منبع پایان نامه ارشد با موضوع نقوش حیوانی، میراث فرهنگی، نادرشاه افشار

دانلود پایان نامه ارشد

تزیین شده است.
در بیضی که هنرمند در دل نقوش ایجاد کرده است تصاویری از حیوانات در حال مبارزه و شکار و…کار شدهاند.نقشی که در این بیضی میباشد تصویر شیری میباشد که خورشید بر پشت آن نقش شده است.شیر در دست راست خود شمشیری را به سمت بالا نگه داشته است و خورشید در پشت شیر پنهان شده است.
تصویر شیر و خورشید بسیار عامیانه و ساده اجرا شده است.شیر و خورشید به عنوان نشانی ملی در بسیاری از نقوش به کار گرفته شده است،هر کدام از این تصاویر شیر و خورشید دارای بیانی خاص میباشند.
شیر نمادی از یک عزم،نوعی هویت ملی و کهن و نظایر اینها است و خورشید مظهر حیات و زندگی است.اگر با دقت به تصویر نگاه کنیم چنین مینماید که خورشید در پشت شیر پناه آورده است و شیر با استحکام و صلابت و شمشیر دردست از او پشتیبانی و حمایت میکند.تصاویری که از خورشید ارائه میشود اغلب یک زن قاجار است با همان ابروهای پرپشت و پیوسته را نشان میدهد.
دور تا دور تصویر ترنجهایی قراردارد که دارای کادر زردرنگی میباشد و دور آن با رنگ آبیتیره کنگرهدار احاطه شده است.زمینه ترنجها آبی فیروزهای میباشد و در هرکدام از آنها یک گلدان به رنگ آبیتیره و اندکی رنگ زرد و قرمز تزیین شده است.در روی رنگ آبیتیره خطهای سفیدرنگ کشیده شده است و نشان از برجستگیهای گلدان میباشد،درون گلدان یک گل رز قرمز بزرگ به همراه دو گل پنج پر قرمز دیگر و یک غنچه گل رز و دو گل آبیتیره که مرکز آن با رنگزرد نقش شده است به همراه برگهای سبز رنگ که در کل گلدان پراکندهاند.در دو سوی این گلدان دو پرنده به رنگ قهوه ای و زرد قراردارد که در حال آواز خواندن میباشد.
در اطراف این ترنجهای فیروزهای حاشیه زردرنگ تابلو قراردارد که توجه چشم را به خود جلب میکند.در فاصله بین ترنجها در این حاشیه زردرنگ یک گلدان دیگری قرارداده شده است به رنگ قرمز و آبی فیروزهای و گل رز بزرگی که دو گل کوچک آبیتیره با مرکزیت آبی در دوطرف آن قراردارد و یگ شاخه گل سورمهای و قرمزرنگ که با برگهای نوک تیز سبزرنگی به تصویر کشیده شده است و دو شاخه گل کوچک قرمز در دو طرف گلدان قراردارد.کادر تصویر با دو خط سبز و آبی تیره از حاشیه کناره تصویر جدا میشود.حاشیه بزرگ که مانند تصویر اول با زمینه آبی فیروزهای میباشد و ترنجهایی با کادر آبیتیره در آن قراردارد.زمینه ترنجها سفیدرنگ میباشد و یک گل رز به همراه دو گل آبیرنگ در دو سوی آن و شاخههایی که به یک غنچه ختم میشود قراردارد و برگهای اطراف آن را تزیین کرده است و خط آبیتیره و سبز حاشیه دوباره تکرار میشود و درانتها حاشیه کوچک زرد و آبیتیره مانند تصویر اول قراردارد.در تزیینات آمیزهای از نقوش ایرانی و اروپایی دیده میشود.
جدول4) نادرشاه افشار
موقعیت در مکان
اندازه تصویر
نقوش انسانی
نقوش حیوانی
نقوش گیاهی
موضوع
حیاط
200×90
مرد،زن
شیر،پرنده
گل،درخت
تاریخ،طبیعت،اسطوره

