منبع پایان نامه ارشد با موضوع کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، تحمل ابهام

دانلود پایان نامه ارشد

اکتشافی و ماجراجویانه

به طور خلاصه میتوان گفت که کار آفرینان افرادی هستند که ارزش منابع کار، مواد و دیگر عوامل تولید را تغییر میدهند تا ارزشمندتر از گذشته شوند. از این جهت، کار آفرینان همیشه به دنبال نوآوری و راههای جدید هستند. در دنیای جدید، کارآفرینان کسب و کار جدیدی را راهاندازی میکنند. آنها از دانش مربوط به نوآوری و اختراعات استفاده میکنند تا اهداف مهم و قابل توجهی تنظیم کنند و از طریق تکنولوژی جدید سع میکنند تا اهداف مهم و قابل توجهی تنظیم کنند و از طریق تکنولوژی جدید سعی میکنند، بازده کاری خود را افزایش دهند. کارآفرینی یک شغل است که میتواند به عنوان شکی از زندگی انتخاب شود. چرا که کارآفرینی میتواند همانند همه مشاغل دیگر آموخته شود، مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد و برنامه ریزی و سازماندهی گردد]35[.
امروزه، كارآفريني، تكامل چشم گيري داشته به طوري كه انواع جديدي از كارآفريني به منصفه ظهور رسيده است. به طور كلي اغلب محققان كارآفريني را مشتمل بر دو نوع عمده مي دانند: كارآفريني فردي و كارآفريني سازماني. در كارآفريني فردي، فرد كارآفرين به طور مستقل و جداگانه اقدام به انجام كارآفريني مي كند اما در كارآفريني سازماني، فرد كارآفرين در درون يك سازمان از قبل تأسيس شده اقدام به انجام كارآفريني ميكند(آقايي، 1385). هم چنين كارآفريني سازماني داراي فرايندي است كه با شناخت فرصت آغاز شده و با بهرهبرداري و برداشت به پايان مي رسد. كارآفرين با طي هر مرحله به مراحل بالاتر دست پيدا مي كند]34[.
كارآفرينان در انجام اين فرايند، بايد داراي ويژگي هايي باشند تا بتوانند در كار خود موفق شوند كه اين شامل احساس مسئوليت و داشتن عزم و اراده، استفاده از فرصت ها، تحمل مخاطره، ابهام و عدم اطمينان، خلاقيت، اتكاء به نفس و قدرت سازش، انگيزه برتري طلبي ميشود]17[. اما در انجام كارآفريني در سازمان ها و شركت ها موانعي وجود دارد كه بسياري از آنها ناخواسته هستند و بازخوردي از به كارگيري مديريت سنتي به شمار مي روند. در برخي مواقع اين موانع آن قدر مخرب است كه كارآفرينان ترجيح مي دهند از اين كار اجتناب كنند. برخي از ابعاد موانع كارآفريني از ديدگاه فراي شامل: 1- ماهيت سازمان هاي بزرگ 3- فقدان استعداد كارآفرينانه 4- شيوه هاي نادرست پاداش است]3[.

2-2-1-1 ويژگي هاي سازمان هاي كارآفرين

صمد آقايي(1387) ويژگي هاي زير را براي سازمان هاي كارآفرين بيان مي كند: ساختار، غير متمركز بودن، غير رسمي بودن، عمودي و افقي بودن ارتباطات، در انحصار نبودن اطلاعات، گروهي بودن كارها، كنترل آسان و غير رسمي، داشتن كاركنان توانمند، حمايت مديريت، قدرداني مديريت از افراد ريسك پذير، تحمل كردن انحراف از قواعد كاركنان متولي شدن طرح هاي كارآفرينانه، داشتن تنوع در حمايت هاي مالي مديريت، حمايت مديريت از طرح هاي كوچك آزمايشي، به كارگيري ايده هاي ديد كاركنان، تغذيهي مالي براي شروع و حركت طرح هاي نو و قدرت تصميم گيري مديريت.

