منبع پایان نامه ارشد با موضوع کارآفرینی، نیروی انسانی، کیفیت جامع

دانلود پایان نامه ارشد

مدیریتی
1- مدیریت
برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت، رهبری و شیکه سازی

2- فروش و بازاریابی
شناخت مشتری، توزیع کانالی، زنجیرههای عرضه

3- امور مالی
مدیریت منابع مالی، حسابداری، و بودجه ریزی

4- شرکت های حقوقی
مدیریت ریسک، امنیت و استقلال

5- ارتباطات مردمی- اجرایی
ارتباطات گروه مشاورهای

6- یادگیری درجه عالی
حل مسئله

مهارت هاي کارآفرینی45 نیز در سه رده، طبقه بندي شدهاند(جدول2-4). به اعتقاد لیونز(2002)، مهارتهاي کارآفرینی، براي توسعه نوآوري هاي تولیدي، خدماتی و نیز تعمیم راه حلهایی براي ظهور نیازها در بازار ضروري هستند. همان طور که جستجوي محیط براي تشخیص فرصت ها در کسب و کار، معناي اساسی کارآفرینی است، تشخیص فرصت هاي بازار نیز براي تعریف مهارت کارآفرینی بسیار مهم است. توانایی در صحبت ماهرانه و اشکال صحبت شفاهی و بصري، مهارت مفیدي براي کارآفرین است.

جدول2-4: مهارت های کارآفرینی]13[.
مهارت
طبقه
مفهوم
مهارتهای کارآفرینی
1- مفهوم کسب و کار
برنامه کسب و کار ، مهارت های ارائه

2- جستجوی محیطی
تشخیص شکاف بازار، بهره گیری از فرصت های بازار

3- شبکه و هیئت مشاوره
تعادل مستقل همراه با بهرهگیری از مشاور
چهارمین نوع مهارت ها در چهار طبقه با عنوان مهارت هاي بلوغ شخصیتی46 رده بندي شده اند (جدول2-5) ]13[. لیونز اعتقاد دارد که این مهارت ها به کسب خودآگاهی، بلوغ عاطفی، توانایی و اراده به قبول مسئولیت و خلاقیت نیاز دارند.

جدول2-5: مهارت های بلوغ شخصیتی ]13[.
مهارت
طبقه
مفهوم
مهارتهای بلوغ شخصیتی
1- خودآگاهی
توانایی درون نگری و انعکاس اعمال به سوی خود

2- حسابرسی
توانایی برعهده گرفتن مسئولیت برای حل یک مشکل

3- کنار آمدن عاطفی
توانایی عاطفی به منظور اقدام برای حل یک مشکل

4- خلاقیت
توانایی خلق ره حلی نو برای حل یک مشکل

مهارت هاي مذکور به تازگی در ادبیات کارآفرینی مورد بحث قرار گرفته اند، و به ندرت در برنامه هاي آموزشی کارآفرینی، مورد توجه قرار هستند]117[. بنابراین، می توان گفت دانش به ویژه یادگیري و تلاش براي یافتن دانش جدید، براي درك ایجاد کسب وکارهای کارآفرینانه، بسیار مؤثر و مهم است. براي ایجاد کسب و کارهاي جدید، به مهارت ها و دانش منحصربه فردي نیاز است و سرمایه انسانی، مهم ترین تأثیر را در این زمینه دارد. بر مبناي معیارهاي رایج تحصیل، آموزش و تجربه کاري مهم هستند]62[. اما هدف آموزش مهارت هاي کارآفرینی در قالب هاي فنی، مدیریتی، کارآفرینی و بلوغ شخصیتی چیست؟ هدف اولیه از توسعه کارآفرینی، تربیت کردن افراد متکی به نفس و آگاه به فرصت هاست]82[. هدف آموزش هاي کارآفرینی، بهبود و ایجاد انگیزه در افراد به منظور گرایش به فرصت جویی، ابتکار، مخاطره پذیري و غیره است]94[. از این رو، تدوین و برگزاري دوره ها و کارگاه هاي آموزشی مرتبط با اشتغال و کارآفرینی، به منظور ارتقاي دانش کاربردي، نحوه تجاري سازي مهارت هاي شغلی، راه اندازي کسب و کار و تغییر نگرش دانش آموختگان، می تواند در دوره هاي آموزشی فنی و حرفه اي مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، توسعه کارآفرینی باید در ورودي، فرایند، محصول، خروجی و پیامد، به طور مستمر مورد توجه باشد تا بتوان دانش آموختگان کارآفرین، خلاق و توانمند تربیت کرد. سازمان فنی و حرفه اي، آموزش کارآفرینی را در کنار آموزشهاي فنی و حرفه اي افزایش داده است تا موجب رشد بهرهوري شود و از اتلاف منابع مادي و انسانی جلوگیري کند]50[.