تابلو سوم

شکل4-10) جنگ رستم و اشکبوس
بر اساس مطالبی که در اداره میراث فرهنگی شیراز موجود میباشد این تابلو ماجرای مبارزه و جنگ رستم و اشکبوس را به تصویر کشیده است.
تابلو سوم که دارای مضمونی متفاوت با دو تابلو قبل میباشد و تمام سطح تابلو شامل یک موضوع میشود.در این تابلو شاهد مبارزه و جنگ رستم با اشکبوس هستیم.ترکیب بندی تابلو بدین صورت میباشد که موضوع اصلی را بزرگتر و در وسط تابلو قرارداده است و موضوعهای فرعی مثل سربازان را کوچکتر که یک پلان عقبتر جلوه مینماید و هنرمند خواسته است با این کار پرسپکتیوی در تابلو ایجاد کند.از پایین اسب اشکبوس که در حال شیحه کشیدن است و اشکبوس در کنار آن و بالاتر قرار دارد و رستم تیری به سینه او زده است و اشکبوس در حال افتادن میباشد به طوری که پر کلاهش از کادر تصویر بیرون رفته است.در سمت چپ تصویر سگی که در حال دویدن است و سپس چند تن از سربازان که پشت سر هم قرار گرفتهاند و سر دسته سربازان انگشت خود را به دهان نزدیک کرده است و با تعجب به اتفاقی که افتاده است مینگرد.در بالاتر رستم را پس از رهاکردن تیر ازکمان و در همان حالت که کمان را در دست چپ و دست راست را بالای سرش قرار دارد،اسبش در کنارش ایستاده و در حال شیحه کشیدن میباشد.در مابین این دو شخصیت سربازان به تصویر کشیده شدهاند و جاهای خالی تصویر به واسطه آن ها پرشده است.در انتهای کادر تصویر شاهد خانههایی در دور دست هستیم که در روی تپه ها واقع شدهاند و طبیعتی که در اطراف آن وجوددارد و سرسبزی به تصویر داده است و آسمان آبی که مانند تصاویر قبل در پایین روشنتر و در بالا آبی آسمان تیرهتر میشود.کادر دور تصویر حاضر شبیه دو تصویر قبل میباشد با این تفاوت که زمینه کادر بزرگتر در این تابلو بهجای فیروزهای زردرنگ میباشد.در بالای سر رستم کتیبهای به خط نستعلیق دیده میشود که چنین خوانده میشود:در کارخانه عبدالرزاق 1315 و بدین ترتیب خانه مذکور توسط عبدالرزاق و در حدود 78 سال قبل کاشیکاری آن کامل گردیده است.در تزیینات آمیزهای از نقوش ایرانی دیده میشود.
جدول5) جنگ رستم و اشکبوس
موقعیت در مکان
اندازه تصویر
نقوش انسانی
نقوش حیوانی
نقوش گیاهی
موضوع
حیاط
200×90
مرد
اسب،سگ
گل،درخت
حماسی
تابلو چهارم

شکل 4-11) دو شخص در حیاط خانه
تابلو چهارم بالای سردر ورودی آبریزگاه منزل نصب گردیده است و کوچکتر از تابلوهای طرفین آن است.آبریزگاه نیز دارای ازارهای از کاشیکاری ابر و باد است،کاشیها یک در میان سفید و آبی درکنار هم نصب گردیده است.
قسمت پایین تابلو در داخل منزل دو نفر را با لباسهای دوره قاجار نشان میدهد،شخصی که لباس سبز چیندار برتن دارد آفتابهای زردرنگ به دست دارد و در دست دیگرش دستمالی که احتمالاً خدمتکار منزل میباشد و در مقابل شخصی که احتمالاً در خدمت او میباشد.
در پایین تصویر باغچهای که گیاهانی را در آن به شکل بیضی و دایرهوار کاشتهاند و در طرف دیگر حوض که چند ماهی و مرغابی به رنگهای سفید و سیاه و قرمز در آن درحال شناکردن میباشند و در وسط حوض فوارهای قراردارد و لبه حوض با یازده گلدان زرد با گلهای متنوع آراسته شده است.در کاشیهای کف حیاط و سنگ بدنه و دیوار و آجرچینی سقف از دورنگ زرد و قهوهای استفاده شده است که رنگ زرد در آن غالب میباشد.در بالای تصویر منظره شکارگاهی را نشان میدهد که سوار بر اسب در حال تیراندازی به دو شیر میباشند که یکی از شیرها مورد اصابت گلوله قرارگرفته است.در سمتی از تصویر آهویی درحال فرار میباشد و سگ شکاربانها که به سمت آهو درحال دویدن است.
در پایین تصویر گلهایی متنوع به ترتیب درکنار هم قرار گرفتهاند و در جایجای تصویر نیز این گلها روییدهاند.در گوشه سمت چپ تصویر باز هم شاهد خانهها و طبیعت اطراف آن هستیم و در انتهای تصویر کوههایی به رنگ آبیتیره نقش شدهاند و آسمان که در اوج تیرهتر میشود.در تزیینات آمیزهای از نقوش ایرانی و اروپایی دیده میشود.
جدول6) دو شخص در حیاط خانه
موقعیت در مکان
اندازه تصویر
نقوش انسانی
نقوش حیوانی
نقوش گیاهی
موضوع
حیاط
200×90
مرد
اسب،سگ،آهو،شیر،مرغابی،ماهی
گل،درخت
شکار،خانوادگی
تابلو پنجم

