منبع پایان نامه ارشد با موضوع پياده، وسايل، عابرين

دانلود پایان نامه ارشد

و كمرنگ شده است ولي همچنان بسيار حائز اهميت بوده و به عنوان يك راهكار مديريت مشكلات حمل و نقل و زيست محيطي شهري به آن بايد نگريست.
دوم– پيامد حضور يك روش مؤثر و كارا در سيستم عبور پياده شهري كاهش تلفات ناشي از تصادفات بوده و تعريف يك الگوي ملي و منطبق بر آداب و فرهنگ منطقه مورد مطالعه ميتواند بر كاركرد و افزايش تاثير پياده‌روي در سيستم شهري بيافزايد.
سوم– مشكلات سيستم پياده‌روي شهري در ايران ميتواند متاثر از بسياري عوامل و نه فقط تردد وسايل نقليه باشد به عنوان مثال كيفيت علائم و خط‌كشي‌ها و يا مكانيزه نمودن تقاطع‌ها ميتوانند نقش مهمي در اين خصوص داشته باشند.
چهارم – بين عبور از عرض خيابان از زيرگذر با روگذر رابطه وجود داشته و عابر پياده رفتار متفاوتي براي انتخاب خواهد داشت.
پنجم – خيابان‌هاي شهر تهران در حال حاضر داراي استاندار مناسبي جهت عبور پياده نيستند.
ششم – بين احداث پل روگذر و پله برقي با عبور ايمن عابرين پياده رابطه منطقي وجود دارد.

1-6- روش تحقيق
با توجه به گستردگي موضوع پژوهش و كثرت عوامل مؤثر در آن، اتخاذ يك روش سيستماتيك در برخورد با موضوع و پيشبرد اهداف پايان‌نامه ضروري مي‌نمايد. لذا به عنوان نخستين گام مي‌بايد روش كار مقتضي مشخص گردد.
فلسفه اصلي روش كار، تكيه بر شناسايي مسائل، خصوصيات و ويژگيهاي خاص پياده و سيستم پياده‌روي در شرايط موجود، مطالعه و بررسي ميراث فرهنگي و سوابق تاريخي در ارتباط با موضوع، استفاده از منابع و نتايج پژوهشي داخل و خارج ازكشور و انجام تحقيق و پژوهش در زمينه‌هاي مورد نياز است. بر اين اساس روش كار زير تدوين شده كه مراحل آن عبارتند از:
1- مقدمات (سازماندهي، زمانبندي، بودجه‌بندي)
2- شناسايي و بررسي مسائل پياده‌روي (مسائل سيستم پياده،‌مسائل تأثيرگذار، مسائل تأثيرپذير)
3- مطالعه منابع و مراجع موجود داخلي و خارجي (كتب و نشريات، مقالات، مطالعات قبلي، دستورالعمل‌ها و معيارهاي فني) و ارائه الگوي مناسب بر اساس مطالعات تطبيقي
4- جمع‌آوري ، تحليل آمار، نظر سنجي و مقايسه اطلاعات (ويژگيهاي كمي و كيفي ترافيك پياده، ايمني و تصادفات، …)
5- ارائه راهبردها و سياستهاي برنامه‌ريزي و مديريت سيستم پياده
6- ارائه اصول و ضوابط

1-7- سوالات تحقيق
آنچه در ابتدا به عنوان مهمترين سوال پايان نامه ذهن دانشجو را درگير مي‌نمايد در حقيقت در عنوان پايان ‌نامه نهاده شده است و تعريف مسئله‌اي با عنوان مطالعه و بررسي تطبيق روشهاي عبور عابرين پياده شهر تهران از عرض معابر و ارائه مطمئن ترين الگو در همان آغاز در ذهن پرسشگر به اين مي‌انجامد كه بهترين روش عابرين پياده شهر تهران از عرض معابر كدام است و آيا الگوي مناسب با شرايط شهري تهران ميتوان پيدا نمود ؟
در ادامه نكاتي چون چگونگي تامين ايمني و آرامش هرچه بيشتر عابرين و بهترين و پر كاربردترين ابزار و علائم موجود كدام ميباشند ؟ از سولات تكميلي و در حقيقت برآمده از متن اين طرح خواهند بود.

