منبع پایان نامه ارشد با موضوع نااطمینانی، نااطمینانی اقتصاد کلان، ساختار سرمایه، وضعیت مالی

دانلود پایان نامه ارشد

〖DVT〗_(i,t)×R_(i,t-1)^firm×〖firm〗_(i,t)^low+(β_9 D_(i,t)^abov+β_10 D_(i,t)^belo ) 〖DVT〗_(i,t)×R_(i,t-1)^firm×〖firm〗_(i,t)^zero+(β_11 D_(i,t)^abov+β_12 D_(i,t)^belo ) 〖DVT〗_(i,t)×R_(i,t-1)^macro×〖macro〗_(i,t)^high+(β_13 D_(i,t)^abov+β_14 D_(i,t)^belo ) 〖DVT〗_(i,t)×R_(i,t-1)^macro×〖macro〗_(i,t)^med+(β_15 D_(i,t)^abov+β_16 D_(i,t)^belo ) 〖DVT〗_(i,t)×R_(i,t-1)^macro×〖macro〗_(i,t)^low+(β_17 D_(i,t)^abov+β_18 D_(i,t)^belo ) 〖DVT〗_(i,t)×R_(i,t-1)^macro×〖macro〗_(i,t)^zero+ν_i+ϵ_(i,t)
(3-30)
با جمع جبری ضرایب β_1، β_3، β_11 برای شرکت‌های که اهرم شرکت بالاتر از هدف، نااطمینانی اقتصاد کلان بالا و نااطمینانی خاص شرکت میزان حداکثر خود را تجربه می‌کند ، با استفاده از روش والد سرعت تعدیل ساختار سرمایه را برای این حالت محاسبه می‌کنیم بقیه حالت‌ها در جدول 3-2 گزارش شده است.

اهرم شرکت
نااطمینانی خاص شرکت
نااطمینانی اقتصاد کلان
جمع جبری ضرایب
بالاتر از هدف
بالا
بلا
β_1، β_3، β_11
بالاتر از هدف
بالا
متوسط
β_1، β_3، β_13
بالاتر از هدف
بالا
پایین
β_1، β_3، β_15
بالاتر از هدف
متوسط
بالا
β_1، β_5، β_11
بالاتر از هدف
متوسط
متوسط
β_1، β_5، β_13
بالاتر از هدف
متوسط
پایین
β_1، β_5، β_15
بالاتر از هدف
پایین
بالا
β_1، β_7، β_11
بالاتر از هدف
پایین
متوسط
β_1، β_7، β_13
بالاتر از هدف
پایین
پایین
β_1، β_7، β_15
بالاتر از هدف
صفر
صفر
β_1، β_9، β_17
پایین‌تر از هدف
بالا
بالا
β_2، β_4، β_12
پایین‌تر از هدف
بالا
متوسط
β_2، β_4، β_14
پایین‌تر از هدف
بالا
پایین
β_2، β_4، β_16
پایین‌تر از هدف
متوسط
بالا
β_2، β_6، β_12
پایین‌تر از هدف
متوسط
متوسط
β_2، β_6، β_14
پایین‌تر از هدف
متوسط
پایین
β_2، β_6، β_16
پایین‌تر از هدف
پایین
بالا
β_2، β_8، β_12
پایین‌تر از هدف
پایین
متوسط
β_2، β_8، β_14
پایین‌تر از هدف
پایین
پایین
β_2، β_8، β_16
پایین‌تر از هدف
صفر
صفر
β_2، β_10، β_18
جدول 3-2 نحوه محاسبه سرعت در شرایط بالاتر از و پایین‌تر از اهرم هدف در سطوح مختلف نااطمینانی

3-4-4- مدل چهارم
بررسی سرعت تعدیلات ساختار سرمایه برای کنترل انحراف از اهرم هدف هم گام با وجود نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکتی در وضعیت‌های مختلف مالی:
مدل چهارم همانند مدل سوم می‌باشد با یک تفاوت اساسی و آن در نظر گرفتن وضعیت مالی شرکت می‌باشد.

