منبع پایان نامه ارشد با موضوع کارآفرینی، مهارت های کارآفرینانه، تحمل ابهام

دانلود پایان نامه ارشد

کاربردي دانست.
از طرفی تحقیقات توسعهای نیز به منظور افزایش دانش ما از مسائل خاص که عموما در محیطهای سازمانی اتفاق میافتد و چگونگی حل آنها، انجام میشود]25[. این تحقیق نیز از آنجا که به دنبال یافتن رابطه بین بهره وری و مهارت های کارآفرینانه میباشد، جهت گیری توسعهای دارد.
پژوهش پيمايش يکي از انواع استراتژيهاي پژوهش کمي در حوزه مطالعات سازمان و مديريت است. طرح پيمايش اشاره به رويههايي پژوهشي داردکه در آن پژوهشگر نوعي پيمايش بر روي يک نمونه يا کليت جامعه اجرا ميکند تا نگرشها، افکار، رفتارها يا خصيصههاي جامعه را توصيف کند. در اين رويه پژوهشگران پيمايش دادههاي کمي و عددي را با استفاده از پرسشنامه يا مصاحبه گردآوري ميکنند و با استفاده از فنون آماري روندهاي پاسخ سؤالها را توصيف و سؤالها يا فرضيهها را آزمون ميکنند. بررسي توصيفي نيز به منظور تعيين و توصيف ويژگيهاي متغيرها در يک وضعيت انجام ميشود]25[. با توجه به اينکه در اين تحقيق از مطالعه مقالات، پاياننامهها و کتابهاي مختلف استفاده شده و همچنين توزيع پرسشنامه به منظور تعیین رابطه بین بهره وری و مهارت های کارآفرینانه بین کارکنان شرکت نفت خزر صورت گرفته است، اين تحقيق از نوع توصيفي – پيمايشي ميباشد.

3-3- جامعه آماري

جامعه آماري عبارت است از تعدادي از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل داراي يک صفت مشخصه باشند]8[. همچنين کرسول83 (2005) جامعه را گروهي از افراد ميداند که از يک خصوصيت مشترک برخوردارند که آنها را از ديگر گروهها متمايز ميسازد]25[. بنابراين در تحقيق حاضر کليه کارکنان شرکت نفت خزر جزء جامعه آماري تحقيق ميباشند که بر اساس آمار این سازمان در مهر 1392، 110نفر می باشند. این تعداد در دو واحد عملیاتی در استان مازندران و واحد ستاد در استان تهران مشغول به فعالیت می باشند.
3-4- شيوه نمونهگيري و حجم نمونه
نمونه عبارت است از تعداد محدودي از جامعه آماري که بيان کننده ويژگيهاي اصلي جامعه باشد]8[. به عبارت ديگر، برخي و نه همه عناصر جامعه ميتوانند نمونه را تشکيل دهند]25[. در صورتي که واريانس متغير در جامعه 〖 σ〗_x^2در دسترس نباشد ميتوان از معادله زير استفاده کرد.
n=(N Z_(α/2)^2 pq )/(ε^2 (N-1)+Z_((α )/2)^2 pq) (2-3)
که در آن p برآورد نسبت صفت متغير با استفاده از مطالعات قبلي وq=1-p است. چنانچه مقدار p در دسترس نباشد، ميتوان آن را مساوي 5/0 اختيار کرد. در اين حالت مقدار واريانس به حداکثر خود يعني 25/0 ميرسد]20[.
به ازاي دقت برآورد( ) برابر 05/0 مقدار نمونه برابر است با:

با توجه به این که جامعه این تحقیق در دو واحد مجزا از نظر منطقه جغرافیایی مشغول به فعالیت می باشند، محقق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده بر مبنای منطقه جغرافیایی(نمونه گیری تصادفی خوشه ای) برای توزیع پرسشنامه ها استفاده نمود. برای این کار مطابق با جدول ذیل تعداد 92 پرسشنامه را توزیع و 86 پرسشنامه را جمع آوری نمود.

جدول 3-1- انتخاب حجم نمونه

تعداد کارکنان
تعداد نمونه
واحد عملیاتی
54
40
واحد ستاد
66
46

3-5- روشهاي گردآوري اطلاعات

روشهاي گردآوري اطلاعات را به طور کلي ميتوان به دو دسته روشهاي کتابخانهاي و روشهاي ميداني تقسيم نمود که محقق در این تحقیق به دلایل ذیل از دو روش بهره گرفته است:
از روش کتابخانهاي مانند مطالعه کتابها، مقالات، مجلات، طرحهاي پژوهشي و بانکهاي اطلاعاتي اينترنتي براي تدوين و نگارش بخش ادبيات موضوع و مباني نظري استفاده شده است.
براي جمعآوري اطلاعات مربوط به پاسخگويي به سؤالات پژوهش و آزمون فرضیات، از روش ميداني استفاده شده است. مهمترين ابزار این روش در این تحقیق استفاده از پرسشنامه ميباشد که عمليات مربوط به روايي و پايايي بر روي آن انجام گرفته است.

