منبع پایان نامه ارشد با موضوع 6/19، 4/24، AB=CD،

دانلود پایان نامه ارشد

دانش آموزان به دلیل برابری ظاهری و از روی شکل این تساوی را بیان می کنند و الزامی برای اثبات آن نمی‌بینند.

نوع پاسخ های ارائه شده
فراوانی
درصد فراوانی
حالت تساوی
69
6/27
دلیل تساوی
7
8/2
اجزای متناظر
2
8/0
غلط
148
2/59
بدون پاسخ
27
8/10

سؤال 5)
O مرکز دایره است، نشان دهید وتر AB=CD است.

دانش‌آموزان در پاسخ به این سؤال باید دو مثلث AOB و COD را در نظر بگیرند و ثابت کنند طبق حالت (ض‌زض) دو مثلث همنهشت هستند و سپس به وسیله‌ی نوشتن اجزای متناظر تساوی را نشان دهند.
همه‌ی دانش‌آموزانی که پاسخ داده بودند دو مثلث را درست انتخاب کرده بودند، اما فقط 6/19 درصد آن ها توانسته بودند دلیل تساوی را به درستی بیان کنند. چهار درصد از دانش‌آموزان پس از بیان تساوی دو مثلث توانسته بودند با نوشتن اجزای متناظر اثبات را کامل کنند. 8/6 درصد هم پاسخی به این سؤال نداده بودند.
4/24 درصد از دانش‌آموزان از تساوی AB و CD به عنوان دلیل برای تساوی دو مثلث استفاده کرده بودند. این دانش آموزان درکی از اینکه چه چیزی را قرار است ثابت کنند و مسیر آن چگونه است نداشتند و با دیدن این تساوی در صورت مسئله از آن برای حل سؤال استفاده کرده‌اند.
8/0 درصد از دانش‌آموزان هم از تطابق دو مثلث به عنوان دلیل برای برابری آن‌ها استفاده کرده بودند و 6/1 درصد از دانش‌آموزان در نوشتن دلایل برابری دو مثلث ازبرابری دو ضلع یک مثلث استفاده کرده بودند.

نوع پاسخ های ارائه شده
فراوانی
درصد فراوانی
دلیل تساوی
49
6/19
نتیجه گیری از اجزای متناظر
10
4
نوشتن AB=CD به عنوان دلیل تساوی دو مثلث
61
4/24
غلط
184
6/73
بدون پاسخ
17
8/6

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع روش تحقیق، آموزش ریاضی، فرایند پژوهش، برنامه آموزشی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه افغانستان، افغانستانی، دانشگاه کابل، خواجه عبدالله انصاری