منبع پایان نامه ارشد با موضوع گروه همسالان، مصرف کنندگان، پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

اين امر بدان معني نيست که پژوهشگر قبل از پژوهش نداند در جست و جوي چه چيزي است. در تحقيق کيفي، در مورد فرضيه انعطاف پذيري وجود دارد. به همين دليل اطلاعات بدست آمده، نتايج پژوهش را هدايت و فرضيه ها را شکل مي دهند(منادي، مرتضي،1385: ش47) در پژوهش کيفي، اغلب پرسش نخستين بر اساس يکي از روش هاي زير بوجود مي آيد .مشاهده هاي پژوهشگر از رويدادهاي واقعي و پرسش هايي در سايه تجربه هاي مستقيم پژوهشگر مطرح مي شود(رحمت آبادي ، الهام: 1384، ش 21)
در اين تحقيق ما مي خواهيم تجارب نخبگان قوم بلوچ در مورد برجسته ترين مقاطع، تحولات و تغييرات اجتماعي معاصر ميان آنها را بررسي کنيم. تا از اين طريق به يک تصوير ذهني از تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي را بدست آوريم. تا با توجه به اين تحولات و در نظر گرفتن بافت هاي اجتماعي محيط کنوني بتوانيم پيامدها و راهکارهاي در نظر گرفته شده توسط نخبگان آن ها را بدست آوريم. و جهت دستيابي به آن ها اهداف ذيل را دنبال خواهيم کرد.
ـ عناصر برجسته حافظه جمعي قوم بلوچ در طي مقاطع مختلف تاريخ معاصر کدامند؟
ـ چه تفسيري از اين عناصر برجسته در حافظه جمعي قوم بلوچ وجود دارد؟
ـ الگوي کيفي رابطه ي اين عناصر در حافظه جمعي قوم بلوچ کدام است؟

اهميت و ضرورت تحقيق
اين تحقيق از دو جهت نظري و عملي حائز اهميت است . جهت نظري آن به دليل نقشي است که حافظه جمعي1 در درک و فهم يک قوميت از هويت خودش ايفا مي کند. اين را نيز بايد دانست که هويت قومي و تشديد برجستگي هاي آن يکي از مسائل مهم کشورهاي چند قوميتي است. همچنين از آن جهت که جست و جوي روشن ابعاد مختلف اين حافظه جمعي در ميان قوم بلوچ نقش اساسي در درک علل نزاع ها ي قومي ميان گروه هاي مختلف را ايفا مي کند، اهميت بيشتري مي يابد.
در بعد عملي نتايج اين تحقيق از آن جهت که برنامه ريزان و سياستگذاران ملي و استاني را به تأمل وتدوين برنامه ها و سياست هاي مدون و متناسب و همچنين راهکارهايي، درباره ي عمق شکاف هاي ايجاد شده در ابعاد گوناگون در ميان قوم بلوچ که نشأت گرفته ازوقايع برجسته گذشته در بستر اجتماعي کنوني منطقه است و همچنين در تعريف هويت خودشان و تضاد هاي هويتي با ديگر اقوام دعوت مي کند، اهميت بسيار دارد.
اهتمام مسؤلين ميتواند موجب ايجاد انسجام قومي و جلوگيري از حوادث احتمالي در آينده، و همچنين بستر سازي براي شکل گيري هويت هاي يکسان اجتماعي و فرهنگي مناسب آن بسيار تأثير گذار است.در واقع تحولات اجتماعي گذشته از آن جهت که پشتيبان هويت هاي محلي، قومي، ملي، مدني، و….. است (هالبواکس27وص6) بسيار حائز اهميت مي باشد. ضرورت فهم معاني گذشته را با توجه به شرايط کنوني بيشتر مشخص مي شود تا جايي که ما بدانيم در ميان افراد اين مناطق کمتر کسي است که به اسلحه دسترسي نداشته باشد و يا شما هرروزه خبرهاي مربوط به تنش ها و درگيري ها را نبينيد، بيشتر مشخص مي شود. همچنين در موارد زيادي مشاهده مي شود دولت ها بسياري از حوادث گذشته را که اتفاق مي افتد در اسناد رسمي نمي آورند ولي اين حوادث در حافظه ي مردم باقي مي ماند، ضرورت درک اين حوادث در فهم تغيير و تحولات معاصر اين جامعه در اينجا بيش از پيش احساس مي شود.

