منبع پایان نامه ارشد با موضوع کارآفرینی، ریسک پذیری، تحمل ابهام

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیق، تبیین می گردد. در پایان نیز قلمروی تحقیق مشخص و متغیرهای تحقیق به صورت عملیاتی و مفهومی تعریف می گردد.

1-2- بیان مساله

با توجه به نوآوری ها و دگرگونی های بی حد و حصر که جهان با آن مواجه است، سازمانهای موفق، تدابیر خاصی را برای استفاده از کلیه ظرفیت کارکنان خود اتخاذ کرده اند]22[. به طوری که نیروی انسانی توانا و کارآمد دارایی مهم و حیاتی برای سازمان به حساب می آید]104[ و به عنوان محور تحول و عنصر اساسی هر سازمانی به حساب می آید]14[. از این روی توانمند کردن و برانگیختن آن ها یکی از برنامه های راهبردی و حیاتی مدیریت هر مجموعه تلقی میشود. یکی از معیارهای سنجش در بهره گیری کامل نیروی انسانی، بهره وری منابع انسانی می باشد]109[. حدود دو قرن پیش برای اولین بار این واژه در فرهنگ اقتصادی مطرح شد و از آن به بعد و در بسیاری از نقاط جهان، بویژه در کشورهای صنعتی به عنوان یک طرز فکر و فرهنگ تلقی به آن توجه شد. هدف از بهبود بهره وري به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نيروي انساني، تسهيلات و… به نحو علمي، كاهش هزينههاي توليد، گسترش بازارها، افزايش اشتغال و كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي، به طوري كه به سود كارگر، مديريت و عموم مصرف كنندگان باشد]111[. به طور کلی بهره وری مفهومی است برای نشان دادن نسبت برون داد بر درون داد که در سه سطح فرد، واحد و سازمان بکار گرفته می شود]74[. در این تحقیق که در میان کارکنان شرکت نفت خزر انجام می شود، محقق قصد دارد تا در سطح فرد(کارکنان) به بررسی این مفهوم بپردازد. محقق این کار را توسط مدل آچیو(ACHIEVE) که توسط هرسی و گلداسمیت ارائه شده است، انجام داده است. این مدل شامل 7 بعد توانایی، وضوح، کمک، انگیزه، ارزیابی، اعتبار و محیط می باشد]73[. از طرفی محققان مدل های مختلفی را برای سنجش عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی ارائه داده اند که به طور کلی می توان آن ها را به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم کرد. از بین عوامل داخلی نیز دو دسته عوامل نرم افزاری و سخت افزاری وجود دارد که بر بهره وری تاثیر می گذارند. یکی از این عوامل نرم افزاری، توجه به مقوله کارآفرینی کارکنان سازمان می باشد که در تحقیقات مختلفی همبستگی آن با بهره وری کارکنان به اثبات رسیده است]111 و 74[. در واقع امروزه سازمان ها دریافته اند در صورتی می توانند از علوم جدید به طور مناسبی بهره ببرند که کارکنان آن ها قادر باشند تا به طور خلاقانه ای از این دانش در خدمت اهداف سازمان استفاده کنند. مفهوم کارآفرینی نیز برای اولین بار در مطالعات حوزه اقتصادی مطرح شد. به طوری کلی کارآفرینان را به افراد یا گروه هایی اطلاق کردند که به طور مستقل یا به عنوان بخشی از سیستم سازمانی، یک کسب و کار جدید را ایجاد می کنند و یا درون سازمان های موجود به ایجاد نوآوری و تجدید استراتژیک ترغیب می شوند]76[. محقق در این پژوهش از مدل بومی کردنائیچ(1388) برای سنجش مهارت های کارآفرینی کارکنان استفاده خواهد کرد که شامل 8 بعد ریسک پذیری، کانون کنترل، نیاز به موفقیت، سلاست فکری، عملگرایی، تحمل ابهام، رویا پردازی و چالش طلبی می باشد. لذا با توجه به آنچه گفته شد محقق در این تحقیق به دنبال آن است تا اولا معلوم کند که کارآفرینی و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر به چه میزانی می باشد؟ ثانیا نشان دهد که آیا بین کارآفرینی و 8 بعد این متغیر و بهره وری رابطه معناداری وجود دارد؟

شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق]78[.

