منبع پایان نامه ارشد درباره آموزش الکترونیک، آموزش الکترونیکی، یادگیری الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

ببینند.
2- ترس از تغییر روابط بین معلم و شاگرد
تواناییهای کامپیوتر، میتواند انگیزه فراگیران را ارتقاء داده و مهارتهای پایه را تقویت کند. توجه افراد را جلب، محیط را شبیه سازی، محاسبه و بازخورد فوری دهد. این همان کارهایی است که توقع میرود معلم در کلاس درس انجام دهد. معلمان اغلب مشاهده میکنند که فراگیران نسبت به کار با کامپیوتر اشتیاق بیشتری دارند تا با خود او. کامپیوترها توان ذخیره اطلاعات بسیاری دارند و بطور حتم در مورد هر موضوعی ممکن است از معلم بیشتر بدانند. بعضی از معلمان از تغییر روابط معلم- شاگرد نگران بوده و از این امر ناراضی هستند.
3- نگرانی از مسئولیت خود
اندازه گیری میزان بهره وری را کامپیوترها از طریق تمرکز بر اسناد ثبت شده آسان نمودهاند. نمرات فراگیران را میتوان بررسی و میزان موفقیت معلم را بر پایه این نمرات تعیین کرد. حتی بهترین معلمان در امر کامپیوتر، در مورد چگونگی ارزشیابی مهارتهای حل مسئله فراگیران که با کامپیوتر فرا گرفتهاند، نگران میباشند (احدیان،1384: 28).
از جمله محدودیتها و موانع زیر را نیز میتوان برای استفاده از کامپیوتر در آموزش نام برد:
• خرید رایانه و سخت افزار و نرم افزار مرتبط با آن برای آموزش، هزینه دارد.
• پیشرفت تکنولوژی تراشهها بسیار سریع است و تجهیزات رایانههای موجود خیلی سریع قدیمی و کهنه میشوند.
• در خیلی از نقاط هنوز استفاده از رایانه و اینترنت عمومی نشده است.
• برای استفاده از خدمات آموزش با رایانه، لازم است دانشجویان و آموزگاران نحوه کار با کامپیوتر را فراگیرند.(همان : 29).
ب) اینترنت
واژه اینترنت ازInternet Working گرفته شده است. اینترنت بزرگترین و معمولیترین شبکهای است که از ارتباط و اتصال فراوان هزاران هزار شبکه و رایانه بوجود آمده است. اینترنت از اتصال و ارتباط بین شبکهها و رایانهها با یکدیگر از طریق خطوط مخابراتی مانند تلفن، آنتنهای ماهوارهای، کابلهای نوری و غیره حاصل میشود. اینترنت بزرگترین شبکهای است که بدون مدیریت مرکزی خدمات گوناگون خود را ارائه میدهد و بطور خلاصه، اینترنت مادر همه شبکههاست (ابراهیمی،1380: 137).
اواخر دههی1950 میلادی، اتحاد جماهیر شوروی سابق، با پرتاب فضای پیمای خود به فضا، ثابت کرد که میتواند با استفاده از موشکهای قاره پیمای خود براحتی تاسیسات ایالات متحده آمریکا و از جمله شبکههای ارتباطی را مورد حمله قرار دهد. در پاسخ به این مسئله، در سال1968 آژانس پروژههای تحقیقاتی پیشرفته21 پروژهای تحت نام آرپانت را شروع نمود. این پروژه بتدریج توسعه یافت و کاربردهای دیگری پیدا کرد (عبادی،1383: 131).
آرپانت بطور رسمی در روز5 دسامبر1969 میلادی با اتصال چهار کامپیوتر(IBM) در چهار دانشگاه کار خود را آغاز کرد. اتصال کامپیوتری این چهار دانشگاه، پروژه آرپانت را از هدف صرف نظامی خود دور کرده و به آن ابعاد علمی نیز بخشید.