پيشينه تحقيق
در اين قسمت تحقيقات پيشين در موضوع حافظه در دو بخش تحقيقات پيشين داخلي و خارجي بررسي شده است، در زمينه ي اين موضوع تحقيفات پژوهشي زيادي به خصوص در ايران صورت نگرفته است، کارهايي مثل تحقيق غفاري نسب و پناهي به صورت اسنادي و از ميان کتاب ها و اسناد مختلف انجام شده است و مي توان گفت از محدود کارهاي ميداني انجام شده در اين زمينه کار کاظمي(1388) است به همين جهت در اينجا به تحقيقات صورت گرفته در اين موضوع مي پردازيم.
تحقيقات داخلي
ـ پژوهشي که کاظم کاظمي با موضوع حافظه جمعي و ابعاد آن بر روي طلاب ديني شهر شيراز انجام داده است، ياافته هاي اين تحقيق که به صورت کمي و از طريق پرسش نامه انجام شده است، تأييد نظريه ي حافظه اجتماعي هالبواکس است. با توجه به الگوي يکسان حافظه جمعي در ميان حوزويان مي توان گفت همگني اجتماعي و فرهنگي بالايي در ميان آنان وجود دارد.از طرف ديگر هويت طبقاتي اين گروه از عناصر همسازي تشکيل شده است (کاظمي، کاظم :1388، ش 15) .
ـ تحقيقي نيز اسفنديار غفاري نسب در مورد نقش حافظه در بروز منازعات قومي انجام داده است. در اين تحقيق که به صورت اسنادي انجام شده است، به اين مسئله مي پردازد که نقش حافظه در بروز منازعات يا بروز مجدد آن چگونه است. نتيجه اينکه خشونت فيزکي که در نتيجه ي کشمکش ها و نزاع ها به وجود مي آيد در پي گذشت زمان با مرور حوادث گذشته تداوم مي يابد و در نهايت منجر به ايجاد فرهنگ خشونت بين آن قوم مي شود (غفاري نسب، اسفنديار: 1390، ش پنجم و ششم).
ـ در تحقيقي که محمد حسين پناهي درباره ي سي و دو واقعه برجسته انقلاب اسلامي در تهران انجام داده است. يافته هاي توصيفي تحقيق که از روش تحليل محتواي مضموني منابع و اسناد موجود، وقايع انقلابي شهر تهران استفاده شده است، نشان مي دهد که از شروع جنبش انقلابي تا سرنگوني رژيم پهلوي 1895 واقعه انقلابي در تهران روي داده است که 1495 مورد از اين ها متعلق به وقايع تقويت کننده انقلابيون، 85 واقعه مربوط به تضعيف رژيم و 315 واقعه نيز مربوط به نهاد ها و قواي رژيم بوده است . در بررسي وقايع انقلابي تهران از زمان سرنگوني رژيم پهلوي تا استقرار و تثبيت رژيم انقلابي جمهوري اسلامي نشان داد که 2083 واقعه انقلابي در اين مرحله رخ داده است، که از آنها 1018 واقعه مربوط به دسته تقويت وتثبيت انقلابيون حاکم، 901 واقعه مربوط به دسته تضعيف ضد انقلاب و مخالفان و 164 واقعه مربوط به دسته ايجاد و نهادمندي نظام و نهاد هاي سياسي و نظامي آن بوده است . در مجموع 16 واقعه برجسته انقلابي از مرحله اول انقلاب و 16 واقعه برجسته ديگر نيز از مرحله دوم انقلاب به دست آمد که مجوعاٌ 32 واقعه برجسته انقلابي مي شوند. بنابر يافته هاي اين پژوهش اين وقايع مؤثرترين نقش را در سرنگوني رژيم پهلوي و ايجاد و تثبيت نظام جمهوري اسلامي ايفا مي کند (پناهي، محمد حسين: 1391 ، ش 4) .
تحقيقات خارجي
ـ در پژوهشي با عنوان حافظه ي جمعي در بريتانيا و ايالت متحده، ژاکلين اسکات2 و ليليان زاک3 به مطالعه ي حافظه جمعي در دو جامعه ي بريتانيا و ايالات متحده پرداختند . اين تحقيق که در هر دو کشور و در سطح ملي انجام شد و مهمترين وقايع پنجاه سال گذشته از يک نمونه تصادفي 600 نفره 16 سال به بالا مورد پرسش قرار گرفت است. يافته هاي مهم اين تحقيق مشاهده ي اثر قوي گروه همسالان در گزينش هاي تاريخي افراد است. اين يافته ها در جهت تأييد فرضيه نسلي مانهايم در باب اهميت دوران اوليه جواني و بزرگسالي براي افراد مي باشد( 331ـ330 ،1993:Scott).

