منبع پایان نامه ارشد با موضوع Default، Independence، Saturated، HI

دانلود پایان نامه ارشد

.623
.371
.374
Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
.994
.983
1.000
.999
1.000
Saturated model
1.000

1.000

1.000
Independence model
.000
.000
.000
.000
.000
Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
.333
.331
.333
Saturated model
.000
.000
.000
Independence model
1.000
.000
.000
NCP
Model
NCP
LO 90
HI 90
Default model
.070
.000
7.996
Saturated model
.000
.000
.000
Independence model
354.685
296.127
420.654
FMIN
Model
FMIN
F0
LO 90
HI 90
Default model
.005
.000
.000
.021
Saturated model
.000
.000
.000
.000
Independence model
.942
.926
.773
1.098
RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
.010
.000
.102
.634
Independence model
.393
.359
.428
.000
AIC
Model
AIC
BCC
BIC
CAIC
Default model
18.070
18.282
49.675
57.675
Saturated model
20.000
20.265
59.506
69.506
Independence model
368.685
368.791
384.488
388.488
ECVI
Model
ECVI
LO 90
HI 90
MECVI
Default model
.047
.047
.068
.048
Saturated model
.052
.052
.052
.053
Independence model
.963
.810
1.135
.963
HOELTER
Model
HOELTER
.05
HOELTER
.01
Default model
1109
1704
Independence model
14
18
Estimates (Group number 1 – Default model)

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، توسعه تجارت سیار، آزمون فرضیه، متغیر مستقل Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی همبستگی پیرسون، آزمون همبستگی پیرسون، بیمارستان، ارباب رجوع