در سالهای اولیه، هدف دست اندکاران آرپانت، ساخت و توسعهای واحد و فراگیر برای اتصال کامپیوترها به یکدیگر بود. این شبکه در ابتدا تنها میتوانست حداکثر به63 کامپیوتر متصل گردد، اما در اواسط دههی1977 این نکته مشخص گردید که هیچ شبکهی منفرد و واحدی قادر به تأمین نیاز کلیهی افراد نیست. بنابراین تکنولوژی جدیدی در دستور کار قرار گرفت که بتواند انواع گوناگون شبکهها را به یکدیگر متصل کند.(رضائی شریف آبادی،1373: 87) تا سال 1985، تعداد مراکز علمی، صنعتی، دولتی و نظامی آمریکا که از طریق شبکه با هم ارتباط داشتند فقط به170 مرکز رسیده بود. کارآیی ایدهی اتصال کامپیوترها از طریق شبکه، بنیاد علوم ملی آمریکا را نیز واداشت تا در اوایل دههی80 شبکهای را برای اتصال کامپیوتری خود با توان بالای انتقال اطلاعات، ایجاد کند. بنیاد علوم آمریکا، اینکار را جهت استفاده محققان آمریکایی از اطلاعات موجود در برابر کامپیوترهای خود انجام داد. پیش از این، امکان حضور تمام محققان در سایتهای کامپیوتری این مرکز وجود نداشت و علاوه بر آن قرار دادن کامپیوتر در تمام مراکز پژوهشی و دانشگاهها بطور تقریب غیرممکن بود. کارشناسان تکنولوژی اطلاعات، این اقدام را نقطه عطفی در امر گسترش اینترنت میدانند. زیرا از این مقطع، اینترنت وارد مرحله دوم عمر خود یعنی مرحلهی استفاده آکادمیک شد و دیگر یک پروژهی نظامی محض نبود. درسال1970 پست الکترونیک(E-Mail) ابداع شده بود. پس از ایجاد و توسعهی سریع شبکه اینترنت، امکان مبادلات اطلاعاتی بین متحققان و مراکز علمی را فراهم کرد و با سرعت بار اصلی ترافیک شبکه را به خود اختصاص داد. توسعهی مراکز اتصال به اینترنت عاقبت پای بنگاههای اقتصادی و بازرگانی را به این دنیای مجازی باز کرد و به این ترتیب وارد سومین مرحلهی حیات خود یعنی مرحلهی تجاری یا تجارت الکترونیک شد.(عبادی،1383: 132).

2-1-5-آموزش و یادگیری الکترونیکی
روشهای نوین آموزشی مبتنی بر فناوری با عناوین گوناگون مانند روشهای جایگزین، رسانههای نوین و
چندرسانهای، رسانهی دانش و غیره، بهترین راه حل آموزشی خوانده میشوند اما آموزش الکترونیکی22 شاید تعریف جامع و کاملی از تمام عناوین دیگر باشد.
هرچند آموزش الکترونیکی از فناوری شبکه گسترده جهانی بهره میگیرد ولی به آن محدود نمیشود (جمعی از مهندسین صداوسیما،1384). فناوریهای پیشرفتهای که امروز در اختیار متخصصان آموزش قرار دارد با دارا بودن قابلیتهای چون انتقال متن، صوت، تصویر و غیره، شیوههای تازه از آموزش را عرضه کرده است که آنرا آموزش الکترونیکی مینامند (احمدی و ویرجینیاری،1383: 87).
آموزش الکترونیکی به مجموعه وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و روشهای آموزشی گفته میشود که شامل آموزش مبتنی بر رایانه و یا مبتنی بر وب، کلاسهای درس مجازی و غیره است.( علی احمدی و قلی زاده،1383: 158). آموزش الکترونیکی به کمک کامپیوترها از طریق رسانههای الکترونیکی، اینترنت، وب، شبکههای سازمان یافته، دیسک سخت، بستههای چندرسانهای و نوارهای صوتی و تصویری ارائه میشود. محتوای آموزش با استفاده از انتقال صدا، تصویر و متنی ارائه میشود که با بهره گیری از ارتباط دوسویه بین افراد فراگیر و استاد یا بین فراگیران، کیفیت ارائه دوره آموزش به بالاترین سطح خود میرسد.