1-8- تعاريف
* تسهيلات پياده‌روي: كليه معابر، تجهيزات و تأسيساتي كه به منظور تسهيل و ايمن‌سازي تردد پيادگان بكار مي‌آيد از قبيل پياده‌روها، گذرهاي پياده، رابط‌هاي پياده‌رو، وسايل كنترل ترافيك پياده، نوارهاي متحرك، پله‌هاي برقي، تجهيزات خياباني، روشنايي و غيره، تسهيلات پياده‌روي اطلاق مي‌شود.
* سيستم پياده: مجموعه‌اي است از عناصر محيط پياده‌روي شامل عابرين و تسهيلات پياده‌روي.
* مسير پياده: عبارت است از يك مسير دسترسي يا بخشي از آن كه بهتردد پياده اختصاص يافته است.
* پياده‌رو: مسير پياده‌اي كه در داخل حريم راه و به موازات آن قرار داشته باشد.
* پياده‌راه: مسير پياده‌اي است كه مستقل از مسير سواره‌رو باشد.
* شيبراه: به هر قسمتي از مسير پياده‌رو با شيب طولي بيش از 5 درصد (20:1) شيبراه اطلاق مي‌شود.
* شيبراهه: يك شيبراه كوتاه است كه براي اتصال سطوح ناهمتراز در پياده‌رو بكار مي‌رود.
* رابط پياده‌رو: عنصري است كه براي تأمين پيوستگي سطح پياده‌رو و سواره‌رو مورد استفاده قرار مي‌گيرد و ممكن است به صورت شيبراهه، پل و يا جدول شيبدار اجرا گردد.
* گذرگاه عرضي همسطح: بخشي از سطح سواره‌رو است كه در محل تقاطع يا نقاط ديگر براي تردد عرضي پيادگان معين و بوسيله خط‌كشي، روسازي با رنگها يا مصالح متفاوت و يا ساير علائم مشخص شده است.
* گذرگاه عرضي غيرهمسطح: از جمله تسهيلات پياده‌روي است كه برمبناي جداسازي عمودي تردد پياده و سواره به صورت زيرگذر يا روگذر احداث مي‌شود.
* جزيره: سطح معيني از سواره‌رو واقع در ميان خطوط تردد وسايل نقليه كه به منظور هدايت وسايل نقليه، حفاظت و ايمني پياده و نصب وسايل كنترل ترافيك ايجاد مي‌شود جزيره مي‌نامند.
* گذر ويژه پياده: يكي از روشهاي جداسازي همسطح تردد پياده و سواره است كه به صورت اعمال محدوديت نسبي يا كامل براي تردد وسايل نقليه به اجرا درمي‌آيد.
* ايستگاه اتوبوس و تاكسي: بخشي از حاشيه سواره‌رو است كه براي توقف وسايل نقليه عمومي و يا نيمه‌عمومي و پياده و سواره نمودن مسافر اختصاص داده مي‌شود. ايستگاه ممكن است در سواره‌رو و يا به صورت فرورفتگي در داخل شانه و پياده‌رو قرار داشته باشد.
* حفاظ: وسيله‌اي است كه در راه‌پله‌ها، شيبراهها، پاگردها و اطراف نقاط خطرناك براي تأمين ايمني و حفاظت و هدايت عابرين به كار مي‌رود.
* سواره‌رو: بخشي از راه است كه به تردد وسايل نقليه اختصاص يافته است.
* پله: عنصري است كه براي تغيير ارتفاع به كار مي‌رود و شامل يك كف و يك خيز است.
* پلكان: يك رديف پله بدون پاگرد است كه براي دسترسي عابرين پياده از يك تراز به تراز ديگر به كار مي‌رود.
* راه‌پله: تركيبي از دو يا چند پلكان همراه با پاگرد است كه براي دسترسي عابرين پياده از يك تراز به ترازديگر مورداستفاده قرار مي‌گيرد.
* تجهزات خيابان: وسايل يا تجهيزات دائمي يا موقتي هستند كه به منظور تسهيل پياده‌روي يا تردد وسايل نقليه يا فراهم نمودن برخي خدمات در محيط پياده‌رو قرار مي‌گيرند مانند: پايه‌هاي چراغهاي راهنمايي، تابلوهاي راهنما، پاركومترها، نيمكت‌ها، صندوق‌هاي پست و …
* كم‌توان: به فردي اطلاق مي‌شود كه بنا به هر علت به طور موقت يا دائمي از نظر توانايي‌هاي جسمي دچار ضعف باشد.
* معلوليت: عبارت است از عارضه‌اي كه ايجاد ضعف يا اختلال در سيستم حسي و حركتي انسان نموده و سبب اختلال در جابجايي و برقراري ارتباط فرد با محيط گردد.
* معلول جسمي – حركتي: به فردي اطلاق مي‌شود كه به هر علت دچار ضعف، اختلال و يا عدم توانايي در اندام‌هاي حركتي شده و براي حركت نياز به استفاده از برخي وسايل كمكي داشته باشد.
* عرض مؤثر پياده‌رو: بخشي از مقطع پياده‌رو است كه معمولاً عابرين از آن براي تردد استفاده مي‌كنند.
* لوكس: واحد سنجش ميزان روشنايي در يك سطح است كه برابر يك لومن در يك فوت مربع است.
* شار نوري: دسته اشعه نور را شار نوري نامند كه برحسب لومن بيان مي‌شود و بيانگر انرژي نوراني ساطع شده از يك منبع روشنايي است.
* سطح خدمت: مجموعه مشخصاتي كه كميت و كيفيت خدمات در تسهيلات حمل و نقلي را نشان مي‌دهد سطح خدمت مي‌نامند. درمورد معابر پياده، طبقه‌بندي بر اساس فضاي حركت عابرين، مشخصات طراحي تسهيلات پياده‌روي را به سطح خدمت مربوط مي‌سازد.
* فاصله جانبي: فاصله‌اي است كه معمولاً عابرين از موانع رعايت مي‌كنند.
* حاشيه: بخشي از كناره معبر كه براي ايجاد فاصله بين سطح سواره‌رو و پياده‌رو (يا دوچرخه‌رو) اختصاص مي‌يابد.
* خيابان شرياني: معبري است عموماً دوطرفه به صورت جدا شده يا نشده با تقاطع‌هاي همسطح. عملكرد اصلي آن ارتباط بين محورهاي بزرگراهي و راههاي جمع و پخش كننده و همچنين مراكز اصلي شهر است. تأمين دسترسي به كاربريهاي عمده از طريق راه شرياني امكان‌پذير است.
* خيابان جمع و پخش كننده: معبري است به منظور ارتباط بين خيابانهاي محلي و شرياني، در اين معابر تأمين دسترسي براي كاربريها امكان‌پذير است.
* خيابان محلي: معبري است براي ارتباط راههاي دسترسي به خيابانهاي جمع و پخش كننده و شرياني با اولويت دسترسي به كاربريهاي اطراف آن.
* خيابان دسترسي: معبري است براي تأمين دسترسي مستقيم به كاربريهاي مسكوني و خدمات وابسته و ارتباط بين واحدهاي همجوار.
* وسايل كنترل (تنظيم) تردد پياده: كليه تابلوها، چراغهاي راهنمايي، خط‌كشي‌ها و لوازمي كه در روي يا كنار يك خيابان يا معبر بپياده از طرف يك شخص يا سازمان داراي مسئوليت قانوني به منظور تنظيم، هشدار يا راهنمايي ترافيك نصب مي‌شوند.
* تابلو: وسيله‌اي است متكي بر يك يا چند پايه ثابت يا متحرك كه پيام مشخصي را به كمك حروف يا علائم انتقال مي‌دهد و قانوناً به منظور تنظيم، هشدار يا راهنمايي ترافيك نصب مي‌شود.
* جدول: به يك عضو قائم يا شيبدار در امتداد راه گفته مي‌شود كه معرف لبه معبر است.
* چراغ راهنمايي: كليه لوازم برقي كنترل ترافيك به استثناء چراغهاي هشداردهنده موانع كه ترافيك را در جهت انجام يك عمل خاص راهنمايي كرده و يا هشدار مي‌دهند.
* خط‌كشي: كليه خطوط، اشكال، كلمات، رنگ‌آميزي‌هاي ترسيمي در سطح و يا جدول‌ها و يا اشياء واقع در كنار راه كه قانوناً به منظور تنظيم، هشدار يا راهنمايي ترافيك بكار مي‌آيد.
* علائم بساوايي: علائمي كه بوسيله لمس كردن قابل شناسايي هستند.
* شناسگر: وسيله‌اي است كه به كمك آن وسايل نقليه يا عابرين مي‌توانند حضور خود را در يك وسيله كنترل ترافيك سازگار ثبت كنند.
* منطقه كارگاهي: محدوده‌اي است كه عمليات احداث، مرمت و نگهداري معابر، تأسيسات شهري، ساختمان‌سازي و غيره در جريان ترافيك سواره و پياده و ايمني آن مؤثر است.
* محل پاركينگ: سطح روسازي‌شده‌اي است كه به وسيله تابلو يا خط‌كشي براي توقف وسايل نقليه اختصاص داده شده باشد. [1و3]

