منبع پایان نامه ارشد با موضوع کیفیت زندگی کاری، سلامت سازمانی، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

ت هاكمن و الدهام مورد استفاده قرار گرفته است. و در قسمت سوم ابعاد و تعاريف و اهميت تعهد سازماني،و همچنین عوامل مؤثر بر تعهد سازماني ،دیدگاه های کلی و راهكارهاي افزايش تعهد سازماني مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه این فصل مروری بر پیشینه های تحقیق داریم که پیشینه های مطرح شده ،هم از نظر موضوعی و هم از نظر محتوایی زمینه ها و زاویه های دید مناسب را برای اجرای بهتر تحقیق فراهم کرده است .

فرضيه های تحقیق
فرضيه اصلي :
بين كيفيت زندگي كاري سلامت سازماني با تعهد سازماني در بين كاركنان بيمارستان هاي غیر دولتی شيراز رابطه معني داري وجود دارد .
فرضيه های فرعی
مولفه هاي سلامت سازماني پيش بيني كننده معني دارتعهد سازماني در بين كاركنان بيمارستان هاي غیر دولتی شيراز مي باشد .
مولفه هاي كيفيت زندگي كاري پيش بيني كننده معني داري براي تعهد سازماني كاركنان بيمارستان هاي غیر دولتی شيراز است .
متغيرهاي جمعيت شناختي پيش بيني كننده معني داري براي تعهد سازماني كاركنان بيمارستان هاي غیر دولتی شيراز است .
مولفه هاي كيفيت زندگي كاري و سلامت سازماني پيش بيني كننده معني دار تعهد سازماني كاركنان بيمارستان هاي غیر دولتی شيراز است .
تعاریف نظری
سلامت سازمانی:
سلامت سازمانی به وضعی فراتر از اثر بخشی کوتاه مدت سازمان دلالت داشته و به مجموعه اي از خصایص سازمانی نسبتاً پردوام اشاره می کند . یک سازمان سالم به این معنا، نه فقط درمحیط خود پایدار می ماند، بلکه در درازمدت قادراست به اندازه کافی با محیط خودسازگار شده و پیوسته توانائی هاي لازم را براي بقاء خود، ایجاد کندو گسترش دهد (میلز،2001).
کیفیت زندگی کاری :
ورنر و دیویس کیفیت زندگی کاری مناسب را برخورداری از حقوق و مزایای مکفی و سرپرستی خوب، شرایط کاری خوب، شغل چالش انگیز، جالب و سودمند تعریف کرده اند (میرکمالی و نارنجی ثانی،1387).
تعهد سازماني :

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع سلامت سازمانی، کیفیت زندگی کاری، کیفیت زندگی Next Entries منابع پایان نامه درباره تعهد سازمانی، زندگی کاری، کیفیت زندگی