منبع پایان نامه ارشد با موضوع یارانه ها، هدفمندی یارانه ها، هدفمند کردن یارانه ها، استان فارس

دانلود پایان نامه ارشد

محصولات گوشتی بر افزایش شاخص هزینه ي زندگی گروه هاي اقتصادي و اجتماعی خانوارهاي شهري و روستایی در دو الگوي مذکور هدف اصلی مقاله را تشکیل می دهند. برمبنای نتایج الگوی قیمت SAM مشاهده می شود اثرات همه جانبه ي ناشی از حذف یارانه در هر یک از کالاهاي مذکور موجب افزایش شاخص هزینه ي زندگی خانوارهاي فقیر(شهري و روستایی) بیشتر از خانوارهاي ثروتمند شهري و روستایی می گردد. میزان افزایش شاخص هزینه ي زندگی هفت دهک اول خانوارهاي شهري و روستایی در همه ي کالاهاي اساسی مذکور بالاتر از متوسط شاخص هزینه ي زندگی خانوارهاي شهري و روستایی قرار می گیرند و سه دهک آخر کمتر از متوسط قرار میگیرند. اما این نوع نتایج و مشاهدات داراي نارسایی هایی است. یکی از این نارسایی ها، ماهیت اثرات همه جانبه بودن آنها است؛ بدین معنی که اثرات مذکور بر مبناي عناصر کلان ماتریس ضرایب فزاینده حاصل می گردند و قابلیت تجزیه ي عناصر مذکور بر حسب مسیرهاي مختلف امکان پذیر نیست. این خود می تواند محدودیت هایی را بر تحلیلگر و براي سیاستگذاري در تعیین و شناسایی دقیق تر گروه هاي هدف (گروه هاي آسیب پذیر) ناشی از اتخاذ این نوع سیاست فراهم نماید. براي رفع این محدودیت از الگوي قیمت مسیر ساختاري استفاده شده است. به علت اجتناب از افزایش حجم مقاله، فقط نتایج دو گروه کالاهاي اساسی، یعنی سایر محصولات حاصل از زراعت (گندم) و انواع نان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به نظر نویسندگان این مقاله ، شاید یکی از دلایل اصلی کم توجه ی نسبت به بکارگیري این، نوع الگوها درایران، پیچیدگی هاي آنها باشد .
شریفی، صادقی، قاسمی (1387 ) به ارزيابي اثرات تورمي ناشي از حذف يارانه انرژي با بكارگيري مدل داده – ستاده قيمتي انرژي كه حالتي خاص از مدل داده- ستاده مي باشد پرداخته اند. مدل داده – ستانده انرژي، كل انرژي مورد نياز را براي توليد يك واحد محصول؛ چه از طريق استفاده مستقيم از انرژي در فرآيند توليدي يك بخش و چه بطور غيرمستقيم به عنوان انرژي منسجم شده در داده هاي متنوع، آن بخش را به صورت واحدهاي كمي نشان مي دهد. براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي مورد نظر (گاز طبيعي، برق، گاز مايع) به سطح قيمتهاي مرزی11 دو راه قابل اجرا است :
افزايش يكباره قيمتها
افزايش تدريجي قيمتها
در اين مقاله روش افزايش تدريجي قيمت حامل هاي انرژي طي سه سناريوي متفاوت ده درصد، سي و پنج درصد و شصت و پنج درصد اجرا شده است. علت اصلي برگزيدن روش افزايش تدريجي قيمت، در نظر گرفتن حساسيت هاي سياسي، اجتماعي و بعد رواني قضيه است .نتايج حاكي از آن است كه افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر هزينه تمامي بخش ها اثر دارد؛ به گونه اي كه اين تأثير در بخشهاي صنايع محصولات معدني غير فلزي، جنگلداري و صنايع توليد فرآورده هاي نفتي بيشتر از ساير بخش ها به چشم مي خورد و در ميان حامل هاي انرژي، اثرات تورمي افزايش قيمت برق بيش از ساير حامل ها است. افزايش قيمت حامل هاي انرژي باعث تغييرات قابل ملاحظه در متغيرهاي اقتصاد كلان مانند هزینه های مصرفي خصوصي، هزينه هاي مصرفي دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و صادرات مي شود. از نظر سه سناریو برخی از نتایج عبارتند از:
محاسبات نشان مي دهد كه در سطح هر سه سناريو بخش صنايع توليد محصولات معدني غيرفلزي، بيشترين ميزان تورم در سناريوهاي اول، دوم و سوم را داشته است بعد از اين بخش، بخشهاي جنگلداري، صنايع توليد فرآورده هاي نفتي، و آب در رده هاي بعدي اهميت قرار دارد. در اين ميان، بخش كشاورزي در سناريوهاي اول، دوم و سوم كمترين مقادير تورم را نشان مي دهد. بعد از آن به بخش هاي دامپروري و شكار، ماهيگيري و صنايع توليد سيگار، توتون، و تنباكو مي توان اشاره كرد.
از ميان سه حامل انرژي، برق بيشترين درصد تورم را ایجاد کرده است.
