منبع پایان نامه ارشد با موضوع پايه، جريان، بارگذاري، ضريب

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
2-10- بارهاي پياده رو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
2-10-1- پل هاي سواره رو ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59
2-10-2- پل هاي عابر پياده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59
2-11- برخورد وسايل نقليه و قطعات يخ به پايه ها …………………………………………………………………………………………………………………. 59
2-11-1- پل هاي روگذر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59
2-11-2- پل هاي واقع روي رودخانه و آبروها …………………………………………………………………………………………………………………………. 59
2-12- اثر باد، جريان آب و غوطه وري …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60
2-12-1- اثر باد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
2-12-2- روش محاسبه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60
2-12-3- ملاحظات براي دوران ساخت ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
2-13- اثر جريان آب و غوطه وري ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61
2-13-1- اثر جريان آب روي پايه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
2-13-2- اثر غوطه وري …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
2-14- آثار دما و تغييرات آن، جمع شدگي و خزش بتن، نشست پايه ها ……………………………………………………………………………….. 61
2-14-1- اثر دما ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
2-14-1-1- تغيير دما ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
2-14-1-2- اختلاف دما ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
2-15- اثر جمع شدگي و خزش بتن …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
2-16- اثر نشست يا کوتاه شدگي پايه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
2-17- تغيير شکل دستگاه هاي تکيه گاهي …………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
2-18- اثر زمين لرزه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
2-18-1- روش تحليل استاتيکي معادل ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
2-18-1-1- وزن پل (W) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
2-18-1-2- ضريب زلزله (C) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64
3-18-1-2-1- ضريب اهميت پل (I) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64
2-18-1-2-2- ضريب رفتار پل (R) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
2-18-1-2-3- تناوب اصلي نوسان پل (T) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
2-19- نرده و جان پناه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66
2-19-1- نرده هاي ايمني ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
2-19-2- جان پناه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
2-20- بارگذاري …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
2-20-1- آزمايش بارگذاري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
2-20-3- بارها در آزمايش بارگذاري ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
2-20-4- بازديد و اندازه گيري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
2-21- چگونگي کنترل تغيير شکل ها و ترک ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 69
2-21-1- تغييرشکل ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
2-21-2- ترک ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69
2-22- بارگذاري پل ها بر اساس ضوابط آيين نامه AASHTO (1989) …………………………………………………………………………………. 70
2-22-1- بار زنده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
2-22-2- اثرات ضربه (ضريب بار) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
2-22-3- نيروهاي طولي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
2-22-4- نيروهاي گريز از مرکز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
2-22-5- بارهاي پياده رو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 74
2-22-6- بار باد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75
2-22-6-1- بار باد بر عبورگاه پل (عرشه پل) ………………………………………………………………………………………………………………………… 75
2-22-6-2- بار باد بر پايه هاي پل ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
2-22-6-3- بار بالا برنده ناشي از فشار باد بر زير عبورگاه پل ……………………………………………………………………………………………….. 77
2-22-7- نيروي ناشي از حرارت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77
2-22-8- نيروي ناشي از جريان آب بر پايه ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 78
2-22-9- بار زلزل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع فضايي، آزمايش، بارهاي، اعضاي Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع بررسي، ناشي، خيز، آرايش