منبع پایان نامه ارشد درباره آبگرمکن خورشیدی، حفاظت از آب، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

لاویلت………………………………………………………………………………………………………………………………….54
تصویر 2-39 گالری علوم و فناوری‌های بومی ایرانی اسلامی………………………………………………………………………………………..55
تصویر 2-40 گالری علم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
تصویر 2-41 ورودی موزه علوم و فناوری‌ایران………………………………………………………………………………………………………………..56
تصویر 3-1 محیط زیست………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
تصویر 3-2 اقتصاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
تصویر 3-3 جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
تصویر 3-4 فرهنگ‌سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
تصویر 3-5ونیل- پوشش بام…………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
تصویر 3-6 حفاظت از آب………………………………………………………………………………………………………………………………………………68
تصویر 3-7 بازیافت مصالح……………………………………………………………………………………………………………………………………………..75
تصویر 3-8 تأمین آسایش انسانی…………………………………………………………………………………………………………………………………..79
تصویر 3-9 جزئیات بام سبز……………………………………………………………………………………………………………………………………………81
تصویر 3-10 جزئیات دیوار سبز………………………………………………………………………………………………………………………………………82
تصویر 3-11 دیوار ترومب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
تصویر 3-12 آبگرمکن خورشیدی…………………………………………………………………………………………………………………………………..84
تصویر 3-13 کلکتور خورشیدی تخت……………………………………………………………………………………………………………………………85
تصویر 3-14 کلکتور خورشیدی تخت…………………………………………………………………………………………………………………………….87
تصویر 3-15 رواق ورودی موزه کالیفرنیا………………………………………………………………………………………………………………………..87
تصویر 3-16 ورودی موزه کالیفرنیا…………………………………………………………………………………………………………………………………87
تصویر 3-17 لایه‌های پوششی سقف موزه کالیفرنیا………………………………………………………………………………………………………88
تصویر 3-18 برش عرضی موزه کالیفرنیا………………………………………………………………………………………………………………………..88
تصویر 3-19 نحوه استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر در موزه کالیفرنیا………………………………………………………………………..89
تصویر 3-20 فضای داخلی موزه کالیفرنیا گونه‌های گیاهی………………………………………………………………………………………….90
تصویر 3-21 فضای داخلی موزه کالیفرنیاتصویر ……………………………………………………………………………………………………………90
تصویر3-22 استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر در پاویون ایران در اکسپو 2015………………………………………………………..90
تصویر 3-21 کانسپت پاویون ایران در اکسپو 2015……………………………………………………………………………………………………..90
تصویر 3-22 کانسپت پاویون ایران در اکسپو 2015…………………………………………………………………………………………………….91
تصویر 3-23 پاویون ایران در اکسپو 2015…………………………………………………………………………………………………………………..92
تصویر4-1 دید 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………103
تصویر4-2 ابعاد زمین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………103
تصویر4-3 دید …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….103
تصویر 4-4 آزمایشگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108
تصویر 4-5 آمفی‌تئاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..109
تصویر 4-6 نمونه‌اي از آزمايشگاه‌هاي پژوهشي…………………………………………………………………………………………………………..109
تصویر 4-7 نمونه‌اي از آزمايشگاه‌ براي تدريس و كار عملي……………………………………………………………………………………….110
تصویر 4-8 حداقل پهناي گذرگاه ميان قسمت‌هاي كار مخصوص هر نفر…………………………………………………………………111
تصویر 4-9 ابعاد اتاق، موارد تأسيساتي و قفسه‌ها در ديوار كريدور…………………………………………………………………………….112
تصویر 4-10 مقطعي از آزمايشگاه و تأسيسات موجود در آن………………………………………………………………………………………113
تصویر 4-11 سرویس بالاسری (اورهد)…………………………………………………………………………………………………………………………113
تصویر 4-12 سكوي خاص شيمي………………………………………………………………………………………………………………………………..115
تصویر 4-13 سكوي خاص فیزیک……………………………………………………………………………………………………………………………….115
تصویر 4-14 مساحت يك محل كار فردي در كارگاه زبان………………………………………………………………………………………….118
تصویر 4-15 حداقل فضاي آزاد در قسمت مطالعه………………………………………………………………………………………………………119
تصویر 4-16 حداقل فضاي ميان ميزها………………………………………………………………………………………………………………………..120
تصویر 4-17 حداقل فواصل قفسه‌ها در فضاي امانات كتابخانه…………………………………………………………………………………..120
تصویر 4-18 ارتفاع قفسه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….121
تصویر 4-19 ارتفاع قفسه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..121
تصویر 4-20 كارتكس دستي………………………………………………………………………………………………………………………………………..123
تصویر 4-21 نسبت‌هاي قسمت تماشاگران………………………………………………………………………………………………………………….124
تصویر 4-22 عرض قسمت تماشاگران…………………………………………………………………………………………………………………………125
تصویر 4-23 ابعاد و اندازه صندلي‌هاي تاشو ………………………………………………………………………………………………………………125
تصویر 4-24 ارتفاع صندلي‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………..126
تصویر 4-25 ابعاد و اندازه مبلمان مورد استفاده در سلف سرويس…………………………………………………………………………….129
تصویر 4-26 ابعاد و اندازه محل سرو غذا…………………………………………………………………………………………………………………….130
تصویر 4-27 ابعاد ميزهاي موجود براي رستوران‌ها……………………………………………………………………………………………………130
تصویر 4-28 چيدمان ميزهاي موازي………………………………………………………………………………………………………………………….131
تصویر 4-29 حداقل فضاي موردنياز ميا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مهارت خواندن، سلامت روان، تعارض نقش Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد عزت نفس