1-9- سازمان‌دهي پايان نامه
پايان نامه مطالعه و بررسي تطبيق روشهاي عبور عابرين پياده شهر تهران از عرض معابر و ارائه مطمئن ترين الگو به ترتيب در 5 فصل ارائه شده است. در فصل اول به معرفي كليات موضوع و مفاهيم مورد نياز اوليه جهت شناخت ادبيات موضوع پرداخته شده است . فصل دوم به بررسي ادبيات و پيشينه تحقيق در حمل و نقل با نگاه ويژه به مسافرين پياده مي‌پردازد كه در اين بخش موقعيت و نوع تصادفات مسافرين پياده از ديدگاه علمي نيز گنجانده شده است. فصل سوم حاوي روش تحقيق بوده و به ويژگي‌هاي عابر پياده و مشخصات آن ميپردازد و در فصل چهارم سوابق مطالعات و اطلاعات و مستندات موجود با تكيه بر شهر تهران معرفي ميگردد شده و همچنين اطلاعات تكميل شده ويا جمع آوري شده براي عابرين پياده در شهر تهران نيز در ادامه اين فصل معرفي ميشوند و نهايتا در فصل پنجم به معرفي نتايج و پيشنهادات پايان‌نامه بر اساس مطالعات پيشين و تحقيقات صورت گرفته پرداخته ميشود.

