منبع پایان نامه ارشد با موضوع یارانه ها، هدفمند کردن یارانه ها، تامین مالی، عملکرد مالی

دانلود پایان نامه ارشد

طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
2-31 تاثیر طرح بر شهرداریها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34
2-32 معیارهای ارزیابی عملکرد مالی………………………………………………………………………………………………………………………………. 35
2-33 پیشینه تحقیقات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. … 36
2-33-1 تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-33-2 تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
3-2 روش کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
3-3 تعریف جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
3-4 تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
3-5 روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56
3-6 روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56
3-7 ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
3-8 پایایی و اعتبار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
3-9 روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 58
فصل چهارم : یافته های تحقیق
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
4-2 تاثیر هدفمند کردن یارانه هابردرآمدهای شهرداری……………………………………………………………………………………………… 62
4-3 تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های شهرداری…………………………………………………………………………………………. 74
4-4 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82
فصل پنجم : تلخیص نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84
5-2 خلاصه یافته ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84
5-3 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86
5-4 پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 90
5-5 پیشنهاد برای پژوهش های آتی…………………………………………………………………………………………………………………….. 91
5-6 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

فهرست جداول
جدول 1-2……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
جدول 2-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52
جدول 1-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64
جدول 2-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
جدول 3-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
جدول 4-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75
جدول 5-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
جدول 1-5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85
جدول 2-5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87
فهرست نمودارها
نمودار 1-4……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
نمودار 2-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
نمودار 3-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
نمودار 4-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
نمودار 5-4……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
نمودار 6-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
نمودار 7-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
نمودار 8-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
نمودار 9-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
نمودار 10-4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
نمودار 11-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78
نمودار 12-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 80
نمودار 13-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81
نمودار 14-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

چکیده :
این تحقیق بدنبال ارزیابی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم می باشد. تحقیق حاضریک تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد در این تحقیق نمونه نداریم و کل شهرداری قم به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا دادها و اطلاعات مربوط به منابع شهرداری در دو بخش جداگانه در قالب درآمدها و سایر منابع تامین مالی مورد قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت سپس مصارف شهرداری که آن هم در دو بخش هزینه های عمومی و هزینه های عمرانی قبل و بعد از هدفمند کردن یارانه ها ارزیابی گردید و اطلاعات توسط نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و نتایج تحقیق نشان داد که اجرای هدفمند کردن یارانه ها باعث کاهش درآمدهای عمومی، بهبود یافتن سایر روش های تامین مالی و افزایش هزینه های عمومی و عمرانی گردیده است.

واژگان کلیدی :
درآمدهای عمومی- سایر منابع تامین مالی- هزینه های عمومی- عزینه های عمرانی- طرح هدفمند کردن یارانه ها

1 – 1 مقدمه
اصولاً قیمت تعیین کننده تخصی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان اسكري، واريانس، .844، تعيين Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع یارانه ها، هدفمند کردن یارانه ها، عملکرد مالی، تامین مالی