منبع پایان نامه ارشد با موضوع مقابله با استرس، بهداشت روان، سلامت روان

دانلود پایان نامه ارشد

وضعيتي که مانند شرکت در يک بازي تلقي مي‌شود و معمولاً کوتاه‌مدت است و به زودي تمام مي شود. 4-عشق شهواني (مانيا) 25: حالت شديد هيجاني همراه با حسادت و عشق همراه مشغوليت ذهني که باعث مي‌شود شخص عصبي شده و از طرد شدن بترسد. 5-عشق واقع‌گرايانه (پراگما) 26: عشق منطقي که در آن شريك رابطه، بر اساس نيازهاي شخص و همخواني با سن، مذهب، سوابق و شخصيت انتخاب مي‌شود. در اينجا رضايت خاطر بيشتر از هيجان و تحريک وجود دارد. 6-عشق فداکارانه (آگاپه) 27: عشق غير شرطي، همراه با مراقبت از معشوق که با انعطاف‌پذيري و بخشندگي زياده از حد توام است. در اين نوع عشق خود را فدا کردن وجود دارد.
تراويس و تراويس28(1986) بيان مي‏کنند که صميميت ازسه جزء تشكيل شدهاست؛ صميميت شهواني، صميميت حسّي و درك همسر به عنوان يك فرد خاص. به بيان وي فقدان هر يك و يا همهي اين حوزهها منجر به اختلال عملكرد جنسي مي‏شود. شواهد آماري نيز نشانمي‏دهد که دو سوم جدايي و طلاق زوجين به علّت عدم توافق زوجين بر سر مسائل مقاربتي و زناشويي مي‏باشد(به نقل از نويد،1382). افزايش طلاق و نارضايتي زناشويي از يك سو و تقاضاي همسران براي پربارسازي و بهبود روابط زناشويي از سوي ديگر، نشان دهندهي نياز همسران به مداخلات وآموزشهاي تخصّصي در اين زمينه است. براي درمان مشكلات مربوط به صميميت زوجين رويكردهاي متعدّدي نظير روانتحليلي، شناختي ـ رفتاري، ارتباط درماني متمركز بر عواطف و رواني ـ آموزشي وجود دارد. هر يك براساس تببينهاي خاصّ خود از روابط صميمانهي همسران، روشهاي درماني و آموزشي ويژهاي براي افزايش صميميت وحلّ مشكلات مربوط به صميمت ارائه ميكنند(بهاري و ميرويسي، 1377).
مشکلات مرتبط با صميميت اغلب خود را به عنوان مشکلات جنسي در يک رابط? شکست خورده، نشان مي دهد زماني که مشکلات جنسي وجود داشته باشد وعلت پزشکي دليل شکست در رابطه نباشد، مشکلات مربوط به صميميت به عنوان بخشي از تاريخچه جنسي افراد مورد توجه قرار ميگيرد(باگاروزي ترجمه آتشپور و ديگران، 1385). مداركي وجود دارد که بين احساس خوشبختي و بهبود در روابط بين فردي ناشي از رضايت جنسي در زنان رابطه وجود دارد. مطالعات مشابهي نيز در رابطه با مردان انجام گرفته با اين حال رابطه بين رضايت جنسي و احساس خوشبختي در زنان قوت بيشتري نسبت به مردان دارد(لانمن، پيک و روزن29، 1999).
با وجود پژوهشهاي زياد هنوز رابطه‌ي نظام عاطفي بوون، سبکهاي عشق ورزي و صميميت در ميان زنان در ايران مطالعات چنداني در مورد آن صورت نگرفته است. در واقع، هدف تحقيق حاضر دستيابي به يك نتايج علمي در مورد اثر بخشي نظام عاطفي بوون درماني با متغير هاي سبکهاي عشق ورزي و صميميت در ميان مي باشد و تحقيق حاضر کوشش مي کند تا اثر بخشي نظام عاطفي بوون درماني را مشخص کند و زمينه هاي روان شناختي آنها را که به کاهش رابطه سرد، خيانت و طلاق در روابط زناشويي منتهي مي شود، شناسايي کند.
