منبع پایان نامه ارشد با موضوع گسلش، بررسي، تکليف،

دانلود پایان نامه ارشد

فرزند و مشکلات جاري، 3- ربط دادن جايگاه همشيره ها، ترتيب تولد، شخصيت و اثر آن بر مشکل فعلي در زمان حال، 4- ارائه تکليف، 5- بازخورد
( جلسة ششم
موضوع جلسه: گسلش عاطفي
1- اراية منطق گسلش عاطفي، 2- بررسي اثر گسلش عاطفي بر روابط زناشويي، 3- تعيين فهرست جامعي از رفتارهاي خاص زوجين، به عنوان رفتارهاي گسلش عاطفي، 4- اراية راههايي براي مقابله با گسلش عاطفي، 5- بررسي رابطه گسلش عاطفي و اضطراب و دلبستگي با خانواده مبدا، 6- ارائه تکليف، 7- بازخورد
( جلسة هفتم
موضوع جلسه: فرايند انتقال چند نسلي و نسل نگار
1- بحث در مورد فرايند انتقال چند نسلي، 2- بررسي رابطه ارتباط فرايند انتقال چند نسلي با مشکل فعلي مراجع، 3- آموزش فن نسل نگار جهت روشن شدن مشکل مراجع و عينيت دادن به آن، 4- چگونگي انتقال خود تفکيکي در چند نسل به خانواده حاضر
5- راههاي کاربردي پيشگيري از مشکلات مرتبط، 5- ارائه تکليف، 6- بازخورد.
( جلسة هشتم

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره آلودگی آب، محیط زیست، شکستگی استخوان Next Entries مقاله رایگان درباره جغرافیای سیاسی