در هر سه متغیر جرأتورزی، عزتنفس و پیشرفت تحصیلی بر دانش آموزان عادی برتری داشتند، اما تفاوتی بین متغیرهای فوق در دو جنس ملاحظه نشد. از سوی دیگر هر سه متغیر جرأتورزی، عزتنفس و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان عادی دارای رابطه معنادار بودند، اما در دانش آموزان تیزهوش تنها بین دو متغیر جرأتورزی و عزتنفس رابطه وجود داشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جرأتورزی و عزتنفس، توانایی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عادی را داشتند. این پژوهش نشان داده است که برتری دانشآموزان تیزهوش بر دانش آموزان عادی در سه متغیر جرأتورزی، عزتنفس و پیشرفت تحصیلی مورد تأیید قرار گرفته است. بعلاوه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از روی دادههای جرأتورزی و عزتنفس قابل پیش بینی میباشد.
وکیلیان و همکاران(1387)، به بررسی تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر گروه درمانی شناختی رفتاری در درمان اضطراب اجتماعی دانشجویان پرداختند. این پژوهش از نوع آزمايشي(طرح پيشآزمون و پسآزمون با گروه كنترل و گمارش تصادفي) بود. آزمودنيها پس از انجام مصاحبهي باليني ساختيافته بر اساس راهنماي تشخيصي آماري اختلالات رواني(ويرايش چهارم) و اجراي آزمون هراس و اضطراب اجتماعي با استفاده از روش نمونهگيري در دسترس(13 نفر براي هر گروه) انتخاب شده و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش با مداخلهي تلفيق گروه درماني شناختي رفتاري و آموزش مهارتهاي اجتماعي و گروه كنترل(گروه درماني شناختي رفتاري) قرار گرفتند. بعد از اتمام دورهی12جلسهاي(سه ماه و هفتهاي يك جلسه دو ساعته) درمان در گروهها، به منظور سنجش متغير وابسته(هراس اجتماعي)، مجدداً آزمون هراس و اضطراب اجتماعي به عنوان پسآزمون در هر دو گروه اجرا شده است. نتايج تحليلهاي آماري آزمون t نشان داده است كه افزودن گروه درماني شناختي رفتاري و آموزش مهارتهاي اجتماعي در مقايسه با گروه درماني شناختي رفتاري سبب كاهش معنيدار هراس اجتماعي در دانشجويان گردیده است.
ساجدي و همکاران(1388)، به بررسی تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر روابط بين فردي، عزتنفس و ابراز وجود دختران نابينا مركز فاطمه زهرا(س) اصفهان پرداختند. پژوهش از نوع تجربي بوده و در آن از طرح پيشآزمون و پسآزمون با گروه گواه استفاده شده است. جامعة آماري پژوهش را كليه دختران نابيناي اين مركز تشكيل ميدادند كه از بين آنها دختران بين 20 تا 40 سال به دليل توانايي درك بهتر براي تحقيق مدنظر قرار گرفتند. از ميان آنها 26 نفر به طور تصادفي انتخاب و در 2 گروه 13 نفري آزمايش و گواه گمارده شدند. گروه آزمايش به مدت 9 جلسه 2 ساعته و 2 روز در هفته تحت آموزش مهارتهاي زندگي قرار گرفتند. ابزارهاي مورد استفاده در اين تحقيق زيرمقياس روابط بينفردي از پرسشنامة هوش هيجاني برادبري- گريوز(1384)، پرسشنامة عزتنفس روزنبرگ(1965) و پرسشنامه ابراز وجود آلبرتي و آمونز151(1374) بود. نتايج اين پژوهش با استفاده از تحليل كواريانس چند متغيري نشان داد كه آموزش مهارتهاي زندگي بر عزتنفس و ابراز وجود دختران گروه آزمايش تأثير مثبت معنادار داشته است ولي بر روابط بينفردي آنها تأثير معناداري نداشته است.