3-4-4-1- مرحله اول
برای درک بهتر اثرات نااطمینانی در مرحله اول مدل تعدیلات ساختار سرمایه را بدون متغیرهای نااطمینانی به‌قرار زیر تشکیل می‌دهیم. هدف درک این موضوع است که آیا متغیرهای ارائه‌شده در مدل بدون وجود نااطمینانی در چه جهتی و با چه شدتی روند تعدیل انحرافات اهرمی را در پیش می گیرند. مدل حالت اول به قرار زیر است:
L_(i,t)-L_(i,t-1)=(β_1 D_(i,t)^sur+β_2 D_(i,t)^def )+(β_3 〖D_(i,t)^sur D〗_(i,t)^abov 〖+β〗_4 D_(i,t)^def D_(i,t)^abov+β_5 D_(i,t)^sur D_(i,t)^belo+β_6 D_(i,t)^def D_(i,t)^belo ) 〖DVT〗_(i,t)+ν_i+ϵ_(i,t)
(3-31)
D_(i,t)^sur : یک متغیر ساختگی است که اگر شرکت مازاد مالی داشته باشد یک وگرنه صفر می‌باشد.
D_(i,t)^def : یک متغیر ساختگی است که اگر شرکت کسری مالی داشته باشد یک وگرنه صفر می‌باشد.

3-4-4-2- مرحله دوم
این مرحله به مدل مرحله اول اثرات نااطمینانی را اضافه میکنیم و مدل مرحله دوم به قرار زیر است:

L_(i,t)-L_(i,t-1)=(β_1 D_(i,t)^sur+β_2 D_(i,t)^def )+(β_3 〖D_(i,t)^sur D〗_(i,t)^abov 〖+β〗_4 D_(i,t)^def D_(i,t)^abov+β_5 D_(i,t)^sur D_(i,t)^belo+β_6 D_(i,t)^def D_(i,t)^belo ) 〖DVT〗_(i,t)+(β_7 〖D_(i,t)^sur D〗_(i,t)^abov 〖+β〗_8 D_(i,t)^def D_(i,t)^abov +β_9 D_(i,t)^sur D_(i,t)^belo+β_10 D_(i,t)^def D_(i,t)^belo ) 〖DVT〗_(i,t)×R_(i,t)^firm+(β_11 〖D_(i,t)^sur D〗_(i,t)^abov 〖+ β〗_12 D_(i,t)^def D_(i,t)^abov +〖 β〗_13 D_(i,t)^sur D_(i,t)^belo + β_14 D_(i,t)^def D_(i,t)^belo ) 〖DVT〗_(i,t) 〖×R〗_(i,t)^macro+ν_i+ϵ_(i,t)
(3-32)
در این مدل ما وضعیت مالی شرکت را اضافه می‌کنیم و اثر متقابل وضعیت مالی و انحراف اهرم شرکتی را در زمان وجود نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بررسی می‌کنیم.