تعاریف زیر را میتوان برای آموزش الکترونیکی درنظر گرفت:
الف)آموزش الکترونیکی، آموزش مبتنی بر فناوری است.
ب)آموزش الکترونیکی نقطهی عطف و همگرائی آموزش و اینترنت است.
پ)آموزش الکترونیکی استفاده و بهره گیری از فناوری شبکه برای طراحی، ارائه، انتخاب، مدیریت و توسعهی آموزش است.
ت) آموزش الکترونیکی به مفهوم آموزش راه اندازی شده با اینترنت است که میتواند مواردی نظیر ارائه مطالب درس در قابهای چندگانه، مدیریت آموزشی و شبکههای مرکب از فراگیران، کارشناسان و تهیه کنندگان مطالب را دربرمیگیرد.(همان : 159).
2-1-5-1-مزایای آموزش الکترونیکی
هدف آموزش الکترونیکی، بکارگیری برنامهای به روز، ارتقاء دانش و مهارتهای نیروی انسانی است. از مزایای دیگر آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
الف) آموزش همیشگی برای همه کس و در همه جا
در این نوع آموزش، دسترسی فراگیران به مطالب و محتوای دوره، وابسته به زمان و مکان نیست. اینترنت میتواند راه حلی منطقی برای سازمانها باشد و دستیابی به اهداف آموزشی آنها را محقق سازد. از طریق شبکههای رایانهای، دسترسی به آموزش الکترونیک، دائمی بوده و محدودیتی از لحاظ استفاده از آن برای دانشجویان و بقیه افراد جامعه وجود ندارد. تنها نیاز اصلی برای استفاده از آموزش مبتنی بر رایانه و آموزشهای(On line) داشتن یک رایانه است.
ب) صرفه جوئی در هزینهها
در آموزش الکترونیکی از هزینههای رفت وآمد و هزینههای مربوط به اساتید و مشاوران کاسته و از اتلاف وقت جلوگیری میشود. در این آموزش، دورههای آموزشی میتوانند به جلسات کوتاه تری تقسیم شده و در عوض در روزها و هفتههای بیشتری ارائه گردند.

پ) همکاری و تعامل
راه حل آموزش الکترونیکی، همچون آموزش سنتی، موجب تعامل بین دانشجو و استاد برای درک بهتر مفاهیم میشود. با این تفاوت که دربحث بین دو دانش آموز، دیگر اعضای کلاس میتوانند بدون توجه به بحث به ادامه آموزش بپردازند و ناگزیر از شرکت در بحث نمیشوند. متون ارتباطات و تدریس در محیطOn line، تعاملها را ممکن میسازد. تعامل در آموزش الکترونیکی در محیطها مانند اطاقهای گفتگو، پست الکترونیک، تابلوهای اعلانات و غیره امکانپذیر است.
ت) یادگیری بدون واهمه
دانشجویان که در یک دورهOn line ثبت نام میکنند، وارد محیط عاری از ریسکای میشوند که میتوانند در آن مواد جدیدی را آزمایش کنند و مرتکب اشتباه شوند بدون اینکه خود را در معرض قضاوت دیگران قرار دهند. این قابلیت بویژه زمانی ارزش دارد که دانش آموزان یادگیری مهارتهای نظیر تصمیم گیری و رهبری را تجربه میکنند. محیط عاری از ترس، قدرت اعتماد به نفس و خلاقیت فراگیران را بالا خواهد برد.