در همه بخشهاي اقتصادي، بجز بخش صنايع توليد فرآورده هاي نفتي -كه در آن افزايش قيمت گاز طبيعي بيشترين تأثير را داشته است- برق بيش از دو حامل ديگر اثر قيمتي داشته است.
كمترين اثر تورمي، مربوط به بخش صادرات است .
در هر سه سناريو چه از نظرمقدار و چه از نظر سهم از كل تغييرات ،برق بيشترين مقادير تورمي را ايجاد كرده؛ بطوريكه تقريباّ بيش از 80 درصد از كل تغييرات بر اثر افزايش قيمت برق ايجاد شده است .
صادق جنت (1388) او به بررسی ابعاد و نتایج طرح هدفمندی یارانه ها پرداخته است، وی در این تحقیق ابتدا وضعیت موجود در اقتصاد ایران را بررسی کرده و سپس به طرح این سوال پرداخته است، که آیا طرح ضمانت اجرایی دارد ؟ در ادامه ایرادها و موانع ومشکلات طرح را بررسی کرده و در پایان نتیجه گرفته است که به دلیل کهنگی پرداخت یارانه حذف یکباره آن می تواند مشکلات زیادی را برای خانوار ایجاد کند که با تزریق پول به درآمد خانوار قابل رفع نیست. طرح هدفمند کردن یارانه ها باید با هدف گذاری کاهش حجم و سطح توزیع یارانه طی چند سال تنظیم شود تا از یک طرف مشکل کسر بودجه مزمن دولت التیام یافته و از طرف دیگر با افزایش تحرک اقتصاد ملی و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر و کاهش بیکاری، نیاز به توزیع یارانه ها کاهش پیدا کند. اگر دولت دهم با اصلاح طرح خود موفق شود تا پایان مدت مسئولیتش، حجم کل یارانه ها را به نصف کاهش دهد، دست به کاری زده است که در دولت های قبلی به رغم شناخت مشکل، اراده لازم وکافی برای انجام آن ایجاد نشد و دولت دهم با انجام آن، اثری ماندگار از خود در اقتصاد ایران بر جا گذاشته است .
موسوي، خالويي و فرج زاده (1388) به بررسي اثرات رفاهي حذف يارانه ي كود شيميايي بر توليدكنندگان ذرت استان فارس پرداخته اند و با توجه به این که توليد ذرت در محور اقتصادي كشاورزي استان فارس اهميت زيادي داشته و هر گونه نوسان در توليد ذرت بر سطح رفاه خانوار تاثير مي گذارد ؛ لذا نهاده هاي شيميايي در افزايش توليد محصولات كشاورزي و به ويژه ذرت اهميت زيادي دارند. این پژوهش با هدف تحلیل اثرات رفاهی حذف یارانه ی نهاده ی کود شیمیایی در فرایند تولید محصول ذرت در استان فارس انجام شد. برای رسیدن به هدف های این پژوهش از داده های مقطعی بهره برداران منتخب استان فارس در سال زراعی 88-78 استفاده و تابع سود ، تابع تقاضای نهاده ها و تابع تولید این محصول برآورد و تجزیه گردید.
تقاضاي نهاده تابعي از قيمت نهاده، قيمت محصول و ساير عوامل موثر بر تقاضا كه منجر به انتقال تابع تقاضاي نهاده مي شود، مي باشد . در اين بررسي به منظور دستيابي به توابع تقاضاي نهاده هاي توليد، مدل ارائه شده از سوي سيدهو و بانانت12 بكار گرفته شد. متغيرهاي قيمت سم، نيروي كار، آب و بذر اثر معني دار منفي و قيمت فروش محصول اثر معني دار مثبت بر سود ذرت داشته است و تنها متغيرهاي قيمت كود شيميايي، ماشين آلات و سطح زيركشت بر سود اثر معني داري نداشته اند . به بيان ديگر تفاوت سود ميان بهره برداران گوناگون تنها ناشي از تمامي متغيرهاي معني دار است. ضريب متغير كود شيميايي داراي اهميت آماري نيست، لذا تقاضاي آن نسبت به تغييرات قيمت حساسيتي نخواهد داشت و موجب افزايش هزينه ي توليد خواهد شد.
الهام خامچیان رساله ارشد (1390) به بررسی اثرات ناشی از تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر شرکت آبفای کاشان پرداخت و تاثیرات این قانون را بر درآمدها و هزینه ها و همچنین میزان مصرف مشترکان مورد بررسی قرار داده است و نتیجه حاصله این بود که تاثیرات این قانون بر هزینه ها بیش از درآمدها می باشد .
سید امیررضا خسروشاهی (1390) به نظر نویسنده، درست‌تر آن است که سیاست‌گذاران اقتصادی تمرکز اصلی خود را از پرداخته شدن یا نشدن یارانه تولید به تولیدکنندگان برداشته و آن را معطوف به فراهم‌سازی شرایط مساعد برای تولیدکنندگان سازند. شرایطی که در آن تولیدکنندگان با حداقل محدودیت و حداقل ریسک بتوانند به فعالیت ادامه دهند. به نظر می‌رسد این راه مطمئن‌ترین راه برای طی کردن مسیر پرخطر طرح هدفمندکردن یارانه‌ها باشد .