فصل دوم

” ادبيات و پيشينه تحقيق”

2-1- مقدمه
بطور کلي ضرورت وجودي قوانين و مقررات، در تنظيم روابط عناصر يک سيستم با يکديگر و با ساير سيستمها و همچنين تعيين حقوق و وظايف مربوطه ميباشد. قوانين و مقررات توسط مراجع ذيصلاح تدوين شده و کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول، ملزم به رعايت آنها هستند. عدم رعايت و سرپيچي از قوانين و مقررات تخلف محسوب شده و مستوجب مجازات خواهد بود.
قوانين و مقررات حاکم بر سيستم پياده از جنبه هاي مختلف قابل بررسي است. بخشي از اين قوانين و مقررات ناظر بر حقوق و وظايف ترافيکي متقابل عابر پياده و سيستم حمل و نقل است که معمولاً در مجموعه آئين نامه راهنمايي و رانندگي قرار دارد. بخش ديگر مشمول مفاهيم عام حقوقي است که در چهارچوب قوانين مسئوليت کيفري و مدني مي گنجد. نهايتاً يکسري مقررات، ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي وجود دارد که ناظر بر برنامه ريزي، طرح، اجرا و نگهداري سيستم ميباشد. در بخشهاي بعدي همين فصل برخي از قوانين و مقررات موجود مطرح و مورد بررسي قرار مي‌گيرند اما آنچه سيست

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه شهر Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت، جبران خسارات، قانون مجازات