3-4-4-3- مرحله سوم
برای درک بهتر اثرات نااطمینانی همانند مدل سوم مرحله سوم، سطح نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت را به چهار قسمت (بالا، متوسط، پایین و صفر) تفکیک کردیم. مدل تکمیلی برای مدل چهرم پژوهش به قرار زیر است:
L_(i,t)-L_(i,t-1)=(β_1 D_(i,t)^sur+β_2 D_(i,t)^def )+(β_3 〖D_(i,t)^sur D〗_(i,t)^abov 〖+β〗_4 D_(i,t)^def D_(i,t)^abov+β_5 D_(i,t)^sur D_(i,t)^belo+β_6 D_(i,t)^def D_(i,t)^belo ) 〖DVT〗_(i,t)+(β_7 〖D_(i,t)^sur D〗_(i,t)^abov 〖+β〗_8 D_(i,t)^def D_(i,t)^abov +β_9 D_(i,t)^sur D_(i,t)^belo+β_10 D_(i,t)^def D_(i,t)^belo ) 〖DVT〗_(i,t)×R_(i,t)^firm 〖×firm〗_(i,t)^high+(β_11 〖D_(i,t)^sur D〗_(i,t)^abov 〖+β〗_12 D_(i,t)^def D_(i,t)^abov +β_13 D_(i,t)^sur D_(i,t)^belo+β_14 D_(i,t)^def D_(i,t)^belo ) 〖DVT〗_(i,t)×R_(i,t)^firm 〖×firm〗_(i,t)^med+(β_15 〖D_(i,t)^sur D〗_(i,t)^abov 〖+β〗_16 D_(i,t)^def D_(i,t)^abov +β_17 D_(i,t)^sur D_(i,t)^belo+β_18 D_(i,t)^def D_(i,t)^belo ) 〖DVT〗_(i,t)×R_(i,t)^firm 〖×firm〗_(i,t)^low+(β_19 〖D_(i,t)^sur D〗_(i,t)^abov 〖+β〗_20 D_(i,t)^def D_(i,t)^abov +β_21 D_(i,t)^sur D_(i,t)^belo+β_22 D_(i,t)^def D_(i,t)^belo ) 〖DVT〗_(i,t)×R_(i,t)^firm 〖×firm〗_(i,t)^zero+(β_23 〖D_(i,t)^sur D〗_(i,t)^abov 〖+ β〗_24 D_(i,t)^def D_(i,t)^abov +〖 β〗_25 D_(i,t)^sur D_(i,t)^belo + β_26 D_(i,t)^def D_(i,t)^belo ) 〖DVT〗_(i,t) 〖×R〗_(i,t)^macro 〖×macro〗_(i,t)^high+(β_27 〖D_(i,t)^sur D〗_(i,t)^abov 〖+ β〗_28 D_(i,t)^def D_(i,t)^abov +〖 β〗_29 D_(i,t)^sur D_(i,t)^belo + β_30 D_(i,t)^def D_(i,t)^belo ) 〖DVT〗_(i,t) 〖×R〗_(i,t)^macro 〖×macro〗_(i,t)^med+〖(β_31 〖D_(i,t)^sur D〗_(i,t)^abov 〖+ β〗_32 D_(i,t)^def D_(i,t)^abov +〖 β〗_33 D_(i,t)^sur D_(i,t)^belo + β_34 D_(i,t)^def D_(i,t)^belo ) 〖DVT〗_(i,t) 〖×R〗_(i,t)^macro 〖×macro〗_(i,t)^low+(β_35 〖D_(i,t)^sur D〗_(i,t)^abov 〖+ β〗_36 D_(i,t)^def D_(i,t)^abov +〖 β〗_37 D_(i,t)^sur D_(i,t)^belo + β_38 D_(i,t)^def D_(i,t)^belo ) 〖DVT〗_(i,t) 〖×R〗_(i,t)^macro 〖×macro〗_(i,t)^zero+ν〗_i+ϵ_(i,t)
(3-34)
برای محاسبه سرعت از جمع جبری ضرایب در حالت‌های متفاوت با جمع جبری ضرایب ارائه شده در جدول 3-3 و 3-4 که به روش آزمون والد می‌باشد، می‌شود. جدول 3-3 مربوط به شرکت‌های می‌شود که کسری مالی دارند و جدول 3-4 برای شرکت‌های که کسری مالی را تجربه می‌کنند.
اهرم شرکت
نااطمینانی خاص شرکت
نااطمینانی اقتصاد کلان
جمع جبری ضرایب
بالاتر از هدف
بالا
بلا
〖〖〖 β〗_(1+) β〗_3+ β〗_7 〖+ β〗_23
بالاتر از هدف
بالا
متوسط
〖〖〖 β〗_(1+) β〗_3+ β〗_7 〖+ β〗_27
بالاتر از هدف
بالا
پایین
〖〖〖 β〗_(1+) β〗_3+ β〗_7 〖+ β〗_31
بالاتر از هدف
متوسط
بالا
〖〖〖 β〗_(1+) β〗_3+ β〗_11 〖+ β〗_23
بالاتر از هدف
متوسط
متوسط
〖〖〖 β〗_(1+) β〗_3+ β〗_11 〖+ β〗_27
بالاتر از هدف
متوسط
پایین
〖〖〖 β〗_(1+) β〗_3+ β〗_11 〖+ β〗_31
بالاتر از هدف
پایین
بالا
〖〖〖 β〗_(1+) β〗_3+ β〗_15 〖+ β〗_23
بالاتر از هدف
پایین
متوسط
〖〖〖 β〗_(1+) β〗_3+ β〗_15 〖+ β〗_27
بالاتر از هدف
پایین
پایین
〖〖〖 β〗_(1+) β〗_3+ β〗_15 〖+ β〗_31
بالاتر از هدف
صفر
صفر
〖〖〖 β〗_(1+) β〗_3+ β〗_19 〖+ β〗_35
پایین‌تر از هدف
بالا
بالا
〖〖〖 β〗_(1+) β〗_5+ β〗_9 〖+ β〗_25
پایین‌تر از هدف
بالا
متوسط
〖〖〖 β〗_(1+) β〗_5+ β〗_9 〖+ β〗_29
پایین‌تر از هدف
بالا
پایین
〖〖〖 β〗_(1+) β〗_5+ β〗_9 〖+ β〗_33
پایین‌تر از هدف
متوسط
بالا
〖〖〖 β〗_(1+) β〗_5+ β〗_13 〖+ β〗_25
پایین‌تر از هدف
متوسط
متوسط
〖〖〖 β〗_(1+) β〗_5+ β〗_13 〖+ β〗_29
پایین‌تر از هدف
متوسط
پایین
〖〖〖 β〗_(1+) β〗_5+ β〗_13 〖+ β〗_33
پایین‌تر از هدف
پایین
بالا
〖〖〖 β〗_(1+) β〗_5+ β〗_17 〖+ β〗_25
پایین‌تر از هدف
پایین
متوسط
〖〖〖 β〗_(1+) β〗_5+ β〗_17 〖+ β〗_29
پایین‌تر از هدف
پایین
پایین
〖〖〖 β〗_(1+) β〗_5+ β〗_17 〖+ β〗_33
پایین‌تر از هدف
صفر
صفر
〖〖〖 β〗_(1+) β〗_5+ β〗_21 〖+ β〗_37
جدول3-3 نحوه محاسبه سرعت در شرایط مازاد مالی، بالاتر از و پایین‌تر از اهرم هدف در سطوح مختلف نااطمینانی

