منبع پایان نامه ارشد درباره آمادگی الکترونیکی، ارزیابی آمادگی، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

تعيين ميزان نفوذ اينترنت در افريقا انجام داده است. اين پروژه كهCIDCM نام دارد، از مدل هاي پيشين به ويژه CSPP بهره گرفته است.
هدف
بررسي نفوذ اينترنت در افريقا با کمک مطالعات موردي و تحليلي است و بر اين نكته ‌تاكيد دارد كه‌ کشورهاي ثروتمند سريعتر از کشور هاي فقير خود را با اينترنت تطبيق داده‌اند، و نفوذ اينترنت در جوامع باز سريعتر ازجوامع بسته صورت پذيرفته است. از سوي ديگر کشورهايي که تقريباً ويژگي هاي اقتصادي- اجتماعي مشابه دارند، در زمينه نفوذ اينترنت از تجارب متفاوتي برخوردارند. تفاوت در سياستگذاري‌ها سبب تفاوت تجارب کشورها شده است. مدل مذكور، بازيگران اصلي و موسسات عمده كه در حوزه ICT نقش دارند و نحوه اتخاذ تصميم آنها را شناسايي نموده و رشد فزاينده نفوذ اينترنت را به‌ کمک وضعيت اقتصادي- اجتماعي هر کشور مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد.
معيارهاي سنجش
اين چارچوب بيانگر بهره گيري از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در دو سوي عرضه و تقاضاست که در اين دو سو نقش آفرينان متعدي وجود دارند. براي مثال ممکن است شرکت هاي مخابراتي سازندگان کامپيوتر و سرويس دهندگان اينترنت، نقش آفرينان سمت عرضه و موسسات دانشگاهي، مراکز دولتي، شرکت هاي تجاري و سازمان هاي غير دولتي، نقش آفرينان سمت تقاضا باشند. هر يک از اين نقش آفرينان، اهداف متفاوتي دارند و تاثير متفاوتي بر مذاکرات خواهند گذاشت. توجه به اين تفاوت ها در ارزيابي کشورها ضروري است.
اين چارچوب به دلايل مختلف پوياست، اول اينکه به نقش آفرينان امکان ميدهد تا توسعه صورت گرفته در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات را مشاهده و درک نمايند. تغييرات فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز در نوع خود پويا است. دوم، اين چارچوب نقاط آستانه را که براي الگوبرداري حائز اهميت هستند و به محققان امکان مي دهند تا بر گام هاي مهمي كه در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات تاثير بيشتري دارند، تاکيد كنند. سوم، تفاوت زمان بندي توسعه در کشورهاي مختلف را در هر فاز تشريح مي نمايد.
تعريف مذاکره در اين مدل “فرآيندي است که در آن دو (چند) طرف مذاكره، گروه ها يا جوامعي هستند كه براي رسيدن به توافق آيين نامه‌هايي را براي آينده تعامل تنظيم مي كنند” (CIDCM, 1998).
چارچوب مذاکرات:
نقش آفرينان اصلي چه کساني هستند؟ چگونه علائق و سلائق خود را تعريف مي کنند؟
چه نيروهايي وضعيت و جايگاه مذاکرات را مشخص مي كنند؟
خطرات و فوايد مذاکرات چيست؟
چه نوع مذاکراتي و بين چه نقش آفريناني موفقيت آميزهستند و چرا؟
نکات مهم براي شرکت هاي اينترنتي مانند (هزينه ارتباط، خطوط اجاره اي و غيره)
در هر مذاکره موارد زير مورد توجه قرار مي گيرند:
1- پيشينه
زمينه ساختاري با شاخص هاي
نيروهاي اقتصادي
سطوح آموزشي
توسعه زير ساخت کشور
ساختار سياسي و فرهنگي با شاخص هاي
دولت، تمدن، ارتش دموکراسي
سبک سياستگذاري
شتاب به سمت مدرنيزه
موارد معمول مثل فرهنگ، مذهب و غيره
2- نقش آفرينان (بازيگران اصلي)
وزارتخانه هاي اطلاعاتي، مخابراتي و رياست جمهوري
شرکت هاي دولتي
شرکت هاي مخابرات و تلفن
کارآفرينان: کارآفرينان سرويس دهندگان اينترنت و شرکت هاي خارجي
دانشگاه ها
موسسات ملي بين المللي
مراکز تحقيق و توسعه
سوالاتي که درباره بازيگران اصلي فناوري اطلاعات و ارتباطات مطرح است عبارتند از:
چقدر مستقل اند؟
روابطشان با يکديگر چگونه است؟ چه پيشينه اي دارند؟ آيا در آينده با يکديگر تضاد خواهند داشت؟
چقدر نفوذ و قدرت دارند؟ چه توانائيهايي دارند؟ مشارکتشان با يکديگر چگونه است؟
3- ذينفعان
چارچوب CIDCM در جدول 2-1 آورده شده است:
چارچوب CIDCM
احکام
فازپيش تجاري
فازتجاري
فاز رقابت
فاز تثبيت
آغاز Start-up

