منبع پایان نامه ارشد با موضوع معماری پایدار، انرژی باد، مصرف انرژی، طراحی معماری

دانلود پایان نامه ارشد

های بومی ومحلی مکان
همچنین پاسخگویی بنا به نیازها وخواسته های اجتماعی آینده ، می تواند بادیدن مسائل زیر در طراحی میسر شود.
انعطاف پذیری فضاها وکل بنا به خصوص به لحاظ پیش بینی نحوه خدمات تاسیساتی وتجهیزاتی بنا
امکان تداوم کیفیت فضایی بنا در زمان به واسطه بکار گیری مصالح ، اجزا وعناصر بادوام ، کیفیت های اجرایی بالا عدم وابستگی مطلق بنا به انرژی های تجدید ناپذیر وسیستم های خودکار.
در بخش 2-1 به شرح مطالعات نظری در باب پایداری ومعماری پایدار پرداختیم . حال در بخش بعد به بررسی اصول وراهکارها ومبانی عملی معماری پایدار جهت دستیابی به معماری پایدار می پردازیم.
3-2 مبانی علمی معماری پایدار
امروزه مصرف انرژی درساختمان ها (گرمایش ، سرمایش وروشنایی) حدود 35% کل مصرف انرژی را شامل می شود. بنابراین بوضوح دیده می شود که صنعت ساختمان مسئولیت عظیمی در تصویر انرژی متعلق به این ملت برعهده دارد ومعماران در لحاظ نمودن حفاظت از انرژی در طراحی هم مسئولیتی بزرگ داشته وهم فرصتی مناسب در اختیار دارند.
گرمایش ، سرمایش وروشنایی ساختمان ها نه تنها از طریق تجهیزات نه تنها از طریق تجهیزات مکانیکی ، بلکه بیشتر از آن از طریق طراحی کالبد ساختمان انجام می پذیرد. تصمیمات در طراحی که بر نحوه تنظیم شرایط محیطی در این موارد تاثیر می گذارد در بیشتر موارد تاثیری سترگ بر فرم وزیبایی شناسی معماری نیز دارد.
بنابراین مهندسان معمار از طریق طراحی فرصتی را بدست می آورند که همزمان ، نیاز خود به بیان زیبایی را ارضا کرده وساختمان ها را نیز به گونه ای موثر گرم، خنک وروشن سازند.
هنگامی که مهندسان معمار طراح نمای ظاهری یک ساختمان را آغاز می کند در حقیقت به طور همزمان طراحی گرمایش ، سرمایش وروشنایی آنرا نیز آغاز نموده است. به دلیل این رابطه جدایی ناپذیر میان ویژگی های معماری وگرمایش وسرمایش وروشنایی ساختمان ها می توانیم بگوییم که تنظیم شرایط محیط عامل شکل دهنده فرم در معماری می باشد. تنها از طریق طراحی معماری است که ساختمان ها می توانند به گونه ای پاسخگو به محیط ، گرم وروشن گردند. اهمیت این موضوع در فصل بعد با نگرش بر پایداری تشریح خواهند گشت.
از آنجا که گرمایش ، سرمایش وروشنایی ، نتیجه بکارگیری انرژی می باشد بسیار اهمیت دارد که با انواع انرژی آشنا شویم. در این فصل در ابتدا به معرفی منابع انرژی با تاکید بر انرزی های تجدید پذیر وپایدار پرداخته ودر ادامه راهکارهای علمی در باب استفاده از انرژی های تجدید پذیر جهت دستیابی به معماری پایدار در نتیجه ی رویکرد چهار مرحله ای گرمایش ، سرمایش وروشنایی بیان می شود.
3-2-1 منابع انرژی
تمامی منابع انرژی را به دوگروه اصلی تجدید ناپذیر تقسیم بندی می کنیم:
1) تجدید پذیر(پایدار)
خورشید
باد
زیست توده
زمین گرمایی
تجدید ناپذیر
2) تجدید ناپذیر :سوخت های فسیلی
نفت ومشتقات آن
گاز طبیعی
در نمودار 2-1 نشان داده شده است که ما عمدتا از منابع تجدید ناپذیر انرژی استفاده می کنیم. شرایط مزبور از آنجا اسف بار است که نه تنها این منابع مورد استفاده قرار می گیرند بلکه تنها منابعی هستند که باعث آلودگی وگرم شدن کره زمین می گردند. وظیفه ماست که با سرعت هرچه بیشتر استفاده خود را از منابع تجدید ناپذیر تغییر دهیم. پس در ادامه به شرح انرژی های تجدید پذیر می پردازیم.

