منبع پایان نامه ارشد با موضوع مقطع تحصیلی، کارشناسی ارشد، متغیرهای جمعیت شناختی، جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

سنجهها تا چه حدي با تئوريهايي که آزمون بر اساس آنها طراحي شده است، سازگاري دارد.
در اين پژوهش از روش تحليل عاملي تأييدي به صورت جزئي براي بررسي روايي سازه ابزار تحقيق بهره گرفته شده است. بدين منظور از نرم‌افزار ليزرل استفاده شد. با عنايت به طراحي پرسشنامه سرمايه فکري بر اساس سه بعد انساني، ساختاري و رابطه‌ای، اين ساختار به عنوان پیش‌فرض به مدل اندازه‌گیری در ليزرل داده شد تا صحت و برازش آن‌ها مورد بررسي قرار گيرد. بدين منظور. ابتدا به صورت مجزا براي هر بعد و سپس به صورت متمرکز براي تمامي ابعاد پرسشنامه تحليل عاملي تأييدي انجام شد و پس از انجام اصلاحات لازم، صحت مدل مورد تأييد قرار گرفت. همين فرايند در خصوص شاخص‌های عملکرد نيز به انجام رسيد. بايد توجه داشت كه شاخص منحصر و خاصي براي بررسي نيکويي برازش در تحليل عاملي تأييدي توسط ليزرل وجود ندارد و همچنين مقادير حدود قطعي‌اي هم به عنوان آستانه برازش مدل، تعيين نشده‌اند.
(Forza ,Filippini, 1998)
از آنجا كه بسياري از شاخص‌هاي تناسب تحت تأثير تعداد نمونه قرار مي‌گيرند (GFI, NF, AGFI) و ديگر شاخص‌ها به وسيله نسبت متغيرهاي آشكار به مكنون تحت تأثير قرار مي‌گيرند (NNF,CFI), شا و گلدستين(Sha, Goldestein, 2006) ، ارائه مجموعه‌اي از شاخص‌ها را توصيه مي‌كنند. از پرکاربردترین و مفيدترين معيارهاي برازندگي مدل، ريشه مجذور ميانگين خطاي برآورد 110 مي‌باشد. مقدار آماره كاي دو با تعديل درجه آزادي (χ^2/df) نيز به علت خنثي نمودن اثر تعداد موارد، كاربرد مناسبي يافته است.
(Kline, 1998)
همچنين شاخص p-value از شاخص‌های مناسب برای تست برازش مدل به‌کاررفته است.
(Shah ,Ward, 2007)
همچنين مي‌توان از جمله پركاربردترين معيارهاي برازندگي مدل، به شاخص تناسب ‌‌مقايسه‌اي 111و ريشه مجذور ميانگين خطاي تخمين اشاره نمود(Rogg et al, 2001).
راي شاخص RMSEA مقادير كمتر از 9/0؛ شاخص (χ^2/df) مقادير كمتر از 3 و شاخص‌های IFI، CFI و GFI مقادير بيشتر از 9/0 (Bollen, 1989) به عنوان مقادير مورد پذيرش در نظر گرفته شدند. البته شايان ذکر است مقادير قابل‌قبول براي چند شاخص می‌تواند مقادير نزديک به آستانه براي ساير شاخص‌ها را پوشش دهد به عبارت ديگر لازم نيست تمامي اين شاخص‌ها در حدود قابل‌قبول باشند بله نزديکي تعدادي از آن‌ها به آستانه می‌تواند نشان‌دهنده برازش مناسب مدل باشد.
3-6-2) پايايي
پایایی یکی از ویژگی‌های ابزار اندازه‌گیری است و با این امر سر و کار دارد که با ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌آید. ضریب پایایی نشان گر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های باثبات آزمودنی و یا ویژگی‌های متغیر آن را می سنجد. برای محاسبه‌ی پایایی، شیوه‌های مختلفی به‌کاربرده می‌شود، از آن جمله می‌توان به اجرای دوباره‌ی آزمون، روش موازی (همتا)، روش تصنیف (دو نیمه کردن) و ضریب آلفای کرونباخ112اشاره کرد. در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه با تاکید بر همسانی درونی سؤالات، از روش آلفای کرونباخ استفاده‌شده که به وسیله نرم‌افزار SPSS برای مجموعه سؤالات مرتبط باهر متغیر محاسبه شده است. در هنگام محاسبه ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ، نخست یک نمونه اولیه مشتمل بر 30 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای محاسبه‌ی ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سؤال‌های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.

n = تعدادسوالات آزمون = واریانس سؤال i ام = واریانس کل آزمون
پایایی سؤالات مطرح‌شده برای اندازه‌گیری هر متغیر، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به قرار جدول
(3-3) است. جداول تفصیلی مربوط به متغیرها در پیوست آورده می‌شود.