آيين نامه ها Regulations

خطوط اجاره اي Leased-lines

دسترسي به اينترنت Internet Access

قوانين مالياتي Taxation

مشارکت خارجي Foreign participation

وضعيت رقابتي Competition state

ابعاد مهم اين چارچوب عبارتند از: خطوط اجاره اي، تنظيم و کنترل قيمت، دسترسي به خطوط اينترنت، ماليات بندي و آيين نامه ها. تمام موارد فوق با توجه به نيروهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و بوروکراتيک کشور بايد مورد بررسي قرار گيرند.

تعريف « آمادگي الکترونيکي» در اين راهنما
اين پروژه نفوذ اينترنت را بعنوان يک رويداد پويا قلمداد نموده که بايد طي چهار فاز مورد بررسي قرار گيرد. اين فازها عبارتند از: پيش تجاري، تجاري، رقابتي و تثبيت‌. به عبارتي اين فرآيند از فاز پيش تجاري که در آن اولين تجارت در زمينه اينترنت شکل مي‌گيرد به سمت فاز تجاري که در آن خدمات اينترنت جهت فروش عرضه مي شوند، مورد بررسي قرار گرفته است. هرچه فن آوري عموميت بيشتري داشته يابد، فاز رقابت در بين سرويس دهندگان اينترنت بيشتر خواهد شد. سرانجام کشورها به سمت فاز تثبيت حركت خواهند نمود که در آن کاربري اينترنت وسيع است و گزينه‌هاي متعددي براي کاربران و سرويس دهندگان وجود دارد. البته همه کشور ها با سرعت مشابه اين فازها را طي نمي‌کنند، فرآيند مذاکره بين موسسات دولتي، تصميم گيران، نقش آفرينان غير دولتي و کارآفرينان، نحوه حرکت کشورها در اين فازها را تعيين مي کنند.

