منبع پایان نامه ارشد با موضوع هنر اسلامی، گرافیک ایران، فرهنگ اصطلاحات

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………..121
4-5 چرخ گردونه در بینالنهرین که کاملا بر دایره دلالت می کند …………………………………………………… 121
4-6 سیبیتی ، هفت نماد دایرهای مقدس در بینالنهربن ………………………………………………………………… 121
4-7 نقوش سنتی ایران به روی سفالهای شوش ………………………………………………………………………………. 122
4-8 نقوش سنتی ایران به روی سفالهای شوش ………………………………………………………………………………. 122
4- 9 نقوش روی سفال شوش، 5-8 قبل از میلاد ……………………………………………………………………………… 123
4-10 نقوش روی سفال شوش، 5-8 قبل از میلاد …………………………………………………………………………….. 123
4-11 نشانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ……………………………………………………………………………….. 135
4-12 نشانه موسسه تولید لوازم التحریر …………………………………………………………………………………………….. 135
4-13 نشانه موسسه تبلیغاتی سوره …………………………………………………………………………………………………….. 136
4-14 طرح برای نمایشگاه بینالمللی کتاب ……………………………………………………………………………………….. 136
5-1 نشانه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ……………………………………………………………………………….. 138
5-2 نشانه آتلیه نصر ……………………………………………………………………………………………………………………………. 138
5-3 نشانه گفتگوی جهان اسلام و ژاپن …………………………………………………………………………………………….. 139

5-4 نشانه شرکت آذرپاد ……………………………………………………………………………………………………………………. 139
5-5 نشانه نشریهی شریف …………………………………………………………………………………………………………………. 139
5-6 نشانه نشریه حقوق زنان ……………………………………………………………………………………………………………… 139
5-7 نشانه شرکت آرا ………………………………………………………………………………………………………………………….. 140
5-8 نشانه تامیناجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………….. 140
5-9 نشانه کارخانجات ایران مرینوس ………………………………………………………………………………………………… 140
5-10 نشانه نشریهی گردش ………………………………………………………………………………………………………………. 140
5-11 نشانه ماشین آلات کشاورزی کاوه …………………………………………………………………………………………… 141
5-12 نشانه شرکت چینینور …………………………………………………………………………………………………………….. 141
5-13 نشانه موسسه مطالعاتهنر ………………………………………………………………………………………………………. 142
5-14 نشانه دانشگاه شهرکرد …………………………………………………………………………………………………………….. 142
5-15 نشانه خوراک دام و طیور روانسر …………………………………………………………………………………………….. 143
5-16 نشانه صادرکنندهی گبه …………………………………………………………………………………………………………… 143
5-17 نشانه انجمن سینمایی دینی ……………………………………………………………………………………………………. 143

5-18 نشانه دی وی دی باتلاق …………………………………………………………………………………………………………. 143
5-19 نشانه شرکت تعاونی تهیهی ملزومات طراحان گرافیک ……………………………………………………………. 144
5-20 نشانه شرکت ملی فولاد …………………………………………………………………………………………………………….. 144
5-21 نشانه نشریه چشم پزشکی سینا ……………………………………………………………………………………………….. 144
5-22 نشانه دفتر گرافیک سیمرغ ………………………………………………………………………………………………………. 144
5-23 نشانه شهرداری اصفهان ……………………………………………………………………………………………………………. 145
5-24 نشانه مرکز پخش و ضبط موسیقی ………………………………………………………………………………………….. 145
5-25 نشانه آتلیه عکاسی سوژه ………………………………………………………………………………………………………….. 146
5-26 نشانه سایبان خودرو ………………………………………………………………………………………………………………… 146
5-27 نشانه انجمن صنفی شهرسازان و معماران ایران ……………………………………………………………………… 147
5-28 پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی …………………………………………………………………………………………….. 147
5-29 نشانه کمیتهی ایرانی سال ریاضی ………………………………………………………………………………………………147
5-30 نشانه معاونت پژوهشی وزات علوم ……………………………………………………………………………………………. 147
5-31 نشانه آسانسور بهفخر ………………………………………………………………………………………………………………… 148