اهرم شرکت
نااطمینانی خاص شرکت
نااطمینانی اقتصاد کلان
جمع جبری ضرایب
بالاتر از هدف
بالا
بلا
〖〖〖 β〗_(2+) β〗_4+ β〗_8 〖+ β〗_24
بالاتر از هدف
بالا
متوسط
〖〖〖 β〗_(2+) β〗_4+ β〗_8 〖+ β〗_28
بالاتر از هدف
بالا
پایین
〖〖〖 β〗_(2+) β〗_4+ β〗_8 〖+ β〗_32
بالاتر از هدف
متوسط
بالا
〖〖〖 β〗_(2+) β〗_4+ β〗_12 〖+ β〗_24
بالاتر از هدف
متوسط
متوسط
〖〖〖 β〗_(2+) β〗_4+ β〗_12 〖+ β〗_28
بالاتر از هدف
متوسط
پایین
〖〖〖 β〗_(2+) β〗_4+ β〗_12 〖+ β〗_32
بالاتر از هدف
پایین
بالا
〖〖〖 β〗_(2+) β〗_4+ β〗_16 〖+ β〗_24
بالاتر از هدف
پایین
متوسط
〖〖〖 β〗_(2+) β〗_4+ β〗_16 〖+ β〗_28
بالاتر از هدف
پایین
پایین
〖〖〖 β〗_(2+) β〗_4+ β〗_16 〖+ β〗_32
بالاتر از هدف
صفر
صفر
〖〖〖 β〗_(2+) β〗_4+ β〗_20 〖+ β〗_36
پایین‌تر از هدف
بالا
بالا
〖〖〖 β〗_(2+) β〗_6+ β〗_10 〖+ β〗_26
پایین‌تر از هدف
بالا
متوسط
〖〖〖 β〗_(2+) β〗_6+ β〗_10 〖+ β〗_30
پایین‌تر از هدف
بالا
پایین
〖〖〖 β〗_(2+) β〗_6+ β〗_10 〖+ β〗_34
پایین‌تر از هدف
متوسط
بالا
〖〖〖 β〗_(2+) β〗_6+ β〗_14 〖+ β〗_26
پایین‌تر از هدف
متوسط
متوسط
〖〖〖 β〗_(2+) β〗_6+ β〗_14 〖+ β〗_30
پایین‌تر از هدف
متوسط
پایین
〖〖〖 β〗_(2+) β〗_6+ β〗_14 〖+ β〗_34
پایین‌تر از هدف
پایین
بالا
〖〖〖 β〗_(2+) β〗_6+ β〗_18 〖+ β〗_26
پایین‌تر از هدف
پایین
متوسط
〖〖〖 β〗_(2+) β〗_6+ β〗_18 〖+ β〗_30
پایین‌تر از هدف
پایین
پایین
〖〖〖 β〗_(2+) β〗_6+ β〗_18 〖+ β〗_34
پایین‌تر از هدف
صفر
صفر
〖〖〖 β〗_(2+) β〗_6+ β〗_22 〖+ β〗_38
جدول3-4 نحوه محاسبه سرعت در شرایط مازاد مالی، بالاتر از و پایین‌تر از اهرم هدف در سطوح مختلف نااطمینانی