نحوة اجرا
CIDCM بر خلاف مدل هايي نظير CSPP که اساساٌ به افزايش پهناي باند، تعداد کاربران و غيره مي پردازند و اغلب توصيفي هستند، به تحليل نقش هر يک از بازيگران در زمينه نفوذ اينترنت به ويژه پيشگامان فن آوري و اهميت تصميم گيري موسسات در زمينه تغييرات فن آوري توجه دارد. به عبارتي چارچوب CIDCM شيوه ي ‌تحليلي نفوذ اينترنت را از ديدگاه تئوري سازماني و افراد و موسسات در پيش مي‌گيرد.
نحوة ارائة نتايج
به طور خلاصه مي توان گفت اين مدل بر پيشينه، بازيگران اصلي در توسعه اينترنت، سياست گذاري فناوري اطلاعات و ارتباطات و مذاکرات بين بازيگران اصلي در توسعه اينترنت کشور تاکيد دارد.
2-2-1-9- 61WB
بانك‌ جهاني ‌با توجه‌ به‌ توسعه‌ فناوري اطلاعات و ارتباطات در سالهاي‌ اخير و توسعه‌ استفاده‌ از فناوري‌ هاي‌ نوين‌ ارتباطي‌، مشخصاً در اين‌ زمينه‌ نيز اقدامات‌ خاصي‌ به‌ شرح‌ زير انجام داده است‌:
شناخت‌ اثرات‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ تجارت‌ الكترونيکي‌
بررسي‌ اثرات‌ تجارت‌ الكترونيکي‌ بر شركت‌هاي‌ كوچك‌ و متوسط از طريق‌ برگزاري ‌سمينارهاي‌ متعدد در خصوص‌ كاربردهاي‌ عملي‌ تجارت‌ الكترونيکي ‌در اقتصاد نوين‌
تشويق‌ شركاي‌ خصوصي‌ به‌ ايجاد و گشايش‌ مراكز خدمات‌ اطلاعات‌
حمايت‌ از مالكيت‌ معنوي‌ از طريق‌ برگزاري‌ سمينارهاي‌ مختلف‌
در زمينه ماليات بندي‌ بانك‌ جهاني‌ با انجام‌ مشاوره‌ سياسي‌ براي‌ تنظيم‌ قوانين ‌مالياتي‌ مناسب‌ در موارد مربوط به‌ تجارت‌ الكترونيکي، ‌كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ را ياري ‌مي‌دهد
تأمين‌ هزينه‌هاي‌ آموزش‌ همگاني‌ در زمينه‌ استفاده‌ از اينترنت‌
هدف
بانك‌ جهاني‌ با اعتقاد به‌ اين‌ اصل‌ كه‌ فناوري اطلاعات و ارتباطات نقش‌ مهمي‌ در توسعه‌ و رشد كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ ايفا مي‌كند، كمك‌ به‌ سرمايه‌گذاران‌ بخش‌خصوصي‌ و دولتي‌، سازمان‌ها و نهادهايي‌ كه‌ در اين‌ بخش‌ فعال هستند، را اصلي‌ترين‌ وظيفه‌ خود مي‌داند.
معيارهاي سنجش
فعاليتهاي بانک جهاني در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات در دو بخش مجزا صورت مي گيرد که در ادامه به تفکيک به شرح هر يک مي پردازيم.
بخش جهاني فناوري اطلاعات و ارتباطات62: در اين بخش از بانک جهاني، مشاورة بخش دولتي و بانك بين المللي توسعه و نوسازي63 و نيز فعاليتهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي مانند شركت بين المللي تامين منابع مالي64 بطور همزمان بمنظور ارائه مشاوره هاي تخصصي و ترغيب در سرمايه گذاري دولتها، شرکتهاي خصوصي و ساير سازمانها مد نظر قرار گرفته است.
بخش توسعة داده هاي بانک جهاني65: در اين بخش، هدف فراهم آوردن آمارهاي ملي و بين المللي با کيفيت بالا براي مشتريان در داخل و خارج از بانک و بهبود وضعيت اطلاع رساني به کشورهاي عضو به منظور استفاده و افزايش ظرفيتها مي باشد(World Bank, 2005).
براي رسيدن به دنيايي عاري از فقر، پيشرفتهاي اساسي در زمينة کيفيت و کميت داده هاي آماري در کلية جنبه هاي توسعه، لازم و ضروري بنظر مي رسد. به همين دليل، اطلاعات معتبر و صحيح براي تعيين خطوط اصلي، عملکردهاي مؤثر، تعيين اهداف و راهبردها و ارزيابي مراحل توسعه مورد نياز مي باشد. اين اطلاعات ابزاري حياتي براي مشارکت مستقيم و غير مستقيم دولتمردان و مردم در مراحل توسعه است. بنابراين، بانک جهاني دامنة وسيعي از اطلاعات اجتماعي و اقتصادي را به منظور درک چالشهاي موجود در هر کشور، جمع آوري کرده است و در اختيار ساير کشورها قرار مي دهد.