اهميت و ضرورت
با مطالعه روند رو به افزايش طلاق30 در دهة اخير) گاتمن31، 1993) و با توجه به آمار رسمي در ايران از هر 5 مورد ازدواج 1 مورد به طلاق منجر مي شود (سايت سازمان ثبت و احوال، 1392). ضرورت اين پ‍‍‍‍‍ژوهش بيشتر روشن مي شود. نقش درمان خانوادگي در پيشگيري، كنترل، درمان و ارتقاي سلامت رواني خانواده ها به مثابه يكي از چالش انگيز ترين و جالبترين وظايف قرن بيستم و همچنين قرن بيست و يكم نمود پيدا كرده است. در طول سالهاي 1990 درمان خانوادگي در اصلاح رفتارهاي بين فردي و سبكهاي زندگي، سلامت جسمي-رواني شخص، پيشگيري و درمان بيماري مشاركت كرده است . همچنين در زمينة شناخت عوامل خطرپذير مربوط به ناسازگاري زناشويي، بهبود بخشيدن به سيستمهاي ارتباطي زوجين و خانواده از طريق فنون، كارهاي عملي خوب و شكل دادن ديدگاه عمومي بر اساس چهارچوب نظري، سهم قابل ملاحظه اي داشته است (گدنبرگ و گلدنبرگ، 2001). كاربرد نظريه هاي خانواده درماني در حوزه سلامت جنسي خانواده در حصول نتايج مثبت و موفقيت آميز مثل كم شدن ميزان ناسازگاري بالا و كنترل وقوع طلاق نيز سهيم بوده است (گدنبرگ و گلدنبرگ ، 2001). مشاوره خانواده همچنين در كنترل و مقابله با استرس، سازگاري و تعديل ساير رفتارهاي پر خطر درگير بوده است(گاتمن، 1993). همچنين مشاوران خانواده اذعان مي كنند كه سلامتي روابط زناشويي خوب و توانايي براي مقابله با مشکلات خانوادگي به وسيله فاكتورهاي روان شناختي از قبيل افكار، هيجانها و توانايي رفتاري براي كنترل و ادارة استرس تحت تأثير قرار گرفته مي شوند. آنها توجه ويژه اي را به سيستم ارتباطي، پيچيدگي روابط و شيوه هاي زندگي در وقوع طلاق، معطوف داشته‌اند.
با توجه به چنين مواردي، اهميت اين پژوهش از يك طرف با فراهم نمودن دانش در زمينه‌ي مشکلات زناشويي و مسايل خانوادگي روشن مي شود و از طرف ديگر به کاربرد نظريه هاي خانواده درماني در بهبود سبکهاي عشق ورزي و صميميت در ميان زنان مراجعه كننده به مراکز مشاوره کمک مي کند و چنانچه فرضيه هاي اين تحقيق تأييد شوند، به تعميم و تاييد يافته هاي پژوهشي قبلي در اين زمينه در داخل و خارج ازكشور، كمك مي نمايند و به آنها اعتبار بيروني بيشتري خواهند بخشيد كه اين خود در خور توجه مي باشد. همچنين يافته هاي اين پژوهش و پژوهشهايي از اين دست بعضي از مسايل مهم(اختلاف زناشويي) جامعه‌ي ما را روشن خواهند نمود و زمينه را براي دقت نظر و توجه بيشتر برکاربرد نقش مشاوره خانواده در حل مشکلات زوجين در مراکز مشاوره اي و دادگاههاي خانواده ايران برمي انگيزانند. با توجه به اين واقعيتها و نتايج پژوهش هايي از اين قبيل و تبيين و تفسير نتايج آن مي‌توان هم توان درمانگران خانواده را براي کاربرد اين نظريه ها در درمان مشکلات زناشويي مثل ناسازگاري، نارضايتي، اختلال جنسي و طلاق به كار گرفت تا زمينه هايي مساعد براي تغيير و اصلاح روابط زوجين و آموزش همگاني فراهم شود تا از اين طريق گامي مهم در جهت