1-3- ضرورت تحقیق

سازمانها مجموعهای از عوامل انسانی، تکنولوژی، فنی، ساختاری، فرهنگی و دیگر عناصر محیطی هستند که در راستای تحقق مجموعه هدفهای از پیش تعین شده و مشترک در تعاملند. بدون شک با توجه به اینکه این هدفها و منافع افراد لزوماً برهم انطباق نداشته، شیوه مواجه مدیران در ایجاد تعادل، کاهش تعارض و استفاده بهینه از تواناییهای بالقوه افراد و عناصر حائز اهمیت است]64[. در این راستا کارکنان هر سازمان مهمترین جزء سازمان محسوب میشوند که بیتوجهی به خواست و تامین نیازهای مورد نظر آنها غیرقابل اجتناب است. مجموعه دستاوردهای علمی نشان میدهد که از سادهترین لوازم گرفته تا پیشرفته ترین فناوریهای پیچیده محصول خلاقیت و نوآوری اندیشمندانی بوده که طی سالهای متمادی بر اساس دانش و ارتقاء فکری انسان خلق شده است. بنابراین پایه اصلی ثروت هر کشور را منابع انسانی تشکیل میدهد که از آن بهعنوان عامل اصلی یاد میشود و منابع طبیعی و مادی به عنوان عوامل تبعی نامیده می‌شوند. با این شرایط، نقش منابع انسانی نه تنها در سطح سازمانی بلکه به صورت کلی از سطح یک واحد کوچک اقتصادی تا سطح ملی ارتقا و گسترش پیدا کرده است. از طرفی عدم توجه به این مفهوم برای هر سازمانی بجز ضررهای آشکار از قبیل از دست دادن منابع، سود، فرصت، افزایش هزینه های عملیاتی، کارمندیابی و … ضررهای پنهانی را نیز ایجاد خواهد کرد که مهم ترین آن از دست دادن اعتبار و وجه سازمانی در نزد رقبا و مشتریان است. لذا اهمیت توجه به این مقوله در هر سازمانی از اهمیت والایی برخوردار می باشد]4[.
با این حال در تحقیقات داخلی هنوز مفهوم بهره وری آنچنان که می بایست مورد توجه قرار نگرفته است به گونه ای که منابع و مبانی نظری محدودی در این زمینه وجود دارد و به صورت تجربی شرکت های کمی به بررسی عوامل موثر بر آن پرداخته اند(نسبت به اهمیت موضوع). لذا از دیدگاه محقق به طور جدی شکاف تحقیقاتی در این خصوص قابل مشاهده است که محقق با بررسی رابطه این مفهوم با یکی از عوامل مهم سازمانی به نام مهارت های فردی کارآفرینی سعی کرده تا به غنای این مفهوم در سطح سازمانی بپردازد. کارآفرینی که خود یکی از ابزارهای مهم فردی/سازمانی است و برای موفقیت هر فرد/سازمان به شدت مورد احتیاج می باشد. لذا در اهمیت کارآفرینی همین بس که طی بیست سال (۸۰- ۱۹۶۰) در کشور هند تنها پانصد موسسه کارآفرینی شروع به کار کرده اند و حتی پاره ای از شرکت های بزرگ جهان برای حل مشکلات خود به کارآفرینان روی آورده اند، این درحالی است که در ایران حتی یک موسسه کارآفرینی در دهه های اخیر وجود نداشته است]111[. کارآفرینی از منابع مهم و پایان پذیر همه جوامع بشری است. منبعی که به توان خلاقیت انسان ها برمی گردد. از یکسو ارزان و از سوی دیگر بسیار ارزشمند و پایان ناپذیر است. امروزه همگان دریافته اند که جوامعی که به فکر متکی بوده اند تا به منابع زیرزمینی در بلندمدت موفق تر و سرافرازتر بودهاند. منابع زیرزمینی در کشورهای جهان سوم علیرغم مزیت های آن از جمله موانع توسعه یافتگی محسوب شده است، در صورتی که نبود این منابع در بعضی از کشوها باعث شده است تا آن ها با استفاده نیروی فکر، خلاقیت و ابتکار و یا در یک کلمه کارآفرینی، از جمله کشورهای پیشرو در جهان کنونی شوند. خصوصاَ عصر حاضر عصر دانایی و خلاقیت و عصر تلفیق اندیشه ها و ابتکارات می باشد و توجه به کارآفرینی در توسعه و پیشرفت کشورها بسیار اهمیت دارد.

1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- اهداف کلی

بررسی رابطه بین بهره وری و مهارت های کارآفرینانه کارکنان شرکت نفت خزر

1-4-2- اهداف جزئی

بررسی رابطه بین بهره وری و ریسک پذیری کارکنان شرکت نفت خزر
بررسی رابطه بین بهره وری و کانون کنترل کارکنان شرکت نفت خزر
بررسی رابطه بین بهره وری و سلاست فکری کارکنان شرکت نفت خزر
بررسی رابطه بین بهره وری و موفقیت طلبی کارکنان شرکت نفت خزر
بررسی رابطه بین بهره وری و چالش طلبی کارکنان شرکت نفت خزر
بررسی رابطه بین بهره وری و عملگرایی کارکنان شرکت نفت خزر
بررسی رابطه بین بهره وری و تحمل ابهام کارکنان شرکت نفت خزر
بررسی رابطه بین بهره وری و رویا پردازی کارکنان شرکت نفت خزر

1-5- فرضیه های تحقیق
1-5-1- فرضیه اصلی

بین بهره وری و مهارت های کارآفرینانه کارکنان شرکت نفت خزر رابطه معناداری وجود دارد