کایوند و همکاران(1388)، در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر روی اضطراب اجتماعی دانشآموزان پسر سال اول متوسطه ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر اهواز پرداختند. جامعة آماري اين پژوهش شامل كلية دانشآموزان پسر سال اول متوسطه شهر اهواز در سال تحصیلی86-85 بودند و نمونه آن تعداد 60 دانش آموز از اين جامعه كه ابتدا به روش نمونهگيري خوشهای چند مرحلهاي و سپس تصادفي ساده انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه 30 نفره آزمايشی و گواه تقسيم شدند. طرح پژوهش از نوع طرح پيشآزمون و پسآزمون با گروه گواه است كه پس از انتخاب تصادفي گروههاي آزمايش و گواه، مداخلة آزمايشي(آموزش مهارتهاي ارتباطي) بر روي گروه آزمايش به مدت جلسهي 70 دقيقهاي و 2 جلسه در هفته اجرا ، و پس از اتمام برنامهي آموزشي از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمده است. به منظور تجزيه و تحليل دادههاي جمعآوري شده علاوه بر آمار توصيفي از آمار استنباطي مانند آزمون t گروه مستقل و تحليل واريانس چند متغيري استفاده شده است. نتايج حاصل از تحليل دادهها نشان میدهد كه آموزش مهارتهاي ارتباطي باعث كاهش اضطراب اجتماعي(و مؤلفههاي آن، يعني اجتناب و پريشاني اجتماعي و ترس از ارزيابي منفي) دانشآموزان گروه آزمايش در مقايسه بـــــا گروه گواه شده است.
تقوی لاریجانی و همکاران(1388)، در پژوهشی به بررسی ارتباط قاطعیت و اضطراب در دانشجویان پرستاری و مامایی پرداخته است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی بوده است. 173 دانشجوی پرستاری(68 پسر، 105 دختر) و 77 دانشجوئی مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1386 به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از ابزار خود گزارشی شامل(فرم اطلاعات شخصی)، (پرسشنامه اضطراب نهان اشپیلبرگر) و (مقیاس سنجش قاطعیت گمبریل و ریجی) جمع آوری و با استفاده از روشهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش از نیمی از دانشجویان پرستاری و مامایی(به ترتیب 5/59% و 7/59%) دارای قاطعیت متوسط بودند. همچنین در مجموع 3/43% دانشجویان پرستاری و 4/36% دانشجویان مامایی دارای اضطراب در سطوح متوسط و بالا بودند. ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معکوس و معناداری را بین قاطعیت و اضطراب در دانشجویان پرستاری و مامایی نشان داده است. برخی از متغیرهای فردی و تحصیلی ارتباط معناداری با قاطعیت و اضطراب دانشجویان داشتند. ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معکوس و معناداری را بین قاطعیت و اضطراب در دانشجویان پرستاری و مامایی نشان میدهد. و هر چه میزان قاطعیت بالاتر باشد میزان اضطراب دانشجویان پایینتر است.
مهرابی زاده هنرمند و همکاران(1388)، در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش جرأتورزی بر مهارتهای اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه شهر بهمئی پرداختند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر پایه اول متوسطه مشغول به تحصیل در سال 87-1386 و نمونه آن متشکل از 60 نفر دانشآموزان بوده است، که به روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی و گواه جایگزین شدند. ابراز مورد استفاده شامل مقیاس اضطراب اجتماعی واتسون و فرند و مقیاس درجهبندی مهارتهای اجتماعی اسلر و میلر است. طرح پژوهش، از نوع پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه و دادههای به دست آمده با روش تحلیل واریانس چند متغیری(مانوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان میدهد که بین این دو گروه، حداقل یکی از متغیرهای وابسته مهارتها اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکرد تحصیلی، تفاوت معنیداری وجود دارد. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه در مانوا نیز نشان داد که بین دو گروه از لحاظ هر سه متغیر وابسته تفاوت معنیداری وجود دارد. در این پژوهش آموزش جرأتورزی بر روی اضطراب اجتماعی، مهارتهای اجتماعی و عملکرد تحصیلی گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل تأثیر دارد و بین دو گروه از لحاظ این متغیرها تفاوت معنیداری مشاهده میشود. آموزش جرأتورزی باعث کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش مهارتهای اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان گروه آزمایشی شده است.