3-6- پرسشنامه

پرسشنامه شيوهاي براي بدست آوردن اطلاعاتي خاص در مورد مسئلهاي مشخص ميباشد به گونهاي که اين اطلاعات پس از تجزيه و تحليل و تفسير، باعث ارزيابي بهتر مسئله ميشود]8[. همچنين داناييفرد و ديگران(1387) پرسشنامه را مجموعهاي از قبل تدوين شده ميدانند که پاسخ دهندگان، پاسخهاي خود را درون دامنهاي از گزينههاي معين انتخاب ميکنند.
براي جمعآوري اطلاعات مورد نظر جهت آزمون فرضيات و همچنين سنجش نظرات کارکنان شرکت نفت خزر، از پرسشنامه استفاده گرديده است. پرسشنامه هر دو بخش تحقیق(بهره وری و کارآفرینی) از پرسشنامه های استاندارد. همچنین این پرسشنامه از دو بخش سؤالات عمومي و سؤالات تخصصي تشکيل گرديده است:
سؤالات عمومي: اين بخش شامل 6 سؤال ميباشد که ويژگيهاي جمعيت شناختي کارکنان را مورد پرسش قرار ميدهد.
سؤالات تخصصي: اين بخش قسمت اصلي پرسشنامه را شامل ميشود و نظرات کارکنان شرکت نفت خزر را در خصوص تعهد بهره وری و کارآفرینی در قالب 66 سوال بر اساس طيف ليکرت مورد پرسش قرار ميدهد.

طيف ليکرت يک مقياس فاصلهاي است که از تعدادي عبارت و گزينههاي جوابيه تشکيل شده است(خاکي، 1387). اين طيف به پاسخ دهندگان کمک ميکند که نگرش و باور خود را از طريق انتخاب عبارت مربوط به آن بروز دهند و به اين ترتيب محقق قادر خواهد بود نگرش پاسخگو را تعيين کند. در جدول زير نمونهاي از طيف ليکرت که در پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته به نمايش گذاشته شده است.

جدول 3-2- طيف ليکرت
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
گزينه انتخابي
5
4
3
2
1
امتياز

3-7- اجزاي پرسشنامه

در جدول سؤالات پشتيباني کننده هر يک از فرضيات بيان شده است. همان طور که گفته شد سوالات بهره وری این تحقیق به کمک پرسشنامه استاندارد آچیو سنجیده شده است. همچنین سوالات مربوط به کارآفرینی به کمک پرسشنامه استاندارد بومی کردنائیج می باشد.
جدول 3-3- اجزای پرسشنامه به تفکیک هر بعد
متغیر
ابعاد
سؤالات
متغیر
ابعاد
سؤالات
بهره وری
توانایی
1 تا 4
مهارت های کارآفرینانه
ريسک پذيري
32 تا 35

وضوح
5 تا 7

کانون کنترل
36 تا 40

کمک
8 تا 10
12 و 18

نياز به موفقيت
41 تا 45

انگیزه
11، 22، 25
28، 29 و 31

سلاست فکري
46 تا 49

ارزیابی
13 تا 15 و 30

عملگرايي
50 تا 53

اعتبار
20، 23، 24
26

تحمل ابهام
54 تا 58

محیط
16، 17، 19
21، 27

رويا پردازي
59 تا 62

چالش طلبي
63 تا 66
منبع: محاسبات محقق

3-8- روايي پرسشنامه

روايي از واژه «روا» به معناي جايز و درست گرفته شده است و روايي به معناي صحيح و درست بودن است]20[. در واقع مقصود از روايي آن است که وسيله اندازهگيري، بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد. اهميت روايي از آن جهت است که اندازهگيريهاي نامناسب و ناکافي ميتواند هر پژوهش علمي را بيارزش و ناروا سازد. اعتبار در اصل به صحت و درستي اندازهگيري محقق بر ميگردد]25[. در اين پژوهش اگرچه بخاطر آن که از پرسشنامه استاندارد استفاده شد، براي بررسي روايي پرسشنامه از روايي صوري استفاده شده است به اين صورت که پرسشنامه به هشت صاحبنظر از جمله استاد راهنما داده شد و از آنان در مورد هر سؤال و توانايي آن سؤال در خصوص ارزيابي هدف مربوطه نظر خواهي شد و با نظر آنان اصلاحات جزئي در پرسشنامه صورت گرفت و در نهايت روايي پرسشنامه توسط آنان مورد تأييد قرار گرفت.