فصل دوم
مفاهيم و بنيادهاي نظري تحقيق

مفاهيم و بنيادهاي نظري تحقيق
در اين فصل ابتدا به نقش نظريه در تحقيقات کيفي پرداخته مي شود سپس بعضي از مفاهيم اصلي اين پروژه از جمله مفهوم حافظه جمعي را تعريف و راجع به آنها و نظريات پيرامون آن توضيح خواهيم داد و سپس به رابطه ي حافظه جمعي و تاريخ اشاره خواهيم کرد. در ادامه ما به رابطه حافظه جمعي و هويت مي پردازيم و راجع به هويت و انواع هويت از جمله هويت ملي و هويت قومي صحبت خواهيم کرد.
در پژوهش کيفي، پژوهش گر قصد شناخت واقعيتي را دارد تا به توضيح، توصيف و تفسير آن بپردازد: در نتيجه محقق در استفاده از اين روش اجراي نظريه را در ذهن نمي پروراند.پژوهشگر بعد از جمع آوري اطلاعات مي تواند از نظريه هاي موجود کمک گرفته و نتايج را تحليل و تبيين کند. در واقع در روش کيفي محقق از عمل يا واقعيت موجود، به سمت نظريه مي رود.( 1991lopasad:) در نتيجه پژوهش هاي کيفي در صورت خوب انجام يافتن، نسبت به روش کمي بيشتر مي توانند به تبيين نظريه بيانجامد.(منادي، مرتضي: 1385،ش 47). حضور نظريه در تحقيق کيفي براي آزمون فرضيه ها نيست، بلکه به باز شدن ذهن محقق و ايجاد حساسيت نظري در وي کمک مي کند. مطالعه نظري ذهن محقق را باز کرده و وي را با ابعاد و مشخصه هاي موضوع آشنا مي سازد، اما محقق کار خود را به آزمون اين نظريه ها محدود نمي سازد و به بنيان هاي فلسفي تحقيق پايبند مي ماند. محققان نقش نظريه را در تحقيق کيفي به هدايت عمومي فرآيند تحقيق، ايجاد حساسيت نظري يا تدوين برخي سؤال هاي عمومي جهت ورود به ميدان محدود مي سازند (محمد پور، احمد: 1389، 242).
اين پژوهش شامل استفاده از نظريات درباره ي هويت، حافظه وتاريخ، قوميت است که در اينجا سعي مي شود با استفاده از نظريات مختلف رابطه و همبستگي آنها مشخص مي شود. در اينجا براي شکل گيري يک چارچوب منظم و ذهنيت منسجم به آنها اشاره مي کنيم. هويت، حافظه وتاريخ به دليل وابستگي که پديده ها و عرصه هاي گوناگون دارند بسيار به هم وابسته هستند. چرا که نه تنها هويت متأثر از حافظه و تاريخ است، بلکه آنچه يادآوري مي شود به وسيله ي هويت حال حاضر، تعريف مي شود و اين ها با تاريخ و هويت هاي تاريخي ارتباط دارد. امروزه تاريخ هويت مشروعي را مي طلب، زيرا هسته معنايي هويت هر فرد و گروه به وسيله يادآوري گذشته حفظ مي شود. هويت هاي جمعي نيز دلالت بر احساس همبستگي و انسجام با اعضاي گروه هم نوع و احساس تفاوت با برون گروه را دارد. بنابراين حافظه اجتماعي بيانگر تجربه جمعي است که هويت گروه را تعيين مي کند درکي از گذشته گروه مي دهد و آرمان هايش را براي آينده ترسيم مي کند. (فنتري و اينام 25:1992) در حوزه ي مطالعات هويتي سه رويکرد مختلف وجود دارد، رويکرد ذات گرا، رويکرد گفتماني و رويکرد بر ساخت گرا (تاجيک،1384 : 44ـ43) رويکرد بر ساخت گرا نه محصول طبيعي و يا رواني از پيش موجود که حاصل شرايط اجتماعي و کنش انسان هاست (سروستاني، 1388: 40) برساخت گرايان نه تنها برساخت اجتماعي حافظه و ارتباطش با نياز ها و علايق و دغدغه هاي زمان حال را در نظر مي گيرند، بلکه همچنين تحليل مي کنند، که چگونه فرآيند هاي ياداوري تحت تأثير تغيير اجتماعي و فرهنگ است .(شوارتز،220:1991) برساخت گرايان حافظه جمعي را محصول تاريخي مي بينند که از تعاملات بين فرهنگي، توليد کنندگان و مصرف کنندگان فرهنگ، قدرت شناخت و علايق فردي نشئت مي گيرد. (کنستاينر،191:2002) رويکرد بر ساخت هويت و حافظه و تاريخ محققان، بر نقش عوامل ذهني، نمادين در بر ساختن هويت جمعي تأکيد کرده اند . بر مبناي رويکرد بر ساخت گرايي، هويت هاي جمعي نظير هويت قومي، نژادي از برآيند تعاملات اجتماعي از راه مذاکره و تبادلات زباني پديد مي آيند (برکيت،194:1994)
معمولاٌ تحول اجتماعي را مجموعه اي از تغييرات مي دانند که در طول يک دوره ي طولاني طي يک يا شايد چند نسل در يک جا رخ دهد، حال براي آنکه بتوانيم وقايع برجسته اين تحولات را در عرصه هاي مختلف درک کنيم نياز به درک معاني ذهني کنشگران هستيم و اين در صورتي است که ما بدانيم يکي از راه هاي شکل گيري کنش ها و روابط اجتماعي بررسي و درک و تفسير ساختارهاي ذهني کنشگران است. از اين رو توجه به حافظه جمعي در ميان آن ها براي فهم بهتر ضروري است. حافظه يک رفت آمد ديالکتيک بين ديروز و امروز است. حافظه نقش محوري در فهم حيات فرهنگي دارد، نه از آن جهت که به گذشته مربوط است، بلکه از آن رو که حافظه چهار چوب رابطه ي ما با گذشته به شمار مي آيد( ترد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حافظه جمعی، استان کرمان، روش تحقیق، طبقات اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ناخودآگاه، شهرستان بافت، جامعه مدرن، افغانستان