ارتقاء کيفيت زندگي زوجين جامعه برداشته شود، زيرا زماني كه بدانيم درميان چندين نظريه و روش مشاوره اي خانواده کداميک براي حل مشکلات زوجين مثل سبکهاي عشق ورزي و صميميت در ميان زنان سرد مزاج مفيدتر است، همين امر مسير فعاليتهاي ما را جهت نيل به اهداف مشاوره خانواده و بهداشت روابط زناشويي كه همانا پيشگيري از اختلافات زناشويي، ارتقاء سطح كيفي زندگي و کاهش ميزان خيانت و طلاق است، روشن خواهد نمود. در جريان درمان خانوادگي، خانواده درمانگران سريع تر و با هزينه و نيروي کمتر به نتيجه مي رسند، همچنين در اثر اين پژوهش به مشاوران خانواده کمک مي کند تا مشاوران بدانند کدام نظرية درماني خانواده براي حل مشکلات زوجين مشکل دار مفيدتر است. بنابراين، براي مشاوران خانوادة مراکز مشاوره اي خانواده از اهميت ويژه ‌اي برخوردار خواهد بود. اين شناخت نه تنها باعث تسريع درکار خانواده درماني و اثربخش تر امور درماني مي‌شود، بلكه زمينه هايي فراهم مي آورد تا در طرح و برنامه ريزي و استفاده از مشاورة خانواده در دادگاههاي خانواده و جامعه مورد توجه قرار گيرد.
علاوه بر موارد قبلي از طريق يافته ‌هاي به دست آمده از اين پژوهش با استفاده از مفاهيم اين رويکرد مدلي را براي پيشگيري از طلاق، مشکلات خانوادگي و مشاوره قبل از ازدواج تدارک ديد.
به طور خلاصه:
1- در اين حوزه هدف اين پژوهش فراهم نمودن دانشي در زمينة توصيف سبکهاي عشق ورزي و صميميت در ميان زنان سرد مزاج در ايران است و تاثير روش هاي درماني بر حل مشکلات زوجين سرد مزاج بررسي مي شود.
2- تبيين، تفسير و پيش‌بيني طلاق و رضايتمندي زناشويي از طريق مفاهم ارائة شده در اين روش درماني و متغيرهاي وابسته است.
3- روشن نمودن ماهيت تاثير روش نظام عاطفي بوون درماني بر حل مشکلات زنان داراي مشکلات زناشويي است.
4- توصيف كامل و جامع از مشکلات مرتبط با سبکهاي عشق ورزي و صميميت در ميان زنان سرد مزاج مرتبط با مشکلات زناشويي مي باشد به گونه‌اي كه بتوان درباره‌ي خصيصه هاي تاثير روش نظام عاطفي بوون درماني بر حل مشکلات زناشويي اطلاعات مناسب و دقيقي فراهم كرد، آنگاه با توجه به تاثير اين روش هاي درماني بر حل مشکلات زوجين سرد مزاج بين اطلاعات ذهني و واقعي تفاوت قرار داد و تصور روشن از نقش روشهاي مذکور به دست آورد.
5-جهت مقابله با مشکلات زوجين و به منظور پيشگيري و درمان واكنشهاي ناسازگارانه زوجين، توصيفهايي عملي در زمينه ي کاربرد اين نظريه هاي درماني ارائه داد و به تبع آن راهكارهاي كاربردي و عملي در زمينه درمان و ارتقاء بهداشت رواني و ايجاد الگوي سالم روابط بين شخصي ارايه داد و از وقوع طلاق، خيانت و اختلاف زناشويي روبه افزايش در ايران جلوگيري کرد.
6-سرانجام به محک آزمايش گذاشتن تاثير نظام عاطفي بوون درماني بر حل مشکلات زوجين ايراني مي باشد، چرا که اين روشها در فرهنگ هاي غير ايراني تدوين شده اند و تعداد تحقيات انجام شده در اين زمينه در فرهنگ و کشور ايران نادر مي باشد.