انقلاب ديجيتالي و اطلاعاتي، روشهاي يادگيري، ارتباطات، روشهاي تجاري و درمان بيماريها را تغيير داده است. فناوري اطلاعات و ارتباطات فرصتهاي زيادي را بمنظور پيشرفت در تمام جنبه هاي زندگي در کلية کشورها ارائه مي نمايد. اين فرصتها در غالب رشد اقتصادي، بهبود وضعيت بهداشت و درمان، يادگيري از راه دور و پيشرفتهاي فرهنگي و اجتماعي مي باشد.
در واحد آمار و اطلاعات بانک جهاني، اطلاعات کليدي در زمينة فناوري اطلاعات و ارتباطات در چهار گروه اصلي آورده شده که عبارتند از:
دسترسي و زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات
کامپيوتر و اينترنت
هزينه هاي مربوط به فناوري اطلاعات و ارتباطات
محيط دولتي و تجاري فناوري اطلاعات و ارتباطات
لازم بذکر است، هر يک از اين گروه ها داراي شاخص هاي ويژه اي مي باشند که در گزارش “شاخص هاي توسعه بانک جهاني”66 به تفکيک آمده اند.
شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات تنها يکي از زيرمجموعه هاي شاخص هاي توسعه
بانک جهاني مي باشد.
مدل ارائه شده توسط بانک جهاني در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات داراي هشت مؤلفه است كه به شرح زير مي باشند:
خطوط اصلي تلفن ثابت
ضريب نفوذ تلفن همراه
تعداد کامپيوترها
ضريب نفوذ تلويزيون
تعداد ميزبان هاي اينترنت
ارتباطات اينترنتي
دولت الکترونيکي
هزينه هاي ملي مربوط به فناوري اطلاعات و ارتباطات
نحوة اجرا
اين مدل در گروهي از کشورها و نهادها نظير کشورهاي اروپاي غربي، کشورهاي عضو گروه هشت، هيأت اقتصادي افريقا67و برخي کشورهاي آفريقايي مورد استفاده قرار گرفته است.
نحوة ارائة نتايج
در اين مدل براي بدست آوردن مقادير يکسان عددي اطلاعات، مقادير در بازة 0 تا 10 آورده شده اند.
2-2-2- آمادگي الكترونيكي در سطح سازمانها
در سال هاي نخست دهه 80، با توجه به اهميت ارزيابي آمادگي الكترونيك، اقداماتي با هدف كمك به ايجاد و ترويج آمادگي الكترونيك صورت گرفته است كه عمدتا كارهاي تحقيقاتي و مطالعاتي هستند. اين اقدامات بيشتر در سطح ملي بوده و بيان گر اهميت اين موضوع براي كشورها مي باشد. اين اقدام ها مي تواند پايه اي براي روي آوري كشورها به عصر ديجيتال محسوب شده و اطلاعات خوبي از وضعيت كشورها در اختيار دولت مردان قرار دهد. اما مسئله ديگري كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است آمادگي الكترونيك در سطح سازمان مي باشد. سؤال اساسي كه در سطح سازماني مطرح مي باشد اين است كه آيا سازمان هاي دولتي و غير دولتي اين آمادگي را دارند كه از فرصتهاي ايجاد شده توسط اين پديده نوين جهاني به طور مؤثري در فرآيندهاي سازماني استفاده نمايند؟
دستیابی به سطح بالای آمادگی الکترونیکی یکی از اولویت ها مهم کشور های در حال توسعه است. محققی بنام دادا بیان می کند که مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی بیشتر بر محیط تمرکز دارند و از سازمانها صرف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پاسخگويان، ميزان، داراي Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اساطیر ایران، ایران باستان، حیات اجتماعی