3-5- روش آزمون فرضیات
3-5-1- مقدمه
مفهوم لغوی واژه “اقتصادسنجی” اندازه‌گیری در علم اقتصاد می‌باشد. در واقع در اقتصادسنجی با کمک علم آمار به کمک حل مسائل اقتصادی می‌رویم.
داده‌های مورداستفاده در این تحقیق از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته آزمون می‌شوند. ابتدا به توضیح کلی درباره داده‌های اقتصادسنجی پرداخته شده است در ادامه به تشریح روش پانل و انواع آن و در انتها توضیح کامل روش GMM آورده شده است.

3-5-2- انواع داده‌ها در اقتصادسنجی
در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان از سه نوع داده به منظور تجزیه و تحلیل مسائل مالی استفاده نمود: داده‌های سری زمانی، داده‌های مقطعی و داده‌های پانل.

3-5-2-1- داده‌های سری زمانی
داده‌های سری زمانی همان‌گونه که از نامش پیداست، داده‌های است که در یک دوره زمانی معین برای یک یا چند متغیر جمع‌آوری می‌شود. داده‌های سری زمانی به فراوانی خاصی از مشاهدات و یا مجموعه از داده‌های نقطه‌ای مربوط است. فراوانی، تابعی از فاصله و یا زمانی است که داده‌ها بر اساس آن جمع‌آوری و ثبت‌شده است.
برخی از داده‌های مالی بر اساس فواصل مشخص به دست نمی‌آید. به‌عنوان‌مثال قیمت ثبت شده سهام عادی یک شرکت همزمان با انجام یک معادله و یا قیمت‌گذاری جدید، تغییر می‌کند. بعید است که این قبیل داده‌های ثبت شده در طول زمان به‌صورت یکنواخت توزیع شده باشد. به عنوان مثال ممکن است هیچ‌گونه فعالیتی بین ساعت 5

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع نااطمینانی، ارزش دفتری، متغیر مجازی، رگرسیون Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع رگرسیون، پانل پویا، اثرات ثابت، گشتاورهای تعمیم یافته