نتایج تحقیق نادری و همکاران(1388)، در تحقیق خود به بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر اضطراب و ابراز وجود دانشآموزان دختر سال اول دبیرستانهای شهرستان بهبهان پرداختهاند. نمونه شامل 80 دانشآموز بوده که به صورت تصادفی مرحلهای انتخاب و سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. از هر دو گروه به وسیله پرسشنامه اضطراب کتل و خودابرازی(A.S.A)، پیشآزمون به عمل آمده، سپس گروه آزمایش به مدت 18 هفته، هفتهای یک جلسه 90 دقیقهای در معرض متغیر مستقل(آموزش مهارتهای زندگی)، قرار گرفتهاند. بعد از هر دو گروه آزمایش و کنترل به پرسشنامههای اضطراب کتل و خودابرازی پاسخ دادهاند. این پژوهش از نوع تجربی(پیشآزمون- پسآزمون با گروه کنترل) بوده و تحلیل دادهها با روش تحلیل واریانس چند متغیری(مانوا)، در سطح معناداری نشان داده است که بین دو گروه تفاوت معنا داری وجود داشته. یعنی آموزش مهارتهای زندگی در کاهش اضطراب و افزایش ابراز وجود تأثیر داشته است.
صاحب الزمانی و همکاران(1388)، در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش ابراز وجود بر عزتنفس و قاطعیت دانشآموزان دختر مقطع متوسطه پرداختهاند. این مطالعه نیمه تجربی روی 50 دانشآموز مشتمل بر دو(کلاس) گروه 25 نفری انجام گرفته است. در مرحله اول، اطلاعات مربوط به مشخصات فردی و میزان عزتنفس و قاطعیت واحدهای مورد پژوهش به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد. سپس به هر دو گروه آموزش ابراز وجود، داده شده. مرحله دوم پژوهش یک جلسه پس از آخرین جلسه آموزش ابراز وجود، انجام و ارزیابی مجدد صورت گرفته است. نتایج نشان میدهد بین میانگین امتیازات کسب شده عزتنفس و قاطعیت واحدهای مورد پژوهش قبل و بعد از آموزش اختلاف آماری معنیداری وجود دارد. آزمون تی زوجی نیز نشان دهنده افزایش میزان عزتنفس و قاطعیت هر دو گروه بعد از آموزش نسبت به قبل از آموزش میباشد. آموزش ابراز وجود، منجر به افزایش میزان عزتنفس و قاطعیت در دانشآموزان شده است.
مسعود نیا(1388)، در پژوهشی به تعيين رابطه بين عزت‌نفس و اضطراب اجتماعی در ميان دانشجويان پرداخته است. این تحقيق با شيوه پيمايشی و مقطعی انجام شده است. داده‌های اين مطالعه از 220 نفر از دانشجويان دانشگاه يزد که با روش نمونه‌گيری طبقه‌ای متناسب، از هفت گروه آموزشی، انتخاب شده بودند، و در آبان 1385 گردآوری شده است. اين پاسخگويان، سپس به پرسش‌های مقياس عزت‌نفس روزنبرگ152(RSES) و مقياس فوبی اجتماعی153(SPIN) پاسخ دادند. براساس نتايج به‌دست آمده تفاوت معناداری بين پاسخگويان با سطوح مختلف عزت‌نفس از نظر اضطراب اجتماعی به‌طور کلی و مؤلفه ترس از افراد معتبر مشاهده شده است. تحليل رگرسيون چندگانه سلسله مراتبی نيز نشان داد که مؤلفه‌های عزت‌نفس، 1/16 درصد از واريانس متغير اضطراب اجتماعی را تبيين نموده است. رابطه معکوسی ميان عزت‌نفس و نيز مؤلفه ارزيابی خود از سازه عزت‌نفس و اضطراب اجتماعی به‌ طور کلی و مؤلفه ترس از افراد معتبر از سازه اضطراب اجتماعی وجود داشته است. هر مقدار نمره افراد در مقياس عزتنفس و مؤلفه ارزيابی خود بالاتر بوده، نمرات آنان در مقياس اضطراب اجتماعی کاهش یافته است.
ساجدی و همکاران(1388)، در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر روابط بين فردی، عزتنفس و ابراز وجود دختران نابينای مرکز فاطمه زهرا(س) اصفهان در سال 1386پرداختند. این پژوهش از نوع تجربی بوده و در آن از طرح پيشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کليه دختران نابينای اين مرکز تشکيل میدادند که از بين آنها دختران بين سنين 20 تا 40 سال به دليل توانايی درک بهتر جلسات برای تحقيق مد نظر قرار گرفتند و از ميان آنها 26

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ابراز وجود، اضطراب اجتماعی، کمالگرایی، بهداشت روان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ابراز وجود، آموزش مهارت، گروه کنترل، فرسودگی شغلی