2-2-1-2 كارآفريني سازمانی11

فرايندي است كه در آن، محصولات يا فرايند هاي نوآوري شده از طريق القا و ايجاد فرهنگ كارآفرينانه در يك سازمان از قبل تاسيس شده به ظهور مي رسد يا به عبارت ديگر مجموعه فعاليت هايي است كه از منابع و حمايت سازماني به منظور دست يابي به نتايج نوآوران برخوردار است]36[.

2-2-1-3 تعاریف کارآفرینی سازمانی

از کارآفرینی سازمانی تعاریف مختلفی ارائه شده است که محقق در این بخش به گردآوری بخشی از آن ها اهتمام ورزیده است:
یو و همکاران(2014): کارآفرین سازمانی فردی است که همچون یک کارآفرین در سازمانهای بزرگ فعالیت میکند و به کارآفرینانی اداری گفته میشود که که موفقیت آنها ایجاد واحدهای مستقل جدید در یک شرکت میباشد. آنها محصولات، خدمات و فرایندهای جدیدی را ارائه میکنند که شرکت را قادر به رشد و سودآوری میسازد.
هوآرنگ(2013): کارآفرین سازمانی فردی رویایی است که مجری و اهل عمل12 هم باشد.
والش و هانگ(2014): افرادی که در محیطهای انگیزشی و حمایتی فعالیت میکنند و کلید اصلی بازاریابی و توسعه محصول در یک شرکت میباشد
گینزبرگوگات(1990): کسی که در زیر چتر یک شرکت محصولات ، فعالیتها و فناوری جدید را کشف میکند و به بهرهبرداری میرساند.
پوپسکو(2013): افرادی که در سازمانهای بزرگ، حیثیت شغلی خود را بر روی نتایج حاصل از نو آوری میگذارند.
کورن وال و پرل مان(1990): کار آفرین سازمانی، فردی است که در یک سازمان بزرگ همچون کارآفرین عمل میکند. از نقطه نظر شرکت، مزایای داشتن کارآفرینان سزمانی آشکار است. چراکه این گونه افراد به معرفی و تولید محصولات، خدمات و فرایندهای جدید میپردازد و بدین ترتیب موجب رشد و سوددهی آن میشوند]77[.
کوراتکو و هاجتس(1989): کار آفرین سازمانی فرد رویا بینی است که محاسبه میکند چگونه یک فرد را به یک واقعیت سودآور تبدیل نماید]24[.
شباهتهای بسیاری بین کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی وجود دارد و تفاوت آنها در این است که کار آفرین سازمانی در داخل سازمان صورت میگیرد. موضوع اصلی آن ایجاد یا توسعه روح کارآفرینانه در داخل محدوده شرکت میباشد که به موجب آن، نوآوری ارتقاء مییابد]24[.

2-2-1-4 الگوهاي كارآفريني سازماني

عمده ترين الگو هاي كارآفريني سازماني عبارتند از:
الگوي كارآفريني سازماني كورنوال و پرلمن13: اين الگو چهارچوب كارآفريني سازماني را بر مبناي مديريت راهبردي نشان مي دهد]81[.
الگوي كارآفريني سازماني اكهلس و نك14: اين الگو توانايي سازمان را براي بقا در يك محيط سرشار از نوآوري نشان مي دهد]19[.
الگوي كارآفريني درون سازماني كوراتكوو و نافزيگر: ين الگو تعامل فعاليت هاي مختلف را به جاي رخداد حوادث در خلاء به عنوان عامل كارآفريني سازمان معرفي ميكند]19[.

