منبع پایان نامه ارشد با موضوع of، and، from:، Retrieved

دانلود پایان نامه ارشد

Clayton, Trevor (2003). Answering a Nation’s Call: A Brief History as the National Library Celebrates 50 Years. Feliciter; Vol. 49 Issue 3, 126-129.
Collection statistics (n.d.). National Library of Australia. Retrieved September 26, 2011from: http://www.nla.gov.au/collect/collstats.html
Constitution Acts, 1867 to 1982 (2010). Department of Justice Canada. Retrieved July 24, 2011 from: http://laws.justice.gc.ca/eng/Const/Const_index.html
Danton, J. Periam (1973). The Dimension of Comparative Librarianship.Chicago: American Library Association.
Doucet, Michelle (2007). Library and Archives Canada: A Case Study of a National Library, Archives, and Museum Merger. RBM: A Journal of Rare Books, Manuscripts, and Cultural Heritage. Retrieved August 20, 2010 from: http://rbm.acrl.org/content/8/1/61.full.pdf
Esdaile, Andrudell (1963). Ottawa: The National Library of Canada. National libraries of the world: their history, administration and public services. London: The library association. 310-318.
European discovery and the colonisation of Australia (2008). Australian Government: Culture Portal. Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Commonwealth of Australia. Retrieved August 28, 2011 from: http://www.cultureandrecreation.gov.au/articles/australianhistory/
Ferguson, Stephney (1995). Strategic planning for national libraries in developing countries: an optimist’s view. ‎National libraries 3: a selection of articles on national libraries, 1986 -1994. Edited by: Maurice B. Line and Joyce Line. London: ‎ASLIB. 51-55.
Foulds, M S (1991).National Libraries of Australia and New Zealand: a critical comparison. New Zealand Libraries; 46 (10). 20-24.
Ghorra-Gobin, Cynthia (1998). The comparative social science approach: Outline for a debate on methods and objectives based on three MOST projects carried out by international networks of researchers. (This text draws on the views expressed by the leaders of the three MOST projects and UNESCO staff during a meeting held in December 1998). Retrieved July 25, 2010 from: http://www.unesco.org/most/ghorraen.htm
Gosling, Andrew (2001). Korean collections and services at the National Library of Australia :a national asset. National library of Australia News. Retrieve September 20, 2010 from: http://www.nla.gov.au/openpublish/index.php/nlasp/article/viewArticle/1304/1591
Gould, Elizabeth; Gomez, Ricardo (2010). New challenges for libraries in the information age: a comparative study of ICT in public libraries in 25 countries. Information Development. 26(2). 166–176.
Goulding, Anne (2006). Public Libraries in England: a valuable public service or a service in distress? Journal of Librarianship and Information Science; 38 (1). 3-5
Grenier, John (2008). The far reaches of empire: war in Nova Scotia, 1710-1760. University of Oklahoma Press. 21-30, 123-125. Retrieved July 24, 2011 from: http://books.google.ca/books
Haddad, Peter (2003). National Library of Australia. Encyclopedia Of Library and Information Science (Second Edition). Edited by Miriam A. Parake. Dekker. V. 3, 1961-1964.
Hodges, Doug; Lunau, Carrol D (1999). The National Library of Canada’s digital library initiatives. Library Hi Tech Journal. 17 (2),152-164 .
Iran (2010). The World Fact Book (Online). Central Intelligence Agency. Retrieved April 1, 2011 from: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html
Jackson, Miles (1980). The usefulness of comparative librarianship in relation to non- Industrialized Countries. IFLA General Conference. Retrieved July 25, 2010 from: http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/2f/a9/d9.pdf
Lacasse, Danielle; Lechasseur, Antonio (1997). The National Archives of Canada: 1872-1997. Ottawa: Association The Canadian History. Retrieved July 30, 2011 from: http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/008004/f2/H-58_en.pdf
Lamb, William Kaye (1970). Canada National Library. Dekker Encyclopedia of Library and Information Science. Edited by Allen Kent & Harold Lancour. 165-169.
Legal Deposit and the Internet (n.d.). Retrieved March 13, 2011 from: http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/012/f2/012-412.05-e.pdf
Libraries in the online environment (2003). Senate Environment, Communications, Information Technology and the Arts References Committee (printed by the Senate Printing Unit, Parliament House, Canberra.). Retrieved September 5, 2012 from: http://www.aph.gov.au/senate/committee/ecita_ctte/completed_inquiries/2002-04/online_libraries/report/report.pdf
Library and Archives Canada Departmental Performance Report (2007). Treasury Board of Canada Secretariat, Retrieved November 19, 2010 from: http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2006-2007/inst/bal/bal-eng.pdf
Library and Archives Canada Departmental Performance Report (2008). Treasury Board of Canada Secretariat. Retrieved November 21, 2010 from: http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2007-2008/inst/bal/bal-eng.pdf
Library and Archives Canada Departmental Performance Report (2010). Treasury Board of Canada Secretariat. Retrieved November 19, 2010 from: http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2009-2010/inst/bal/bal-eng.pdf