5-32 نشانه انجمن دوستی ایران و مصر …………………………………………………………………………………………….. 148
5-33 نشانه ارکستر سنفونیک تهران ………………………………………………………………………………………………….. 148
5-34 نشانه شرکت مهندسی گسترش ……………………………………………………………………………………………… 148
مقدمه
نقش و نقوش از بدو پیدایش انسان و ثبت تاریخ افکار و اندیشههای بشر همواره وجود داشته و نقش عمده ای را ایفا کرده است. شاید اولین خطوطی که انسان بر دیوارهی غارها کشیده و یا نقوشی که بر روی ظروف سفالین باقی مانده در زمرهی اولین تصاویر و نقوش ثبت شده از شروع تاریخ بشر می باشد.
بازشناسی تاریخ گرافیک ایران در دورههای گوناگون، به شناخت و رفتاری درستتر در زمان حال میانجامد. یک از گونههای بسیار پرکاربرد و دیرپای طراحی گرافیک، طراحی نشانهها هستند. هر چند با تأسیس مدارس گرافیک در ایران، نوع نگاه به این گونه آثار با تغییراتی اساسی همراه بود اما ردپای آن را در سالهای پیش از این رویداد نیز میتوان جست. در این پایاننامه به بررسی نقشمایههای هندسی در نشانههای انتزاعی ایران در دهه 70 و 80 پرداخته می شود. گذشته ما به لحاظ فرهنگی و هنری بسیار طولانی و غنی است و میتوان با تکیه بر ارزشها و فرهنگ ملی و سنتی خود دست به خلق آثاری زد که چهره و هویت ایرانی داشته باشد. امروزه با توجه به مطالعات گسترده در این زمینه اهمیت پرداختن به این میراث کهن بر همگان آشکار است به این دلیل که وجود نقشمایهها در همهی ادوار در تاریخ ایران وجود داشته و حتی امروزه نیز از این نقشمایهها در اکثر موارد استفاده می شود.
در تحقیقات مقدماتی پیش از آغاز پژوهش، جمعآوری نشانههای دهه 70 و 80 با تورق صفحه به صفحه کتابهای تصویری زمان مدیدی را به خود اختصاص داد. این جستجو در کل، گزینش 1566 نشانه را در پی داشت.
فصل دوم این پژوهش، با نگاهی به نشانه و انواع آن آغاز شد که در این فصل به تعریف نشانه از دیدگاههای مختلف پرداخته شده است و بعد انواع آن که شامل نشانههای نوشتاری، نشانههای شمایلی و نشانههای تلفیقی بودند، اختصاراً مورد بررسی قرار گرفته اند. در فصل سوم به طبقهبندی نقشمایهها در دوره قبل از اسلام پرداخته شده است که این طبقهبندی شامل چهار دسته نقشمایههای گیاهی، نقش مایههای هندسی، نقشمایههای حیوانی و نقشمایههای انسانی می باشد و در دوره هنر اسلامی که شامل سه دسته از نقشمایههای گیاهی، نقشمایههای هندسی و نقشمایههای حیوانی – انسانی است، پرداخته شده و در فصل چهارم به بررسی نقشمایههای هندسی که شامل دایره، مربع و مثلث است پرداخته شده و در نهایت نشانهها طبقهبندی شده است. این نشانهها ابتدا از نظر انواع نشانهها و بعد از نظر طبقهبندی نقشمایهها مجزا شد و در پایان 244 نشانه که فقط نشانههای انتزاعی دهه 70 و 80 متأثر از نقشمایههای هندسی بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.

فصل اول
کلیات

1-1 تعریف، بیان ضرورت و اهمیت مسئلهی پژوهشی
نقشمایههای هندسی با بر کنار هم قرار گرفتن نقوش یا واحدهای کوچکی که با ابزارهای ساده ترسیم میشوند و در این میان از اشکال و زوایای خاص نیز استفاده میگردد که همه این موارد در نهایت نقش مایه هندسی را ایجاد میکند. نشانه انتزاعی به نشانههایی اطلاق می شود که نه به صورت مستقیم و نه غیر مستقیم با موضوع ارتباط ندارند و تصویر با موضوع از طریق جنبههای فرعی ارتباط پیدا میکند و همچنین با مخاطب از طریق مسایل فرهنگی ارتباط برقرار میکند.
در خصوص تعریف نقشمایههای انتزاعی و هندسی لازم است به تعریفی که در این خصوص توسط نویسندگان مختلف بیان شده است اشارهای کنیم :
محمد رضا باطنی در «کتاب فرهنگ انگیسی به فارسی پویا» که در سال 1388 توسط نشر فرهنگ معاصر منتشر شد، چنین میگوید: در نهایت میتوان واژهی نقشمایه را این گونه معنا کرد: بنیاد نقش و یا ریشه و اصل تصویر در دایره المعارفها و فرهنگ اصطلاحات هنری، اصطلاح نقشمایه را معادل واژه لاتین موتیف قرار دادهاند. موتیف به معنای انگیزه، درون مایه.
احمد دانشگر در کتاب «فرهنگ جامع فرش ایران» که در سال 1372 توسط نشر دی منتشر شد، به این مطلب میپردازد که نقشمایه را موضوع بن نما و یا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تخت جمشید، بانک کشاورزی، شهرداری تهران Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع نقوش هندسی، هنر اسلامی، هنرمندان ایرانی