نمودار3-1 استفاده از منابع تجدید پذیر در دنیا

3-2-1-1 انرژی های تجدیدپذیر (پایدار)
هرچند بشر از دیر باز از انرژی های تجدید پذیر نظیر باد وخورشید در زندگی خود استفاده کرد، ولی با کشف منابع سوخت های فسیلی نظیر زغال سنگ ونفت وجذابیت های آن ، استفاده از انرژی های تجدید پذیر به تدریج به فراموشی سپرده شده است.
سرمایه گذاری های جهانی در انرژی پایدار در سال 2008 بیش از 155 میلیون دلار وسرمایه گذاری در زمینه ی تولید انرژی جدید (به عنوان مثال باد، خورشید ، سوخت های زیستی و…) در سراسر جهان 9/116 میلیون دلار بوده است. در گزارش UNEP(2009) جدیدترین جذب سرمایه گذاری از انرژی های تجدید پذیر به صورت زیر می باشد: انرژی باد43% ، انرژی خورشید 28% وسوخت های زیستی 14% ، زیست توده وفن آوری زباله 7% . در سال 2008 سرمایه گذاری در انرژی باد نیز سریعترین رشد (123%) را بین سال های 2007 و2008 تجربه کرده است(آگویلار،2010 ، 12)
3-2-1-1-1 انرژی خورشید
هرساله بیش از سه برابر ونیم آنچه یک خانه همساز با اقلیم ومحیط زیست برای نیاز روزمره اش نیاز دارد، توسط انرژی خورشید بر بام آن می تابد.(رایت 1390 ، 22) خورشید نه تنها خود منبع عظیم انرژی است بلکه سرآغاز حیات ومنشا تمام انرژی های دیگر است. طبق برآورد های علمی در حدود 6000 میلیون سال از تولد این گوی آتشین می گذرد ودر هر ثانیه 2/4 میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می شود. باتوجه به وزن خورشید که حدود 333 هزار برابر وزن زمین است این کوه نورانی را می توان به عنوان منبع عظیم انرژی تا 5 میلیارد سال آینده به حساب آورد. میزان دما در مرکز خورشید حدود 10 تا 14 میلیون درجه سانتی گراد می باشد که از سطح آن با حرارتی نزدیک به 5600 درجه وبه صورت امواج الکترومغناطیسی در فضا منتشر می شود.زمین در فاصله 150 میلیون کیلومتری خورشید واقع است و8 دقیقه و18 ثانیه طول می کشد تا نور خورشید به زمین برسد بنابراین سهم زمین دردریافت انرژی از خورشید حدود1/(2*〖10〗^9 ) از کل انرژی تابشی آن می باشد.(ویکی پدیا)
جالب است که سوخت های فسیلی ذخیره شده در اعماق زمین ، انرژی های باد وآبشار وامواج دریاها وبسیاری موارد دیگر از جمله نتایج همین مقدار انرژی دریافتی از خورشید می باشد.

3-2-1-1-1-1 کاربرد های انرژی خورشید
در عصر حاضر از انرژی خورشیدی توسط سیستمهای مختلف وبرای مقاصد متفاوت استفاده وبهره گیری می شود که عبارتنداز:
استفاده از انرژی خورشید برای مصارف خانگی ، صنعتی ونیروگاهی
تبدیل مستقیم پرتوهای خورشید به الکتریسیته بوسیله تجهیزاتی به نام فتوولتائیک
الف) استفاده از انرژی حرارتی خورشید

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع محیط زیست، فضای معماری، انعطاف پذیری، سلسله مراتب Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره روایات تفسیری، تفسیر قرآن، جری و تطبیق، امامت در قرآن