Library and Archives of Canada Act (2004). Retrieved July 20, 2010 from: http://www.collectionscanada.gc.ca/
Line, Maurice (1995). National Libraries in a time of change. ‎National libraries 3: a selection of articles on national libraries, 1986 -1994. Edited by: Maurice B. Line and Joyce Line. London: ‎ASLIB. 18-25.
Lor, Peter J (1997). Guidelines for legislation for national library service: for the General Information Programme and UNISIST. Paris: UNESCO (CII-97/WS/7). Retrieved May 10, 2011 from: http://www.unesco.org/webworld/nominations/guidelines1_h.htm
Lor, Peter J (2003). National libraries. International encyclopedia of information and library science. Edited by John Feather & Paul Sturges. (2nd ed.). London: Rutledge. 445-447.
Lor, Peter j. (2009). What is International Librarianship? International and Comparative Librarianship. Retrieved June 5, 2011 from: http://peterlor.com/
Lore, Peter J (2010). Methodological Decisions in Comparative Studies (Presentation). Retrieved May 5, 2011 from: http://peterlor.com/
Macey, Richard (2005). Map from above shows Australia is a very flat place. The Sydney Morning Herald. Retrieved September 25, 2011 from: http://www.smh.com.au/news/National/Map-from-above-shows-Australia-is-a-very-flat-place/2005/01/21/1106110947946.html
McCarthy, P. James; Ortiz, Javier Tarango (2010). Globalisation in academic libraries: A reflective comparison of academic libraries at Cork, Ireland, and Chihuahua, Mexico. Library Management; 31 (7). 505-520.
McKeen, Liz; Parent, Ingrid (2000). The National Library of Canada: organizing information for the new millennium. Cataloging & Classification Quarterly. 30 (1), 21-34.
National Archives of Canada Act (1987). Canada: Department of Justice. Retrieved July 30, from: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-2.5/20021231/P1TT3xt3.html
National Library Act (1960). Australia: Office of Legislative Drafting. Retrieved 10 August, 2010 from: http://www.comlaw.gov.au/Details/C2011C00245
National Library of Canada Estimates (1998). Canada: Minister of Public Works and Government Services Canada. Website of the Depository Services Program. Retrieved November 22, 2010 from: http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/BT31-4-52-1999E.pdf
National Library of Canada and National Archives of Canada DPR (2003-2004). Government of Canada Web Archive – websites archived by Library and Archives Canada. Retrieved November 21, 2010 from: http://www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/20060120075538/http://www.tbs-sct.gc.ca/rma/dpr/03-04/nlnac-bnanc/nlnac-bnancd34-pr_e.asp?printable=true
National Library of Canada Performance Report (2001).Canada: Minister of Public Works and Government Services Canada. Website of the Depository Services Program. Retrieved November 22, 2010 from: http://dsp-psd.communication.gc.ca/Collection/BT31-4-52-2001E.pdf
National Library of Canada Performance Report (2002). Canada: Minister of Public Works and Government Services Canada. Government of Canada Web Archive – websites archived by Library and Archives Canada. Retrieved November 22, 2010 from: http://www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/20060120050741/http://www.tbs-sct.gc.ca/rma/dpr/01-02/nlc/nlc0102dpr_e.pdf
National Library of Canada Performance Report (2003). Government of Canada Web Archive – websites archived by Library and Archives Canada. Retrieved November 22, 2010 from: http://www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/20060120094213/http://www.tbs-sct.gc.ca/rma/dpr/02-03/nlc-bnc/nlc-bnc03d-pr_e.asp?printable=true
National Library of Canada, 1997-98 Estimates (1998). Canada: Minister of Supply and Services Canada. Website of the Depository Services Program. Retrieved November 2, 2010 from: http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/BT31-2-1998-III-6E.pdf
Organizational Structure. Libraray and Archives of Canada Website, about us. Retrieved November 2, 2010 from: http://www.collectionscanada.gc.ca/about-us/012-310-e.html
Online Publications (n.d.). Library and Archives of Canada. Retrieved September 15, 2011 from: http://www.collectionscanada.gc.ca/publications/index-e.html
Our History. National Archives of Australia Website, Retrieved September 4, 2011 from: http://ourhistory.naa.gov.au/
Our Publications (n.d.). National Library of Australia. Retrived September 25, 2011 from: http://www.nla.gov.au/pub/
PANDORA: Australia’s Web Archives. National Library of Australia. Retrieved 27 September, 2011 from: http://pandora.nla.gov.au/about.html
Price, Charles (1999). Australian Population: Ethnic Origins, People and Place, 7 (4): 12–16. Retrieved September 3, 2011 from: http://elecpress.monash.edu.au/pnp/free/pnpv7n4/v7n4_3price.pdf
Program Evaluation in the Federal (1993). Report of the Auditor General of Canada. Retrieved July 17, 2011 from:

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع کتابخانه ملی، کتابخانه ملی ایران، ساختار سازمانی، آرشیو ملی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع کتابخانه ملی، ساختار سازمانی، قانون اساسی، خطوط تلفن