نعمت اله اکبری و همکاران(1390) به تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدهای کلانشهرها پرداخته است به نظر محقق با توجه به تاثیری که این قانون بر ساخت و سازها می گذارد و باعث کاهش آن می شود، و کاهش ساخت و ساز باعث کاهش در میزان فروش تراکم که یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری ها است می شود در نتیجه درآمدها کلانشهرها متاثر از هدفمند کردن یارانه ها شده و کاهش چشمگیری پیدا می کند.
2-33-2 تحقیقات خارجی :
بازتاب اجرای قانون هدفمند کردن در رسانه های خارجی:
فایننشال تایمز: هدفمندی یارانه ها جلوی اتلاف انرژی را در ایران می گیرد.
روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ایران جلوگیری از اتلاف انرژی را از آثار مثبت و تورم را از آثار منفی این قانون دانست .
یونایتدپرس: هدفمندی یارانه ها درآمد سرانه ایرانی ها را افزایش می دهد .
یونایتدپرس با اشاره به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در ایران نوشت اجرای دقیق وکامل این قانون باعث افزایش درآمد سرانه و جلوگیری از اتلاف انرژی در ایران خواهد شد .
اکونومیست: هدفمندکردن یارانه ها به نفع اقشار آسی بپذیر ایران است .
اکونومیست با اشاره به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در ایران اجرای این قانون را به نفع اقشار ضعیف و آسیب پذیر دانست و نرخ تورم ایران برای سا لهای 2011 و 2012 را 15درصد پیش بینی کرد.
پیتس بورگ پست گزارش داد :اثر قانون هدفمندی یارانه ها بر بخش حمل و نقل ایران
نشریه پیتس بورگ پست در تحلیلی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ایران نوشت این قانون بیش از همه بخش حمل و نقل ایران را تحت تاثیر قرار داده است .
مانولاک و همکاران 13(1989) اثرات سیاست های حمایتی دولت را در آرژانتین طی سال های 1913 تا 1984 بر بهره وری محصولات کشاورزی محاسبه کردند و نشان دادن که مالیات های سنگین و غیر مستقیم بخش کشاورزی بر رشد بهره وری اثرات منفی می گذارد .
گالاتي (1990 ) در بررسی خود در کشور هندوستان نشان داد كه با توجه به پرداخت يارانه براي نهاده ي كود شيميايي و كنترل قيمت محصولات توليدشده به وسيله ي دولت، كشاورزان در عمل يارانه اي خالص روي نهاده ي كود شيميايي دريافت نمي كنند .
هوپت و سینگ (1995) افزایش قیمت فرآورده های نفتی و برق در شش کشور مالزی ، غنا ، زیمباوه ،کلمبیا، اندونزی و ترکیه در دهه 80 را بربخش صنعت ، خانوار و متغيرهاي كلان اقتصاد مطالعه كرده اند. نتايج نشان دادند كه در بيشتر كشورها الگوي مصرف انرژي به سمت جانشيني سوخت تغيير كرده است. به ويژه در مالزي ، اندونزي وتركيه افزايش قيمت هاي داخلي حامل هاي انرژي موجب جانشيني الكتريسيته شده است. هر چند قسمتي از اين جابجايي به سمت برق به دليل دسترسي آسان به عرضه آن مي باشد.
در كلمبيا افزايش قيمت الكتريسيته جانشيني گاز طبيعي را در پي داشته است.در كل، حركت جانشيني به سمت منابع انرژي داخلي اين كشور مي باشد. در اندونزي جانشيني بين نيروي كار و انرژي نيز مشاهده مي شود. از سوي ديگر با وجود افزايش قيمت انرژي درهمه كشورها ، نرخ رشد توليدات صنعتي بعد از اصلاحات بالاتر از قبل از اصلاحات(به استثناي تركيه) بوده است.
بررسي افزايش قيمت داخلي انرژي بر تورم نشان مي دهد كه در بيشتر كشورها افزايش به وجود نيامده است. براي مثال در غنا ، تورم (CPI) بالايي در شاخص قيمت مصرف كننده بالا به دليل افزايش نرخ هاي ارز در اثر اجراي برنامه تعديل ميباشد. در كلمبيا و زيمبابوه به دليل وقوع خشكسالي بوده است . به علاوه افزايش دستمزد يكي ديگر ازعوامل مؤثر افزایش در (CPI)مي باشد كه نمي تواند به طور مستقيم به دليل افزايش قيمت انرژي باشد. در اثر تعديل قيمت ها به سطح قيمت هاي جهاني، نرخ تورم در كشورهاي مالزي و زيمبابوه كاهش (8/3- و2/3- درصد) ، در حالي كه نرخ تورم در تركيه و اندونزي به16/0و 6/0درصد افزايش يافته است. به علاوه درهمين مطالعه به مطالعه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع یارانه ها، عملکرد شرکت، حامل های انرژی، هدفمند کردن یارانه ها Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع یارانه ها، هدفمندی یارانه ها، رقابت در بازار، مدل داده - ستانده