2-2-2 بهرهوری47

تفاوت هاي موجود ميان ملل و جوامع از لحاظ سطح بهره وري و آهنگ تغييرات آن، معيار اساسي سنجش عملكرد اقتصادي آنها است و همين ضابطه است كه حساسترين نقش را در رقابت اين ملت ها بازي مي كند]23[. انجام مطالعات مرتبط به بهرهوري سرانجام منتج به يافتن راه هايي مي شود كه پرصرفهترين استفاده از منابع محدود محصول را تضمين ميكند. به همين لحاظ است كه اقتصاددانان سازمان هاي توليدي و مراكز تحقيقاتي در سراسر جهان اهميتي بس عظيم براي مسئله ارتقاء سطح بهرهوري قائلند و باز به همين لحاظ است كه اين سازمانها و مراكز همه ساله مقادير هنگفتي سرمايه و وقت صرف پژوهش در اين زمينه مي كنند .چرا كه رابطه مستقيم و مشخص بين سطح بهرهوري و ميزان رشد اقتصادي در جوامع مختلف مطلبي پذيرفته شده و تأييد شده است]40[.

2-2-2-1 بهره وري چيست؟

بهرهوري يعني افزايش دائمي و مستمر نسبت رياضي بين نتايج به دست آمده به منابع به كار رفته و مصرف شده. به بيان سادهتر، بهرهوري يعني: تهيه كالاها و خدمتهاي بيشتر و بهتر با هزينه و قيمت تمام شده سابق با صرف همان مقدار منابع توليد يا تهيه همان مقدار كالاها و خدمت ها با هزينه و قيمت تمام شده كمتر و در واقع با صرف مقدار منابع توليدي كمتر]42[.

2-2-2-2 تعريف بهره وري

واژه بهرهوري براي نخستين بار به وسيله ي فرانسوا كنه رياضيدان و اقتصاددان طرفدار مكتب فيزيوكراسي (حكومت طبيعت) به كار برده شد. كنه با طرح جدول اقتصادي، اقتدار هر دولتي را منوط به افزايش بهرهوري در بخش كشاورزي مي داند]111[.
در سال1883 فرانسوي ديگري به نام ليتره بهرهوري را دانش و فن توليد تعريف كرد. در سال1950 سازمان همكاري اقتصادي اروپا بهطور رسمي بهرهوري را چنين تعريف كرد: بهرهوري حاصل كسري است كه از تقسيم مقدار يا ارزش محصول بر مقدار يا ارزش يكي از عوامل توليد بهدست ميآيد. بدين لحاظ مي توان از بهرهوري سرمايه، مواد اوليه و نيروي كار صحبت كرد]84[.
در اطلاعيه تشكيل مركز بهرهوري ژاپن در سال 1955 در ارتباط با اهداف ناشي از بهبود بهرهوري چنين بيان شده است:
حداكثر استفاده از منابع فيزيكي، نيروي انساني و ساير عوامل به روش هاي علمي به طوري كه بهبود بهرهوري به كاهش هزينههاي توليد، گسترش بازارها، افزايش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگي همه آحاد ملت، منجر شود. از ديد مركز بهرهوري ژاپن، بهرهوري يك اولويت و انتخاب ملي است كه به افزايش رفاه اجتماعي و كاهش فقر منجر ميشود]42[.
مركز بهرهوري ژاپن از زمان تأسيس آن در سال 1955 نهضت ملي افزايش بهرهوري در اين كشور را تحت سه اصل رهنمون ساز به جلو هدايت نموده كه عبارتند از:
افزايش اشتغال، همكاري بين نيروي كار و مديريت و توزيع عادلانه ثمره هاي بهبود بهرهوري در ميان مديريت، نيروي كار و مصرف كنندگان]111[.
موسسه بهرهوری اروپا، بهرهوری را درجه و شدت استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید بیان میکند و مدعی است که «بهرهوری نوعی طرز تفکر ودیدگاه است که هر فرد میتواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز قبل انجام دهد. اعتقاد به بهبود بهرهوری، یعنی داشتن ایمان راسخ به پیشرفت انسانها»]1[. دیویس بهرهوری را« تغییر به دست آمده در مقدار محصول در ازای منابع مصرف شده» تعریف کرده است]9[. ماندل بهرهوری را نسبت بین بازده تولید به واحد منبع مصرف شده در مقایسه با سال پایه میداند]44[. مرکز بهرهوری و کیفیت آمریکا، بهرهوری را در قالب زیر تعریف کرده است]84[.
سودآودی= بهرهوری × بازیافت قیمت
همانگونه که از تعاریف فوق مستناد میگردد، قالب و محور اصلی تعاریف به هم شبیه و نزدیکند و مهمترین عاملی که در کلیه تعاریف وجود دارد، تعیین نسبت آنچه برای تولید به کار رفته به آنچه از فرایند تولید به دست آمده است. در عین حال، در بهرهوری، کانون اصلی توجه، نیروی انسانی است و کلیه تلاشها بر بهبود بهرهوری نیروی انسانی تمرکز دارد. به عبارت دیگر، موتور محرک هر نوع بهرهوری، نیروی انسانی است، ولی در گذر زمان، دچار تغییرات و تحولات شده است. جریان تکامل مفهوم بهرهوری در اقتصاد نیز این نکته را نشان میدهد]9[.
سومانت48(1984) تعاریف مختلفی از یهره وری نیروی انسانی را به شرح زیر مطرح میکند]9[:
مهندسان: انجام دادن بیشتر کار با کمترین هزینه
دانشمندان: انجام دادن کار خردمندانه و آگاهانه
مدیران: دستیابی به همه چیز با هم توأم با عملکرد مؤثر
فیلسوفان: دانستن اینکه بهترین کار انجام شده است
مدیران مالی: سود بیشتر