3-9- پايايي

پايايي يک وسيله اندازهگيري عمدتا” به دقت نتايج حاصل از آن اشاره ميکند. کاپلان و ساکوزا گفتهاند « پايايي به دقت، اعتمادپذيري، ثبات، يا تکرارپذيري نتايج آزمون اشاره دارد»]25[. روشهاي تعيين پايايي متنوعاند و ميتوان آنها را به شرح زير طبقهبندي کرد: روش پايايي مصححان، روش بازآزمايي، روش فرمهاي همارز و روش همساني دروني( روش دو نيمه کردن آزمون، روش کودر- ريچاردسون و روش ضريب الفاي کرونباخ84)]20[.
ضريب آلفاي کرونباخ نوعي ضريب پايايي است که نشان ميدهد چگونه آيتمها در يک مجموعه، به نحو مناسب به يکديگر گره خورده اند. آلفاي کرونباخ در قالب ميانگين همبستگيهاي دروني ميان آيتمهاي اندازهگيري کننده مفهوم، محاسبه ميشود. اگر آلفاي کرونباخ به 1 نزديکتر باشد، پايايي سازگاري دروني بيشتر است(دانايي فرد و ديگرانريان، 1387). براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمرههاي هر زير مجموعه سؤالاهاي پرسشنامه و واريانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه کرد]8[.

ضريب پايايي آزمون
= تعداد سؤالات آزمون
= واريانس سؤال ام
=واريانس کل آزمون

پاياييهاي کمتر از 6/0 نوعا” ضعيف تلقي ميشوند، و پاياييهاي 7/0 قابل قبول و بالاتر از 8/0 خوب قلمداد ميشوند]25[. در اين تحقيق آزمون ضريب آلفاي کرونباخ به کمک نرمافزار SPSS 15 محاسبه شد و آزمون، مقدار ضريب آلفاي کرونباخ را 81/0 نشان داد، لذا ميتوان پايايي پرسشنامه مذکور را خوب ارزيابي کرد.

جدول 3-5- پایایی پرسشنامه به تفکیک هر بعد
ابعاد
ضریب آلفای کرونباخ
ابعاد
ضریب آلفای کرونباخ
توانایی
69/0
ريسک پذيري
79/0
وضوح
84/0
کانون کنترل
82/0
کمک
85/0
نياز به موفقيت
88/0
انگیزه
71/0
سلاست فکري
91/0
ارزیابی
78/0
عملگرايي
83/0
اعتبار
78/0
تحمل ابهام
73/0
محیط
81/0
رويا پردازي
80/0

چالش طلبي
77/0
منبع: محاسبات محقق

3-10- روشهاي آماري مورد استفاده

در اين تحقيق به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده از طريق پرسشنامه از نرم افزار SPSS 11.5 و همچنين براي رسم نمودارها از نرم افزار EXCEL 2010 استفاده شده است. در اين پژوهش از آمار توصيفي نظير جداول توزيع فراواني و درصد فراوانی جهت بررسي و مقايسه اطلاعات جمعآوري شده و از آمار استنباطي براي آزمونهاي آماري مختلف مانند t تک نمونهاي، آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است که شرح اين آزمونهاي آماري به قرار زير ميباشد.

آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف

این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع دادههای یک متغیر کمی مورد استفاده قرار میگیرد. به عبارت دیگر محقق برای آن که نشان دهد که آیا داده های آزمونش نرمال است یا خیر باید از این آزمون استفاده کند(میرزاده، 1388).

آزمون tتک نمونهاي85

در اين آزمون فرضيه مطرح شده در مورد ميانگين جامعه در سطح خطاي مورد بررسي قرار ميگيرد(مؤمني ،1389). هدف از اين آزمون تعيين تفاوت ميانگين يک متغير کمي با يک عدد مفروض ميباشد(افشين نيا، 1384). در اين گونه موقع فرضي دربارهي ميانگين جامعه به صورت فرض صفر بيان ميشود. با استفاده از يک نمونهي تصادفي از يک جامعه و محاسبهي ميانگين و واريانس نمونه، آزمون t استيودنت86 تشکيل و با مقايسه با tبحراني فرض صفر مورد آزمون قرار ميگيرد(سرمد و ديگران، 1376). در اين تحقيق ميانگين مورد آزمون 3 در نظر گرفته شده است و ميانگين بدست آمده براي هريک از متغيرهاي تحقيق با اين ميانگين مقايسه شده است.

آزمون همبستگي

تحليل هميستگي ابزاري آماري براي تعيين نوع و درجه يک متغير کمي با يک متغير کمي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع کارآفرینی، نیروی انسانی، رشد اقتصادی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع آزمون فرضیه، مهارت های کارآفرینانه، ضریب همبستگی