شکل4-12) نبرد رستم و خاقان چین
بر اساس اسنادی که در اداره میراث فرهنگی شیراز موجود میباشد در این تصویر شاهد نبرد رستم با خاقان چین هستیم.
رستم در پایین تصویر با آن ریش و سبیل بلند و کلاهی که دو چشم و دو پر درروی آن دارد درحالی که بر اسب سوار است طنابی را بر گردن خاقان چین در بالای تصویر انداخته است و خاقان چین که بر فیل سوار شده است در حال واژگونی و افتادن میباشد.هنرمند اسب رستم را آنچنان درحال شتاب بهتصویر کشیده است که از دو سوی کادر تصویر فراتر رفته است.سربازان زیادی در تصویر وجود دارند که سر دسته آن دو دسته در حال شیپور زدن میباشند و دو گروه دیگر در حال تاختن میباشند.
سه نفر در بالای تصویر قراردارند شخصی که در جلو قراردارد با تعجب انگشت به دهان برده است و با توجه به لباسی که بر تن دارد با سر آستین و یقه و حاشیه لباس متفاوت با بقیه و کلاهی که برسر دارد به نظر میآید شخصی از دربار یا شاهزادهای باشد و همچنین شخص پشتسر وی که دستاری برسر دارد و دارای ریش پرپشتی میباشد و نفر سوم سرباز میباشد.
در پایین پای اسب رستم سگی درحال دویدن میباشد و گلها،سبزهها و تپهها جاهای خالی تصویر را پرکرده اند و درآخر در بالای تصویر همانطور که در تصاویر شاهد آن بودیم آسمان و خانهها و طبیعت اطراف آن را میبینیم با این تفاوت که در بالای این خانهها پرچم قرمزی نصب شده است و حاشیه تصاویر مانند قبل است.در تزیینات آمیزهای از نقوش ایرانی دیده میشود.
جدول7) نبرد رستم و خاقان چین
موقعیت در مکان
اندازه تصویر
نقوش انسانی
نقوش حیوانی
نقوش گیاهی
موضوع
حیاط
200×90
مرد
اسب،فیل،سگ
گل،درخت
حماسی

تابلو ششم

شکل4-13) یعقوب و فرزندان
بر اساس اسنادی که در اداره میراث فرهنگی شیراز موجود میباشد در این تصویر شاهد یعقوب پیامبر و فرزندانش هستیم.
در این مجلس که یعقوب پیامبر و فرزندانش به تصویر کشیده شدهاند،حضرت یعقوب دراواسط تصویر با دستاری سبز رنگ و کفشهای فیروزهای تصویر شده است و نوری اطراف سر او را احاطه کرده است دست یوسف را در دست گرفته و یوسف نیز با لباس قرمزرنگ و کفش زرد در حالی که حالهای از نور در اطراف سر او مشاهده میشود تصویر شده است و در اطراف آن دو بقیه فرزندان یعقوب پیامبر قرار دارند.
زمینه تصویر سفید میباشد و گلها برخی از فضای تصویر را پرکردهاند و در بالای تصویر به رسم دیگر تصاویر تپه و خانه و طبیعت را شاهد هستیم.در تزیینات آمیزهای از نقوش ایرانی دیده میشود.
جدول8) یعقوب و فرزندان
موقعیت در مکان
اندازه تصویر
نقوش انسانی
نقوش حیوانی
نقوش گیاهی
موضوع
حیاط
200×90
مرد
ندارد
گل،درخت
مذهبی

تابلو هفتم

شکل4-14) دو تن از پادشاهان قدیم
زمینه تابلو هفتم شباهت زیادی به تابلو دوم که مورد بررسی قرار گرفت دارد.حاشیه کوچک و بزرگ اطراف تابلو در هر دو عکس یکی است و همچنین حاشیه زردرنگ و ترنجهایی که در زمینه تصویر اصلی دیده میشود.تفاوتهای اندکی در زمینه تصویر دیده میشود مثلاً در این تصویر زمینه گلدان بزرگ زردرنگ میباشد ولی در تصویر قبل آبی فیروزهای است،در این تصویر دیگر از پرندههایی که در زمینه تابلو دوم وجود داشت خبری نیست به جز دو پرندهای که در بالای تصویر وجود دارد که هر دو یکی است.
بر اساس اسنادی که در میراث فرهنگی شیراز موجود میباشد در این تصویر شاهد دو تن از پادشاهان قدیم ایران میباشیم که درکنار هم ایستادهاند.
در کادر مستطیل وسط تابلو که دارای زمینه مشکی و پردهای فیروزهای که در بالا قرار دارد و همچنین روشنایی که در بالا و وسط تابلو نصب است و موضوع اصلی تابلو که شامل دو تن از پادشاهان قدیم ایران میباشد که در کنار هم ایستادهاند و شخص سمت راست که لباس آبی و کفش زرد پوشیده است دست شخص سمت چپ را که لباس قرمزرنگ و کفشهای آبی دارد به رسم دوستی در دست گرفته است.
در بیضی بالای تصویر منظرهای از طبیعت و گیاهان و خانههایی درکنار هم را نشان میدهد و برکهای که در جلو آنها قراردارد،در این سوی برکه در روی چمنزار آهویی درحال دویدن یا فرار میباشد.در تزیینات آمیزهای از نقوش ایرانی و اروپایی دیده میشود.
جدول9) دو تن از پادشاهان قدیم
موقعیت در مکان
اندازه تصویر
نقوش انسانی
نقوش حیوانی
نقوش گیاهی
موضوع
حیاط
200×90
مرد
آهو،پرنده
گل،درخت
تاریخی،طبیعت

تابلو هشتم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع نقوش حیوانی، نادرشاه افشار، میراث فرهنگی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع دوره قاجار، خانه تاریخی، نادرشاه افشار