2-2-1-5 ابعاد كارآفريني سازماني

ابعاد كارآفريني سازماني از ديد آنتونيك و هيسريچ(2003): اين دو محقق بعد از انجام بررسيها و مطالعات فراوان در وحلهي اول معتقدند كه كارآفريني سازماني مفهومي چند بعدي بوده و در وحلهي دوم هشت بعد اساسي را براي اين مفهوم در نظر گرفته اند كه اين ابعاد عبارتند از: واحدها و كسب و كارهاي جديد، نوآوري در فرايند و محصول /خدمات، خود تجديدي، ريسك پذيري، پيشگامي و رقابت تهاجمي.
ابعاد كارآفريني سازماني از ديد فرهنگي و صفر زاده(1384): اين دو محقق كارآفريني سازماني را فرايندی داراي موارد: توليد ايده ، اجرا و بهر ه برداري از ايده مي دانند.

شکل 2-1: فرایند کارآفرینی سازمانی از نظر فرهنگی و صفرزاده]54[.

2-2-1-6 عوامل مؤثر بر كارآفريني سازماني

مقيمي(1383) عوامل مؤثر بر كارآفريني سازماني ر ا در سه عامل زير دسته بندي مي كند:
عوامل ساختاري كارآفرينانه15: شامل مواردي از قبيل ساختار سازماني، راهبرد سازماني، سيستم حقوق و دستمزد، سيستم مالي و بودجه اي، سيستم اطلاعاتي، سيستم تحقيق و توسعه، سيستم كنترل و نظارت، سيستم منابع انساني و فرايندها و روش ها.
عوامل رفتاري كارآفرينانه16: شامل مواردي از قبيل فرهنگ سازماني، انگيزش نيروي انساني، سبك رهبري، ويژگي هاي كاركنان و مديران، آموزش منابع انساني و سيستم ارتباطات انساني.
عوامل زمينهاي كارآفرينانه17: كه شامل مواردي از قبيل ارتباط با ارباب رجوع، محيط سياسي- قانوني، محيط اجتماعي- فرهنگي و محيط اداري.
2-2-1-7 ویژگی هاي کارآفرینان