ث) قابلیت انتخاب سطوح مختلف
در آموزش الکترونیکی، دانشجویان با توجه به راهنماییهای انجام شده میتوانند سطوح و دورههای آموزشی مورد نیازشان را در کوتاهترین زمان ممکن انتخاب کنند. در هر مرحله از آزمایش الکترونیکی که دانشجو احساس کند سطح مورد نیازش را بدرستی انتخاب کرده است، میتواند با گذراندن مراحل لازم وارد دیگر سطوح دورههای آموزش شود.
ج) سنجش سطح در هر مقطع
در آموزش الکترونیکی، برای دانشجو قبل از ورود به دورهی آموزش، یک مرحله آزمون در دوره انتخابی گذاشته میشود که دانشجو با توجه به اطلاعات قبلی خود و نتایج این آزمون، برای ادامه آموزش تصمیم گیرد. بعلاوه در هر زمان از دوره آموزشی، دانشجو میتواند در آزمون پایان دوره شرکت کرده و نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنند.
چ) آموزش به روز
برای موسسات و شرکتهای تولیدی و آموزشی، مسئله مهم تربیت نیروها با توجه به پیشرفت فناوری است تا آنها را برای ورود به بازارهای رقابت و کسب سود بیشتر آماده کنند. در آموزش الکترونیکی، مدیران آموزش میتوانند صفحات و محتواهای آموزش خود را با توجه به نیازهای جاعه و بازار کار، لحظه به لحظه تغییر دهند درحالیکه در آموزش سنتی مراحل بازبینی و تغییر محتوی، ماهها بطول میانجامد.
ح) شبیه سازی محیطهای آموزشی
آموزش الکترونیکی قادر است تمامی محیطهای مختلف آموزشی را با توجه به نرم افزارهای گوناگون تعریف کند و دراختیار کاربران قرار دهد. در این نوع آموزش، کاربران میتوانند وارد جاهایی شوند که از نظر واقعی، ورود به آنها سخت یا غیرممکن است، یا از وسائل کمک آموزشی با توجه به نیاز خود بهره گیرند.(مهندسین صدا وسیما،1384: 19-20).
2-1-5-2-محدودیتهای آموزش الکترونیکی
موارد زیر را میتوان از جمله موارد محدودیتهای آموزش الکترونیکی نام برد:
1- هزینهی اولیه راه اندازی و استفاده از تجهیزات رایانهای بطور نسبی بالا است.
2- ممکن است دانشجویان، دانش رایانهای کافی نداشته باشند که در اینصورت باید دورههایی را برای فراگیری دانش رایانه بگذرانند.
3- هزینه بکارگیری خطوط تلفن در آموزش بالا بوده و ممکن است پهنای باند کافی استفاده از روشهای مختلف آموزش وجود نداشته باشد.
4- مواردی لازم است که مدرسان با برخی از قوانین کپی برداری، نحوهی ارائه مطالب و موضوعات آموزشی آشنا شوند.
5- استفاده کنندگان از این آموزش، امکان استفاده از موارد تجربی را نخواهد داشت (همان : 21).
2-1-6-یادگیری الکترونیکی
یادگیری الکترونیکی، محصول بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در قلمرو آموزش است. در این نوع جدید آموزش، احتیاجی به حضور فراگیران در کلاسهای برنامه ریزی شده نیست. درواقع بخاطر انفجار اطلاعات، به رویکرد تازهای نیاز است. هدف آن است که به فراگیران، راهبردهای ضروری برای مدیریت اطلاعات پرحجم داده شود. در حرکت به طرف این هدف، مربیان دریافتند که تنها راه حل بلندمدت، ایجاد محیطی آموزشی است که در آن دانشجویان نه تنها به یادگیری بلکه به فراگیری نحوه یادگیری نیز بپردازند. به همین دلیل، هدف آموزش،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره آموزش از راه دور، شبیه سازی، نظام آموزشی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره یادگیری الکترونیک، یادگیری الکترونیکی، فناوری اطلاعات