اهداف تحقيق
– اهداف اصلي
تعيين تاثير خانواده درماني مبتني بر نظام عاطفي بوون بر سبکهاي عشق ورزي، صميميت در ميان زنان
– اهداف ويژه
تعيين خانواده درماني مبتني بر نظام عاطفي بوون درماني بر مؤلفه هاي سبکهاي عشق ورزي (عشق رومانتيک، عشق بازيگرانه، عشق دوستانه، عشق واقع گرايانه، عشق شهواني و عشق فداکارانه)
تعيين خانواده درماني مبتني بر نظام عاطفي بوون درماني بر مؤلفه هاي صميميت (عاطفي، روانشناختي، عقلي، جنسي، بدني، معنوي، زيبايي شتاختي و اجتماعي- تفريحي)
فرضيه‏هاي تحقيق:
فرضيه1: خانواده درماني مبتني بر نظام عاطفي بوون بر سبکهاي عشق ورزي و صميميت زنان اثر معنادار دارد.
فرضيه1-1: خانواده درماني مبتني بر نظام عاطفي بوون درماني بر مؤلفه هاي سبکهاي عشق ورزي (عشق رومانتيک، عشق بازيگرانه، عشق دوستانه، عشق واقع گرايانه، عشق شهواني و عشق فداکارانه) مؤثر است.
فرضيه1-2: خانواده درماني مبتني بر نظام عاطفي بوون درماني بر مؤلفه هاي صميميت (عاطفي، روانشناختي، عقلي، جنسي، بدني، معنوي، زيبايي شتاختي و اجتماعي- تفريحي) مؤثر است.
تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي):
تعريف مفهومي:
الف: خانواده درماني مبتني بر نظام عاطفي بوون
– تعريف مفهومي
نظام عاطفي درماني بوون32که توسط بوون(1978) بوجود آمده، خانواده را يك واحد عاطفي و شبكه اي از روابط درهم تنيده مي پندارد بوون بيان دارد، وقتي مي توان اين واحد را بهتر درك كرد كه آن را از ديدگاه چهار چوب چند نسلي يا تاريخي تحليل كرد، در نظام عاطفي بوون درماني مشاور بايد به روند و جريان چند نسلي توجه كند. چون طبق فريضة او نوعي فرايند ارتباطي منظم قابل پيش بيني، كاركرد اعضاء متعلق به نسل هاي مختلف خانواده را به هم پيوند مي دهد. در نظام عاطفي بوون درماني تفكيك خويشتن يعني تعادل بين احساسات و شناخت است و تفكيك بيشتر يك فرايند است تا اين كه يك هدف دست يافتني باشد(گلدنبرگ و گلدنبرگ، 2001). در روش بوون، ابتدا نظام عاطفي از طريق مصاحبه و فنون ارزيابي مورد سنجش قرار مي گيرد و سپس مداخله صورت مي گيرد، در روش بوون، خانواده درماني طي چند مرحله صورت مي گيرد (رويِت بورد و فريِت لاندر، 2008).
– تعريف عملياتي
نظام عاطفي درماني بوون درماني در اين پژوهش شامل 8 جلسه 1 ساعته با هفته اي 1 جلسه که به صورت گروهي با مراجعان متقاضي طلاق اجرا شد. فرمت جلسات در فصل 3 ارائه خواهد شد.
ب: سبکهاي عشق ورزي
– تعريف مفهومي
جان لي(1973، به نقل از نتو33، 2007) عشق را به شش سبک زير تقسيم نموده است:
1-سبک رمانتيک (اروس): اين نوع عشق توام با ميل فيزيکي شديد به معشوق است و بر اساس زيبايي،جذابيت و تناسب فيزيکي شکل مي گيرد.
2-سبک دوستانه(استورگ) :نوعي عشق که طي آن صميميتي لذت بخش به آهستگي رشد يافته و به طرفين گسترش مي يابد.در اين فرآيند بتدريج،طرفين،زواياي وجودي خود را بيشتر براي يکديگر فاش مي کنند.
3-سبک بازيگرانه( لودوس): عشق بعنوان يک تفريح تلقي شده و هيچ تعهدي درآن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد دینامیکی، قابلیت اندازه گیری، عدم اطمینان Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ناخودآگاه