ویژگیهاي کارآفرینان بسیار فراوان است. قبل از تشریح ویژگیهاي کارآفرینان، ضروري است واژههاي کارآفرینی و کارآفرین تعریف شوند. به اعتقاد شومپیتر18، کارآفرین فردي ریسک پذیر است که فرصت و امکان خلق روش ها و فنون جدید، بهبود سازماندهی یا توسعه منابع جدید را به خوبی تشخیص می دهد(متوسلی، 1384). کارآفرین19، کسب و کاري را با هدف سودآوري و رشد ایجاد می کند. چنین شخصی با رفتار نوآورانه شناخته میشود و فعالیتهاي مربوط به مدیریت راهبردي را در کسب و کار مورد استفاده قرار می دهد(لند استروم20 ،2005). ویرتنن21 نیز کارآفرینی22 را فرایندي پویا تعریف میکند که کارآفرین براي بهره برداري از نوآوري اقتصادي به منظور خلق ارزش جدید در بازار، آن را ایجاد و مدیریت میکند. کارآفرین، ذهنی کارآفرینانه همراه با انگیزه دستیابی به موفقیت دارد]46[. دانشکده بازرگانی هاروارد23(2002)، کارآفرینی را روش مدیریت فرصت هاي در حال گذر می داند. این رویکرد مدیریتی به کارآفرینی، مستلزم تشخیص و تعقیب مستمر فرصت ها، تجمیع و سازماندهی منابع به منظور، نشان دادن فرصت هاي باز و نیز ارزیابی مستمر نیازها با تغییرات مداوم شرایط است]92[.
پژوهشگران ویژگی هاي مختلفی را براي کارآفرینان شناسایی کرده اند. برخی از ویژگی ها، روان شناختی هستند. به این نوع رویکرد که تبیین ویژگی هاي شخصیتی در آن مورد توجه قرار می گیرد، رویکرد ویژگی ها گفته میشود. حالت هاي ذهنی مثبت، نیاز به موفقیت، اعتماد به نفس، تمایل به ریسک، خلاقیت و نوآوري و غیره از جمله ویژگی هاي مذکور است]62[. در رویکرد روان شناختی فرض می شود که یک ویژگی، صفت نسبتاً پایدار و بادوامی است که آثار قدرتمندي را بر رفتار خواهد داشت]78[. ایمانی و پور رجب(1390)، نیاز به موفقیت24، ریسک پذیري متعادل25، تحمل ابهام26 و خلاقیت27، از مهم ترین ویژگیهاي کارآفرینان میدانند که در ذیل به تشریح آن پرداخته است:
نیاز به موفقیت: منظور از انگیزه موفقیت، تمایل فرد به کسب هدف بر اساس مجموعه اي از استانداردهاست]86[. مک کله لند28 نیاز به موفقیت را نوعی ویروس ذهنی می داند که در ذهن شخص، بیانگر اندیشههایی درباره خوب انجام دادن کاري یا انجام کاري به نحوي بهتر از قبل است یعنی کار کاراتر، سریع تر، با زحمت کمتر و با نتیجه بهتر انجام شود]6[.
ریسک پذیري متعادل: ریسک معتدل شامل فعالیت هایی هستند که مهارت و کوشش شخص در آن نقش اصلی را بازي می کند. ممکن است در آن فعالیت ها شانس و اقبال هم نقشی داشته باشد اما تاثیر شانس به واسطه مهارت و تلاش فرد به حداقل می رسد و نتیجه کار جزو مسئولیت هاي شخص محسوب میشود]59[.
تحمل ابهام: تحمل ابهام، پذیرش عدم قطعیت به عنوان یک هنجار در زندگی است، یعنی توانایی زندگی با حداقل دانش درباره محیط]96[.
خلاقیت: خلاقیت، استعداد و قابلیت انسان در تولید آثار ابتکاري، نوآورانه و سودبخش است]64[. نوآوري29 نتیجه خلاقیت و استفاده مؤثر از ایده هایی است که بیشتر بر تولید و خدمات تأکید می کنند]18[.

تامپسون30 (1999) نیر ویژگیهای کارآفرینان را اینگونه بر میشمارد:
متمایز از دیگران هستند.
از فرصتها بهرهبرداری مناسب میکنند.
توانایی جذب منابع لازم را دارند.
ارزش افزوده ایجاد میکنند.
دارای شبکه ارتباطی خوبی هستند.
سرمایه گذاری مناسب میکنند.
دارای قدرت ریسک بالا هستند.
به هنگام مواجهه با مشکلات قدرت تصمیم گیری مناسب دارند.
خلاق و نوآور میباشند.

میشل هت به نقل از مقیمی و دیگران(1386) کارآفرینی را در پنج عامل زیر معرفی کرده اند:
نوآوری
ریسک پذیری
رفتار اثر گذار
استراتژی مبتنی بر رقابت
استقلال

لیتونن31 مشخصههای کارافرین را این گونه بیان میکند: توانایی ریسک پذیری، نوآوری، دانش در زمینه فنون کار، بازار و بازاریابی، مهارتهای مدیریت کسب و کار، توانایی برای همکاری، برداشت خوب نسبت به کسب و کار و توانایی برای شکار فرصت]103[.
در مورد نگرش کارآفرینان به فعالیتهای راهاندازی و توسعه کسب و کارها و اثر بخشی نمودن انها برخی تصورات نادرست وجود دارد که با واقعیت های عملکرد مدیران کارافرین انطباق ندارد. برخی از مهمترین این تصورات و واقعیتها به صورت ذیل مطرح است]65[:
افسانه: پول اولین هدف کار آفرینان است.
واقعیت: اولین هدف آنان آزادی و توانایی در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع کارآفرینی، تحمل ابهام، توسعه اقتصادی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع کارآفرینی، جامعه شناختی، ریسک پذیری