2-2-2-3 جریان تکامل مفهوم بهرهوری در اقتصاد

مفهوم بهره وری در اقتصاد به ترتیب زیر تکمیل شد]74[:
در مراحل اولیه استفاده از واژه بهرهوری در اقتصاد، کانون اصلی توجه، نیروی انسانی بود.
پس از بروز کمبود در سایر عوامل تولید و افزایش ارزش آنها، توجه به منابع دیگری همچون سرمایه، انرژی و و مواد اولیه معطوف شد.
با ورود رقبای بیشتر و خارج شدن بازار از حالت انحصاری، توجه به ستاده افزایش یافت.
با شکست مرزهای اقتصاد و جهانی شده اقتصاد، مفهوم بهرهوری از یک تلقی ایستا و سطحی به یک تلقی پویا و جامع تبدیل شد و دز این میان، انسان بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.
تمام این تعاریف بر مفهوم مشترک تأکید دارند و آن بهبود، بخشیدن به کار و استفاده بهتر از منابع و کسب منابه بهتر است. به عبارت دیگر ، علی رغم تعدد تعاریف و برداشت های متفاوت، تمام طبقات و افراد به دنبال استفاده از منابعی هستند که در اختیار دارند و این استفاده مطلوب با تعاریف مختلف بیان شده است]84[.
2-2-2-4 دیدگاههای مختلف در مورد بهرهوری

سه دیدگاه به شرح زیر دربارهی بهرهوری مطرح است]36[:
الف) بهرهوری از دیدگاه سیستمی: بهرهوری از دیدگاه سیتمی، ماهیت پیچیدهای دارد و در کل سیستم مطرح میگردد. در این دیدگاه، بهرهوری عبارت است از: نسبت مجموع خروجیهای یک سیستم به ورودیهای آن.
این تعریف در سیستمهای مختلف اجتماعی ، فرهنگی و صنعت کاربرد دارد.
صورت کسر یا خروجیهای سیستم و همچنین مخرج کسر یا ورودیهای سیستم میتواند به شکل فیزیکی (حجم محصول، تعداد افراد فارغ التحصیل و مقدار مواد اولیه یا سرعت کار نیروی انسانی و ماشین الات و ..) و یا به صورت معیار های ارزش مالی یا واحد پول رایج در هر کشور اندازهگیری شود.

شکل2-2: بهرهوری از دیدگاه سیستمی]9[.

همانطور که که در شکل2-2 دیده می شود از دیدگاه سیستمی، بهرهوری در محیطی با ویژگیهای مختلف و متغیر قرار دارد و عوامل مختلف و متغیر قرار دارد و عوامل مختلف تولید مانند نیروی کار، سرمایه، انرژی، مدیریت و تکنولوژی در آن به کار گرفته میشوند و به عنوان ورودیها به فرایند تولید وارد میگردند و به صورت خروجیهایی مانند کالاهای ساخته شده و خدمات از این فرایند خارج می شوند. قیمت محصول و دسترس بودن عوامل تولید، تابع شرایط محیطی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تکنولوژیک و غیره است. اگر یک سیستم توانایی تغییر و اصلاح کیفی و کمی ورودیها و خروجیها را داشته باشد میتواند بهرهوری خود را افزایش دهد. زمانی که سیستم دارای بازخور قوی باشد، سازمان میتواند از پویای و تکامل مناسب برخوردار خواهد شد]9[.

ب) بهرهوری از دیدگاه ژاپنیها: بهرهوری در ژاپن، موضوعی ملی و فراگیر است و به عنوان یک رویکرد تاریخی، استراتژی بهبود بهرهوری در کنار رویکرد کنترل کیفیت جامعدو مدیریت کنترل کیفیت جامع مطرح میگردد. به عقیده پروفسور ساساکی، استاد دانشگاه سوکاهای ژاپن در رشته مدیریت سیستمها ، بدون توجه به بهبود کیفیت و کاهش ضایعات، بهرهوری نمیتواند افزایش یابد. توان رقابت پذیری در بازار را با توجه به مسأله ارتقای کیفیت می توان بالا برد. لذا کاهش ضایعات در فرمول بهرهوری وارد میگردد یعنی]84[:

Y بازده( محصول تولید شده)
L نیروی کار(ساعات کار انجام شده)
P شاخص بهرهوری
ژاپنیها عامل ضایعات را نیز در صورت کسر وارد کردهاند تا تأثیر بهرهوری را مورد نظر داشته باشد یعنی]84[:

که در آن:
T حجم کل تولیدات
D ضایعات
Y کالاهای سالم
لذا هر چه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع کارآفرینی، جامعه شناختی، ریسک پذیری Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع نیروی کار، نیروی انسانی، خلاقیت و نوآوری