1-5-2- فرضیه های فرعی

بین بهره وری و ریسک پذیری کارکنان شرکت نفت خزر رابطه معناداری وجود دارد
بین بهره وری و کانون کنترل کارکنان شرکت نفت خزر رابطه معناداری وجود دارد
بین بهره وری و سلاست فکری کارکنان شرکت نفت خزر رابطه معناداری وجود دارد
بین بهره وری و موفقیت طلبی کارکنان شرکت نفت خزر رابطه معناداری وجود دارد
بین بهره وری و چالش طلبی کارکنان شرکت نفت خزر رابطه معناداری وجود دارد
بین بهره وری و عملگرایی کارکنان شرکت نفت خزر رابطه معناداری وجود دارد
بین بهره وری و تحمل ابهام کارکنان شرکت نفت خزر رابطه معناداری وجود دارد
بین بهره وری و رویا پردازی کارکنان شرکت نفت خزر رابطه معناداری وجود دارد

1-6- قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق شامل قلمرو موضوعی ، مکانی و زمانی می باشد.
قلمرو موضوعی ؛ در این تحقیق منظور از مهارت های کارآفرینانه 8 بعد ريسک پذيري، کانون کنترل، نياز به موفقيت، سلاست فکري، عملگرايي، تحمل ابهام ،رويا پردازي ،چالش طلبي می باشد. و منظور از بهره وری 7 بعد مدل آچیو(ACHIEVE) که شامل 7 بعد توانایی، وضوح، کمک، انگیزه، ارزیابی، اعتبار و محیط می باشد، است. در ضمن موضوع این تحقیق در قلمرو کارآفرینی و رفتارسازمانی می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق شامل بررسی شرکت نفت خزر می باشد.
قلمرو زمانی تحقیق نیز از بهمن سال 1392 تا فروردین سال 1393 را در برمی گیرد.

1-7- تعریف متغیرهای تحقیق
1-7-1- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق

بهره وری : بهره وری مفهومی است برای نشان دادن نسبت برون داد بر درون داد که در سه سطح فرد، واحد و سازمان بکار گرفته می شود]74[.
سلاست فکری: فرد توانایی ایجاد تعداد زیادی ایده را به طور سریع داشته باشد به معنای دیگر توان گردآوری فکرهای متنوع و متعدد در مورد یک موضوع یا مسئله است. هرچه فکرهای موجود بیشتر باشد احتمال یافتن راه حل‌های عملی بیشتر است و در هنگام حل، خطای فرد نیز کمتر خواهد بود]59[.
عملگرایی: عملگرایی دیدگاهی است که در آن مفاهیم علمی بر مبنای عملیات عینی که برای اندازهگیری آنها به کار میرود تعریف میشوند. عملگرایی کارآفرین بدین معناست که هنگامی که وی تصمیمی میگیرد به سرعت ممکن آن را به انجام میرساند]66[.
تحمل ابهام: زمانی که در گفتار، اطلاعات و ساختار نقص و ابهام وجود دارد و یا زمانی که موقعیت‌ها می‌تواند تفسیرهای متعدد و گاهی اوقات متناقض داشته باشند، گفته می‌شود که یک موقعیت مبهم وجود دارد]2[.
رویاپردازی: رویاپردازی، توانایی و ظرفیت ایجاد و توسعه یک آرمان و آینده است که جذاب، گستاخانه و جالب توجه باشد]59[.
چالشطلبی: چالشها، فرصتهایی هستند که به شکل یک کار یا وظیفه ظاهر میشوند و موجب شکوفایی ویژگیها و مهارتهای بالقوه و ارزشمند انسان میشوند. چالشها محک وجودی کارآفرین است. کارآفرین با چالشخواهی در پی یافتن خویش است و با حل هر چالش «بودن» را تجربه میکند]66[.
نیاز به موفقیت یا توفیقطلبی یا انگیزه پیشرفت: انگیزه پیشرفت بالا عبارتست از تمایل به برتری یا موفقیت و تلاش برای پیشرفت برای نیل به مجموعهای از استانداردها]4[.
ریسکپذیری متعادل یا تمایل به مخاطرهپذیری: ریسک، ترکیبی از خطرهای غیر قطعی است که با احتمال سنجیده می‌شود و به عبارتی دیگر ریسک یعنی عدم اطمینان نسبت به نتایج پیش بینی شده است]94[.

1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

بهره وری: در این تحقیق منظور از بهره وری توانایی، وضوح، کمک، انگیزه، ارزیابی، اعتبار و محیط می باشد.
ریسک پذیری: در این تحقیق منظور از ریسک پذیری؛ ارزش ریسک پذیری ، توجه به نتایج

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع آزمون فرضیه، کارآفرینی، مهارت های کارآفرینانه Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع کارآفرینی، تحمل ابهام، توسعه اقتصادی