جدول 3-3) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سؤالات پرسشنامه
ردیف
متغیر
تعداد آیتم
میزان آلفا
1
نوآوری
13
858/0
2
استراتژی
10
884/0
3
سرمایه فکری
11
819/0
4
عملکردمالی
11
789/0
5
مجموع
51
837/0

با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرها و مجموع پرسشنامه بالای 7/0 است، می‌توان گفت که متغیرها از پایایی مناسبی برخوردار می‌باشند.

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات:
به منظور تنظيم، طبقهبندي، محاسبات آماري؛ از نرمافزارهايMicrosoft Office Excel 2010 وspss 20IBM استفاده گرديد. از نرمافزار اکسل براي طبقهبندي دادهها اوليه، محاسبه استفاده گرديد. برخي آزمون‌های آماري و تخمينهاي صورت گرفته نيز با کمک نرمافزار آماريSPSS 20IBM انجام شد. همچنين به منظور ارزيابي فرضيات و نيز تأیید مدل مفهومي ارائه‌شده از نرم‌افزار Lisrel استفاده گردید.
3-8) خلاصه
در این فصل محقق به مباحثی چون نوع و روش تحقیق، سؤال، فرضیه و قلمرو تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش‌های گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه، ابزارها و نرم‌افزارهای مورد استفاده،مراحل تحقیق و سازمان مورد مطالعه پرداخته است.

4-1) مقدمه
طبقه‌بندي و تجزيه‌‌ تحليل درست داده‌ها و استفاده صحيح از تکنيک‌هاي آماري به طبع استفاده از روش‌هاي مناسب پژوهش در نهايت منجر به دستيابي به نتايج قابل‌اتکا خواهد شد. پس از آن كه محقق داده‌ها را گردآوري، استخراج و طبقه‌بندی نمود و جدول توزيع فراواني و نسبت‌هاي توزيع را تهيه كرد بايد مرحله جديدي از فرايند تحقيق كه به تجزيه و تحليل داده‌ها معروف است، آغاز شود.
در این فصل جهت تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون فرضيات از مباحث استنباطي و توصيفي آماري استفاده شده است. آماره‌های توصيفي شامل جداول فراواني و میانگین می‌باشد و در سطح استنباطي نيز از مدل يابي معادلات ساختاري شامل تحليل عاملي تأییدی و تحليل مسير استفاده شده است. کلیه این تجزیه و تحلیل‌ها به وسیله نرم‌افزار spss و LISREL انجام گردیده است.
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی
در این مرحله در مورد متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق با توجه به اطلاعات به دست آمده توضیحاتی را ارائه می‌دهیم:
4-2-1) سن
با توجه به اطلاعات به دست آمده 12.5 درصد از پاسخ‌گویان زیر 20 سال؛ 15 درصد 20 تا 30 سال و 40 درصد 31 تا 40 سال و 21.7 درصد 41 تا 50 سال و 10.8 درصد بالاتر از 51 سال هستند.
جدول (4 – 1) وضعیت سن پاسخگویان
درصد فراوانی
فراوانی
سن
12.5
15
زیر 20
15
18
20 تا 30 سال
40
48
31 تا 40 سال
21.7
26
41 تا 50 سال
10.8
13
51 سال به بالا
100
120
جمع

نمودار (4 – 1) نمودار سن پاسخ‌گویان
4-2-2) مقطع تحصیلی
با توجه به اطلاعات به دست آمده 21.7 درصد از پاسخ‌گویان زیر دیپلم؛16.7 درصد مدرک دیپلم و53.3 درصد مدرک کارشناسی؛ 8.3 درصد مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر هستند.
جدول (4 – 2) وضعیت مقطع تحصیلی پاسخ‌گویان
درصد فراوانی
فراوانی
مقطع تحصیلی
21.7
26
زیر دیپلم
16.7
20
دیپلم
53.3
64
کارشناسی
8.3
10
کارشناسی ارشد و بالاتر
100
120
جمع

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه فکری، عملکرد مالی، عملکرد شرکت، نوآوری سازمان Next Entries منبع تحقیق درمورد فیبرینوژن، تحلیل واریانس، گیاهان دارویی، زنان یائسه